Drittijiet tal-vittmi - skont il-pajjiż

Nista’ nappella kontra d-deċiżjoni?

Il-proċess jintemm b’deċiżjoni tal-qorti (sentenza), li tista’ tirriżulta f’dawn: il-kundanna jew il-ħelsien tal-konvenut, ir-rinunzja jew il-posponiment tal-għoti tas-sentenza jew it-terminazzjoni tal-proċedimenti kriminali. Id-deċiżjoni titħabbar matul seduta pubblika tal-qorti. Jekk int ħadt sehem fil-proċess bħala vittma u/jew parti ċivili, tirċievi kopja tad-deċiżjoni tal-qorti bil-posta.

Jekk ma tkunx sodisfatt(a) bid-deċiżjoni tal-qorti, int tista’ tappellaha. Tista’ tippreżenta appell biss jekk int tkun ħadt sehem fil-proċess bħala vittma jew parti ċivili.

Int tista’ tappella wkoll bħala xhud, iżda biss b’rabta mar-rimborż tal-ispejjeż legali u tal-indennizzi li int intitolat(a) għalihom.

Jekk int vittma jew parti ċivili, l-iskadenza għall-preżentazzjoni tal-appell hi 10 ijiem wara li tirċievi kopja tal-minuti tad-deċiżjoni.

Jekk aġixxejt bħala xhud, int tista’ tippreżenta appell eżatt wara li tittieħed deċiżjoni dwar l-ispejjeż legali u l-indennizzi, iżda mhux aktar tard minn 10 ijiem mis-sentenza li ddeċidiet il-każ jew min-notifika tad-deċiżjoni dwar l-ispejjeż legali jew l-indennizzi, kif applikabbli.

L-appell irid isir bil-miktub u jkun ffirmat. L-appelli jiġu ppreżentati lill-istess qorti li int qed tappella kontra d-deċiżjoni tagħha.

Wara li tirċievi l-appell, il-qorti tgħaddih lill-qorti superjuri kompetenti biex tisimgħu. Il-kopja tad-deċiżjoni tal-qorti tinkludi informazzjoni dwar meta u fejn tista’ tippreżenta l-appell tiegħek.

X’inhuma d-drittijiet tiegħi wara li tinqata' s-sentenza?

Is-sentenza tidħol fis-seħħ wara li jiġu eżawriti l-opportunitajiet kollha għall-appell. Wara li s-sentenza tidħol fis-seħħ, ir-rwol tiegħek fil-proċedimenti jasal fi tmiemu. Jekk tqegħidt taħt programm speċjali ta’ protezzjoni tax-xhieda matul il-proċedimenti, int tista’ tkompli tibbenefika minnu sakemm il-qorti tiddeċiedi li m’għadekx fil-periklu.

Inkun intitolat(a) għal appoġġ jew għal protezzjoni wara l-proċess? Għal kemm żmien?

Bħala miżura ta’ appoġġ, konsulenza psikoloġika mingħajr ħlas tiġi pprovduta għal mhux aktar minn 3 xhur. Vittmi taħt it-18-il sena huma intitolati għal konsulenza psikoloġika mingħajr ħlas għal mhux aktar minn 6 xhur.

Il-protezzjoni permezz tal-programm ta’ protezzjoni tax-xhieda tista’ tkompli wara l-proċess ukoll. It-terminu tat-tali protezzjoni jiġi deċiż mill-qorti.

X’informazzjoni ningħata jekk it-trasgressur jiġi sentenzjat?

Jekk it-trasgressur jiġi kkundannat, int ikollok aċċess għall-kategoriji li ġejjin ta’ informazzjoni: it-tip u d-durata tal-piena (is-sentenza tinqata’ f’sessjoni pubblika u tintbagħat lilek wara), informazzjoni fil-każ ta’ ħarba, ta’ rilaxx taħt kwalunkwe kundizzjoni, dment li int tkun tlabt it-tali informazzjoni.

Niġi informat(a) jekk it-trasgressur jinħeles (inkluż ħelsien kmieni jew kundizzjonali) jew jaħrab mill-ħabs?

Iva, int tiġi informat(a) dwar ir-rilaxx jew il-ħarba tat-trasgressur mill-ħabs, jekk int tlabt li dan isir meta staqsewk il-korpi ġudizzjarji. Jekk jogħġbok ara t-tweġiba aktar ’il fuq.

Inkun involut(a) f’deċiżjonijiet dwar ħelsien jew parole? Pereżempju, nista’ nagħmel stqarrija jew nippreżenta appell?

Ir-rwol tiegħek fil-proċedimenti kriminali jintemm meta d-deċiżjoni tal-qorti (li tikkundanna jew teħles lill-konvenut, tirrinunzja jew tipposponi l-infurzar tal-piena jew ittemm il-proċedimenti kriminali) issir finali.

Int mhux se tkun involut(a) fil-proċedura tar-rilaxx jew tal-libertà kondizzjonali tat-trasgressur.

L-aħħar aġġornament: 18/10/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Feedback

Uża l-formola li ġejja biex taqsam il-kummenti u l-feedback tiegħek fis-sit web ġdid tagħna