Victims' rights - by country

Malta

Inhoud aangereikt door
Malta

You will be considered a victim of crime if you have suffered damage, e.g. you have been injured or your property has been damaged or stolen, etc., as a result of an incident, which constitutes a crime according to national law. As a victim of crime, the law grants you certain individual rights before, during and after court proceedings (trial).

Criminal proceedings in Malta start with investigation of the crime. Depending on the crime, the investigation is carried out by the police or by an investigating magistrate.

Less serious crimes (crimes punished by a fine or imprisonment of less than six months) are investigated by a police officer. If there is sufficient evidence against the offender the police officer brings the case to the Court of Magistrates for trial and acts as a prosecutor before the court. During the trial a judge examines the evidence and convicts or acquits the alleged offender. If the offender is convicted the same judge specifies the penalty to be imposed.

All other crimes are investigated by investigating magistrates. If there is sufficient evidence against the offender the investigating magistrate brings the case before the Court of Magistrates. The Court of Magistrates examines the evidence and if there is sufficient evidence it sends the case to the Attorney General. The Attorney General then brings the case to the Criminal Court for trial. During the trial a public prosecutor prosecutes the offender before a judge and a jury. The jury decides whether the offender is guilty or not. If the offender is found guilty the judge specifies the penalty to be imposed.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 22/05/2019

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - MIJN RECHTEN TIJDENS HET OPSPORINGSONDERZOEK

Hoe en waar kan ik aangifte doen van een misdrijf?

Hoe kom ik te weten wat er met mijn aangifte wordt gedaan?

Hoe kan ik bij het opsporingsonderzoek worden betrokken?

Welke rechten heb ik als getuige?

Ik ben minderjarig. Heb ik aanvullende rechten?

Welke informatie kan ik tijdens het opsporingsonderzoek van de politie of slachtofferhulporganisaties krijgen?

Kom ik in aanmerking voor rechtsbijstand?

Hoe kan ik bescherming krijgen als ik in gevaar ben?

Welke diensten en bijstand kan ik tijdens het opsporingsonderzoek krijgen?

Krijgen de dader en ik de kans om een schikking/minnelijke regeling te treffen of bemiddeling/mediation te starten?

Wat gebeurt er als het opsporingsonderzoek is afgerond?

Kan ik bezwaar maken als mijn zaak wordt geseponeerd?

Ik ben buitenlander. Hoe worden mijn rechten en belangen beschermd?

Meer informatie

Hoe en waar kan ik aangifte doen van een misdrijf?

Als u het slachtoffer van een misdrijf bent geworden, kunt u daarvan aangifte doen bij de politie. Ook uw echtgeno(o)t(e), ouder, broer, zuster of voogd kunnen dat voor u doen. U kunt ook aangifte doen van een misdrijf waarvan u niet zelf het slachtoffer bent geworden.

U kunt uw aangifte op het dichtstbijzijnde politiebureau doen. Dat kunt u zowel mondeling als schriftelijk doen. U kunt uw aangifte ook per brief naar het politiebureau sturen. Als u kiest voor een schriftelijke aangifte, kunt u die aangifte zelf opstellen of de hulp van een advocaat inroepen. Er gelden geen vormvoorschriften, maar de aangifte moet wel in het Maltees of Engels zijn gesteld. In de aangifte moeten uw persoonsgegevens staan. Weliswaar zijn ook anonieme aangiften toegestaan, maar de politie zal dan alleen een onderzoek starten als het om een zeer ernstig misdrijf gaat.

Voor het aangeven van een misdrijf geldt geen uiterste termijn. Wel staat in de wet dat de dader van een misdrijf na verloop van een bepaalde tijd niet meer kan worden vervolgd. De duur van de verjaringstermijn hangt af van het misdrijf en varieert van drie maanden voor de minst ernstige misdrijven (bv. belediging) tot twintig jaar voor bijzondere ernstige (bv. moord). Na het verstrijken van die termijn kunt u het misdrijf nog altijd aangeven, maar zal de politie er geen onderzoek meer naar doen. Als zij dat wel doet, zal de rechter de dader op grond van verjaring vrijspreken.

