Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna ir-Rumen ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Drittijiet tal-vittmi - skont il-pajjiż

Rumanija

Il-kontenut ipprovdut minn
Rumanija
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Jiena vittma ta’ reat, lil min għandi nikkuntattja għall-appoġġ u għall-assistenza?

Int tista’ tikkuntattja lil diversi istituzzjonijiet, skont il-kategorija ta’ vittmi li tappartjeni għaliha:

L-Aġenzija Nazzjonali għall-Opportunitajiet Indaqs bejn in-Nisa u l-Irġiel (Agenția Națională pentru Egalitatea între Femei și Bărbați - ANES)

Din toffri diversi tipi ta’ servizzi, bħal:

  • linja tat-telefown mingħajr ħlas u anonima maħsuba għall-vittmi ta’ vjolenza domestika - Ċentru tal-Assistenza 24 siegħa kuljum - 0800 500 333
  • servizzi soċjali speċjalizzati fiċ-Ċentri ta’ Akkoljenza ta’ Emerġenza għall-Vittmi ta’ Vjolenza Domestika
  • pariri, informazzjoni u gwida għall-vittmi ta’ vjolenza domestika

Kuntatt:

Indirizz: 5 Intrarea Camil Petrescu, Distrett 1, Bucharest

Telefown: +4 021 313 0059

Posta elettronika: secretariat@anes.gov.ro

http://anes.gov.ro/

http://anes.gov.ro/harta/

http://anes.gov.ro/webcenter/portal/Sirmes/pages_asistentapentruvictime/link-uriutilepentruvictime

L-Aġenzija Nazzjonali Kontra t-Traffikar tal-Bnedmin (Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane - ANITP) fil-Ministeru tal-Affarijiet Interni (Ministerul Afacerilor Interne)

In-netwerk ta’ qrati tal-appell jinkludi 15-il ċentru reġjonali. Kull ċentru hu marbut ma’ qorti tal-appell.

Dan joffri diversi tipi ta’ servizzi, bħal:

  • jipprovdi linja għall-għajnuna għaċ-ċittadini, li hija disponibbli f’kull ħin għal informazzjoni u għan-notifika ta’ kwalunkwe każ potenzjali ta’ traffikar tal-bnedmin: HelpLine 0.800.800.678 (numru nazzjonali bla ħlas) jew +4.021.313.3100 (għal telefonati minn barra l-pajjiż), ħinijiet tal-ftuħ: Tne sal-Ġim, bejn it-08:00-16:00
  • tinforma lill-awtoritajiet rilevanti dwar kwalunkwe każ potenzjali ta’ traffikar tal-bnedmin
  • tipprovdi assistenza lill-vittmi permezz tal-15-il ċentru reġjonali

Kuntatt:

Indirizz: 20 Triq Ion Câmpineanu, Sular 5, Distrett 1, Bucharest,

Telefown: +40 21 311 89 82 / 021 313 31 00

Fax: +40 21 319 01 83

Posta elettronika: anitp@mai.gov.ro

http://anitp.mai.gov.ro/

L-Aġenzija Nazzjonali għall-Impjiegi (Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă - ANOFM) fil-Ministeru tax-Xogħol u tal-Ġustizzja Soċjali (Ministerul Muncii și Justiției Sociale)

Din tista’ tipprovdi servizzi professjonali tal-impjiegi u tat-taħriġ permezz tal-istrutturi territorjali tagħha għal persuni reġistrati li jkunu qed ifittxu x-xogħol, inklużi dawk li kienu vittmi ta’ reati, b’mod partikolari lil vittmi ta’ traffikar tal-bnedmin.

Kuntatt:

20-22 Triq Avalanșei, Distrett 4, Bucharest, 040305,

Posta elettronika: anofm@anofm.ro

Sit web: https://www.anofm.ro/index.html?agentie=ANOFM&page=0

Id-Direttorat Nazzjonali tal-Probation (Direcția Națională de Probațiune - DNP) tal-Ministeru tal-Ġustizzja (Ministerul Justiției)

Hemm 42 servizz ta’ probation li jaħdmu taħt il-koordinazzjoni tad-DNP. Ġeneralment, il-bini tagħhom ikun jinsab fl-istituzzjonijiet pubbliċi (qrati, kunsilli tal-kontej, qrati tal-awdituri tal-kontej, eċċ.).

Dawn jistgħu joffru t-tipi ta' servizzi li ġejjin:

  • konsulenza psikoloġika b’xejn, fuq talba, għall-vittmi ta’ attentat ta’ qtil u ta’ attentat ta’ qtil aggravat, vittmi ta’ vjolenza domestika, ta’ reati intenzjonati li jirriżultaw fil-korriment fiżiku tal-vittma, ta’ stupru, ta’ attakk sesswali, ta’ sess ma’ minorenni u ta’ korruzzjoni sesswali ta’ minorenni, ta’ trattament ħażin ta’ minorenni, ta’ traffikar u ta’ sfruttar ta’ persuni vulnerabbli u ta’ attentat ta’ traffikar u ta’ sfruttar ta’ persuni vulnerabbli.
  • forom oħra ta’ assistenza: gwida għas-sejbien ta’ impjieg jew għall-attendenza għal korsijiet edukattivi jew għal taħriġ professjonali, assistenza biex jiġu kkuntattjati l-NGOs, id-Direttorati Ġenerali għall-Ħidma u għall-Protezzjoni Soċjali (GGASPs) għal servizzi oħra ta’ appoġġ għall-vittmi eċċ.

