Prawa ofiar – w poszczególnych państwach

Jestem ofiarą przestępstwa. Z kim mam się skontaktować, aby uzyskać wsparcie i pomoc?

Telefon zaufania dla ofiar przestępstw

Krajowy telefon zaufania dla ofiar przestępstw i wykroczeń (116-006) jest usługą, która zapewnia wsparcie emocjonalne oraz udziela informacji na temat praw ofiar, informacji praktycznych i wskazówek dotyczących tego, które organy i organizacje mogą udzielić dalszych informacji, pomocy oraz wsparcia.

Telefon zaufania jest usługą nieodpłatną,

dostępną w językach chorwackim i angielskim, w dni robocze w godzinach 8.00–20.00.

Krajowy telefon zaufania dla ofiar przestępstw i wykroczeń (116-006) jest ogólną usługą wsparcia.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: https://pzs.hr/

Inne wyspecjalizowane organizacje społeczeństwa obywatelskiego również zapewniają wsparcie i pomoc na rzecz ofiar niektórych przestępstw oraz na rzecz dzieci drogą telefoniczną. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej chorwackiego Ministerstwa Sprawiedliwości, na której zamieszczono również wykaz tych organizacji w podziale na żupanie, a także informacje na temat organizacji społeczeństwa obywatelskiego należących do Sieci Wsparcia i Współpracy na rzecz Ofiar i Świadków Przestępstw (Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela).

Wykaz organizacji świadczących pomoc psychospołeczną i prawną na terenie całego kraju:

116 006

Krajowy telefon zaufania dla ofiar przestępstw i wykroczeń

Dni robocze w godzinach 8.00–20.00

116 000

Krajowy telefon zaufania w sprawie zaginionych dzieci

Centrum dla dzieci zaginionych i będących ofiarami znęcania

Całodobowo, siedem dni w tygodniu

116 111

Telefon zaufania dla dzieci Hrabri telefon

Dni robocze w godzinach 9.00–20.00

0800·0800

Telefon zaufania dla rodziców Hrabri telefon

Dni robocze w godzinach 9.00–20.00

0800 77 99

Numer alarmowy w sprawie handlu ludźmi

Codziennie w godzinach 10.00–18.00

0800 55 44

Poradnia dla kobiet będących ofiarami przemocy

Schronisko dla kobiet w Zagrzebiu

Dni robocze w godzinach 11.00-17.00

0800 655 222

Numer alarmowy dla kobiet i dzieci będących ofiarami przemocy

Telefon zaufania dla kobiet Ženska pomoć sada

Całodobowo, siedem dni w tygodniu

0800 200 144

Nieodpłatna pomoc prawna dla ofiar przemocy domowej B.a.B.e.

Dni robocze w godzinach 9.00-15.00

01 6119 444

Centrum wsparcia na rzecz ofiar przemocy seksualnej

Centrum na rzecz praw seksualnych Ženska soba

Dni robocze w godzinach 10.00-17.00

01 48 28 888

Pomoc psychologiczna

Centrum pomocy psychologicznej TESA

Dni robocze w godzinach 10.00-22.00

01 48 33 888

Infolinia Plavi

Dni robocze w godzinach 9.00-21.00

01 4811 320

Nieodpłatna pomoc prawna

Klinika prawa Wydziału Prawa Uniwersytetu w Zagrzebiu

Dni robocze w godzinach 10.00–12.00, środa i czwartek w godzinach 17.00–19.00

Czy wsparcie dla ofiar przestępstw jest udzielane bezpłatnie?

Tak.

Jakiego rodzaju wsparcie mogę otrzymać od organów państwowych?

Wydziały wsparcia na rzecz ofiar i świadków przestępstw:

  1. udzielają wsparcia emocjonalnego;
  2. udzielają informacji dotyczących praw;
  3. udzielają organizacyjnych i praktycznych informacji ofiarom, świadkom oraz członkom ich rodzin;
  4. kierują do wyspecjalizowanych instytucji i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w zależności od potrzeb ofiary/świadka.

