Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2022 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Rechten van slachtoffers – per land

Met wie moet ik als slachtoffer van een misdrijf contact opnemen voor ondersteuning en bijstand?

U hebt recht op slachtofferhulp, ook als het misdrijf niet bij de politie is aangegeven.

Of u nu beslist om een misdrijf wel of niet aan te geven - of als u nog geen beslissing hebt genomen - Victim Support Scotland kan u bijstaan met emotionele en praktische hulp en ondersteuning.

Als u een misdrijf aangeeft, kan de politie - met uw toestemming - uw gegevens doorsturen naar Victim Support Scotland.

Hulp kan u ook worden aangeboden door Victim Information and Advice (VIA) als uw zaak gaat over:

  • huiselijk geweld;
  • minderjarige slachtoffers of getuigen;
  • een haatmisdrijf;
  • een seksueel misdrijf;
  • of als uw zaak een ernstig misdrijf betreft (behandeling met jury).

VIA informeert u over het strafrechtstelsel, houdt u op de hoogte van het verloop van de zaak en brengt u in contact met andere organisaties die u kunnen helpen.

Hotline voor opvang slachtoffers

Victim Support Scotland heeft een hotline die van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur bereikbaar is. Dit is een nationale liefdadigheidsinstelling die hulp biedt aan slachtoffers van misdrijven in Schotland, ongeacht de aard van het misdrijf. Het nummer van de hotline is 0800 160 1985. Deze ondersteuning is gratis. Er zijn diverse andere organisaties, waaronder gespecialiseerde diensten, die gratis vertrouwelijke emotionele steun, praktische hulp en belangrijke informatie geven aan slachtoffers, getuigen en anderen die getroffen zijn door een misdrijf. Informatie over deze diensten vindt u hier.

Is slachtofferhulp gratis?

Victim Support Scotland geeft gratis en vertrouwelijk ondersteuning aan slachtoffers, getuigen en anderen die zijn getroffen door een misdrijf.

Wat voor steun kunnen overheidsdiensten of autoriteiten mij bieden?

Ondersteuning bij de rechtbank

Als u gevraagd wordt te getuigen voor de rechter, kunt u rekenen op ondersteuning in de vorm van Witness Service, die wordt verleend door speciaal daarvoor opgeleide medewerkers van Victim Support Scotland en vrijwilligers op alle locaties van de High Court en Sheriff Courts. Zij kunnen:

  • u praktische hulp geven en uitleggen wat er bij de rechtbank gebeurt;
  • een bezoek voor u aan de rechtbank organiseren voordat het proces begint, zodat u weet wat u kunt verwachten.

Sommige getuigen krijgen - met het oog op hun omstandigheden of de aard van het misdrijf - mogelijk extra ondersteuning bij het afleggen van hun verklaring. Meer informatie over het getuigen voor de rechter, waaronder "bijzondere maatregelen" voor kwetsbare getuigen, vindt u hier. Als u slachtoffer van een misdrijf bent maar niet bent opgeroepen als getuige, ontvangt u mogelijk geen informatie over het proces. U kunt echter wel vragen om informatie over de behandeling van de zaak in de rechtbank.

Wat voor steun kunnen niet-gouvernementele organisaties mij bieden?

De aard van de steun die u kan worden geboden, is afhankelijk van de organisatie. Victim Support Scotland biedt gemeenschapsgerichte slachtofferhulp. Die wordt verleend in elke gemeente van Schotland, en de door deze organisatie aangeboden Witness Service is aanwezig in iedere strafrechtbank in Schotland.

Er zijn diverse andere liefdadigheidsinstellingen die kunnen helpen, afhankelijk van de aard van het misdrijf. Voorbeelden zijn Rape Crisis Scotland, TARA (Trafficking Awareness Raising Alliance), een organisatie die ondersteuning verleent aan vrouwelijke slachtoffers van mensenhandel, en Migrant Help, dat eveneens slachtoffers van mensenhandel bijstaat. Ook Children 1st, Scottish Women's Aid en PETAL zijn liefdadigheidsinstellingen die hulp bieden aan slachtoffers van misdrijven. Meer informatie over deze dienstverlening vindt u hier.

Laatste update: 30/01/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website