Victims' rights - by country

You are considered an ‘injured party’ (poškozený - term used for the victim of a crime in the Code of Criminal Procedure (trestní řád)) if you have suffered harm as the result of an action identified as a crime in the Criminal Code (trestní zákon). This harm may take various forms, for example, damage to or theft of an object. As the injured party you have certain legal rights before, during and after court proceedings.

Criminal proceedings in the Czech Republic begin with fact-checking and an investigation. At this stage of the case, the police make inquiries under the supervision of the public prosecutor. If enough evidence is gathered during this stage of the proceedings proving that a crime has been committed and that it was committed by a specific person, the public prosecutor issues a decision to bring charges, and the case then goes to court. During the court stage of the criminal proceedings, the court hears the evidence and on the basis of that evidence it finds the defendant guilty or not guilty. If the court finds the defendant guilty of committing the crime, it imposes a penalty on the defendant. In the case of a non-guilty verdict, the defendant is acquitted. The criminal proceedings may continue on the basis of an appeal brought before a higher court if you have made a claim for damages.

As an injured party you can join the criminal proceedings at any stage.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 16/09/2020

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.
Member States in charge of the management of national content pages are in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

1 - Mijn rechten als slachtoffer van een misdrijf

Welke informatie kan ik verwachten van de autoriteiten (bijvoorbeeld politie, officier van justitie) na het misdrijf, maar nog vóór ik aangifte van het misdrijf doe?

Vanaf uw eerste contact met de politie krijgt u informatie die nodig is om uw rechten naar behoren uit te oefenen. Dit betreft met name de volgende informatie:

 • de instantie waar u aangifte kunt doen, waaronder de contactgegevens van die instantie;
 • met wie u contact kunt opnemen voor professionele hulp en onder welke voorwaarden die professionele hulp gratis is; u krijgt ook de contactgegevens van professionele hulpverleners;
 • de voorwaarden waaronder u recht hebt op maatregelen die uw veiligheid garanderen;
 • waar u meer informatie kunt krijgen over de zaak waarin u het slachtoffer bent;
 • de fasen van de strafrechtelijke procedure en de rol die u daarin speelt;
 • de instantie waar u kunt verzoeken om meer informatie, en de contactgegevens van die instantie;
 • de voorwaarden waaronder u recht hebt op financiële ondersteuning;
 • de dichtstbijzijnde opvang- of interventiecentra of andere vergelijkbare organisaties waarmee u contact kunt opnemen;
 • de dichtstbijzijnde zorgverlener met wie u contact kunt opnemen;
 • de manier waarop u verhaal kunt halen als uw rechten door een overheidsinstantie zijn geschonden;
 • de maatregelen waar u om kunt verzoeken om uw belangen veilig te stellen als u in een andere EU-lidstaat woont;
 • de andere rechten die u hebt op grond van de Wet inzake slachtoffers van misdrijven.

Ik woon niet in het EU-land waar het misdrijf is gepleegd (EU-burgers en niet-EU-burgers). Hoe worden mijn rechten beschermd?

U bent verzekerd van dezelfde rechten als Tsjechische burgers en mensen die in Tsjechië wonen. Als u verklaart dat u geen Tsjechisch spreekt, krijgt u informatie over uw rechten in een taal die u begrijpt of in een officiële taal van het land waarvan u staatsburger bent.

Welke informatie krijg ik als ik een misdrijf aangeef?

Als u aangifte doet bij de politie, moet u alle informatie krijgen waarop u vanaf uw eerste contact met de politie recht hebt, zoals hierboven aangegeven.

Als u bij een openbare aanklager aangifte doet van een misdrijf, moet te allen tijde aan u worden uitgelegd:

 • waar u een verzoek om professionele hulp kunt indienen en onder welke voorwaarden die hulp gratis is. U krijgt ook de contactgegevens van professionele hulpverleners;
 • onder welke voorwaarden u recht hebt op maatregelen die uw veiligheid garanderen;
 • waar u meer informatie kunt krijgen over de zaak waarin u het slachtoffer bent.

Kom ik in aanmerking voor gratis vertolking of vertaling (wanneer ik contact opneem met de politie of andere autoriteiten of tijdens het onderzoek en het proces)?

Als u te maken krijgt met de rechtshandhavingsinstanties en geen Tsjechisch spreekt, kunt u gebruikmaken van uw moedertaal of van een taal waarvan u hebt aangegeven dat u die spreekt.

Indien mogelijk ontvangt u op verzoek na afloop van de procedure de vertaling van de einduitspraak. Als u een onderbouwd verzoek daartoe indient, kunnen ook andere documenten voor u worden vertaald, voor zover dat noodzakelijk is om gedurende de procedure uw rechten uit te kunnen oefenen.

Hoe zorgen de autoriteiten ervoor dat ik alles begrijp en ook begrepen word (als ik een kind ben; als ik gehandicapt ben)?

De autoriteiten hebben de plicht om slachtoffers op een begrijpelijke manier te informeren, en moeten daarbij rekening houden met de leeftijd van het slachtoffer, diens intellectuele vermogens en ontwikkelingsniveau, geletterdheid en geestelijke en lichamelijke gezondheid. Waar mogelijk moeten kinderen en personen met een handicap worden ondervraagd door iemand die daar specifiek voor is opgeleid.

Opvang slachtoffers

Wie biedt slachtofferhulp?

Er zijn diverse organisaties die slachtofferhulp bieden. Het gaat onder meer om de nationale centra van de Dienst Reclassering en Mediation en private, door het ministerie van Justitie erkende organisaties die informatie en/of herstelrechtprogramma's aanbieden en organisaties die psychologische en maatschappelijke adviesdiensten aanbieden en zijn erkend op grond van de Wet maatschappelijke diensten. Er zijn ook advocaten die rechtsbijstand verlenen aan slachtoffers van misdrijven. Deze organisaties staan vermeld in het Register van verleners van bijstand aan slachtoffers van misdrijven, dat wordt bijgehouden door het ministerie van Justitie en te raadplegen is op de website van het ministerie van Justitie: De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.justice.cz/.

Verwijst de politie mij automatisch door naar slachtofferhulp?

Ja, u krijgt automatisch informatie over slachtofferhulp bij uw eerste contact met de politie. U krijgt de contactgegevens van de instanties die ondersteuning bieden.

Hoe wordt mijn persoonlijke levenssfeer beschermd?

Over het algemeen mogen rechtshandhavingsinstanties geen informatie openbaar maken die niet rechtstreeks verband houdt met strafbare feiten. In de procedure die aan het strafproces voorafgaat, mag geen informatie openbaar worden gemaakt die ertoe zou kunnen leiden dat uw identiteit bekend wordt. De persoonlijke levenssfeer van personen jonger dan 18 jaar wordt extra beschermd. Indien u daarom verzoekt, wordt informatie over uw privéleven (uw woon- en postadres, werk- of vestigingsplaats en uw persoonlijke, gezins- en financiële situatie) zo bijgehouden dat deze alleen kan worden ingezien door de rechtshandhavingsinstanties, politiefunctionarissen en ambtenaren van de Dienst Reclassering en Mediation die bij de zaak betrokken zijn. Inzage in deze informatie mag alleen worden verleend als dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het doel van de strafrechtelijke procedure of voor de onbelemmerde uitoefening van het recht op verdediging door de persoon tegen wie de strafrechtelijke procedure is ingesteld.

Moet ik eerst aangifte van een misdrijf doen voordat ik toegang krijg tot slachtofferhulp?

Nee, de professionele hulp is al beschikbaar voordat de strafrechtelijke procedure begint. Als dit noodzakelijk en wenselijk is, kunt u zelfs al professionele hulp krijgen voordat er aangifte is gedaan van het misdrijf.

Persoonlijke bescherming als ik in gevaar verkeer

Welke vormen van bescherming worden geboden?

Er zijn diverse manieren om slachtoffers van misdrijven te beschermen.

De politie kan u "kortetermijnbescherming" bieden als het vermoeden bestaat dat u risico op lichamelijk letsel of een ander ernstig risico loopt. Zulke bescherming kan bestaan uit fysieke bescherming, verhuizing naar een andere woonplaats of advies en preventiemaatregelen. Ook kan de politie, wanneer er sprake is van een risico voor uw leven of gezondheid, de verdachte bevelen om uw gezamenlijke huishouden gedurende tien dagen te verlaten en zich in die periode ook niet in de nabijheid daarvan op te houden.

