Drittijiet tal-vittmi - skont il-pajjiż

Rumanija

Il-kontenut ipprovdut minn
Rumanija

X’informazzjoni se nirċievi mingħand l-awtorità wara li jkun seħħ ir-reat (eż. il-pulizija, il-prosekutur pubbliku) anki saħansitra qabel ma nirrapporta r-reat?

Jekk int sfajt vittma ta’ reat, tista’ tirrapportah lill-pulizija (jew lill-prosekutur pubbliku) b’mod orali jew bil-miktub. Int tista’ titlob ukoll lil persuna oħra biex tirrapporta r-reat għalik, iżda int trid tipprovdi lil dik il-persuna bi prokura bil-miktub. Il-prokura miktuba u ffirmata tiġi mehmuża mal-fajl tal-każ.

Meta tirrapporta r-reat, int tista’ tirċievi informazzjoni dwar is-servizzi u l-organizzazzjonijiet li jipprovdu konsulenza psikoloġika jew kwalunkwe forma oħra ta’ appoġġ għall-vittmi, skont il-ħtiġijiet tiegħek. Int tkun intitolat(a) ukoll għal informazzjoni dwar kif tirċievi għajnuna legali, dwar id-drittijiet tiegħek matul il-proċedimenti kriminali (inklużi miżuri protettivi bħala xhud mhedded), kif ukoll dwar kif tirċievi kumpens finanzjarju mingħand l-Istat. Din l-informazzjoni tiġi pprovduta mill-ewwel korp ġudizzjarju li żżur (pulizija, prosekutur pubbliku). Int tirċievi wkoll formola b’din l-informazzjoni kollha, li trid tiffirmaha. L-informazzjoni tiġi pprovduta lilek f’lingwa li int tista’ tifhem.

Jien ma ngħixx fil-pajjiż tal-UE fejn seħħ ir-reat (ċittadini tal-UE u dawk li mhumiex). Kif inhuma protetti d-drittijiet tiegħi?

Jekk int ċittadin barrani u sfajt vittma ta’ reat fir-Rumanija, int intitolat(a) għad-drittijiet kollha taċ-ċittadini Rumeni li sfaw vittmi ta’ reati.

Jekk ma tafx bir-Rumen, int intitolat(a) għal interpretu mingħajr ħlas biex jassistik matul l-interazzjoni tiegħek mal-awtoritajiet, inkluż għall-preżentazzjoni tal-ilment tiegħek f’lingwa li int tista’ tifhem u biex tirċievi l-informazzjoni li int intitolat(a) għaliha fil-mument tar-rapportar tar-reat f’lingwa li tifhem.

Jekk int vittma tat-traffikar tal-bnedmin, int tista’ tirċievi akkomodazzjoni f’ċentri speċjali ta’ kenn, fejn int se tkun protett(a). Matul il-proċedimenti kriminali, int tirċievi informazzjoni dwar il-proċedimenti f’lingwa li tifhem; int tista’ tirċevi wkoll konsulenza psikoloġika u assistenza medika. L-awtoritajiet Rumeni jagħmlu ħilithom kollha biex jgħinuk tirritorna lura fil-pajjiż ta’ oriġini tiegħek mill-aktar fis possibbli u jipprovdulek trasport sigur sal-fruntiera Rumena.

Jekk int ċittadin barrani, int tista’ titlob ukoll kumpens finanzjarju mingħand l-Istat jekk int sfajt vittma ta’: attentat ta’ qtil u attentat ta’ qtil aggravat, kif stipulati fl-Artikoli 188 u 189 tal-Kodiċi Kriminali; vjolenza domestika, kif stipulata fl-Artikolu 199 tal-Kodiċi Kriminali; reati intenzjonati li jirriżultaw fil-korriment fiżiku tal-vittma; stupru, attakk sesswali, sess ma’ minorenni u korruzzjoni sesswali ta’ minorenni, kif stipulati fl-Artikoli minn 218 sa 221 tal-Kodiċi Kriminali; trattament ħażin ta’ minorenni, kif stipulat fl-Artikolu 197 tal-Kodiċi Kriminali, kif ukoll traffikar u sfruttament ta’ persuni vulnerabbli kif ukoll attentat ta’ traffikar u u ta’ sfruttament ta’ persuni vulnerabbli.

