Rechten van slachtoffers – per land

Welke informatie kan ik verwachten van de autoriteiten (bv. politie, officier van justitie) na het misdrijf, maar nog vóór ik aangifte van het misdrijf doe?

U krijgt voorafgaandelijk aan het eerste gesprek na aangifte van het misdrijf schriftelijke informatie over uw rechten. Voor die tijd krijgt u van de autoriteiten mogelijk ook informatie over uw rechten die nuttig kan zijn voor uw situatie.

Ik woon niet in het EU-land waar het misdrijf heeft plaatsgevonden (EU-burgers en niet-EU-burgers). Hoe worden mijn rechten beschermd?

De rechten van niet-EU-burgers genieten dezelfde bescherming als die van EU-burgers, met als uitzondering dat alleen laatstgenoemden recht hebben op de vergoeding van de staat waarvoor de slachtoffers van bepaalde misdrijven in aanmerking komen.

Welke informatie krijg ik als ik een misdrijf aangeef?

Voorafgaandelijk aan het eerste gesprek krijgt u als slachtoffer schriftelijke informatie over uw basisrechten, namelijk informatie over uw status in de voorbereidende procedure, de vraag of u om bepaalde maatregelen kunt verzoeken (bv. verhoor van getuigen), de mogelijkheid om bijstand te vragen van een wettelijk vertegenwoordiger of een door de rechtbank aangestelde vertegenwoordiger, het recht de zaak te verwijzen naar bemiddeling, het recht op inzage in uw dossier, het recht beroep in te stellen tegen een beslissing tot beëindiging van de procedure, de mogelijkheid om schadevergoeding te krijgen van de dader of een vergoeding te krijgen van de staat, toegang tot rechtshulp, de beschikbare beschermings- en bijstandsmaatregelen, de beschikbaarheid van hulp gefinancierd uit het Fonds voor slachtoffer- en post-penitentiaire hulp (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej), de mogelijkheid tot uitvaardiging van een Europees beschermingsbevel, slachtofferhulporganisaties en de vergoeding van onkosten die u in verband met de procedure maakt.

Kom ik in aanmerking voor gratis vertolking of vertaling (wanneer ik contact opneem met de politie of andere autoriteiten of tijdens het onderzoek en het proces)?

Als u het Pools niet of niet voldoende machtig bent, wordt u tijdens de procedure bijgestaan door een tolk. De brieven die u verstuurt of ontvangt, worden vertaald. De vertaalkosten zijn niet voor uw rekening.

Hoe zorgen de autoriteiten ervoor dat ik alles begrijp en ook begrepen word (als ik een kind ben; als ik gehandicapt ben)?

Kinderen die slachtoffer van een misdrijf zijn, worden vertegenwoordigd door hun ouders of verzorgers. De rechten van personen die zijn aangewezen op hulp (bv. ouderen), kunnen worden uitgeoefend door hun verzorger. Ouders of voogden moeten ervoor zorgen dat het slachtoffer voor wie zij zorgen, naar behoren deelneemt aan de procedure; als zij twijfelen of het slachtoffer wel begrijpt wat die procedure betekent, kunnen zij dat laten weten aan de instantie die de procedure voert.

Opvang slachtoffers

Wie biedt slachtofferhulp?

In Polen zijn er via het Fonds voor slachtoffer- en post-penitentiaire hulp financiële middelen beschikbaar voor hulp aan slachtoffers van misdrijven en hun naaste verwanten. Het fonds staat onder beheer van de minister van Justitie, die subsidies verleent aan op basis van een wedstrijd geselecteerde ngo's die zich toeleggen op slachtofferhulp. De uit het fonds gefinancierde hulp betreft juridische, psychologische en materiële ondersteuning.

Verwijst de politie mij automatisch door naar slachtofferhulp?

De instantie die de procedure voert, deelt u voorafgaandelijk aan het eerste gesprek mee dat u hulp ter beschikking staat die wordt gefinancierd uit het Fonds voor slachtoffer- en post-penitentiaire hulp.

Hoe wordt mijn persoonlijke levenssfeer beschermd?

De gegevens over de plaats waar u woont en de plaats waar u werkt, kunnen niet door de dader worden ingezien.

De aanklager of rechter kan beslissen tot afscherming van de persoonlijke gegevens van getuigen - en daarmee in beginsel van alle slachtoffers - en de omstandigheden waaruit hun identiteit kan worden afgeleid. Dat is mogelijk bij gegronde bezorgdheid over risico's voor de veiligheid, gezondheid, vrijheid of een aanmerkelijk deel van de eigendommen van de betrokken persoon of diens naaste verwanten.

Moet ik eerst aangifte van een misdrijf doen voordat ik toegang krijg tot slachtofferhulp?

Om toegang tot slachtofferhulp te krijgen, hoeft u geen aangifte te doen. U moet alleen kunnen aantonen dat u slachtoffer van een misdrijf bent.