Wydziały wsparcia na rzecz ofiar i świadków przestępstw sądów okręgowych (županijski sud) zapewniają:

WYDZIAŁY WSPARCIA NA RZECZ OFIAR I ŚWIADKÓW PRZESTĘPSTW

Sąd Okręgowy w Osijeku

Adres:

Europska avenija 7, 31 000 Osijek, Chorwacja

Tel.:

031/228-500

e-mail:

podrska-svjedocima@zsos.pravosudje.hr

Sąd Okręgowy w Rijece

Adres:

Žrtava fašizma 7, 51000 Rijeka, Chorwacja

Tel.:

051/355-645

e-mail:

podrska-svjedocima-ri@pravosudje.hr

Sąd Okręgowy w Sisaku

Adres:

Trg Ljudevita Posavskog 5, 44000 Sisak, Chorwacja

Tel.:

044/524-419

e-mail:

podrska-svjedocima-sk@zssk.pravosudje.hr

Sąd Okręgowy w Splicie

Adres:

Gundulićeva 29a, 21000 Split, Chorwacja

Tel.:

021/387-543

e-mail:

podrska-svjedocima-st@pravosudje.hr

Sąd Okręgowy w Vukowarze

Adres:

Županijska 33, 32000 Vukovar, Chorwacja

Tel.:

032/452-529

e-mail:

podrska-svjedocima-vu@pravosudje.hr

Sąd Okręgowy w Zadarze

Adres:

Borelli 9, 23 000 Zadar, Chorwacja

Tel.:

023/203-640

e-mail:

podrska-svjedocima@pravosudje.hr

Sąd Okręgowy w Zagrzebiu

Adres:

Trg N.Š. Zrinskog 5, 10 000 Zagreb, Chorwacja

Tel.:

01/4801-062


Służba Wsparcia Ofiar i Świadków (Samostalna služba za podršku žrtvama i svjedocima) w Ministerstwie Sprawiedliwości Chorwacji:

  • zapewnia system wsparcia dla ofiar i świadków;
  • koordynuje pracę wydziałów wsparcia dla ofiar i świadków w sądach;
  • udziela ofiarom, pokrzywdzonym lub ich rodzinom informacji o zwolnieniu sprawcy z zakładu karnego (po odbyciu kary lub o warunkowym przedterminowym zwolnieniu);
  • udziela informacji o prawach i wsparcia emocjonalnego ofiarom i świadkom z zagranicy wezwanym do złożenia zeznań w sądach chorwackich w ramach mechanizmu międzynarodowej pomocy prawnej oraz ofiarom i świadkom będącym obywatelami Chorwacji, wezwanym do złożenia zeznań w sądach zagranicznych w ramach tego mechanizmu. Służba wysyła ofiarom i świadkom pisma informacyjne zawierające dane kontaktowe;
  • przyjmuje wnioski o kompensatę od ofiar przestępstw, przygotowuje materiały na posiedzenia Komisji ds. Kompensat dla Ofiar Przestępstw (Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela), a także zapewnia pomoc w sprawach transgranicznych.

Jakiego rodzaju wsparcie mogę otrzymać od organizacji pozarządowych?

W zależności od rodzaju organizacji i zakresu jej kompetencji może ona udzielać różnego rodzaju pomocy i wsparcia: wsparcia psychologicznego, emocjonalnego, prawnego, praktycznego, mieszkaniowego, medycznego, wsparcia w zakresie bezpieczeństwa oraz wsparcia podczas procesu sądowego.

Więcej informacji oraz wykaz tych organizacji z podziałem na żupanie można znaleźć na stronie internetowej chorwackiego Ministerstwa Sprawiedliwości.

W Chorwacji powstaje obecnie dwanaście urzędów ds. kuratorskiej służby sądowej. Ich celem jest humanizacja wykonywania sankcji karnych, zapewnienie skuteczniejszej resocjalizacji sprawców oraz udzielanie pomocy ofiarom i pokrzywdzonym, a także rodzinom ofiar i sprawców.

Krajowy Urząd ds. Kuratorskiej Służby Sądowej uczestniczy w przygotowaniach do powrotu sprawców do społeczeństwa po ich zwolnieniu z zakładu karnego. Działania te obejmują pomoc sprawcy w znalezieniu mieszkania i pracy, a także przygotowanie sprawcy oraz ofiar, pokrzywdzonych i rodzin ofiar na zwolnienie sprawcy z zakładu karnego. Urząd organizuje również pomoc psychospołeczną dla ofiar, pokrzywdzonych oraz rodzin ofiar i sprawcy.

Jeżeli sprawca odbywający karę za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności, przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu lub przestępstwo z użyciem przemocy ma zostać zwolniony z zakładu karnego, Urząd ds. Kuratorskiej Służby Sądowej ma obowiązek należytego i bezzwłocznego poinformowania o tym ofiar, pokrzywdzonych lub ich rodzin.

Dane kontaktowe poszczególnych urzędów probacyjnych oraz Departamentu ds. Kuratorskiej Służby Sądowej Ministerstwa Sprawiedliwości są dostępne tutaj.

Ofiary przestępstw mogą skontaktować się z policją, pisząc na adres: policija@mup.hr lub prevencija@mup.hr bądź dzwoniąc pod numer 192 (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) lub +385 1 3788 111.

Ostatnia aktualizacja: 08/10/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony