Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2022 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Rechten van slachtoffers – per land

Kan ik beroep instellen tegen de beslissing?

Slachtoffers kunnen geen beroep instellen tegen de veroordeling of straf van de dader.

Wat zijn mijn rechten nadat de beslissing is gegeven?

Na het proces hebt u het recht:

 • op een vergoeding voor de onkosten die u volgens het openbaar ministerie is verschuldigd wanneer u in de rechtbank een getuigenverklaring hebt afgelegd;
 • door de Victim and Witness Care Unit te worden geïnformeerd over de uitkomst van het proces, waaronder een beknopte opsomming van de redenen voor het besluit, indien die beschikbaar zijn.
 • door de Victim and Witness Care Unit te worden doorverwezen naar slachtofferhulp, waar dat gewenst is en die dienst beschikbaar is.

i) Als er een verzoek wordt ingediend bij de Crown Court om beroep in te stellen tegen een veroordeling of vonnis in de Magistrates' Court.

U hebt recht op de volgende informatie van uw Victim and Witness Care Unit:

 • een ingestelde beroepsprocedure;
 • de datum, tijd en locatie van een zitting;
 • de uitkomst van het beroep, waaronder eventuele wijzigingen van het oorspronkelijke vonnis.

Verder hebt u het recht:

 • te kunnen wachten en plaatsnemen in een andere ruimte dan de appellant en zijn of haar familie en vrienden. De rechtbank ziet erop toe dat dit waar mogelijk gebeurt;
 • op de gegevens van een contactpersoon bij de Crown Court;
 • op informatie over slachofferhulp, waar dat gewenst en is en die dienst beschikbaar is.

ii) Als er bij het hof van beroep een aanvraag wordt ingediend om beroep in te stellen tegen een veroordeling of vonnis, of als er in een strafzaak bij het UK Supreme Court een aanvraag wordt ingediend of beroep wordt ingesteld over een rechtsvraag.

U hebt het recht op de volgende informatie c.q. ondersteuning door uw Victim and Witness Care Unit:

 • of de appellant toestemming is verleend om beroep in te stellen;
 • informatie over de datum, tijd en locatie van een zitting;
 • of de appellant in afwachting van het beroep op borgtocht in vrijheid wordt gesteld dan wel of de voorwaarden van de borgtocht zijn gewijzigd;
 • actuele informatie over eventuele wijzigingen in de zittingsdata;
 • de gegevens van een contactpersoon bij de Criminal Appeal Office of UK Supreme Court;
 • het resultaat van het beroep. Dit omvat ook eventuele wijzigingen van het oorspronkelijke vonnis.
 • te kunnen wachten en plaatsnemen in een andere ruimte dan de appellant en zijn of haar familie en vrienden. De rechtbankmedewerkers zien erop toe dat dit waar mogelijk gebeurt. Het komt zelden voor dat de appellant aanwezig is tijdens een zitting van het hooggerechtshof. Er worden bijzondere maatregelen voor u getroffen als de appellant aanwezig is en u niet in de rechtszaal aanwezig wilt zijn;
 • de medewerkers van de Criminal Appeal Office of UK Supreme Court te vragen om een kopie van de rechterlijke uitspraak nadat die is bekendgemaakt.

Als u een nauw verwante nabestaande bent in een daarvoor in aanmerking komende zaak, hebt u, nadat het beroep is toegestaan, recht op een gesprek met het openbaar ministerie waarin de aard van het beroep en de gerechtelijke procedure aan u worden uitgelegd.

Criminal Cases Review Commission

Na ontvangst van een verzoek van een dader onderzoekt de Criminal Cases Review Commission de veroordeling en de straf die de dader voor het misdrijf is opgelegd. Deze commissie kan een veroordeling of vonnis voor een nieuw beroep verwijzen als uit nieuwe informatie of argumenten zou blijken dat de veroordeling niet terecht of de straf te zwaar is. De commissie ontvangt jaarlijks ongeveer duizend verzoeken van veroordeelden en verwijst ongeveer dertig tot veertig zaken voor een nieuw beroep. In haar onderzoek van een zaak beoordeelt de commissie de potentiële gevolgen voor u en besluit zij of u in kennis moet worden gesteld. De commissie legt de redenen vast voor haar besluiten over de wijze van contact met u en stelt in voorkomende gevallen de politie op de hoogte van die besluiten.

