Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Rechten van slachtoffers – per land

Met wie moet ik als slachtoffer van een misdrijf contact opnemen voor ondersteuning en bijstand?

Op grond van artikel  66 van het Wetboek van Strafvordering is het bondsministerie van Justitie overeenkomsten aangegaan met passende, gerenommeerde organisaties die slachtoffers bijstaan na te hebben vastgesteld dat is voldaan aan de wettelijke voorwaarden. Klik voor een overzicht van deze organisaties per deelstaat op de volgende link: Slachtofferhulporganisaties

Hotline voor opvang slachtoffers

Federaal bureau voor maatschappelijk welzijn (Sozialministeriumservice): 0043 158831 en algemene hotline voor opvang van slachtoffers: 0800 112 112

Is slachtofferhulp gratis?

Ja.

Wat voor steun kunnen overheidsdiensten of autoriteiten mij bieden?

Slachtoffers van een misdrijf ontvangen een financiële vergoeding op grond van de Wet slachtoffers van misdrijven (Verbrechensopfergesetz (VOG)), Oostenrijks staatsblad (BGBl) 288/1972.

Volgens de VOG geldt dezelfde procedure voor alle aanvragers (Oostenrijkers en buitenlanders). Dit is een administratieve procedure die door de instantie wordt doorlopen om de desbetreffende feiten vast te stellen en te beslissen over de aangevraagde hulp. De aanvrager wordt geacht mee te werken aan de procedure en de benodigde informatie te verstrekken (onder andere om de schade vast te stellen).

Aanvragen uit hoofde van de VOG worden ingediend bij het Federaal bureau voor maatschappelijk welzijn, dat er tevens over beslist.

Wat voor steun kunnen niet-gouvernementele organisaties mij bieden?

De volgende personen hebben recht op slachtofferhulp:

  • slachtoffers van een geweldsmisdrijf, zedenmisdrijf of gevaarlijke dreiging of slachtoffers van wie de persoonlijke afhankelijkheid mogelijk is misbruikt bij het plegen van een moedwillige criminele handeling;
  • de echtgeno(o)t(e), levensgezel, eerstegraads verwanten, broer, zus en andere personen ten laste van iemand die is overleden door een misdrijf, evenals andere naasten die getuige zijn geweest van de dood van het familielid.

Op verzoek moet aan deze slachtoffers psychosociale en juridische hulp worden gegeven, mits die nodig is om hun procedurele rechten te beschermen, waarbij voor zover mogelijk rekening wordt gehouden met hun persoonlijke betrokkenheid. De slachtofferhulporganisaties zijn zelf verantwoordelijk voor de beoordeling of die hulp "nodig" is. Slachtoffers van een zedenmisdrijf die jonger zijn dan 14 jaar, hebben altijd recht op psychosociale hulp.

PSYCHOSOCIALE HULP

In het kader van psychosociale hulp worden slachtoffers voorbereid op de psychische belasting van de procedure, geholpen bij het verwerken van wat zij hebben doorgemaakt (angst, wanhoop, verdriet of woede) en vergezeld tijdens verhoren in het kader van het onderzoek of proces.

JURIDISCHE HULP

Juridische hulp is bedoeld om slachtoffers bij te staan bij het uitoefenen van hun rechten in het kader van strafrechtelijke procedures. Die hulp is met name nuttig en nodig als bepaalde omstandigheden reden geven tot bezorgdheid over de vraag of de rechten van het slachtoffer wel voldoende zullen worden gerespecteerd tijdens de procedure. Als er bij het slachtoffer sprake is van letsel of schade als gevolg van het misdrijf, dan kan de advocaat een vergoeding eisen voor het slachtoffer, bv. wegens immateriële schade, als het slachtoffer de status van civiele eiser heeft.

Laatste update: 10/12/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website