Indien er sprake is van een risico voor de veiligheid van het slachtoffer, onderneemt de politiefunctionaris stappen of treft hij maatregelen om diens veiligheid te garanderen. Ook penitentiair medewerkers en functionarissen van de militaire en gemeentepolitie zijn daartoe verplicht.

In ernstiger situaties kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor de bijzondere bescherming die wordt geboden aan getuigen en anderen die naar alle waarschijnlijkheid risico lopen op lichamelijk letsel of een ander ernstig risico in verband met een strafrechtelijke procedure. Zulke bescherming bestaat uit persoonsbeveiliging, verhuizing naar een andere woonplaats en hulp bij de maatschappelijke integratie in een nieuwe omgeving, het verbergen van de ware identiteit enz. Dit is een zeer ingrijpende maatregel, die alleen kan worden getroffen als dit noodzakelijk is.

Rechters of openbare aanklagers bieden bescherming in de vorm van voorzorgsmaatregelen die tijdens de strafrechtelijke procedure worden opgelegd, zoals een verbod voor de verdachte om contact op te nemen met het slachtoffer of het huis te betreden waar het slachtoffer samen met de dader woont. In een civiele procedure kan een rechter vergelijkbare maatregelen opleggen. Als het voor uw bescherming als slachtoffer of benadeelde partij nodig is om de verdachte in hechtenis te nemen, kan hij of zij in hechtenis worden genomen als er reden is om aan te nemen dat de verdachte het misdrijf zal herhalen, het misdrijf zal voltooien of een misdrijf zal begaan dat hij of zij heeft voorbereid of heeft gedreigd te zullen plegen.

Daarnaast hebt u in een strafrechtelijke procedure het recht te verzoeken om maatregelen waarmee wordt voorkomen dat u in contact komt met de vermeende dader.

U hebt het recht om op verzoek informatie te ontvangen over de vrijlating of ontsnapping van de verdachte uit een huis van bewaring, gevangenis of beveiligde inrichting, alsmede vergelijkbare informatie.

Als u getuige bent, kunt u onder bepaalde voorwaarden een verklaring afleggen zonder dat uw identiteit bekend wordt gemaakt.

Een gerechtelijke instantie kan ook een Europees beschermingsbevel uitvaardigen om u te beschermen.

Wie kan mij bescherming bieden?

Die hierboven vermelde instanties bieden bescherming, met name de politie en rechters door de specifieke beslissingen die zij kunnen nemen.

Is er iemand die het risico beoordeelt dat de dader mij verdere schade toebrengt?

De situatie wordt altijd beoordeeld door de rechtshandhavingsinstanties. Als zij vaststellen dat er sprake is van gevaar, treffen zij de noodzakelijke maatregelen.

Is er iemand die het risico beoordeelt dat het strafrechtstelsel mij verdere schade toebrengt (tijdens het onderzoek en het proces)?

De rechtshandhavingsinstanties moeten altijd zo optreden dat wordt voorkomen dat het slachtoffer verder wordt benadeeld als gevolg van het misdrijf of gevolgschade.

Als een rechtshandhavingsinstantie uw rechten heeft geschonden of u deze rechten niet volledig hebt kunnen uitoefenen, hebt u het recht om verhaal te halen. U hebt met name het recht een verzoek in te dienen om het optreden van de politie te laten toetsen en om bij de rechter schadevergoeding of redelijke genoegdoening te vorderen vanwege immateriële schade die is veroorzaakt door een overheidsinstantie tijdens de uitoefening van haar bevoegdheden.

Welke bescherming wordt geboden voor zeer kwetsbare slachtoffers?

Bijzonder kwetsbare slachtoffers zijn onder meer kinderen, ouderen of personen met een handicap en slachtoffers van bepaalde misdrijven, zoals mensenhandel, terroristische aanslagen, zedenmisdrijven tegen de menselijke waardigheid of bepaalde geweldsmisdrijven. Bijzonder kwetsbare slachtoffers kunnen vanzelfsprekend gebruikmaken van alle hierboven vermelde beschermingsmogelijkheden en in veel gevallen is de bevoegde instantie in beginsel verplicht om de aanvraag van een bijzonder kwetsbaar slachtoffer te aanvaarden. De rechten van bijzonder kwetsbare slachtoffers hebben over het algemeen een grotere reikwijdte; dit geldt echter niet automatisch voor het recht op bescherming van slachtoffers, dat veeleer afhangt van de vraag of het slachtoffer het risico op lichamelijk letsel of een ander ernstig risico loopt.