 • U hebt recht op kennisgeving door de commissie als volgens haar redelijkerwijs te verwachten is dat u te maken krijgt met een beroep.
 • Als het naar het oordeel van de commissie nodig is contact met u op te nemen in de loop van het onderzoek, laat zij u weten dat er een verzoek is ontvangen en dat de zaak wordt onderzocht. Na het onderzoek besluit de commissie of de veroordeling of het vonnis naar de rechter moet worden verwezen en stelt zij u in kennis van haar besluit, tenzij u uitdrukkelijk hebt verzocht niet te worden geïnformeerd.
 • Als de commissie van oordeel is dat het nodig is contact met u op te nemen in de loop van het onderzoek, maar vervolgens besluit de veroordeling of het vonnis te verwijzen naar de rechter, wordt aangenomen dat de commissie u informeert over die verwijzing.

Heb ik recht op ondersteuning of bescherming na het proces? Voor hoe lang?

 • U hebt het recht op elk moment te kunnen beschikken over slachtofferhulp, of u het misdrijf nu wel of niet hebt aangegeven, en ook na afsluiting van het onderzoek en de vervolging.

Welke informatie krijg ik als de dader wordt veroordeeld?

 • Het is uw recht dat de Witness Care Unit u informeert over de aan de verdachte opgelegde straf (bij veroordeling). De informatie bevat een korte uitleg van de betekenis en het effect van het vonnis.
 • Het is uw recht te worden verwezen naar de PPS voor een antwoord op al uw vragen over het vonnis die de Victim and Witness Care Unit zelf niet kan beantwoorden.
 • Naast bovenstaande rechten hebt u, als u een nauw verwante nabestaande bent in een zaak die daarvoor in aanmerking komt, tevens recht op een gesprek met een medewerker van de PPS die u het vonnis toelicht. Dat gesprek vindt doorgaans plaats bij de rechtbank.

Word ik geïnformeerd wanneer de dader in vrijheid wordt gesteld (ook wanneer hij vervroegd of voorwaardelijk in vrijheid wordt gesteld) of wanneer hij is ontsnapt uit de gevangenis?

Als een dader wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf, gedwongen wordt opgenomen of onder toezicht van de reclassering staat, is het uw recht door de Victim and Witness Care Unit te worden geïnformeerd over de mogelijkheid van deelname aan een relevant voorlichtingsprogramma voor slachtoffers na veroordeling van de dader. Verder kunt u de Victim Information Unit vragen om bepaalde informatie. Deze eenheid, die valt onder de Noord-Ierse reclassering, coördineert een centrale dienst waarin alle drie de voorlichtingsprogramma's voor slachtoffers zijn ondergebracht. Die programma's zijn het Prisoner Release Victim Information Scheme (PRVIS), het Victim Information Scheme van de Noord-Ierse reclassering en het Mentally Disordered Offenders Victim Information scheme. Zij hebben betrekking op:

 • jeugddelinquenten die zijn veroordeeld tot een straf die gelijkwaardig is aan levenslang, die voor een ernstig misdrijf zijn veroordeeld of die tot detentie in een centrum voor jeugddelinquenten zijn veroordeeld door de Crown Court (bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd). PRVIS heeft ook betrekking op volwassen daders (18 jaar of ouder) die zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van een half jaar of langer;
 • daders die in het kader van hun straf onder toezicht van de Noord-Ierse reclassering worden geplaatst; en
 • daders die gedwongen zijn opgenomen en aan wie beperkingen zijn opgelegd.

Prisoner Release Victim Information Scheme (PRVIS)

Als u zich aanmeldt voor dit programma, is het uw recht dat de Victim Information Unit u, nadat zij informatie over een besluit of uitkomst heeft ontvangen, zonder onnodige vertraging informeert over:

 • het jaar en de maand waarin een gevangene naar verwachting in vrijheid wordt gesteld of in aanmerking komt voor tijdelijke invrijheidsstelling;
 • wanneer de gevangene in aanmerking komt voor tijdelijke invrijheidsstelling;
 • een genomen besluit in verband met tijdelijke invrijheidsstelling; en
 • bekende voorwaarden van de invrijheidsstelling of voorwaarden van de tijdelijke invrijheidsstelling, en eventuele schending daarvan waardoor de gevangene weer in bewaring wordt gesteld, tenzij bekendmaking van die informatie iemand in gevaar zou brengen of er een vastgesteld risico is dat als gevolg daarvan de dader schade zou worden toegebracht.