Jekk nirrapporta reat, x’informazzjoni nirċievi?

Meta int tirrapporta reat, l-uffiċjal tal-pulizija li jirreġistra l-ilment jispjegalek il-proċedura ta’ kif se jimxi l-każ. Il-pulizija hi obbligata tfassal rapport bil-miktub li jindika l-informazzjoni li pprovdietlek.

Int tirċievi informazzjoni dwar:

 • id-drittijiet tiegħek matul il-proċedimenti kriminali;
 • l-organizzazzjonijiet li tista’ tikkuntattja għall-assistenza u s-servizzi li jipprovdu;
 • kif int tista’ tirċievi protezzjoni;
 • il-kundizzjonijiet u l-proċedura biex tikseb kumpens finanzjarju mingħand l-Istat;
 • il-kundizzjonijiet u l-proċedura biex tirċievi rappreżentazzjoni legali mingħajr ħlas.

Wara, matul il-proċedimenti, int tkun tista’ tirċievi informazzjoni dwar il-progress tal-investigazzjoni u, jekk il-prosekutur jiddeċiedi li ma jirriferix il-każ lill-qorti, kopja ta’ din id-deċiżjoni. Għal din, int trid tippreżenta talba lill-uffiċjal tal-pulizija jew lill-prosekutur li jmexxi l-każ tiegħek u tindika indirizz postali fir-Rumanija, indirizz tal-posta elettronika jew ta’ messaġġier elettroniku biex tirċievi l-informazzjoni.

Jekk il-prosekutur jiddeċiedi li jirreferi l-każ lill-qorti għall-proċess, int tiġi mħarrek/imħarrka biex tidher quddiem il-qorti.

Jekk tkun se tinstema’ fil-qorti, int tiġi informat(a) ukoll dwar id-drittijiet u l-obbligi tiegħek, kif ġej:

 • id-dritt li tkun assistit(a) minn avukat jew, jekk applikabbli, li tirċievi rappreżentazzjoni legali mingħajr ħlas;
 • id-dritt li tirrikorri għas-servizzi ta’ medjatur f’tali każijiet permessi bil-liġi;
 • id-dritt li tipproponi l-preżentazzjoni ta’ evidenza, li tagħmel oġġezzjonijiet u toħroġ konklużjonijiet f’konformità mal-liġi;
 • id-dritt li tiġi informat(a) dwar il-progress tal-proċedimenti;
 • id-dritt li tippreżenta lment preliminari, fejn ikun meħtieġ (għal ċerti tipi ta’ reati, l-applikazzjoni tiegħek fil-forma ta’ lment preliminari tkun neċessarja biex jipproċedi l-każ kontra t-trasgressur). Il-korpi ġudizzjarji jipprovdu kjarifiki dwar din il-kwistjoni fejn ikun hemm bżonn. L-ilmenti preliminari huma maħsuba biex jintalab l-issoktar tal-proċedimenti kriminali kontra t-trasgressur. L-ilment preliminari jvarja mill-ilment li int tippreżenta quddiem il-pulizija jew il-prosekutur pubbliku biex tinformahom li seħħ reat kontrik.
 • id-dritt li ssir parti ċivili fil-proċedimenti;
 • l-obbligu li tkun preżenti kull meta titħarrek mill-korpi ġudizzjarji;
 • l-obbligu li tinnotifika kull tibdil fl-indirizz;
 • id-dritt li tiġi informat(a) dwar kull rilaxx tat-trasgressur, meta t-trasgressur jiġi sentenzjat għall-ħabs jew jitqiegħed taħt kustodja.

Għandi dritt għal servizzi ta' interpretazzjoni jew ta' traduzzjoni mingħajr ħlas (meta nikkuntattja lill-pulizija jew lil awtoritajiet oħra, jew matul l-investigazzjoni u l-proċess)?