Ik ben minderjarig – heb ik bijzondere rechten?

Ja, als kind (een persoon jonger dan 18 jaar) bent u een bijzonder kwetsbaar slachtoffer en hebt u bijzondere rechten. Het gaat hierbij onder meer om het recht op gratis rechtsbijstand in een strafrechtelijke procedure, het recht om op een bijzonder omzichtige manier te worden ondervraagd door iemand die daarvoor is opgeleid, een maximum aan het aantal ondervragingen en het recht om niet te worden blootgesteld aan rechtstreeks oogcontact met de dader, alsmede een beperking op de uitzonderingen op bepaalde andere rechten die voor alle slachtoffers gelden.

Een familielid is overleden ten gevolge van het misdrijf – wat zijn mijn rechten?

Als u schade lijdt vanwege het overlijden van een familielid ten gevolge van een misdrijf, wordt u zelf als slachtoffer beschouwd en hebt u de rechten die aan slachtoffers toekomen.

Een familielid is slachtoffer van een misdrijf – wat zijn mijn rechten?

In dat geval wordt u niet als slachtoffer beschouwd. Wel kunt u vertrouwenspersoon van een slachtoffer worden als het slachtoffer u als zodanig aanwijst. Het slachtoffer heeft het recht om door een vertrouwenspersoon te worden vergezeld tijdens de strafrechtelijke procedure en bij het afleggen van verklaringen. De aanwezigheid van een vertrouwenspersoon kan slechts in uitzonderlijke gevallen worden geweigerd.

Heb ik toegang tot bemiddeling/mediation? Onder welke voorwaarden? Ben ik in veiligheid tijdens bemiddeling/mediation?

Ja. De Dienst Reclassering en Mediation, een van de verleners van bijstand aan slachtoffers, biedt mediation. Mediation is gratis en vindt plaats met instemming van beide partijen, d.w.z. het slachtoffer en de dader. Mediation wordt geleid door een deskundige op het gebied van geschillenbeslechting die beide partijen vriendelijk en evenwichtig benadert en helpt bij het vinden van een oplossing. De Dienst Reclassering en Mediation is een overheidsinstantie die onder meer tot taak heeft te bemiddelen teneinde geschillen die verband houden met misdrijven te beslechten op een manier die doeltreffend is en de maatschappij ten goede komt. Als zodanig kan de Dienst de veiligheid van het slachtoffer tijdens de mediationprocedure garanderen.

Waar vind ik de wetgeving waarin mijn rechten zijn vastgelegd?

De belangrijkste bepalingen zijn te vinden in Wet nr. 45/2013 inzake slachtoffers van misdrijven. De verzamelde wetgeving kan op werkdagen worden geraadpleegd bij elke gemeente en regionale overheid (waaronder in het stadhuis van Praag). Net als andere wetgeving is deze wetgeving ook via internet toegankelijk, bijvoorbeeld op de De link wordt in een nieuw venster geopend.Portal Openbaar Bestuur of op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Laatste update: 16/09/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

2 - De aangifte van een misdrijf en mijn rechten tijdens het onderzoek of het proces

Hoe geef ik een misdrijf aan?

U kunt schriftelijk, mondeling door middel van een proces-verbaal of digitaal aangifte doen van een misdrijf bij alle politiekorpsen en openbare aanklagers. In de aangifte moet u bewijs leveren van de feiten die volgens u een strafbaar feit opleveren.

Hoe kom ik er achter wat de stand van zaken is?

Indien u hier in de aangifte om verzoekt, moet de bevoegde instantie u binnen een maand na de aangifte informeren over de maatregelen die zijn genomen. Als slachtoffer bent u, in beginsel, de benadeelde partij en als zodanig hebt u het recht om het dossier in te zien. U kunt ook verzoeken om informatie over de voortgang van de procedure. Deze informatie moet aan u worden verstrekt door de bevoegde instantie; dit geldt echter niet als zulke informatie het doel van de strafrechtelijke procedure zou kunnen schaden.

