Rechten van slachtoffers – per land

Welke informatie kan ik verwachten van de autoriteiten (bijvoorbeeld politie, officier van justitie) na het misdrijf, maar nog vóór ik aangifte van het misdrijf doe?

Vanaf uw eerste contact met de politie krijgt u informatie die nodig is om uw rechten naar behoren uit te oefenen. Dit betreft met name de volgende informatie:

 • de instantie waar u aangifte kunt doen, waaronder de contactgegevens van die instantie;
 • met wie u contact kunt opnemen voor professionele hulp en onder welke voorwaarden die professionele hulp gratis is; u krijgt ook de contactgegevens van professionele hulpverleners;
 • de voorwaarden waaronder u recht hebt op maatregelen die uw veiligheid garanderen;
 • waar u meer informatie kunt krijgen over de zaak waarin u het slachtoffer bent;
 • de fasen van de strafrechtelijke procedure en de rol die u daarin speelt;
 • de instantie waar u kunt verzoeken om meer informatie, en de contactgegevens van die instantie;
 • de voorwaarden waaronder u recht hebt op financiële ondersteuning;
 • de dichtstbijzijnde opvang- of interventiecentra of andere vergelijkbare organisaties waarmee u contact kunt opnemen;
 • de dichtstbijzijnde zorgverlener met wie u contact kunt opnemen;
 • de manier waarop u verhaal kunt halen als uw rechten door een overheidsinstantie zijn geschonden;
 • de maatregelen waar u om kunt verzoeken om uw belangen veilig te stellen als u in een andere EU-lidstaat woont;
 • de andere rechten die u hebt op grond van de Wet inzake slachtoffers van misdrijven.

Ik woon niet in het EU-land waar het misdrijf is gepleegd (EU-burgers en niet-EU-burgers). Hoe worden mijn rechten beschermd?

U bent verzekerd van dezelfde rechten als Tsjechische burgers en mensen die in Tsjechië wonen. Als u verklaart dat u geen Tsjechisch spreekt, krijgt u informatie over uw rechten in een taal die u begrijpt of in een officiële taal van het land waarvan u staatsburger bent.

Welke informatie krijg ik als ik een misdrijf aangeef?

Als u aangifte doet bij de politie, moet u alle informatie krijgen waarop u vanaf uw eerste contact met de politie recht hebt, zoals hierboven aangegeven.

Als u bij een openbare aanklager aangifte doet van een misdrijf, moet te allen tijde aan u worden uitgelegd:

 • waar u een verzoek om professionele hulp kunt indienen en onder welke voorwaarden die hulp gratis is. U krijgt ook de contactgegevens van professionele hulpverleners;
 • onder welke voorwaarden u recht hebt op maatregelen die uw veiligheid garanderen;
 • waar u meer informatie kunt krijgen over de zaak waarin u het slachtoffer bent.

Kom ik in aanmerking voor gratis vertolking of vertaling (wanneer ik contact opneem met de politie of andere autoriteiten of tijdens het onderzoek en het proces)?

Als u te maken krijgt met de rechtshandhavingsinstanties en geen Tsjechisch spreekt, kunt u gebruikmaken van uw moedertaal of van een taal waarvan u hebt aangegeven dat u die spreekt.

Indien mogelijk ontvangt u op verzoek na afloop van de procedure de vertaling van de einduitspraak. Als u een onderbouwd verzoek daartoe indient, kunnen ook andere documenten voor u worden vertaald, voor zover dat noodzakelijk is om gedurende de procedure uw rechten uit te kunnen oefenen.

Hoe zorgen de autoriteiten ervoor dat ik alles begrijp en ook begrepen word (als ik een kind ben; als ik gehandicapt ben)?

De autoriteiten hebben de plicht om slachtoffers op een begrijpelijke manier te informeren, en moeten daarbij rekening houden met de leeftijd van het slachtoffer, diens intellectuele vermogens en ontwikkelingsniveau, geletterdheid en geestelijke en lichamelijke gezondheid. Waar mogelijk moeten kinderen en personen met een handicap worden ondervraagd door iemand die daar specifiek voor is opgeleid.

Opvang slachtoffers

Wie biedt slachtofferhulp?

Er zijn diverse organisaties die slachtofferhulp bieden. Het gaat onder meer om de nationale centra van de Dienst Reclassering en Mediation en private, door het ministerie van Justitie erkende organisaties die informatie en/of herstelrechtprogramma's aanbieden en organisaties die psychologische en maatschappelijke adviesdiensten aanbieden en zijn erkend op grond van de Wet maatschappelijke diensten. Er zijn ook advocaten die rechtsbijstand verlenen aan slachtoffers van misdrijven. Deze organisaties staan vermeld in het Register van verleners van bijstand aan slachtoffers van misdrijven, dat wordt bijgehouden door het ministerie van Justitie en te raadplegen is op de website van het ministerie van Justitie: https://www.justice.cz/.

