Rechten van slachtoffers – per land

Roemenië

Inhoud aangereikt door
Roemenië

Kan ik beroep instellen tegen de beslissing?

Het proces eindigt met een rechterlijke beslissing (vonnis), die kan leiden tot de veroordeling of vrijspraak van de verdachte, het niet uitvoeren of opschorten van de straf of de beëindiging van de strafrechtelijke procedure. Deze beslissing wordt uitgesproken tijdens een openbare rechtszitting. Als u als benadeelde en/of civiele partij aan het strafproces hebt deelgenomen, ontvangt u per post een afschrift van de beslissing.

Als u niet tevreden bent over de rechterlijke beslissing, kunt u hoger beroep instellen. U kunt alleen beroep instellen wanneer u als benadeelde of civiele partij aan het proces hebt deelgenomen.

U kunt als getuige ook beroep instellen, maar alleen in verband met de vergoeding van juridische kosten en de schadeloosstelling waar u recht op hebt.

Als u slachtoffer of civiele partij bent, moet u binnen tien dagen nadat u een afschrift van het proces-verbaal van de beslissing hebt ontvangen, beroep instellen.

Als u als getuige bent opgetreden, kunt u meteen na de ontvangst van een beslissing over juridische kosten en schadeloosstelling beroep instellen. Dit moet u echter doen uiterlijk tien dagen na de beslissing waarmee de zaak werd afgehandeld of na de kennisgeving van de beslissing over juridische kosten of schadeloosstelling, naargelang van het geval.

Het beroep moet schriftelijk worden ingediend en moet worden ondertekend. Beroepschriften moeten worden ingediend bij de rechtbank die de beslissing waartegen u beroep instelt, heeft gegeven.

Na ontvangst van het beroepschrift zal de rechtbank het doorsturen naar de hogere rechtbank die bevoegd is om het beroep te behandelen. Op het afschrift van de rechterlijke beslissing staat vermeld wanneer en waar u beroep kunt instellen.

Wat zijn mijn rechten nadat de beslissing is gegeven?

De beslissing wordt van kracht nadat alle beroepsmogelijkheden zijn uitgeput. Nadat de beslissing van kracht is geworden, is uw rol in de procedure voorbij. Als u tijdens de procedure in een speciaal getuigenbeschermingsprogramma bent opgenomen, kunt u daar gebruik van blijven maken tot de rechter beslist dat u niet langer gevaar loopt.

Heb ik recht op ondersteuning of bescherming na het proces? Voor hoe lang?

Als ondersteunende maatregel kunt u maximaal drie maanden gratis psychologische begeleiding krijgen. Slachtoffers jonger dan 18 jaar hebben ten hoogste zes maanden recht op gratis psychologische begeleiding.

De bescherming op grond van het getuigenbeschermingsprogramma kan ook na het proces worden voortgezet. De rechtbank stelt de voorwaarden voor deze bescherming vast.

Welke informatie krijg ik als de dader wordt veroordeeld?

Als de dader wordt veroordeeld, kunt u toegang krijgen tot de volgende informatie: het type en de duur van de straf (de rechterlijke beslissing wordt in een openbare zitting uitgesproken en vervolgens aan u overhandigd) en informatie in geval van ontsnapping of invrijheidstelling onder welke voorwaarden dan ook, mits u om zulke informatie hebt verzocht.

Word ik geïnformeerd wanneer de dader in vrijheid wordt gesteld (ook wanneer hij vervroegd of voorwaardelijk in vrijheid wordt gesteld) of wanneer hij is ontsnapt uit de gevangenis?

Ja, u wordt ingelicht over de invrijheidstelling of ontsnapping van de dader uit de gevangenis, als u daarom hebt verzocht toen u daarover door de gerechtelijke organen werd bevraagd. Zie het antwoord hierboven.

Word ik betrokken bij beslissingen over de invrijheidstelling of voorwaardelijke invrijheidstelling? Kan ik bijvoorbeeld een verklaring afleggen of beroep instellen?

Uw rol in de strafrechtelijke procedure is voorbij wanneer de beslissing van de rechtbank (veroordeling of vrijspraak van de verdachte, niet uitvoeren of opschorten van de straf of beëindiging van de strafrechtelijke procedure) definitief wordt.

U wordt niet betrokken bij de procedure voor de invrijheidstelling of voorwaardelijke invrijheidstelling van de dader.

Laatste update: 12/11/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website