Kom ik in aanmerking voor rechtsbijstand (tijdens het onderzoek of tijdens het proces)? Onder welke voorwaarden?

Ja. U kunt al rechtsbijstand krijgen voordat de strafrechtelijke procedure is begonnen en u kunt rechtsbijstand blijven ontvangen tijdens de procedure en nadat deze is afgelopen. Rechtsbijstand wordt verleend door advocaten. Bijzonder kwetsbare slachtoffers kunnen in een strafrechtelijke procedure gratis rechtsbijstand krijgen. Daarnaast kan rechtsbijstand gratis of tegen een gereduceerd tarief worden verleend aan een slachtoffer dat ernstige schade heeft geleden ten gevolge van een opzettelijk misdrijf, of aan de nabestaanden van een slachtoffer dat is overleden ten gevolge van een misdrijf. Deze personen moeten aantonen dat zij beschikken over onvoldoende middelen. Overige slachtoffers hebben recht op rechtsbijstand tegen een vergoeding.

Kan ik aanspraak maken op onkostenvergoeding (voor deelname aan het onderzoek/het proces)? Onder welke voorwaarden?

Als u in een strafrechtelijke procedure de benadeelde partij bent en vergoeding van (immateriële) schade of terugbetaling vanwege ongerechtvaardigde verrijking vordert en deze vordering geheel of gedeeltelijk wordt toegewezen, is de veroordeelde verplicht de onkosten aan u te vergoeden die u redelijkerwijs hebt moeten maken om deze vordering in de procedure in te stellen. Als u een verzoek om een dergelijke vergoeding indient, kan de rechter deze alsnog toewijzen ook als uw vordering is afgewezen.

Als u getuige bent, hebt u recht op een getuigenvergoeding. U moet binnen drie dagen na het afleggen van uw verklaring aanspraak maken op deze vergoeding.

Kan ik beroep instellen als mijn zaak wordt afgesloten voordat er een proces plaatsvindt?

U kunt hiertegen beroep instellen door een klacht in te dienen. De klacht is een middel om beroep in te stellen tegen beslissingen van de politie en tegen bepaalde beslissingen van de openbare aanklager in de procedure die aan het strafproces voorafgaat, die de vorm hebben van een besluit. Op deze manier kunt u als benadeelde partij bijvoorbeeld beroep instellen tegen het besluit om de zaak te seponeren en het besluit om de vervolging te staken.

Kan ik betrokken worden bij het proces?

Ja. U wordt (als benadeelde partij) door de rechtbank geïnformeerd over het tijdstip waarop de hoofdprocedure zal plaatsvinden.

Wat is mijn officiële rol binnen het rechtsstelsel? Heb ik bijvoorbeeld de hoedanigheid van slachtoffer, getuige, burgerlijke partij of particuliere aanklager, of kan ik daarvoor kiezen?

In het Tsjechische rechtsstelsel wordt een onderscheid gemaakt tussen de begrippen "slachtoffer" en "benadeelde partij". Een benadeelde partij is een van de partijen in de strafrechtelijke procedure. In beginsel omvat het begrip alle slachtoffers, met uitzondering van mensen die slachtoffer zijn vanwege een familieband met iemand die als gevolg van een misdrijf is overleden.

In het Tsjechische rechtsstelsel bent u dus slachtoffer en benadeelde partij (en daarmee partij in de strafrechtelijke procedure; behalve in het hierboven vermelde geval). Als slachtoffer kunt u vergoeding van (immateriële) schade of terugbetaling vanwege ongerechtvaardigde verrijking vorderen. In beginsel bent u ook getuige. Het Tsjechische rechtsstelsel kent geen particuliere vervolging; u kunt dus niet optreden als particuliere aanklager.

Wat zijn mijn rechten en plichten in deze hoedanigheden?

De rechten van slachtoffers zijn met name vastgelegd in de Wet inzake slachtoffers van misdrijven en worden omschreven in andere antwoorden.