Verwijst de politie mij automatisch door naar slachtofferhulp?

Ja, u krijgt automatisch informatie over slachtofferhulp bij uw eerste contact met de politie. U krijgt de contactgegevens van de instanties die ondersteuning bieden.

Hoe wordt mijn persoonlijke levenssfeer beschermd?

Over het algemeen mogen rechtshandhavingsinstanties geen informatie openbaar maken die niet rechtstreeks verband houdt met strafbare feiten. In de procedure die aan het strafproces voorafgaat, mag geen informatie openbaar worden gemaakt die ertoe zou kunnen leiden dat uw identiteit bekend wordt. De persoonlijke levenssfeer van personen jonger dan 18 jaar wordt extra beschermd. Indien u daarom verzoekt, wordt informatie over uw privéleven (uw woon- en postadres, werk- of vestigingsplaats en uw persoonlijke, gezins- en financiële situatie) zo bijgehouden dat deze alleen kan worden ingezien door de rechtshandhavingsinstanties, politiefunctionarissen en ambtenaren van de Dienst Reclassering en Mediation die bij de zaak betrokken zijn. Inzage in deze informatie mag alleen worden verleend als dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het doel van de strafrechtelijke procedure of voor de onbelemmerde uitoefening van het recht op verdediging door de persoon tegen wie de strafrechtelijke procedure is ingesteld.

Moet ik eerst aangifte van een misdrijf doen voordat ik toegang krijg tot slachtofferhulp?

Nee, de professionele hulp is al beschikbaar voordat de strafrechtelijke procedure begint. Als dit noodzakelijk en wenselijk is, kunt u zelfs al professionele hulp krijgen voordat er aangifte is gedaan van het misdrijf.

Persoonlijke bescherming als ik in gevaar verkeer

Welke vormen van bescherming worden geboden?

Er zijn diverse manieren om slachtoffers van misdrijven te beschermen.

De politie kan u "kortetermijnbescherming" bieden als het vermoeden bestaat dat u risico op lichamelijk letsel of een ander ernstig risico loopt. Zulke bescherming kan bestaan uit fysieke bescherming, verhuizing naar een andere woonplaats of advies en preventiemaatregelen. Ook kan de politie, wanneer er sprake is van een risico voor uw leven of gezondheid, de verdachte bevelen om uw gezamenlijke huishouden gedurende tien dagen te verlaten en zich in die periode ook niet in de nabijheid daarvan op te houden.

Indien er sprake is van een risico voor de veiligheid van het slachtoffer, onderneemt de politiefunctionaris stappen of treft hij maatregelen om diens veiligheid te garanderen. Ook penitentiair medewerkers en functionarissen van de militaire en gemeentepolitie zijn daartoe verplicht.

In ernstiger situaties kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor de bijzondere bescherming die wordt geboden aan getuigen en anderen die naar alle waarschijnlijkheid risico lopen op lichamelijk letsel of een ander ernstig risico in verband met een strafrechtelijke procedure. Zulke bescherming bestaat uit persoonsbeveiliging, verhuizing naar een andere woonplaats en hulp bij de maatschappelijke integratie in een nieuwe omgeving, het verbergen van de ware identiteit enz. Dit is een zeer ingrijpende maatregel, die alleen kan worden getroffen als dit noodzakelijk is.

Rechters of openbare aanklagers bieden bescherming in de vorm van voorzorgsmaatregelen die tijdens de strafrechtelijke procedure worden opgelegd, zoals een verbod voor de verdachte om contact op te nemen met het slachtoffer of het huis te betreden waar het slachtoffer samen met de dader woont. In een civiele procedure kan een rechter vergelijkbare maatregelen opleggen. Als het voor uw bescherming als slachtoffer of benadeelde partij nodig is om de verdachte in hechtenis te nemen, kan hij of zij in hechtenis worden genomen als er reden is om aan te nemen dat de verdachte het misdrijf zal herhalen, het misdrijf zal voltooien of een misdrijf zal begaan dat hij of zij heeft voorbereid of heeft gedreigd te zullen plegen.

Daarnaast hebt u in een strafrechtelijke procedure het recht te verzoeken om maatregelen waarmee wordt voorkomen dat u in contact komt met de vermeende dader.

U hebt het recht om op verzoek informatie te ontvangen over de vrijlating of ontsnapping van de verdachte uit een huis van bewaring, gevangenis of beveiligde inrichting, alsmede vergelijkbare informatie.

Als u getuige bent, kunt u onder bepaalde voorwaarden een verklaring afleggen zonder dat uw identiteit bekend wordt gemaakt.

Een gerechtelijke instantie kan ook een Europees beschermingsbevel uitvaardigen om u te beschermen.

Wie kan mij bescherming bieden?

Die hierboven vermelde instanties bieden bescherming, met name de politie en rechters door de specifieke beslissingen die zij kunnen nemen.

Is er iemand die het risico beoordeelt dat de dader mij verdere schade toebrengt?