Iva. Int intitolat(a) għal servizzi ta’ traduzzjoni u ta’ interpretazzjoni matul il-proċedimenti kriminali.

Kif tista’ l-awtorità tiżgura li qed nifhem u li qed ninftiehem (jekk jien minorenni; jekk għandi diżabilità)?

Matul il-proċedimenti kriminali, persuna b'diżabilità, irrispettivament mill-istatus tagħha (konvenut, parti li sofriet id-dannu, xhud) trid tiġi offruta s-servizzi ta’ interpretu, ta’ psikologu u/jew ta’ rappreżentant tad-Direttorati Ġenerali għall-Ħidma Soċjali u għall-Protezzjoni tat-Tfal (Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului) (għal minorenni).

Il-qafas legali fis-seħħ jistabbilixxi li l-persuni kkonċernati jistgħu jiġu pprovduti b’assistenza speċjalizzata mid-direttorati reġjonali eżistenti għall-ħidma soċjali u għall-protezzjoni tat-tfal u, jekk applikabbli, assistenza medika.

Servizzi ta’ appoġġ għall-vittmi

Skont in-natura tar-reat (b’mod partikolari meta dan jitwettaq kontra persuni), l-uffiċjal tal-pulizija jista’ jirrakkomanda/ jidderieġi lill-vittma għas-servizzi ta’ konsulenza psikoloġika.

Jekk int vittma ta’ kategorija speċifika ta’ reati (attentat ta’ qtil u attentat ta’ qtil aggravat, kif stipulati fl-Artikoli 188 u 189 tal-Kodiċi Kriminali, vjolenza domestika, kif stipulata fl-Artikolu 199 tal-Kodiċi Kriminali, reati intenzjonati li jirriżultaw fil-korriment fiżiku tal-vittma, stupru, attakk sesswali, sess ma’ minorenni u korruzzjoni sesswali ta’ minorenni, kif stipulati fl-Artikoli minn 218 sa 221 tal-Kodiċi Kriminali, trattament ħażin ta’ minorenni, kif stipulat fl-Artikolu 197 tal-Kodiċi Kriminali, kif ukoll traffikar u sfruttament ta’ persuni vulnerabbli kif ukoll attentat ta’ traffikar u ta’ sfruttament ta’ persuni vulnerabbli), int tista’ tirċievi konsulenza psikoloġika (sa tliet xhur għal adulti u sa sitt xhur għat-tfal taħt it-18-il sena), assistenza medika jew kull tip ieħor ta’ assistenza mingħajr ħlas, skont il-bżonn. Dawn it-tipi ta’ assistenza jiġu offruti mingħajr ħlas biss jekk int tirrapporta r-reat lill-pulizija. Int tista’ tapplika għal assistenza mas-servizzi ta’ probation wara li tippreżenta r-rapport lill-uffiċjal tal-pulizija.

Jekk int vittma ta’ vjolenza domestika, tista’ titlob l-għajnuna mingħand wieħed mill-assistenti tal-familja li jaħdmu għall-Ministeru tax-Xogħol u tal-Ġustizzja Soċjali (Ministerul Muncii și Justiției Sociale). Il-Ministeru joffri diversi tipi ta’ assistenza lill-vittmi ta’ vjolenza domestika (eż. konsulenza psikoloġika, protezzjoni tal-identità, eċċ.). Bħala vittma ta’ vjolenza domestika, int tista’ titlob ukoll li tiġi akkomodat(a) f’ċentru għall-vittmi ta’ vjolenza domestika fejn int tirċievi protezzjoni u konsulenza.

Min jipprovdi l-appoġġ lill-vittmi?

Fir-Rumanija, skont it-tip ta’ reat, vittma tista’ tirċievi appoġġ speċifiku mingħand l-istituzzjonijiet li ġejjin:

Jekk int vittma ta’ vjolenza domestika, int tista’ tikkuntattja lill-Aġenzija Nazzjonali għall-Opportunitajiet Indaqs bejn in-Nisa u l-Irġiel (Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Bărbați și Femei) u lid-Direttorati Ġenerali għall-Ħidma Soċjali u għall-Protezzjoni tat-Tfal (DGASPCs).

