Rechten van slachtoffers – per land

Oostenrijk

Inhoud aangereikt door
Oostenrijk

Kan ik beroep instellen tegen de beslissing?

Een civiele eiser (1), subsidiaire aanklager (2) of particuliere aanklager (3) heeft doorgaans het recht om beroep in te stellen tegen de beslissing.

Er zijn twee soorten beroep mogelijk: een vordering tot nietigheid (Nichtigkeitsbeschwerde) betreft de wettigheid van de procedure en de beslissing, terwijl een beroep (Berufung) een beslissing over een burgerlijke vordering betwist. Als particulier aanklager kunt u ook beroep instellen tegen de hoogte van de straf. Bij vrijspraak worden civiele eisers en subsidiaire aanklagers verwezen naar de burgerrechter voor het instellen van hun eisen tot schadevergoeding.

Als civiele eiser, subsidiaire aanklager of particuliere aanklager kunt u in het volgende geval een vordering instellen voor de nietigheid van een beslissing:

  • als uw burgerlijke vordering is doorgestuurd naar een burgerrechter wegens vrijspraak van de verdachte en het duidelijk is dat de afwijzing van een voorstel dat u tijdens het proces hebt gedaan, van negatieve invloed is geweest op de beslissing van de rechter over uw burgerlijke vordering.

Als civiele eiser of subsidiaire aanklager kunt u beroep instellen als:

  • bij veroordeling van de verdachte de rechter uw vordering doorstuurt naar een burgerrechter, ook als de strafrechter er al over had kunnen beslissen, omdat uw vordering gegrond en gerechtvaardigd was.

In procedures bij een districtsrechtbank (Bezirksgericht) en bij de enkelvoudige kamer van een regionale rechtbank (Landesgericht) kunnen civiele eisers en subsidiaire aanklagers beroep instellen tegen de beslissing over burgerlijke vorderingen, niet alleen als de volledige vordering wordt doorgezonden naar de burgerrechter, maar ook als zij de hoogte van de vergoeding willen betwisten.

Als u de status van particulier aanklager hebt in de procedure, hebt u dezelfde rechten op beroep als de openbare aanklager. Bij vrijspraak van de verdachte kunt u nietigheid vorderen. In procedures bij een districtsrechtbank en voor de enkelvoudige kamer van een regionale rechtbank kunt u ook de in de beslissing vastgestelde feiten betwisten door beroep in te stellen inzake de schuld van de verdachte. Bij veroordeling van de verdachte kunt u beroep instellen als u het niet eens bent met de straf of als uw burgerlijke vorderingen naar de burgerrechter worden doorgestuurd. Als u niet ter zitting aanwezig was toen de rechter de beslissing uitsprak, zult u het dossier moeten inzien om te weten te komen of de verdachte al dan niet schuldig is bevonden. De beslissing moet redenen noemen en binnen vier weken worden ondertekend door de rechter. Als u aan het proces hebt deelgenomen als civiele eiser, subsidiaire aanklager of particuliere aanklager en u binnen drie dagen nadat de beslissing is uitgesproken, beroep instelt of nietigheid vordert, hebt u recht op een afschrift van de beslissing. U kunt verzoeken om rechtshulp bij het instellen van uw beroep of vordering. Zo nodig omvat de rechtshulp gratis vertaalondersteuning. Rechtshulp wordt toegewezen als de rechter wettelijke vertegenwoordiging nodig acht en uw inkomen onvoldoende is om wettelijke vertegenwoordiging te bekostigen zonder uw levensonderhoud in het gedrang te brengen.

Wat zijn mijn rechten nadat de beslissing is gegeven?

Alle slachtoffers kunnen verzoeken te worden geïnformeerd als de dader voor het eerst zonder toezicht de plaats van bewaring mag verlaten, als de verdachte ontsnapt en opnieuw wordt gearresteerd, als de dader wordt of is vrijgelaten, en verder over alle voorwaarden in het geval van voorwaardelijke vrijlating.

Slachtoffers van zedenmisdrijven en seksueel gemotiveerde misdrijven moeten worden gehoord voordat elektronisch huisarrest wordt goedgekeurd, indien zij hebben verzocht te worden geïnformeerd als de dader de gevangenis verlaat of wordt vrijgelaten. Zulke slachtoffers moeten ook worden geïnformeerd over de goedkeuring van elektronisch huisarrest. Zij komen in aanmerking voor slachtofferhulp bij het uitoefenen van hun rechten.

Voor het overige ontvangt u geen informatie van de instanties nadat de beslissing van kracht is geworden. Wel blijft het mogelijk uw dossier in te zien als dat in uw belang is.

Heb ik recht op ondersteuning of bescherming na het proces? Voor hoe lang?

Na het proces hebt u recht op een afsluitend gesprek met de organisatie die u slachtofferhulp heeft geboden.

Slachtoffers van een misdrijf die tijdens de strafrechtelijke procedure psychosociale steun hebben ontvangen, hebben ook tijdens latere civiele procedures recht op die steun. Voorwaarde daarbij is dat het onderwerp van de civiele procedure samenhangt met dat van de strafrechtelijke procedure en dat de steun nodig is om de procedurele rechten van het slachtoffer te beschermen. De slachtofferhulporganisatie die de steun verleent, beoordeelt of aan deze voorwaarden wordt voldaan. Het slachtoffer kan rechtsbijstand aanvragen om zich in de civiele procedure te laten vertegenwoordigen door een advocaat. Deze ondersteuning wordt uiterlijk tot het eind van de civiele procedure gegeven.

Welke informatie krijg ik als de dader wordt veroordeeld?

U kunt de uitkomst van de procedure en de opgelegde straf te weten komen door in de rechtszaal te blijven tot de beslissing wordt uitgesproken, of door op een later tijdstip het dossier in te zien.

