Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Prawa ofiar – w poszczególnych państwach

Jestem ofiarą przestępstwa. Z kim mam się skontaktować, aby uzyskać wsparcie i pomoc?

Zgodnie z § 66 austriackiego kodeksu postępowania karnego (Strafprozessordnung, StPO) Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości zawarło umowy z odpowiednimi organizacjami o ugruntowanej pozycji, które są odpowiedzialne za udzielanie wsparcia ofiarom po potwierdzeniu spełnienia przesłanek ustawowych. Szczegółowe informacje na temat tych organizacji można uzyskać, klikając poniższy link odsyłający do strony internetowej zawierającej wykaz tych organizacji z podziałem na kraje związkowe:Organizacje udzielające wsparcia ofiarom przestępstw

Infolinia udzielająca wsparcia ofiarom przestępstw

Federalny Urząd ds. Opieki Społecznej (Sozialministeriumservice): 0043 158831 oraz ogólna infolinia dla ofiar przestępstw: 0800 112 112

Czy wsparcie dla ofiar przestępstw jest udzielane bezpłatnie?

Tak.

Jakiego rodzaju wsparcie mogę otrzymać od organów państwowych?

Ofiary przestępstw są uprawnione do otrzymania kompensaty zgodnie z przepisami ustawy o wypłacaniu kompensaty na rzecz ofiar przestępstw (Verbrechensopfergesetz (VOG)), austriacki federalny dziennik urzędowy (BGBl) nr 288/1972.

W przepisach VOG przewidziano taką samą procedurę dla wszystkich wnioskodawców (zarówno obywateli Austrii, jak i cudzoziemców). Procedura wypłaty kompensaty jest procedurą administracyjną, w toku której właściwy organ musi ustalić stan faktyczny danej sprawy oraz wydać decyzję w sprawie wsparcia będącego przedmiotem wniosku. Wnioskodawca jest zobowiązany do współpracy z właściwym organem w toku tej procedury oraz do przekazywania mu wymaganych informacji (w tym do celów ustalenia szkody).

Wnioski na podstawie VOG należy składać do Federalnego Urzędu ds. Opieki Społecznej, który jest również organem właściwym do ich rozpoznawania.

Jakiego rodzaju wsparcie mogę otrzymać od organizacji pozarządowych?

Prawo do skorzystania z usług wsparcia ofiar przestępstw przysługuje następującym osobom:

  • ofiarom przestępstw z użyciem przemocy, przestępstw przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności, osobom, wobec których skierowano groźbę karalną, lub ofiarom, wobec których mogło dojść do nadużycia stosunku zależności przy popełnieniu umyślnego przestępstwa;
  • małżonkowi, partnerowi życiowemu, krewnym pierwszego stopnia, bratu, siostrze i innym osobom pozostającym na utrzymaniu osoby, która zmarła w rezultacie popełnienia przestępstwa, a także innym krewnym tej osoby, którzy byli świadkami jej śmierci.

Na wniosek ofiary takie muszą otrzymać wsparcie psychospołeczne i pomoc prawną, o ile takie wsparcie i pomoc są konieczne do zabezpieczenia ich praw procesowych, uwzględniając – w jak największym stopniu – ich osobiste zaangażowanie. Odpowiedzialność za ocenę, czy udzielenie tego rodzaju wsparcia jest w danym przypadku „konieczne”, spoczywa na samych organizacjach udzielających wsparcia ofiarom przestępstw. Ofiarom przestępstw przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności, które nie ukończyły 14. roku życia, zawsze przysługuje prawo do skorzystania ze wsparcia psychospołecznego.

WSPARCIE PSYCHOSPOŁECZNE

W ramach usług wsparcia psychospołecznego ofiary są przygotowywane na stres psychologiczny towarzyszący postępowaniu, otrzymują wsparcie w radzeniu sobie z doświadczeniami związanymi z przestępstwem (lęki, rozpacz, żałoba lub gniew). Zostaje również wyznaczona osoba, która towarzyszy im w trakcie przesłuchań prowadzanych w postępowaniu przygotowawczym lub w trakcie procesu sądowego.

POMOC PRAWNA

Celem pomocy prawnej jest zapewnienie ofiarom przestępstw wsparcia w dochodzeniu przysługujących im praw w postępowaniu karnym. Jest to szczególnie przydatne i potrzebne w sytuacji, w której istnieją określone przesłanki świadczące o tym, że prawa ofiary przestępstwa mogą nie zostać w dostatecznym stopniu poszanowane w toku postępowania. Jeżeli ofiara przestępstwa doznała krzywdy lub poniosła szkodę w rezultacie popełnienia przestępstwa, adwokat może wystąpić z roszczeniem o zadośćuczynienie (np. za doznaną krzywdę) w jej imieniu (jeżeli ofiara posiada status powoda cywilnego w danym postępowaniu).

Ostatnia aktualizacja: 06/11/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony