Rechten van slachtoffers – per land

Via welke procedure kan ik van de dader schadevergoeding vorderen? (bv. rechtszaak, burgerlijke vordering, voeging)

Vorderingen tot schadevergoeding naar aanleiding van een misdrijf worden doorgaans in dezelfde procedure behandeld als de strafzaak. De vordering tot schadevergoeding moet tijdens het onderzoek aan de politie worden gemeld, of uiterlijk bij de rechtbank.

U kunt de openbare aanklager verzoeken om uw vordering tot vergoeding van de schade die u als gevolg van het misdrijf heeft geleden, in te stellen bij de rechtbank. Het is raadzaam om de politie hier al in het vooronderzoek van op de hoogte te stellen. De openbare aanklager kan de vordering tot schadevergoeding voor u instellen als de zaak eenvoudig en duidelijk is. Als de openbare aanklager uw vordering tot schadevergoeding niet instelt, brengt hij of zij u daarvan schriftelijk op de hoogte.

U kunt uw vordering tot schadeloosstelling ook zelf bij de rechtbank instellen tijdens de behandeling van de strafzaak. Een juridisch adviseur kan dat voor u doen.

Vorderingen tot schadevergoeding kunnen zo nodig in een afzonderlijke procedure worden behandeld. U kunt uw vorderingen tot schadevergoeding ook zelf instellen in het kader van een afzonderlijke burgerlijke zaak. Als vorderingen tot schadevergoeding niet tegelijk met de strafzaak worden behandeld, worden er voor de behandeling ervan gerechtskosten in rekening gebracht.

De rechter heeft de dader ertoe veroordeeld mij schadevergoeding te betalen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat de dader betaalt?

Als de dader na het proces niet vrijwillig betaalt, kan hij of zij worden gedwongen te betalen door middel van beslaglegging. Er wordt niet automatisch beslag gelegd: u moet een verzoek om beslaglegging indienen bij een deurwaarder, vergezeld van de beslissing van de rechtbank.

U kunt geen schadevergoeding vorderen van de dader als u voor hetzelfde misdrijf een schadevergoeding hebt ontvangen uit de Finse schatkist.

Als de dader niet betaalt, kan de staat het bedrag dan voorschieten? Onder welke voorwaarden?

U hoeft geen schadevergoeding te vorderen van de dader om een schadevergoeding van de overheid te kunnen ontvangen. U moet uw vordering tot schadevergoeding tegen de dader echter wel indienen tijdens het proces.

Heb ik recht op een schadevergoeding van de staat?

Als u (of een van uw naasten) het slachtoffer bent van een misdrijf in Finland, kan u een schadevergoeding of smartengeld uit overheidsmiddelen worden toegekend. Om een schadevergoeding te ontvangen, moet u aangifte doen bij de politie.

Als de strafzaak voor een rechtbank wordt gebracht, moet u trachten uw recht op schadevergoeding bevestigd te zien in een gerechtelijke beslissing. Dat wil zeggen dat u in het kader van de procedure een vordering tot schadevergoeding moet instellen tegen de dader. In het algemeen wordt de schade als gevolg van een misdrijf niet vergoed als u niet aan deze verplichting hebt voldaan.

U moet uw vordering instellen binnen drie jaar nadat de definitieve beslissing in de zaak is gegeven. Als de zaak niet voor een rechtbank wordt gebracht, moet u binnen tien jaar na de datum van het misdrijf een vordering tot schadevergoeding instellen. Van deze termijnen kan slechts om bijzondere redenen worden afgeweken.

Uw vordering zal worden behandeld door de Finse schatkist (Valtiokonttori). U kunt de vordering elektronisch indienen via het adres rikosvahingot@valtiokonttori.fi of door het formulier af te drukken en het per post naar het volgende adres te versturen: Valtiokonttori, PL 50, 00054 Valtiokonttori.

Heb ik recht op schadevergoeding als de dader niet veroordeeld is?

U kunt zelfs een vordering tot schadevergoeding instellen als niet is vastgesteld wie de dader is. U moet bij uw vordering tot schadevergoeding een kopie van het politierapport voegen of een ander betrouwbaar verslag waarmee kan worden bewezen wat er is gebeurd.

U hebt ook recht op een schadevergoeding als de dader van het misdrijf bekend is maar niet is veroordeeld, omdat hij of zij jonger is dan 15 jaar of strafrechtelijk niet-aansprakelijk is.

Heb ik recht op een voorschot op dringende gronden in afwachting van de beslissing over mijn vordering tot schadevergoeding?

In geval van geldnood kunt u een schriftelijk verzoek om een voorschot indienen. Er kan een voorschot worden uitgekeerd als de behandeling van uw dossier vertraging oploopt om een reden die niet aan u kan worden toegerekend, en u recht hebt op een vrij grote schadevergoeding.

Laatste update: 05/02/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website