Word ik geïnformeerd wanneer de dader in vrijheid wordt gesteld (ook wanneer hij vervroegd of voorwaardelijk in vrijheid wordt gesteld) of wanneer hij is ontsnapt uit de gevangenis?

Op uw verzoek wordt u onmiddellijk geïnformeerd als de dader uit de gevangenis ontsnapt of wordt vrijgelaten, evenals over de eerste keer dat de dader zonder toezicht de plaats van bewaring mag verlaten. U wordt ook geïnformeerd wanneer een ontsnapte dader is aangehouden. Als er bij invrijheidsstelling aan een dader voorwaarden ter bescherming van het slachtoffer worden opgelegd, ontvangt u daarover informatie.

Word ik betrokken bij beslissingen over invrijheidstelling of voorwaardelijke invrijheidstelling? Kan ik bijvoorbeeld een verklaring afleggen of beroep instellen?

Het slachtoffer wordt alleen in uitzonderlijke gevallen betrokken bij beslissingen over (voorlopige) invrijheidsstelling. Alleen slachtoffers van een zedenmisdrijf of seksueel gemotiveerd misdrijf die hebben verzocht te worden geïnformeerd over de ontsnapping of vrijlating van de dader, worden gehoord voordat over elektronisch huisarrest wordt beslist.

1. Civiele eiser

Als u een burgerlijke vordering wilt instellen, moet u een verklaring indienen. In die verklaring moet worden vermeld hoe hoog de vergoeding is die u vordert voor het verlies of de schade veroorzaakt door het misdrijf. Tijdens het onderzoek moet de verklaring worden gericht aan de politie of de openbare aanklager. De verklaring kan schriftelijk of mondeling worden afgelegd. Tijdens het proces moet de verklaring worden ingediend voordat alle bewijzen zijn verzameld. Dat is tevens de laatste gelegenheid om de hoogte van de vordering op te geven.

Als civiele eiser hebt u de volgende rechten naast de rechten die u hebt als slachtoffer:

  • het recht te verzoeken om het verzamelen van bewijs dat kan dienen om de dader te veroordelen of om de gevorderde schadevergoeding te onderbouwen; het recht te worden opgeroepen voor de zitting; het recht beroep in te stellen tegen de beslissing van de rechter om de zaak af te sluiten; het recht beroep aan te tekenen op grond van uw burgerlijke vorderingen.

2. Subsidiaire aanklager

Om subsidiaire aanklager te worden, moet u civiele eiser zijn of worden en verklaren dat u subsidiaire vervolging instelt. Als de dader minderjarig is, is subsidiaire vervolging uitgesloten.

U kunt subsidiaire aanklager worden door een verklaring in te dienen. Als de openbare aanklager de aanklacht intrekt tijdens het proces, moet u die verklaring onmiddellijk indienen als u rechtsgeldig bent opgeroepen. Als u geen gehoor hebt gegeven aan de oproep of niet verklaart subsidiaire vervolging in te stellen, wordt de dader vrijgesproken.

Als de openbare aanklager de aanklacht buiten de rechtszitting intrekt of als u niet rechtsgeldig beng opgeroepen als civiele eiser, moet de rechter u daarvan in kennis stellen. U hebt dan één maand de tijd om te verklaren dat u subsidiaire vervolging instelt.

Als u de vervolging voortzet in plaats van de openbare aanklager, kan laatstgenoemde de informatie over de procedure op elk moment inzien en beslissen de vervolging weer over te nemen. In dat geval blijft u als civiele eiser betrokken bij het proces.

3. Particuliere aanklager

Sommige minder ernstige misdrijven worden niet door de openbare aanklager vervolgd, maar door het slachtoffer zelf. Als u slachtoffer van een dergelijk misdrijf bent, wordt strafvervolging alleen ingesteld als u een aanklacht particulier indient. U krijgt dan de status van particulier aanklager. In dat geval is er geen onderzoeksfase en moet u als particuliere aanklager bewijs leveren voor alle feiten die essentieel zijn voor een veroordeling en draagt u de kosten bij vrijspraak van de gedaagde.

4. Slachtofferhulp

Als u bent blootgesteld aan geweld of een gevaarlijke dreiging als gevolg van een moedwillige criminele handeling of als uw seksuele integriteit is geschonden, hebt u recht op slachtofferhulp. U kunt ook worden bijgestaan als u nauw verwant bent aan iemand die is overleden als gevolg van het misdrijf of als u een familielid bent dat getuige van het misdrijf is geweest. Aan slachtoffers van wie de seksuele integriteit mogelijk is geschonden en aan slachtoffers die jonger zijn dan 14 jaar, moet slachtofferhulp altijd gratis worden verleend, en zonder dat zij daarom moeten verzoeken.

Slachtofferhulp omvat psychosociale ondersteuning, hetgeen onder meer inhoudt dat u naar het politiebureau en de rechtbank wordt begeleid voor uw verhoor en dat u wordt voorbereid op het proces.

Slachtofferhulp wordt gegeven door bepaalde slachtofferhulporganisaties (zoals instellingen voor kinderbescherming, hulplijnen en interventiebureaus). De medewerkers van deze organisaties zijn maatschappelijk werkers, psychologen en vergelijkbare deskundigen met aanvullende – verplichte – juridische vorming op het gebied van strafrecht.

Onder slachtofferhulp valt ook juridische ondersteuning, waaronder rechtsbijstand en vertegenwoordiging tegenover de rechter en instanties. Deze hulp wordt verleend door advocaten, in samenwerking met slachtofferhulporganisaties.

De slachtofferhulp wordt gefinancierd door het bondsministerie van Justitie.

Laatste update: 10/12/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website