Rechten van slachtoffers – per land

Hoe en waar kan ik aangifte doen van een misdrijf?

Hoe kom ik te weten wat er met mijn aangifte wordt gedaan?

Hoe kan ik bij het opsporingsonderzoek worden betrokken?

Welke rechten heb ik als getuige?

Ik ben minderjarig. Heb ik aanvullende rechten?

Welke informatie kan ik tijdens het opsporingsonderzoek van de politie of slachtofferhulporganisaties krijgen?

Kom ik in aanmerking voor rechtsbijstand?

Hoe kan ik bescherming krijgen als ik in gevaar ben?

Welke diensten en bijstand kan ik tijdens het opsporingsonderzoek krijgen?

Krijgen de dader en ik de kans om een schikking/minnelijke regeling te treffen of bemiddeling/mediation te starten?

Wat gebeurt er als het opsporingsonderzoek is afgerond?

Kan ik bezwaar maken als mijn zaak wordt geseponeerd?

Ik ben buitenlander. Hoe worden mijn rechten en belangen beschermd?

Meer informatie

Hoe en waar kan ik aangifte doen van een misdrijf?

Als u het slachtoffer van een misdrijf bent geworden, kunt u daarvan aangifte doen bij de politie. Ook uw echtgeno(o)t(e), ouder, broer, zuster of voogd kunnen dat voor u doen. U kunt ook aangifte doen van een misdrijf waarvan u niet zelf het slachtoffer bent geworden.

U kunt uw aangifte op het dichtstbijzijnde politiebureau doen. Dat kunt u zowel mondeling als schriftelijk doen. U kunt uw aangifte ook per brief naar het politiebureau sturen. Als u kiest voor een schriftelijke aangifte, kunt u die aangifte zelf opstellen of de hulp van een advocaat inroepen. Er gelden geen vormvoorschriften, maar de aangifte moet wel in het Maltees of Engels zijn gesteld. In de aangifte moeten uw persoonsgegevens staan. Weliswaar zijn ook anonieme aangiften toegestaan, maar de politie zal dan alleen een onderzoek starten als het om een zeer ernstig misdrijf gaat.

Voor het aangeven van een misdrijf geldt geen uiterste termijn. Wel staat in de wet dat de dader van een misdrijf na verloop van een bepaalde tijd niet meer kan worden vervolgd. De duur van de verjaringstermijn hangt af van het misdrijf en varieert van drie maanden voor de minst ernstige misdrijven (bv. belediging) tot twintig jaar voor bijzondere ernstige (bv. moord). Na het verstrijken van die termijn kunt u het misdrijf nog altijd aangeven, maar zal de politie er geen onderzoek meer naar doen. Als zij dat wel doet, zal de rechter de dader op grond van verjaring vrijspreken.

Voor sommige minder ernstige misdrijven moet u bij de politie een speciale klacht indienen. Het gaat dan om misdrijven waarbij de politie zonder klacht geen onderzoek kan instellen. Klachten worden in de regel schriftelijk ingediend, maar mondeling kan ook. Voor het opstellen van de klacht kunt u een advocaat inschakelen. De klacht moet de volgende gegevens bevatten: uw persoonsgegevens (naam, adres, nummer legitimatiebewijs), informatie over de vermeende dader, beschrijving van het voorval en eventueel een lijst van getuigen met vermelding van naam en adres. Ook wordt aanbevolen om te vermelden welke wettelijke bepaling volgens u is overtreden.

Hoe kom ik te weten wat er met mijn aangifte wordt gedaan?

Wanneer u aangifte doet van een misdrijf, krijgt u van de politie een referentienummer. Dit nummer kunt u gebruiken om na te gaan hoe ver uw zaak is gevorderd. In de praktijk kan dat ook met de datum van de aangifte. Voor informatie over het onderzoek kunt u naar het politiebureau gaan. Bellen kan ook.

Hoe kan ik bij het opsporingsonderzoek worden betrokken?

Gedurende het opsporingsonderzoek bent u nog niet verplicht om een advocaat te hebben, maar gezien de complexiteit van de procedures wordt dat wel aanbevolen. Als u zich toch door een advocaat wil laten vertegenwoordigen, moet u daarvoor betalen.

Als u wilt, kunt u alle voor uw zaak relevante informatie met de politie delen. Hoewel u geen enkel aspect van het misdrijf hoeft te bewijzen, kunt u of uw advocaat bewijs dat u belangrijk acht voor het onderzoek overleggen aan de politieambtenaar die met uw zaak is belast.

U wordt waarschijnlijk opgeroepen om als getuige te worden gehoord.

Gedurende het onderzoek kan het zaakdossier in de regel alleen worden ingezien door de autoriteiten die met de behandeling van uw zaak zijn belast.

Welke rechten heb ik als getuige?

Als getuige hoeft u op bepaalde vragen geen antwoord te geven. Toch wordt aanbevolen dat u alle vragen beantwoordt om het onderzoek te vergemakkelijken en niet de indruk te wekken dat u informatie achterhoudt.

U hoeft geen vragen te beantwoorden of documenten of andere voorwerpen te overleggen waarmee u zichzelf zou beschuldigen.

Als u gevaar loopt, hebt u het recht om in een getuigenbeschermingsprogramma te worden opgenomen, ter bescherming van het leven en de eigendom van u en uw gezin. In bepaalde gevallen krijgen personen die in een dergelijk programma zijn opgenomen ook een uitkering om in hun levensonderhoud te voorzien.

Ik ben minderjarig. Heb ik aanvullende rechten?

Als u minderjarig bent, kan uw ouder of voogd namens u aangifte doen van het misdrijf.