Voor sommige minder ernstige misdrijven moet u bij de politie een speciale klacht indienen. Het gaat dan om misdrijven waarbij de politie zonder klacht geen onderzoek kan instellen. Klachten worden in de regel schriftelijk ingediend, maar mondeling kan ook. Voor het opstellen van de klacht kunt u een advocaat inschakelen. De klacht moet de volgende gegevens bevatten: uw persoonsgegevens (naam, adres, nummer legitimatiebewijs), informatie over de vermeende dader, beschrijving van het voorval en eventueel een lijst van getuigen met vermelding van naam en adres. Ook wordt aanbevolen om te vermelden welke wettelijke bepaling volgens u is overtreden.

Hoe kom ik te weten wat er met mijn aangifte wordt gedaan?

Wanneer u aangifte doet van een misdrijf, krijgt u van de politie een referentienummer. Dit nummer kunt u gebruiken om na te gaan hoe ver uw zaak is gevorderd. In de praktijk kan dat ook met de datum van de aangifte. Voor informatie over het onderzoek kunt u naar het politiebureau gaan. Bellen kan ook.

Hoe kan ik bij het opsporingsonderzoek worden betrokken?

Gedurende het opsporingsonderzoek bent u nog niet verplicht om een advocaat te hebben, maar gezien de complexiteit van de procedures wordt dat wel aanbevolen. Als u zich toch door een advocaat wil laten vertegenwoordigen, moet u daarvoor betalen.

Als u wilt, kunt u alle voor uw zaak relevante informatie met de politie delen. Hoewel u geen enkel aspect van het misdrijf hoeft te bewijzen, kunt u of uw advocaat bewijs dat u belangrijk acht voor het onderzoek overleggen aan de politieambtenaar die met uw zaak is belast.

U wordt waarschijnlijk opgeroepen om als getuige te worden gehoord.

Gedurende het onderzoek kan het zaakdossier in de regel alleen worden ingezien door de autoriteiten die met de behandeling van uw zaak zijn belast.

Welke rechten heb ik als getuige?

Als getuige hoeft u op bepaalde vragen geen antwoord te geven. Toch wordt aanbevolen dat u alle vragen beantwoordt om het onderzoek te vergemakkelijken en niet de indruk te wekken dat u informatie achterhoudt.

U hoeft geen vragen te beantwoorden of documenten of andere voorwerpen te overleggen waarmee u zichzelf zou beschuldigen.

Als u gevaar loopt, hebt u het recht om in een getuigenbeschermingsprogramma te worden opgenomen, ter bescherming van het leven en de eigendom van u en uw gezin. In bepaalde gevallen krijgen personen die in een dergelijk programma zijn opgenomen ook een uitkering om in hun levensonderhoud te voorzien.

Ik ben minderjarig. Heb ik aanvullende rechten?

Als u minderjarig bent, kan uw ouder of voogd namens u aangifte doen van het misdrijf.

Voor psychologische hulpverlening, advisering en andere bijstand kunt u terecht bij De link wordt in een nieuw venster geopend.Appogg, een nationale instelling die welzijnszorg verleent aan kinderen en gezinnen in nood. De diensten van Appogg zijn gratis en niet afhankelijk van de resultaten van het onderzoek naar het misdrijf.

Als u afhankelijk bent van de vermeende dader (bv. omdat het uw vader of moeder is) kunt u gehuisvest worden in een opvangcentrum van het ministerie van Maatschappelijke Solidariteit, waar u hulp en ondersteuning ontvangt van gekwalificeerde psychologen en maatschappelijk werkers.

Welke informatie kan ik tijdens het opsporingsonderzoek van de politie of slachtofferhulporganisaties krijgen?

De autoriteiten die uw zaak behandelen, zijn niet verplicht om u informatie te verstrekken. Als u een advocaat hebt, zal die u informeren over uw rechten en over uw rol in de procedure.

Kom ik in aanmerking voor rechtsbijstand?

Slachtoffers hebben tijdens het opsporingsonderzoek geen recht op kosteloze rechtsbijstand.

Hoe kan ik bescherming krijgen als ik in gevaar ben?

Als de politie concludeert dat de verdachte gevaarlijk is en het risico op recidive bestaat, zal zij bij de rechter de inbewaringstelling vorderen.

U kunt de politieambtenaar die met uw zaak is belast ook vragen om in een getuigenbeschermingsprogramma te worden opgenomen. Dan moet u er wel mee instemmen dat u tijdens het proces tegen de verdachte getuigt. Als de politieambtenaar ervan overtuigd is dat uw getuigenverklaring of ander bewijsmateriaal dat in uw bezit is, van belang is voor de zaak, zal hij de Attorney General vragen om u in een getuigenbeschermingsprogramma op te nemen. Ook leden van uw gezin en andere familieleden vallen eventueel onder dit programma. Een getuigenbeschermingsprogramma bestaat in de regel uit maatregelen voor de bescherming van uw persoonlijke veiligheid en/of eigendom.

Welke diensten en bijstand kan ik tijdens het opsporingsonderzoek krijgen?

U ontvangt medische hulp, maar die hulp is niet kosteloos, tenzij u over een geldige ziektekostenverzekering beschikt. Onderdanen van de 27 EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland kunnen hun voordeel doen met de De link wordt in een nieuw venster geopend.Europese ziekteverzekeringskaart. Zo nodig kunt u ook psychologische en andere vormen van hulp krijgen, maar die is niet kosteloos.

Als u het slachtoffer van huiselijk geweld bent, kunt u voor kosteloze bijstand terecht bij de De link wordt in een nieuw venster geopend.Commissie Huiselijk Geweld en De link wordt in een nieuw venster geopend.Appogg.

Krijgen de dader en ik de kans om een schikking/minnelijke regeling te treffen of bemiddeling/mediation te starten?

Het is niet mogelijk om een schikking met de dader te treffen of een mediationprocedure te starten. Wel is er de mogelijkheid voor de dader om met de openbare aanklager af te spreken dat hij of zij in ruil voor een schuldbekentenis strafvermindering zal bepleiten. Een daartoe strekkende overeenkomst tussen de openbare aanklager en de dader wordt ter goedkeuring aan de rechter voorgelegd.

Wat gebeurt er als het opsporingsonderzoek is afgerond?

Aan het einde van het opsporingsonderzoek wordt besloten of er voldoende bewijs tegen de verdachte is voor een proces. Afhankelijk van de ernst van het misdrijf, zijn er twee mogelijkheden:

 • als het een minder ernstig misdrijf betreft en het onderzoek door een politieambtenaar is uitgevoerd, dan beslist die politieambtenaar of de zaak bij het Court of Magistrates aanhangig wordt gemaakt;
 • als het een ernstig misdrijf betreft en het onderzoek door een onderzoeksrechter is uitgevoerd, dan beslist het Court of Magistrates of het bewijs tegen de verdachte voldoende is voor een proces. Als dat het geval is, verwijst het de zaak naar de Attorney General, die de zaak op zijn beurt aanhangig zal maken bij het Criminal Court.

Als uw zaak voor de rechter komt, zal de politie u daarvan een kennisgeving sturen. Ook als de rechter u als getuige wil horen, krijgt u daarvan een kennisgeving, waarin het tijdstip en de plaats van het verhoor worden genoemd.

Kan ik bezwaar maken als mijn zaak wordt geseponeerd?

Als een politieambtenaar het misdrijf onderzoekt en beslist om de zaak te sluiten, kunt u daar als slachtoffer bezwaar tegen aantekenen bij het Court of Magistrates. Het Court of Magistrates zal u vragen om een eed af te leggen over de juistheid van de informatie die u in uw aangifte heeft verstrekt en zich bereid te verklaren om tijdens het proces te getuigen. Om zeker te zijn van de ernst van uw wens om de verdachte te laten vervolgen, zal de rechter u vragen om een bepaald door hem vast te stellen bedrag te betalen. Het Court of Magistrates onderzoekt het bewijs en als het van oordeel is dat er voldoende bewijs van schuld is, zal het de politie gelasten om door te gaan met de vervolging.

Ik ben buitenlander. Hoe worden mijn rechten en belangen beschermd?

Als u buitenlander bent en in Malta het slachtoffer van een misdrijf bent geworden, hebt u alle hierboven beschreven rechten. Daarnaast hebt u als buitenlander nog het voorrecht dat u ook aangifte kunt doen in uw moedertaal als u geen Engels of Maltees spreekt. De politie zal op zoek gaan naar een tolk of andere maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat zij de inhoud van uw aangifte volledig begrijpt.