Kuntatt:

Bucharest, 17 Triq Apolodor, Distrett 5

Telefown: 0372.041.293

dp@just.ro

http://www.just.ro/en/directia-nationala-de-probatiune/

L-Ispettorat Ġenerali tal-Pulizija Rumena (Inspectoratul General al Poliției Române - IGPR)

Dan għandu strutturi territorjali biss fil-pajjiżi fil-fruntiera u jista’ jipprovdi appoġġ fuq it-talba tal-ANITPs biex jgħin lill-vittma tieħu sehem f’ċerti stadji tal-proċedimenti kriminali.

Il-pulizija tista’ tinformak dwar id-drittijiet li għandek bħala vittma.

Barra minn hekk, l-istrutturi speċjalizzati tal-IGPR jistgħu jipprovdu protezzjoni fiżika matul il-proċedimenti.

L-Awtorità Nazzjonali għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tat-Tfal u għall-Adozzjoni (Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție - ANPDCA) fil-Ministeru tax-Xogħol u tal-Ġustizzja Soċjali

L-ANPDCA hi l-istituzzjoni li tikkoordina l-implimentazzjoni tal-istrateġiji nazzjonali għall-protezzjoni tad-drittijiet tat-tfal u tipprovdi l-koordinazzjoni metodoloġika rilevanti fil-qasam. Is-sistema ta’ protezzjoni tat-tfal hi deċentralizzata, hekk kif id-Direttorati Ġenerali għall-Ħidma Soċjali u għall-Protezzjoni tat-Tfal (DGASPC) jirrapportaw lill-kunsilli tal-kontej jew lill-kunsilli lokali tad-distretti tal-Muniċipalità ta’ Bucharest.

Id-DGASPCs jipprovdu diversi servizzi, bħal: l-evalwazzjoni tal-każijiet ta’ vjolenza fuq it-tfal u l-forniment/il-faċilitazzjoni ta’ servizzi skont pjan, l-evalwazzjoni kumplessa għat-tfal b’diżabilitajiet, l-evalwazzjoni kumplessa għal persuni oħra b’diżabilitajiet, l-ambulanza soċjali, il-linja telefonika soċjali, is-servizzi soċjali għall-prevenzjoni tal-vjolenza domestika u tat-traffikar tal-bnedmin, is-servizzi soċjali speċjalizzati f’diversi istituzzjonijiet.

Kuntatt: http://www.copii.ro/?lang=en

Organizzazzjonijiet Nongovernattivi (NGOs)

Fil-qasam tat-traffikar tal-persuni:

Fil-qasam tal-prevenzjoni u tal-kontroll tal-vjolenza domestika, aċċessibbli billi tagħfas fuq:

Fil-qasam tal-protezzjoni tad-drittijiet tat-tfal:

Save the Children (Salvați copiii)

Indirizz: 3 Intr. Ștefan Furtună, Distett 1, 010899, Bucharest, ir-Rumanija

Telefown: +40 21 316 61 76

https://www.salvaticopiii.ro/;

Alternattivi Soċjali (Alternative Sociale)

24 Șoseaua Nicolina, Blokk 949, is-Sular Terran, Iași, 700722

Telefown: +40 332 407 178

http://www.alternativesociale.ro/en_GB/

Hotline ta’ appoġġ għall-vittmi

Il-persuni li ġarrbu ġrieħi bħala riżultat tar-reati jistgħu jikkuntattjaw ukoll lill-pulizija billi jċemplu fuq in-numru uniku nazzjonali ta’ emerġenza - 112.

Linja tat-telefown mingħajr ħlas u anonima maħsuba għall-vittmi ta’ vjolenza domestika - Ċentru tal-Assistenza 24 siegħa kuljum - 0800 500 333

Telverde tal-Aġenzija Nazzjonali Kontra t-Traffikar tal-Bnedmin: 0800 800 678 - numru nazzjonali bla ħlas u 0040213133100 - għal telefonati minn barra l-pajjiż. Ħinijiet tal-ftuħ: Tne sal-Ġim, bejn it-08:00-16:00

Numru tal-għajnuna għat-tfal: 116111. Linja telefonika mingħajr ħlas. Ħinijiet tal-ftuħ: Tne sal-Ħadd: 08:00 – 24:00.

L-appoġġ għall-vittmi hu mingħajr ħlas?

Skont il-liġi Rumena, il-vittmi ta’ traffikar tal-bnedmin huma intitolati għal protezzjoni u għal assistenza mingħajr ħlas.

L-assistenza pprovduta mill-Aġenzija Nazzjonali għall-Opportunitajiet Indaqs bejn in-Nisa u l-Irġiel lil vittmi ta’ vjolenza domestika hi mingħajr ħlas.

L-assistenza pprovduta mid-Direttorat Nazzjonali tal-Probation lil vittmi hi mingħajr ħlas.

L-assistenza pprovduta lil tfal vittmi ta’ vjolenza hi mingħajr ħlas.

X’tipi ta’ appoġġ nista’ nirċievi mingħand is-servizzi jew l-awtoritajiet tal-Istat?

Jekk jogħġbok ara t-tweġibiet aktar ’il fuq.

Il-vittmi tfal huma intitolati għall-kategoriji kollha ta’ servizzi (servizzi mediċi, servizzi psikoloġiċi, eċċ.)

L-aħħar aġġornament: 18/10/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Feedback

Uża l-formola li ġejja biex taqsam il-kummenti u l-feedback tiegħek fis-sit web ġdid tagħna