Op grond van De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet nr. 141/1961, Wetboek van Strafvordering, heeft de benadeelde partij een aantal rechten, waaronder de mogelijkheid om vergoeding van door een strafbaar feit veroorzaakte (immateriële) schade of terugbetaling vanwege ongerechtvaardigde verrijking te vorderen en de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen het dictum van een beslissing over de vergoeding van (immateriële) schade of terugbetaling vanwege ongerechtvaardigde verrijking. Ook heeft de benadeelde partij het recht een verzoek om aanvullend bewijs in te dienen, het dossier in te zien, de zitting bij te wonen, de openbare zitting in hoger beroep bij te wonen, voor het einde van de procedure zijn of haar mening te geven over de zaak, deel te nemen aan onderhandelingen over de overeenkomst waarin schuld en strafmaat worden vastgelegd en de openbare zitting bij te wonen waarin deze wordt goedgekeurd, het recht om zich te laten vertegenwoordigen en het recht om in bepaalde gevallen een beroeps- of verzoekschrift in te dienen.

Kan ik tijdens het proces een verklaring afleggen of getuigen? Onder welke voorwaarden?

Ja, u kunt in elke fase van de strafrechtelijke procedure zowel mondeling als schriftelijk een verklaring afleggen over de gevolgen die het misdrijf voor uw leven heeft gehad. Als slachtoffer, d.w.z. als een van de procespartijen, kunt u bewijs verzamelen, aanvoeren en overleggen.

Welke informatie ontvang ik tijdens het proces?

Op uw verzoek wordt u geïnformeerd over het volgende:

 • het feit dat er geen strafrechtelijke procedure wordt gestart;
 • de voortgang van de strafrechtelijke procedure;
 • de kwalificatie van het feit dat aan de verdachte ten laste wordt gelegd;
 • het tijdstip en de plaats van de openbare behandeling van de zaak voor de rechtbank.

Ook ontvangt u na afloop van de procedure de einduitspraak.

Heb ik toegang tot de procesdossiers?

Ja, als benadeelde partij hebt u het recht om het dossier in te zien. Wel kan de openbare aanklager of de politie bepalen dat u dit recht om zwaarwegende redenen niet kun uitoefenen in de procedure die aan het strafproces voorafgaat.

Laatste update: 16/09/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

3 - Mijn rechten na afloop van het proces

Kan ik beroep instellen tegen de beslissing?

Ja, maar als slachtoffer kunt u alleen beroep instellen tegen het dictum van de beslissing betreffende de vergoeding van materiële of immateriële schade of betreffende de teruggave bij ongerechtvaardigde verrijking.

Wat zijn mijn rechten nadat de beslissing is gegeven?

Zie de andere antwoorden.

Heb ik recht op ondersteuning of bescherming na het proces? Voor hoe lang?

Ondersteuning (professionele bijstand) mag ook na afloop van de gerechtelijke procedure worden verleend, zolang dat nodig is. Speciale bescherming (zie hierboven) kan vaak een blijvende verandering in de levenswijze betekenen en wordt daarom, gezien de aard ervan, ook na afloop van de strafprocedure geboden.

Welke informatie zal ik krijgen als de dader wordt veroordeeld?

Op verzoek krijgt u de definitieve beslissing, die informatie bevat over de straf en de vorm ervan. Als u een vordering tot vergoeding van materiële of immateriële schade of wegens ongerechtvaardigde verrijking heeft ingesteld, wordt u altijd in kennis gesteld van de beslissing.

Bovendien geeft een gevangenis of een instelling voor detentie of bewaring u, op verzoek, extra informatie, over met name:

 • de vrijlating of de ontsnapping van de veroordeelde uit de gevangenis of de instelling voor detentie of bewaring;
 • de opschorting van de gevangenisstraf;
 • de uitlevering van de veroordeelde aan een andere staat of zijn overbrenging naar een EU-lidstaat.

Als de verdachte is vrijgelaten of is ontsnapt en u in gevaar bent omdat u als getuige bent opgetreden, moeten de bevoegde autoriteiten onmiddellijk de politie op de hoogte brengen, die de nodige maatregelen zal nemen om uw veiligheid te waarborgen en u te instrueren.

Word ik geïnformeerd wanneer de dader in vrijheid wordt gesteld (ook wanneer hij vervroegd of voorwaardelijk in vrijheid wordt gesteld) of wanneer hij is ontsnapt uit de gevangenis?