Gedurende het onderzoek kunt zich laten bijstaan door een tolk, maar de diensten van een tolk zijn niet kosteloos.

Meer informatie:

Laatste update: 20/12/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

2 - MIJN RECHTEN TIJDENS HET PROCES

Hoe kan ik bij het proces worden betrokken?

Welke rechten heb ik als getuige?

Ik ben minderjarig. Heb ik aanvullende rechten?

Kom ik in aanmerking voor rechtsbijstand?

Hoe kan ik bescherming krijgen als ik in gevaar ben?

Hoe kan ik van de dader schadevergoeding vorderen of van de staat schadeloosstelling ontvangen?

Krijgen de dader en ik de kans om een schikking/minnelijke regeling te treffen of bemiddeling/mediation te starten?

Ik ben buitenlander. Hoe worden mijn rechten en belangen beschermd?

Meer informatie

Hoe kan ik bij het proces worden betrokken?

U kunt zich als 'civiele partij' in het proces voegen. Daarvoor moet u een verzoek indienen bij het gerecht. Het gerecht beslist vervolgens of u als civiele partij aan het proces kunt deelnemen. Als civiele partij mag u alle zittingen bijwonen, zelfs als die niet openbaar zijn.

De rechten die u tijdens het proces heeft, zijn afhankelijk van het gerecht dat uw zaak behandelt.

 • Als uw zaak door een politieambtenaar is aangebracht bij het Court of Magistrates, heeft u bijna evenveel rechten als de verdachte: u of uw advocaat kan bewijsstukken overleggen, de getuigen aan een kruisverhoor onderwerpen (via de vervolgende politieambtenaar), enz.
 • Als uw zaak door de Attorney General, de plaatsvervangende Attorney General of een openbare aanklager is aangebracht bij het Criminal Court, mag u pas op de zitting aanwezig zijn nadat de jury de verdachte schuldig heeft bevonden. U mag dan argumenten aanvoeren in verband met de strafmaat.

U doet er goed aan om zich gedurende het proces te laten bijstaan door een advocaat. Maar dat is niet verplicht. De kosten van deze advocaat zijn voor uw rekening. Dat geldt ook voor alle andere kosten die voortvloeien uit uw deelname aan het proces (bv. reiskosten, onbetaald verlof, enz.). De wet voorziet niet in een vergoeding van dergelijke kosten.

Uw advocaat mag alle stukken in het zaakdossier inzien en aantekeningen maken of een kopie van stukken vragen. Maar als uw zaak door het Criminal Court en voor een jury wordt behandeld, mogen alleen de Attorney General, de verdachte en zijn advocaat het dossier inzien.

Welke rechten heb ik als getuige?

U wordt waarschijnlijk opgeroepen om tijdens het proces als getuige te worden gehoord. U ontvangt daarvan een kennisgeving, waarin het tijdstip en de plaats van het verhoor worden genoemd. Deze kennisgeving krijgt u van een politieambtenaar of wordt u per post toegestuurd. U bent niet verplicht om gehoor te geven aan de oproep om te getuigen. Maar het is wel raadzaam om dat te doen, want als het gerecht vindt dat het belangrijk is dat u getuigt, zal het maatregelen nemen om te verzekeren dat u tijdens de volgende zitting wel aanwezig bent.

U hoeft geen vragen te beantwoorden of documenten of andere voorwerpen te overleggen waarmee u zichzelf zou beschuldigen.

In bepaalde gevallen wordt u

 • verhoord zonder oog in oog met de verdachte te staan;
 • thuis verhoord; en/of
 • in een getuigenbeschermingsprogramma opgenomen.

Ik ben minderjarig. Heb ik aanvullende rechten?

Als u jonger dan 16 jaar bent en u bent opgeroepen voor verhoor ter terechtzitting, kunt u vragen om per videoconferentie te worden verhoord. Dan hoeft u niet lijfelijk aanwezig te zijn in de rechtszaal.

Als u afhankelijk bent van de vermeende dader (bv. omdat het uw vader of moeder is), wordt u in een veilige omgeving gehuisvest - gewoonlijk een opvangcentrum van het ministerie van Maatschappelijke Solidariteit - waar u van maatschappelijk werkers en psychologen hulp en ondersteuning ontvangt.