Persoonlijke bescherming als ik in gevaar verkeer

Welke vormen van bescherming worden geboden?

Bij bedreiging van uw leven of gezondheid hebben u en uw naaste verwanten recht op:

  • bescherming tijdens de procedure;
  • fysieke bescherming;
  • hulp bij nieuwe huisvesting.

Wie kan mij bescherming bieden?

Bescherming wordt geboden door het hoofd van de politie die bevoegd is in de desbetreffende provincie.

Is er iemand die het risico beoordeelt dat de dader mij verdere schade toebrengt?

Het hoofd van de in de betrokken provincie bevoegde politie beoordeelt of het nodig is bescherming en hulp te bieden of voort te zetten.

Is er iemand die het risico beoordeelt dat het strafrechtstelsel mij verdere schade toebrengt (tijdens het onderzoek en het proces)?

De met de procedure belaste instantie moet u als slachtoffer zodanig bij de procedure betrekken dat u daarvan geen negatieve gevolgen ondervindt. De instantie moet passende maatregelen nemen in situaties waarin een slachtoffer niet met het vereiste respect wordt behandeld of zich niet veilig voelt.

Bij verkrachting en vergelijkbare gevallen wordt het slachtoffer gehoord in een speciale ruimte, zonder dat de dader daarbij aanwezig is.

Tijdens het proces kan de voorzitter de gedaagde bevelen de ruimte te verlaten wanneer het slachtoffer begint met zijn of haar verklaring.

Welke bescherming wordt geboden voor zeer kwetsbare slachtoffers?

Als slachtoffers vanwege hun leeftijd of gezondheidsproblemen niet actief kunnen deelnemen aan het proces, kunnen hun rechten worden uitgeoefend door degene die hen verzorgt.

Ik ben minderjarig - heb ik bijzondere rechten?

De rechten van minderjarige slachtoffers worden uitgeoefend door hun wettelijke vertegenwoordigers of verzorgers. Als het misdrijf is begaan door de ouders, wordt de minderjarige tijdens het proces vertegenwoordigd door een bijzonder curator.

Een familielid is overleden ten gevolge van het misdrijf - wat zijn mijn rechten?

Bij overlijden kunnen de naaste verwanten namens het slachtoffer deelnemen aan de procedure. Zij hebben in dat geval alle rechten van het overleden slachtoffer.

Een familielid is slachtoffer van een misdrijf - wat zijn mijn rechten?

De naaste verwanten van het slachtoffer hebben recht op juridische, psychologische en materiële hulp die wordt gefinancierd uit het Fonds voor slachtoffer- en post-penitentiaire hulp. In de ernstigste gevallen waarbij hun leven of gezondheid in gevaar zijn, kunnen middelen ter bescherming en ondersteuning worden toegewezen (bescherming tijdens de procedure, fysieke bescherming, hulp bij nieuwe huisvesting).

Heb ik toegang tot bemiddeling/mediation? Onder welke voorwaarden? Ben ik in veiligheid tijdens bemiddeling/mediation?

Met instemming van het slachtoffer en de gedaagde kan een zaak in de voorbereidende fase of tijdens de procedure naar bemiddeling worden verwezen. Bemiddelingsprocedures worden op onpartijdige, vertrouwelijke wijze gevoerd door een bemiddelaar. Tijdens de bemiddeling kan het slachtoffer zijn of haar standpunt uiteenzetten, d.w.z. duidelijk maken wat hij of zij verwacht van de dader. Bij bemiddeling wordt de strafrechtelijke procedure niet afgesloten, maar de uitkomst van de bemiddeling wordt meegewogen door zowel de aanklager als de rechter.

Waar vind ik de wetgeving waarin mijn rechten zijn vastgelegd?

U vindt de bepalingen over de rechten van slachtoffers van misdrijven in het Wetboek van Strafvordering (Kodeks postępowania karnego), het Wetboek van Strafrecht (Kodeks karny), de Wet inzake de handhaving van strafrechtelijke sancties (Kodeks karny wykonawczy), de Wet inzake staatsvergoedingen voor slachtoffers van bepaalde misdrijven van 7 juli 2005 (ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych, geconsolideerde tekst, staatsblad 2016, punt 325), de Wet inzake de bescherming en ondersteuning van slachtoffers en getuigen van 28 november 2014 (ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, staatsblad 2015, punt 21), de Verordening van 29 september 2015 inzake het Fonds voor slachtoffer- en post-penitentiaire hulp (rozporządzenie z dnia 29 września 2015 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, staatsblad 2015, punt 1544) en de Wet van 17 juni 2004 inzake klachten in verband met de schending van het recht van een partij dat haar zaak zonder onnodige vertraging wordt behandeld in een voorbereidende procedure die wordt gevoerd door, of onder toezicht staat van de aanklager, en in gerechtelijke procedures (ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, geconsolideerde tekst, staatsblad 2016, punt 1259, zoals gewijzigd).

Laatste update: 28/01/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website