Ja, zie hierboven.

Word ik betrokken bij beslissingen over invrijheidsstelling of voorwaardelijke invrijheidstelling? Kan ik bijvoorbeeld een verklaring afleggen of beroep instellen?

U hebt het recht om op elk moment tijdens de strafprocedure een verklaring af te leggen over de impact die het misdrijf heeft gehad op uw leven.

U hebt echter niet het recht beroep in te stellen tegen een beslissing over voorwaardelijke invrijheidstelling of over het goed gedrag van een voorwaardelijk veroordeelde.

Laatste update: 16/09/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

4 - Schadevergoeding

Via welke procedure kan ik van de dader schadevergoeding vorderen? (bv. rechtszaak, burgerlijke vordering, voeging)

Een slachtoffer kan schadevergoeding van de dader vorderen in een civiele procedure. Het slachtoffer kan ook schadevergoeding vorderen door zich te voegen in de strafrechtelijke procedure tegen de dader (voeging).

De rechter heeft de dader ertoe veroordeeld mij schadevergoeding te betalen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat de dader betaalt?

Als de dader de door de rechter opgelegde verplichting om schadevergoeding te betalen opzettelijk niet nakomt, kan de persoon met de vordering (het slachtoffer) de rechter verzoeken om gedwongen tenuitvoerlegging van de verplichting. Daarnaast treedt er op 1 januari 2018 een wet in werking die slachtoffers van misdrijven het recht geeft om de staat te verzoeken hun schadevergoeding te betalen uit het geldbedrag dat de staat van de dader ontvangt in de vorm van vermogensstraffen.

Als de dader niet betaalt, kan de staat het bedrag dan voorschieten? Onder welke voorwaarden?

Tsjechië betaalt geen voorschotten voor prestaties die voortkomen uit de verplichting van de dader om schadevergoeding te betalen voor schade die het gevolg is van het misdrijf. In het Tsjechische rechtsstelsel wordt een strikt onderscheid gemaakt tussen het recht van het slachtoffer op vergoeding van door de dader veroorzaakte schade, dat wordt beschouwd als aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, en het recht op financiële ondersteuning overeenkomstig Wet nr. 45/2013 inzake slachtoffers van misdrijven, dat wordt beschouwd als een financiële bijdrage van de staat om de maatschappelijke gevolgen van het slachtofferschap te beperken.

Heb ik recht op een schadevergoeding van de staat?

Zoals hierboven vermeld, betaalt de staat geen schadevergoeding in strikte zin (de staat treedt niet in de financiële verplichtingen van de dader; hij neemt deze verplichtingen niet over) maar biedt hij slachtoffers van misdrijven wel financiële ondersteuning. Overeenkomstig Wet nr. 45/2013 inzake slachtoffers van misdrijven kan er financiële ondersteuning worden verleend aan slachtoffers die ten minste de wettelijk vastgestelde gezondheidsschade hebben geleden als gevolg van een misdrijf, aan slachtoffers van zedenmisdrijven tegen de menselijke waardigheid, aan gemartelde kinderen en aan nabestaanden van (een in de wet omschreven categorie) personen die als gevolg van een misdrijf zijn overleden. Het bedrag aan ondersteuning dat wordt uitgekeerd ligt doorgaans tussen 10 000 CZK (ongeveer 370 EUR) en 200 000 CZK (ongeveer 7 400 EUR) en wordt berekend aan de hand van een vast wettelijk percentage of komt overeen met het onderbouwde bedrag aan gederfde inkomsten en de kosten van de behandeling of, indien van toepassing, de kosten van een gespecialiseerde therapie om de immateriële schade die het slachtoffer heeft geleden te beperken. Het ministerie van Justitie besluit over verzoeken om financiële ondersteuning. Zulke verzoeken moeten worden ingediend binnen twee jaar na de datum waarop het slachtoffer bekend werd met de door het misdrijf veroorzaakte schade en uiterlijk vijf jaar na de datum waarop het misdrijf is gepleegd.

Heb ik recht op schadevergoeding als de dader niet veroordeeld is?

