Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2022 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Rechten van slachtoffers – per land

Hoe geef ik een misdrijf aan?

Bel 999 voor spoedeisende hulp. Bel 101 om een misdrijf aan te geven.

Bent u doof of hardhorend of hebt u een spraakgebrek, bel dan 18000 voor een teksttelefoon.

Als u bent aangemeld bij emergencySMS - en u hebt geen andere mogelijkheid - stuur dan een tekstbericht naar 999.

Wanneer 999 bellen

Bel in een noodsituatie 999 als:

 • er gevaar voor letsel of overlijden is;
 • er een misdrijf wordt gepleegd;
 • er iemand in de buurt is die van een misdrijf wordt verdacht.

Een niet-noodsituatie melden

Bel 101 om contact op te nemen met de politie als het misdrijf geen noodgeval is.

Bent u doof of hardhorend of hebt u een spraakgebrek, bel dan 18001 101 voor een teksttelefoon.

Voorbeelden van situaties die geen noodgeval zijn:

 • uw auto is gestolen;
 • uw eigendommen zijn beschadigd;
 • u vermoedt dat er sprake is van drugsgebruik of -handel;
 • u wilt een niet-ernstige aanrijding melden;
 • u wilt de politie informeren over criminaliteit in uw wijk.

Een misdrijf online aangeven

In niet-noodsituaties kunt u de volgende misdrijven melden via de website van Police Scotland:

Als u een misdrijf anoniem wilt aangeven, kunt u gebruikmaken van het online Crimestoppers-formulier.

Hoe kom ik er achter wat de stand van zaken is?

Als slachtoffer hebt u het recht te vragen om zaakspecifieke informatie over een misdrijf. Als die nog niet aan u is gegeven, kunt u een officiële aanvraag indienen bij diverse instanties:

 • Police Scotland - informatie over een besluit om geen strafrechtelijk onderzoek in te stellen en de redenen daarvoor, en een besluit om een strafrechtelijk onderzoek te beëindigen en de redenen daarvoor;
 • Crown Office and Prosecutor Fiscal Service - als er niet tot vervolging wordt overgegaan in uw zaak, hebt u het recht de redenen daarvoor te vernemen en tegen dat besluit beroep aan te tekenen;
 • Scottish Courts and Tribunals Service - de data van eventuele rechtszittingen, het definitieve besluit van een rechter in een proces of een beroep naar aanleiding van een proces, en de redenen daarvoor.

Kom ik in aanmerking voor rechtsbijstand (tijdens het onderzoek of tijdens het proces)? Onder welke voorwaarden?

Slachtoffers zijn geen partij in strafrechtelijke procedures in Schotland. Een slachtoffer dat behoefte heeft aan juridisch advies en rechtsbijstand, kan contact opnemen met een advocaat. Het slachtoffer heeft mogelijk recht op een tegemoetkoming in de kosten daarvan via het rechtshulpsysteem.

Scottish Legal Aid Board is de instantie die is belast met de uitvoering van het rechtsbijstandsysteem in Schotland.

Kan ik aanspraak maken op onkostenvergoeding (voor deelname aan het onderzoek/het proces)? Onder welke voorwaarden?

Als u bent opgeroepen om in de rechtszaal te komen getuigen, hebt u mogelijk het recht om bepaalde onkosten te declareren.

De oproep ontvangt u in de vorm van een officiële brief - de dagvaarding - waarin u wordt gevraagd om als getuige voor de rechter te verschijnen.

Op de achterkant van de dagvaarding vindt u informatie over hoe u uw onkosten kunt declareren en een declaratieformulier.

Lees de dagvaarding zorgvuldig door en neem de brief mee naar de zitting. Vul het declaratieformulier op de achterkant van de dagvaarding in om uw onkosten terug te vorderen op degene die u als getuige heeft gedagvaard.

Contante betalingen vinden alleen plaats als er daadwerkelijk sprake is van financiële problemen of een noodsituatie. Buitengewone kosten zoals de kosten van vervoer per taxi of vliegtuig en overnachting moeten vooraf worden goedgekeurd door de openbaar aanklager.

Getuigen die werknemer of zzp-er zijn, kunnen aanspraak maken op een vergoeding wegens verlies aan inkomsten. Er is in de rechtsgebouwen geen kinderopvang, zodat getuigen à charge de kosten van kinderopvang en crèches kunnen declareren tegen vaste tarieven. Als u voor opvang tijdens uw afwezigheid moet zorgen, ontvangt u daarvoor een vaste vergoeding.

Kan ik beroep instellen als mijn zaak wordt afgesloten voordat er een proces plaatsvindt?

Als slachtoffer van een misdrijf in Schotland kunt u beroep instellen tegen een besluit van de Crown Office and Procurator Fiscal Service om een bij hen aangegeven misdrijf niet strafrechtelijk te vervolgen, als dat besluit dateert van 1 juli 2015 of later. U dient het beroep zo mogelijk in te stellen binnen een maand na de datum waarop u in kennis bent gesteld van het besluit om niet te vervolgen. Doorgaans ontvangt u binnen twintig werkdagen het besluit over het beroep. De Lord Advocate (de hoofdaanklager in Schotland) heeft hiervoor regels gepubliceerd.