Bij veroordeling tot levenslang, een vrijheidsstraf voor onbepaalde tijd of een verlenging van de vrijheidsstraf waarbij vrijlating kan worden overwogen door de Parole Commission, is het uw recht van de Victim Information Unit te vernemen wanneer de gevangene in aanmerking komt voor invrijheidsstelling. Daarnaast hebt u het recht om, voordat eventuele invrijheidsstelling van een gevangene wordt opverwogen, de Parole Commission (via de Victim Information Unit) te laten weten hoe u denkt over vrijlating. Het is uw recht te worden geïnformeerd over het besluit van de Parole Commission en, in het geval van invrijheidsstelling van de gevangene, over de voorwaarden die daarop van toepassing zijn.

Verder hebt u het recht uw standpunten kenbaar te maken aan de Victim Information Unit of uw bezorgdheid over uw persoonlijke veiligheid te laten vastleggen, en te verlangen dat daarmee rekening wordt gehouden als de dader tijdelijke invrijheidsstelling aanvraagt of als zijn of haar voorwaardelijke vrijlating wordt overwogen.

In een heel enkel geval is het pas achteraf mogelijk u te informeren over vrijlating. Mocht een dader in uw zaak onverhoopt uit hechtenis ontsnappen, dan is het uw recht dat de politie of de gevangenis u daarvan zonder onnodige vertraging op de hoogte stelt, tenzij bekendmaking van die informatie iemand in gevaar zou brengen of er een vastgesteld risico is dat als gevolg daarvan de dader schade zou worden toegebracht. Het is tevens uw recht dat de politie of gevangenis u in kennis stelt van eventuele maatregelen die zijn genomen voor uw bescherming.

Victim Information Scheme van de Noord-Ierse reclassering

Als u zich aanmeldt voor dit programma, is het uw recht dat de Victim Information Unit u, nadat zij informatie over een besluit of uitkomst heeft ontvangen, zonder onnodige vertraging informeert over:

 • hoe er wordt omgegaan met de zaak;
 • de aard en duur van het toezicht waaraan de dader wordt onderworpen, en de algemene voorwaarden daarvan (met inbegrip van eventuele wijzigingen);
 • eventuele aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op het toezicht, met inbegrip van wijzigingen daarvan;
 • het aantal uren gemeenschapsdienst, indien van toepassing; en
 • eventuele verdere straffen in verband met de zaak.

Daarnaast kunt u bepalen hoe u die informatie wilt ontvangen (bv. in een persoonlijk gesprek, telefonisch of schriftelijk) en, als u problemen hebt, die te bespreken met een medewerker van de Victim Information Unit. In bepaalde gevallen stelt de eenheid u ook in de gelegenheid uw standpunten en zorgen kenbaar te maken in een slachtofferverslag, zodat zij in overweging kunnen worden genomen door de Parole Commission.

Mentally Disordered Offenders Victim Information Scheme

Dit programma zorgt ervoor dat u informatie ontvangt wanneer voor de dader een eventuele periode van verlof, voorwaardelijk ontslag of definitief ontslag uit de kliniek wordt overwogen. Als u zich aanmeldt voor dit programma, is het uw recht dat de Victim Information Unit u, nadat zij informatie over een besluit of uitkomst heeft ontvangen, zonder onnodige vertraging laat weten:

 • wanneer een verlofperiode wordt overwogen;
 • dat de dader binnen enkele weken verlof wordt verleend of uit de kliniek wordt ontslagen, samen met eventuele voor u relevante algemene voorwaarden; en
 • of er relevante voorwaarden zijn die van toepassing zijn op het verlof of het ontslag uit de kliniek.

Verder hebt u het recht aan de Victim Information Unit schriftelijk uw standpunten kenbaar te maken over de mogelijke gevolgen van het voorgestelde verlof of ontslag voor uw veiligheid en welzijn en over de voorwaarden waaraan de dader zou kunnen worden onderworpen.

Laatste update: 14/03/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website