Er kan geen vergoeding worden gevorderd voor schade die is veroorzaakt door een dader (d.w.z. aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad) als de dader niet is veroordeeld eenvoudigweg omdat zijn of haar identiteit niet bekend is, d.w.z. als er geen aansprakelijke is, of als zijn of haar onrechtmatige daad niet is bewezen, of als de dader niet strafrechtelijk aansprakelijk is voor zijn of haar handelen, d.w.z. als de verdachte niet aansprakelijk kan worden gehouden voor schade als gevolg van feiten die hij of zij niet heeft gepleegd, die niet als misdrijf kunnen worden gekwalificeerd of waarvoor de verdachte niet aansprakelijk is. Daar staat tegenover dat iemand zelfs voordat de dader is veroordeeld recht kan hebben op financiële ondersteuning van de staat (zie boven). Het slachtoffer heeft dat recht zelfs als de identiteit van de dader niet bekend is of als de dader niet strafrechtelijk aansprakelijk is voor zijn of haar handelen, mits er geen twijfel over bestaat dat het slachtoffer schade heeft geleden als gevolg van feiten die als misdrijf kunnen worden gekwalificeerd (of dat een familielid van het slachtoffer als gevolg daarvan is overleden).

Heb ik recht op een voorschot op dringende gronden in afwachting van de beslissing over mijn vordering tot schadevergoeding?

Op grond van Wet nr. 45/2013 inzake slachtoffers van misdrijven mag het ministerie van Justitie geen voorschotten uitkeren op financiële ondersteuning waarover nog geen beslissing is genomen. In de dringende levensbehoeften van slachtoffers wordt op een andere manier voorzien, namelijk via het stelsel van maatschappelijke zorg en hulpverlening.

Laatste update: 16/09/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

5 - Mijn rechten op ondersteuning en bijstand

Met wie moet ik als slachtoffer van een misdrijf contact opnemen voor ondersteuning en bijstand?

De organisaties waarmee u contact kunt opnemen staan vermeld in het Register van verleners van bijstand aan slachtoffers van misdrijven. U vindt het Register op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken op De link wordt in een nieuw venster geopend.http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=6115&d=330753.

Het Register bestaat uit vier onderdelen met informatie over alle soorten verleners van bijstand aan slachtoffers, te weten:

 1. maatschappelijk dienstverleners;
 2. erkende aanbieders van juridische informatie of herstelrechtprogramma's;
 3. advocaten; en
 4. centra van de Dienst Reclassering en Mediation.

In het Register vindt u relatief uitgebreide informatie over verleners van bijstand aan slachtoffers van misdrijven en het kan worden doorzocht op naam en regio. Met de geavanceerde zoekfunctie kunt u ook zoeken aan de hand van andere criteria.

Organisaties voor slachtofferhulp

(+420) 116 006 (Victims Helpline – algemeen telefoonnummer dat ook in andere EU-lidstaten wordt gebruikt)

Is slachtofferhulp gratis?

Voor zover aangegeven, wordt de deskundige hulp gratis verleend aan bijzonder kwetsbare slachtoffers die daaraan behoefte hebben. Zulke slachtoffers ontvangen ook gratis rechtsbijstand, voor zover aangegeven. Andere slachtoffers hebben geen recht op gratis deskundige hulp, maar hulpverleners kunnen dergelijke bijstand naar eigen inzicht wel gratis verlenen. De hulp die de Dienst Reclassering en Mediation biedt is echter altijd gratis.

Wat voor steun kunnen overheidsdiensten of autoriteiten mij bieden?

De Dienst Reclassering en Mediation, een overheidsdienst, geeft slachtoffers juridische informatie en biedt hun psychologische ondersteuning en herstelrechtprogramma's, zoals mediation. Zulke programma's kunnen u helpen om een oplossing te vinden voor uw situatie door middel van informele onderhandelingen met de dader, zonder tussenkomst van de rechter. Er zijn 74 centra van de Dienst Reclassering en Mediation verspreid over heel Tsjechië en hun dienstverlening is gratis.

Wat voor steun kunnen niet-gouvernementele organisaties mij bieden?

Afhankelijk van de aard ervan bieden niet-gouvernementele organisaties en personen juridische informatie, psychologische en maatschappelijke ondersteuning, rechtsbijstand of herstelrechtprogramma's.

Laatste update: 16/09/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.