Verder kunt u voor hulp en ondersteuning in de vorm van onder meer psychologische counseling, sociale bijstand en adviesverlening terecht bij De link wordt in een nieuw venster geopend.Appogg, een nationale instelling die welzijnszorg verleent aan kinderen en gezinnen in nood. Deze diensten zijn gratis en staan los van de strafrechtelijke procedure.

Kom ik in aanmerking voor rechtsbijstand?

Slachtoffers hebben tijdens het proces geen recht op kosteloze rechtsbijstand.

Hoe kan ik bescherming krijgen als ik in gevaar ben?

Als de verdachte niet is gearresteerd en u zich door hem bedreigd voelt, kunt u de politieambtenaar die met uw zaak is belast vragen om de verdachte te verbieden bij u in de buurt te komen. De politieambtenaar zal dan de rechter vragen om een daartoe strekkend verbod uit te vaardigen. Wanneer de rechter het verbod uitvaardigt, moet de verdachte een bepaald bedrag (gewoonlijk tussen 100 en 2 300 euro) als borg betalen. Als hij het verbod schendt, is hij de borg kwijt.

Als u bent opgeroepen voor verhoor ter terechtzitting en het gevoel hebt dat u gevaar loopt, kunt u de rechter vragen om tijdens het verhoor niet oog in oog met de verdachte te hoeven staan. De rechter kan dan besluiten om tussen u en de verdachte een ondoorzichtig scherm te plaatsen of een gordijn te hangen of het verhoor per videoconferentie te voeren, zodat u niet lijfelijk in de rechtszaal aanwezig hoeft te zijn.

Ook kunt u de politieambtenaar die met uw zaak is belast vragen om in een getuigenbeschermingsprogramma te worden opgenomen. Dan moet u er wel mee instemmen dat u tijdens het proces tegen de verdachte getuigt. Als de politieambtenaar ervan overtuigd is dat uw getuigenverklaring of ander bewijsmateriaal dat in uw bezit is, van belang is voor de zaak, zal hij de Attorney General vragen om u in een getuigenbeschermingsprogramma op te nemen. Ook leden van uw gezin en andere familieleden vallen eventueel onder dit programma. Een getuigenbeschermingsprogramma bestaat in de regel uit maatregelen voor de bescherming van uw persoonlijke veiligheid en/of eigendom.

Hoe kan ik van de dader schadevergoeding vorderen of van de staat schadeloosstelling ontvangen?

Volgens de Maltese wet kunt u alleen via de civiele rechter schadevergoeding van de dader vorderen. Tijdens het strafproces zelf kan dat niet.

Toch kan ook de strafrechter de dader in bepaalde omstandigheden opdragen de door hem veroorzaakte schade te vergoeden. Die omstandigheden zijn de volgende:

 • wanneer de rechter de dader tot een gevangenisstraf veroordeelt maar de tenuitvoerlegging daarvan uitstelt, kan hij hem opdragen om de schade die het slachtoffer door het misdrijf heeft geleden, te vergoeden;

Als u na 1 januari 2006 het slachtoffer van een geweldsmisdrijf bent geworden, kunt u een aanvraag indienen voor een financiële vergoeding van de staat. Voor meer informatie zie de factsheets van het Europees justitieel netwerk over schadevergoeding voor slachtoffers van een misdrijf in Malta (binnenkort beschikbaar in het De link wordt in een nieuw venster geopend.Engels en De link wordt in een nieuw venster geopend.Maltees).

Krijgen de dader en ik de kans om een schikking/minnelijke regeling te treffen of bemiddeling/mediation te starten?

Tijdens het proces is het niet mogelijk om een schikking met de dader te treffen of een mediationprocedure te starten. Als u echter om enigerlei reden niet langer wilt dat de dader vervolgd wordt (bv. omdat u hem vergeven hebt), dan kunt dat tijdens de zitting kenbaar maken aan de rechter. De rechter zal daar rekening mee houden wanneer hij over de zaak beslist.

Ik ben buitenlander. Hoe worden mijn rechten en belangen beschermd?

Ook buitenlanders hebben de hierboven beschreven rechten. De Maltese wet voorziet niet in kosteloze tolkenbijstand of het kosteloos vertalen van stukken tijdens het proces. Maar als u ervoor betaalt, kunt u gebruik maken van de diensten van een tolk.