De situatie wordt altijd beoordeeld door de rechtshandhavingsinstanties. Als zij vaststellen dat er sprake is van gevaar, treffen zij de noodzakelijke maatregelen.

Is er iemand die het risico beoordeelt dat het strafrechtstelsel mij verdere schade toebrengt (tijdens het onderzoek en het proces)?

De rechtshandhavingsinstanties moeten altijd zo optreden dat wordt voorkomen dat het slachtoffer verder wordt benadeeld als gevolg van het misdrijf of gevolgschade.

Als een rechtshandhavingsinstantie uw rechten heeft geschonden of u deze rechten niet volledig hebt kunnen uitoefenen, hebt u het recht om verhaal te halen. U hebt met name het recht een verzoek in te dienen om het optreden van de politie te laten toetsen en om bij de rechter schadevergoeding of redelijke genoegdoening te vorderen vanwege immateriële schade die is veroorzaakt door een overheidsinstantie tijdens de uitoefening van haar bevoegdheden.

Welke bescherming wordt geboden voor zeer kwetsbare slachtoffers?

Bijzonder kwetsbare slachtoffers zijn onder meer kinderen, ouderen of personen met een handicap en slachtoffers van bepaalde misdrijven, zoals mensenhandel, terroristische aanslagen, zedenmisdrijven tegen de menselijke waardigheid of bepaalde geweldsmisdrijven. Bijzonder kwetsbare slachtoffers kunnen vanzelfsprekend gebruikmaken van alle hierboven vermelde beschermingsmogelijkheden en in veel gevallen is de bevoegde instantie in beginsel verplicht om de aanvraag van een bijzonder kwetsbaar slachtoffer te aanvaarden. De rechten van bijzonder kwetsbare slachtoffers hebben over het algemeen een grotere reikwijdte; dit geldt echter niet automatisch voor het recht op bescherming van slachtoffers, dat veeleer afhangt van de vraag of het slachtoffer het risico op lichamelijk letsel of een ander ernstig risico loopt.

Ik ben minderjarig – heb ik bijzondere rechten?

Ja, als kind (een persoon jonger dan 18 jaar) bent u een bijzonder kwetsbaar slachtoffer en hebt u bijzondere rechten. Het gaat hierbij onder meer om het recht op gratis rechtsbijstand in een strafrechtelijke procedure, het recht om op een bijzonder omzichtige manier te worden ondervraagd door iemand die daarvoor is opgeleid, een maximum aan het aantal ondervragingen en het recht om niet te worden blootgesteld aan rechtstreeks oogcontact met de dader, alsmede een beperking op de uitzonderingen op bepaalde andere rechten die voor alle slachtoffers gelden.

Een familielid is overleden ten gevolge van het misdrijf – wat zijn mijn rechten?

Als u schade lijdt vanwege het overlijden van een familielid ten gevolge van een misdrijf, wordt u zelf als slachtoffer beschouwd en hebt u de rechten die aan slachtoffers toekomen.

Een familielid is slachtoffer van een misdrijf – wat zijn mijn rechten?

In dat geval wordt u niet als slachtoffer beschouwd. Wel kunt u vertrouwenspersoon van een slachtoffer worden als het slachtoffer u als zodanig aanwijst. Het slachtoffer heeft het recht om door een vertrouwenspersoon te worden vergezeld tijdens de strafrechtelijke procedure en bij het afleggen van verklaringen. De aanwezigheid van een vertrouwenspersoon kan slechts in uitzonderlijke gevallen worden geweigerd.

Heb ik toegang tot bemiddeling/mediation? Onder welke voorwaarden? Ben ik in veiligheid tijdens bemiddeling/mediation?

Ja. De Dienst Reclassering en Mediation, een van de verleners van bijstand aan slachtoffers, biedt mediation. Mediation is gratis en vindt plaats met instemming van beide partijen, d.w.z. het slachtoffer en de dader. Mediation wordt geleid door een deskundige op het gebied van geschillenbeslechting die beide partijen vriendelijk en evenwichtig benadert en helpt bij het vinden van een oplossing. De Dienst Reclassering en Mediation is een overheidsinstantie die onder meer tot taak heeft te bemiddelen teneinde geschillen die verband houden met misdrijven te beslechten op een manier die doeltreffend is en de maatschappij ten goede komt. Als zodanig kan de Dienst de veiligheid van het slachtoffer tijdens de mediationprocedure garanderen.

Waar vind ik de wetgeving waarin mijn rechten zijn vastgelegd?

De belangrijkste bepalingen zijn te vinden in Wet nr. 45/2013 inzake slachtoffers van misdrijven. De verzamelde wetgeving kan op werkdagen worden geraadpleegd bij elke gemeente en regionale overheid (waaronder in het stadhuis van Praag). Net als andere wetgeving is deze wetgeving ook via internet toegankelijk, bijvoorbeeld op de Portal Openbaar Bestuur of op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Laatste update: 16/09/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website