Rechten van slachtoffers – per land

Via welke procedure kan ik van de dader schadevergoeding vorderen? (bv. rechtszaak, burgerlijke vordering, voeging)

Om een financiële vordering in te stellen (bijvoorbeeld voor een vergoeding van immateriële schade of de kosten van behandeling), kunnen slachtoffers

 • een civiele procedure instellen tegen de dader; of
 • als burgerlijke partij deelnemen aan de strafrechtelijke procedure tegen de verdachte.

Om tijdens een strafrechtelijke procedure een vordering in te stellen als burgerlijke partij, moet u een verklaring indienen. Deze verklaring moet vermelden hoe hoog de vergoeding is die u vordert voor het verlies of de schade veroorzaakt door het misdrijf en moet ook het recht op die vordering aantonen (de gronden voor, en de hoogte van de vergoeding). Daarnaast geldt als voorwaarde dat de gedaagde moet zijn veroordeeld voor de veroorzaakte schade.

U moet zich in de strafrechtelijke procedure in een zo vroeg mogelijk stadium als burgerlijke partij stellen (bij voorkeur bij aangifte van het misdrijf bij de politie). Nadat vervolging is ingesteld bij de bevoegde rechtbank, kunt u uw verklaring ook officieel laten opnemen door de bevoegde openbare aanklager of schriftelijk indienen zonder vormvereisten. Tijdens het proces moet de verklaring uiterlijk worden ingediend voordat alle bewijzen zijn verzameld. Dat is tevens de laatste gelegenheid om de hoogte van de vordering op te geven.

De rechter heeft de dader ertoe veroordeeld mij schadevergoeding te betalen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat de dader betaalt?

Als de veroordeelde partij zich niet houdt aan de verplichting het toegekende bedrag te betalen, kan de schuldeiser – d.w.z. het slachtoffer aan wie de vergoeding is toegekend – met hulp van de rechtbank dwangmaatregelen nemen. Daartoe moet een schriftelijk of mondeling verzoek (verzoek om tenuitvoerlegging) worden ingediend bij de bevoegde districtsrechtbank (Bezirksgericht). U hebt dertig jaar de tijd om uw aanspraak op een bij een juridisch bindende rechterlijke beslissing toegewezen vergoeding te doen gelden. Daarna is de aanspraak verjaard.

Bij verbeurdverklaring van vermogensbestanddelen van de veroordeelde partij kan het slachtoffer verzoeken om betaling van de toegekende vergoeding uit de vermogensbestanddelen waarop de staat beslag heeft gelegd.

Als de dader niet betaalt, kan de staat het bedrag dan voorschieten? Onder welke voorwaarden?

Een voorschot kan alleen worden goedgekeurd, indien betaling niet mogelijk is doordat de veroordeelde een straf ondergaat. Dat is bijvoorbeeld het geval als de dader een vrijheidsstraf uitzit en daardoor geen inkomen kan verdienen, of een boete heeft betaald en daardoor geen geld heeft. Om in aanmerking te komen voor een dergelijk voorschot, moet bij een juridisch bindende rechterlijke uitspraak aan de burgerlijke partij een vergoeding zijn toegewezen wegens dood, lichamelijk letsel, gezondheidsschade of financieel verlies. In bepaalde situaties is de mogelijkheid van een voorschot uitgesloten (bijvoorbeeld als er andere aanspraken op betalingen door de staat zijn, of als het letsel het gevolg is van betrokkenheid bij een gevecht of grove schuld).

Het verzoek om een voorschot wordt ingediend bij de bevoegde strafrechter.

Heb ik recht op een schadevergoeding van de staat?

Slachtoffers van een misdrijf kunnen financiële vergoeding van de staat krijgen als

 • zij hun beroep niet hebben kunnen uitoefenen als gevolg van ziekte of een vervolgbehandeling enz. en bijgevolg minder inkomsten hebben gehad;
 • zij psychotherapie, crisisinterventie of een andere behandeling hebben moeten ondergaan om hun gezondheid te verbeteren;
 • er orthopedische behandelingen nodig zijn;
 • er brillen of tandprothesen zijn beschadigd;
 • revalidatie nodig is;
 • zij verzorging nodig hebben (in dat geval kan er een zorguitkering worden betaald);
 • zij blind zijn (in dat geval kan een blindenuitkering worden betaald).

Slachtoffers die na 31 mei 2009 ernstig lichamelijk letsel hebben opgelopen, komen in aanmerking voor een vaste vergoeding wegens immateriële schade.

Nabestaanden van slachtoffers van een misdrijf ontvangen

 • een vergoeding voor hun verlies van bestaansmiddelen (als het slachtoffer is gestorven en de echtgeno(o)t(e) en of kinderen de voor hun levensonderhoud benodigde financiële steun hebben verloren);
 • therapeutische zorg (bijvoorbeeld psychotherapie) en orthopedische zorg;
 • vergoeding van begrafeniskosten tot een bepaald bedrag.

Heb ik recht op schadevergoeding als de dader niet veroordeeld is?

Als de dader niet is veroordeeld, wordt het slachtoffer verwezen naar de civiele rechter en kan hij of zij bij de betreffende rechtbank een vergoeding vorderen.

Heb ik recht op een voorschot op dringende gronden in afwachting van de beslissing over mijn vordering tot schadevergoeding?

Nee.

Laatste update: 03/02/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website