Als u in het buitenland verblijft, kan uw verhoor als getuige per telefoon- of videoconferentie plaatsvinden. Als u in het buitenland een stuk moet ontvangen, wordt u een kopie van dat stuk per post toegestuurd, met een vertaling in een voor u begrijpelijke taal en vergezeld van informatie over uw rechten en plichten in verband met dat stuk en de wijze waarop u het originele stuk kunt krijgen.

Meer informatie:

Laatste update: 20/12/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

3 - MIJN RECHTEN NA HET PROCES (IN EERSTE AANLEG)

Kan ik hoger beroep instellen tegen vrijspraak?

Is beroep in cassatie mogelijk?

Welke rechten heb ik nadat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan?

Meer informatie

Kan ik hoger beroep instellen tegen vrijspraak?

Het proces eindigt met een gerechtelijke beslissing waarbij de verdachte schuldig wordt verklaard dan wel wordt vrijgesproken. Als het gerecht de verdachte schuldig verklaart, zal het vervolgens de strafmaat bepalen. Volgens de Maltese wet hebben alleen de verdachte en de Attorney General het recht om bij het Court of Criminal Appeal hoger beroep in te stellen tegen een veroordeling c.q. vrijspraak of de hoogte van de straf.

Maar wanneer u bij het proces in eerste aanleg civiele partij was en de Attorney General of verdachte hoger beroep heeft ingesteld, mag uw advocaat alle stukken inzien die voor het hoger beroep relevant zijn.

Is beroep in cassatie mogelijk?

Tegen de beslissing van het Court of Criminal Appeal is geen beroep in cassatie mogelijk.

Welke rechten heb ik nadat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan?

Nadat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, ontvangt u een kopie van de gerechtelijke beslissing. Als de dader tot gevangenisstraf is veroordeeld, kunt u de politie om informatie vragen over de voorwaarden waaronder de dader zijn straf moet uitzitten. De politie kan weigeren om deze informatie te verstrekken wanneer de informatie om redenen van veiligheid vertrouwelijk is.

Meer informatie:

Laatste update: 20/12/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

4 - HULP EN STEUN VOOR SLACHTOFFERS VAN EEN MISDRIJF

Nationale instelling voor welzijnszorg voor kinderen en gezinnen in nood - Appogg

Slachtofferhulp Malta

Nationale instelling voor welzijnszorg voor kinderen en gezinnen in nood - Appogg

Appogg verleent maatschappelijke hulp, psychologische counseling en andere steun aan slachtoffers in het algemeen en aan slachtoffers van huiselijk geweld in het bijzonder, met name uit kwetsbare groepen, zoals kinderen.

Appogg

 • is een onderdeel van de Stichting Welzijnsvoorzieningen van het ministerie van Gezin en Maatschappelijke Solidariteit;
 • verleent maatschappelijke hulp, psychologische counseling en andere steun aan slachtoffers in het algemeen en slachtoffers van huiselijk geweld in het bijzonder, met name uit kwetsbare groepen, zoals kinderen;
 • verleent kosteloos diensten, ongeacht of de dader wordt vervolgd of is veroordeeld.

CONTACT OPNEMEN:

Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.appogg.gov.mt/

Slachtofferhulp Malta

Slachtofferhulp Malta verstrekt slachtoffers van een misdrijf deskundige, onafhankelijke, vertrouwelijke en onpartijdige informatie over hun rechten en over de beschikbare voorzieningen en de bijstand die zij kunnen krijgen.

Slachtofferhulp Malta

 • is een onafhankelijke organisatie, die geen deel uitmaakt van de politie, rechterlijke instanties of andere justitiële instellingen;
 • verstrekt slachtoffers van een misdrijf deskundige, onafhankelijke, vertrouwelijke en onpartijdige informatie over hun rechten en over de beschikbare voorzieningen en de bijstand die zij kunnen krijgen;
 • verstrekt informatie over het systeem van strafrechtspleging en de strafrechtelijke procedures in Malta;
 • verleent kosteloos diensten, ongeacht of het misdrijf is aangegeven en ongeacht wanneer het is gepleegd.

CONTACT OPNEMEN:

Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://victimsupport.org.mt/

Laatste update: 20/12/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.