Kan ik betrokken worden bij het proces?

Dat hangt ervan af of u wordt opgeroepen om tijdens het proces te getuigen. Als u niet wordt opgeroepen als getuige, kunt u de Scottish Courts and Tribunals Service vragen:

 • van welke misdrijven iemand is beschuldigd - nadat de verdachte de gelegenheid heeft gehad te reageren (alleen de algemene aard van de aanklacht);
 • wat er met een zaak gebeurt bij de rechtbank;
 • welke beslissing de (vrede)rechter of deurwaarder heeft gegeven in een zaak.

Op de website van de Scottish Courts and Tribunals Service wordt nader toegelicht hoe u informatie kunt verkrijgen over de zaak en hoe zaken voor de rechter worden gebracht, met inbegrip van rechtszaken op korte termijn. Het betreft hier:

 • de High Court of Justiciary
 • Sheriff Courts
 • Justice of the Peace Courts

Als u getuige bent, zullen de Scottish Courts and Tribunals Service:

 • u ten minste één keer per uur op de hoogte houden van het verloop van de rechtszaak en u laten weten wanneer u de rechtbank kunt verlaten;
 • aparte wachtruimten bieden voor getuigen à charge en getuigen à décharge, en zorgen voor consumpties;
 • als u uw verklaring tegenover de rechter via een rechtstreekse videoverbinding mag afleggen, komt iemand van de Scottish Courts and Tribunals Service op de dag van de zitting naar u toe om u uit te leggen hoe een en ander in zijn werk gaat.

Wat is mijn officiële rol binnen het rechtsstelsel? Heb ik bijvoorbeeld de hoedanigheid van slachtoffer, getuige, burgerlijke partij of particuliere aanklager, of kan ik daarvoor kiezen?

Slachtoffers zijn geen partij in strafrechtelijke procedures in Schotland. De aanklager oordeelt of een slachtoffer wordt verzocht als getuige te verschijnen.

Wat zijn mijn rechten en plichten in deze hoedanigheden?

Zie voor informatie over uw rechten als slachtoffer de Victims' Code.

Wie als getuige wordt opgeroepen, ontvangt daarvoor een dagvaarding. Uw dagvaarding is een officiële brief waarin u wordt gevraagd om als getuige voor de rechter te verschijnen.

Het is belangrijk dat u gehoor geeft aan de oproep. Bij verhindering dient u degene die u heeft verzocht te komen getuigen, direct te laten weten waarom u niet aanwezig kunt zijn op de dag van de zitting. Als u niet verschijnt op de vermelde tijd en plaats, kan de rechter een arrestatiebevel tegen u uitvaardigen.

Sommige getuigen hebben er moeite mee een verklaring af te leggen. Dat kan zijn omdat zij extra kwetsbaar zijn vanwege hun situatie of de aard van hun getuigenverklaring. De rechter kan zogenaamde "bijzondere maatregelen" nemen om kwetsbare getuigen te helpen een zo goed mogelijke verklaring af te leggen, bv. door een scherm te plaatsen zodat de getuige de verdachte niet hoeft te zien. Als u een of ander probleem hebt, bespreek dat dan met degene die u heeft gevraagd te getuigen, want dan kan hij of zij voor u bij de rechter vragen om bijzondere maatregelen.

Meer informatie over het optreden als getuige is te vinden op de website van de Crown Office and Procurator Fiscal Service en op de pagina's onder Giving Evidence at Court op mygov.scot.

Kan ik tijdens het proces een verklaring afleggen of getuigen? Onder welke voorwaarden?

De aanklager oordeelt of een slachtoffer wordt verzocht als getuige te verschijnen. Het algemene bewijsrecht van Schotland is van toepassing op slachtoffers die worden opgeroepen om te getuigen.

Voor slachtoffers die gaan getuigen en als kwetsbaar worden beschouwd of behoefte hebben aan bescherming, kunnen bijzondere maatregelen worden getroffen in de zin van de artikelen 271 tot en met 271M van de Criminal Procedure (Scotland) Act 1995 om hen te helpen bij het afleggen van hun verklaring. Die maatregelen gelden sowieso voor kinderen en voor slachtoffers van bepaalde soorten misdrijven, zoals seksuele misdrijven, mensenhandel en stalking.

Daarnaast kunnen slachtoffers mogelijk ook een verklaring afleggen volgens artikel 14 van de Criminal Justice (Scotland) Act 2003. Meer informatie over verklaringen van slachtoffers vindt uhier.

Welke informatie ontvang ik tijdens het proces?

U kunt bij de Scottish Courts and Tribunals Service vragen naar de data van eventuele rechtszittingen, het definitieve besluit van een rechter in een proces of een beroep naar aanleiding van een proces, en de redenen daarvoor. Als u een verklaring aflegt tegenover de rechter, houden medewerkers van de Scottish Courts and Tribunals Service u bovendien ten minste één keer per uur op de hoogte van het verloop van de rechtszaak en laten zij u weten wanneer u de rechtbank kunt verlaten.

Heb ik toegang tot de procesdossiers?

Zie hierboven voor bijzonderheden over informatie die kan worden ingezien.

Laatste update: 30/01/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website