Voor psychologische hulpverlening, advisering en andere bijstand kunt u terecht bij Appogg, een nationale instelling die welzijnszorg verleent aan kinderen en gezinnen in nood. De diensten van Appogg zijn gratis en niet afhankelijk van de resultaten van het onderzoek naar het misdrijf.

Als u afhankelijk bent van de vermeende dader (bv. omdat het uw vader of moeder is) kunt u gehuisvest worden in een opvangcentrum van het ministerie van Maatschappelijke Solidariteit, waar u hulp en ondersteuning ontvangt van gekwalificeerde psychologen en maatschappelijk werkers.

Welke informatie kan ik tijdens het opsporingsonderzoek van de politie of slachtofferhulporganisaties krijgen?

De autoriteiten die uw zaak behandelen, zijn niet verplicht om u informatie te verstrekken. Als u een advocaat hebt, zal die u informeren over uw rechten en over uw rol in de procedure.

Kom ik in aanmerking voor rechtsbijstand?

Slachtoffers hebben tijdens het opsporingsonderzoek geen recht op kosteloze rechtsbijstand.

Hoe kan ik bescherming krijgen als ik in gevaar ben?

Als de politie concludeert dat de verdachte gevaarlijk is en het risico op recidive bestaat, zal zij bij de rechter de inbewaringstelling vorderen.

U kunt de politieambtenaar die met uw zaak is belast ook vragen om in een getuigenbeschermingsprogramma te worden opgenomen. Dan moet u er wel mee instemmen dat u tijdens het proces tegen de verdachte getuigt. Als de politieambtenaar ervan overtuigd is dat uw getuigenverklaring of ander bewijsmateriaal dat in uw bezit is, van belang is voor de zaak, zal hij de Attorney General vragen om u in een getuigenbeschermingsprogramma op te nemen. Ook leden van uw gezin en andere familieleden vallen eventueel onder dit programma. Een getuigenbeschermingsprogramma bestaat in de regel uit maatregelen voor de bescherming van uw persoonlijke veiligheid en/of eigendom.

Welke diensten en bijstand kan ik tijdens het opsporingsonderzoek krijgen?

U ontvangt medische hulp, maar die hulp is niet kosteloos, tenzij u over een geldige ziektekostenverzekering beschikt. Onderdanen van de 27 EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland kunnen hun voordeel doen met de Europese ziekteverzekeringskaart. Zo nodig kunt u ook psychologische en andere vormen van hulp krijgen, maar die is niet kosteloos.

Als u het slachtoffer van huiselijk geweld bent, kunt u voor kosteloze bijstand terecht bij de Commissie Huiselijk Geweld en Appogg.

Krijgen de dader en ik de kans om een schikking/minnelijke regeling te treffen of bemiddeling/mediation te starten?

Het is niet mogelijk om een schikking met de dader te treffen of een mediationprocedure te starten. Wel is er de mogelijkheid voor de dader om met de openbare aanklager af te spreken dat hij of zij in ruil voor een schuldbekentenis strafvermindering zal bepleiten. Een daartoe strekkende overeenkomst tussen de openbare aanklager en de dader wordt ter goedkeuring aan de rechter voorgelegd.

Wat gebeurt er als het opsporingsonderzoek is afgerond?

Aan het einde van het opsporingsonderzoek wordt besloten of er voldoende bewijs tegen de verdachte is voor een proces. Afhankelijk van de ernst van het misdrijf, zijn er twee mogelijkheden:

  • als het een minder ernstig misdrijf betreft en het onderzoek door een politieambtenaar is uitgevoerd, dan beslist die politieambtenaar of de zaak bij het Court of Magistrates aanhangig wordt gemaakt;
  • als het een ernstig misdrijf betreft en het onderzoek door een onderzoeksrechter is uitgevoerd, dan beslist het Court of Magistrates of het bewijs tegen de verdachte voldoende is voor een proces. Als dat het geval is, verwijst het de zaak naar de Attorney General, die de zaak op zijn beurt aanhangig zal maken bij het Criminal Court.

Als uw zaak voor de rechter komt, zal de politie u daarvan een kennisgeving sturen. Ook als de rechter u als getuige wil horen, krijgt u daarvan een kennisgeving, waarin het tijdstip en de plaats van het verhoor worden genoemd.

Kan ik bezwaar maken als mijn zaak wordt geseponeerd?

Als een politieambtenaar het misdrijf onderzoekt en beslist om de zaak te sluiten, kunt u daar als slachtoffer bezwaar tegen aantekenen bij het Court of Magistrates. Het Court of Magistrates zal u vragen om een eed af te leggen over de juistheid van de informatie die u in uw aangifte heeft verstrekt en zich bereid te verklaren om tijdens het proces te getuigen. Om zeker te zijn van de ernst van uw wens om de verdachte te laten vervolgen, zal de rechter u vragen om een bepaald door hem vast te stellen bedrag te betalen. Het Court of Magistrates onderzoekt het bewijs en als het van oordeel is dat er voldoende bewijs van schuld is, zal het de politie gelasten om door te gaan met de vervolging.

Ik ben buitenlander. Hoe worden mijn rechten en belangen beschermd?

Als u buitenlander bent en in Malta het slachtoffer van een misdrijf bent geworden, hebt u alle hierboven beschreven rechten. Daarnaast hebt u als buitenlander nog het voorrecht dat u ook aangifte kunt doen in uw moedertaal als u geen Engels of Maltees spreekt. De politie zal op zoek gaan naar een tolk of andere maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat zij de inhoud van uw aangifte volledig begrijpt.

Gedurende het onderzoek kunt zich laten bijstaan door een tolk, maar de diensten van een tolk zijn niet kosteloos.

Meer informatie:

Laatste update: 20/02/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website