Jekk int għandek anqas minn 18-il sena u int vittma ta’ reat, tista’ tikkuntattja lill-Awtorità Nazzjonali għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tat-Tfal u għall-Adozzjoni (Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție - ANPDCA) u lid-Direttorati Ġenerali għall-Ħidma Soċjali u għall-Protezzjoni tat-Tfal (DGASPCs).

Jekk int vittma tat-traffikar tal-bnedmin, tista’ tikkuntattja lill-Aġenzija Nazzjonali Kontra t-Traffikar tal-Bnedmin (Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane - ANITP) fil-Ministeru tal-Affarijiet Interni (Ministerul Afacerilor Interne - MAI).

Hemm ukoll numru ta’ organizzazzjonijiet nongovernattivi (NGOs) li jipprovdu diversi tipi ta’ appoġġ għall-vittmi. L-istituzzjoni li tikkuntattja tidderiġik għall-NGO rilevanti.

Jekk int sfajt vittma ta' reat vjolenti, bħal attentat ta’ qtil u attentat ta’ qtil aggravat, kif stipulati fl-Artikoli 188 u 189 tal-Kodiċi Kriminali, vjolenza domestika, kif stipulata fl-Artikolu 199 tal-Kodiċi Kriminali; reati intenzjonati li jirriżultaw fil-korriment fiżiku tal-vittma, stupru, attakk sesswali, sess ma’ minorenni u korruzzjoni sesswali ta’ minorenni, kif stipulati fl-Artikoli 218 sa 221 tal-Kodiċi Kriminali, trattament ħażin ta’ minorenni, kif stipulat fl-Artikolu 197 tal-Kodiċi Kriminali, kif ukoll traffikar u sfruttament ta’ persuni vulnerabbli u attentat ta’ traffikar u ta’ sfruttament ta’ persuni vulnerabbli, int tista’ titlob l-għajnuna tas-servizzi ta’ probation.

Il-pulizija tirreferini awtomatikament għall-appoġġ għall-vittmi?

Iva, il-korpi ġudizzjarji jridu jirreferuk għat-tali servizzi.

Kif tiġi protetta l-privatezza tiegħi?

Kemm matul l-investigazzjoni kriminali kif ukoll matul il-proċeduri tal-qorti, jekk il-korpi ġudizzjarji jqisu li l-privatezza jew id-dinjità tiegħek jistgħu jkunu affettwati minħabba l-informazzjoni li tipprovdi jew minħabba kawżi oħra, dawn jistgħu jirrikorru għal miżuri, fuq inizjattiva tagħhom stess jew wara applikazzjoni tiegħek, biex jiġu protetti l-kunfidenzjalità u l-privatezza tiegħek, bħal pereżempju:

 • il-protezzjoni tad-dettalji dwar l-identità tiegħek;
 • is-smigħ tiegħek isir b’mezzi awdjoviżivi, bil-leħen u d-dehra tiegħek li jiġu distorti, mingħajr ma jkun hemm rekwiżit li int tkun preżenti, fejn il-miżuri l-oħra ma jkunux biżżejjed;
 • is-sessjoni tal-qorti tinżamm privata matul l-interrogazzjoni tiegħek.

Barra minn hekk, matul il-proċeduri tal-qorti, il-qorti tista’ tipprojbixxi kull pubblikazzjoni ta’ testi, ta’ tpinġijiet, ta’ ritratti jew ta’ stampi li jistgħu jikxfu l-identità tiegħek.

Il-qorti tista’ tiddikjara wkoll is-sessjoni tal-qorti bħala waħda privata jekk seduta pubblika tkun tista’ taffettwa d-dinjità jew il-privatezza tiegħek.

Il-persunal tas-servizz ta’ probation irid iżomm kunfidenzjali d-data fil-pussess tiegħu matul l-eżerċizzju ta’ dmirijietu. L-informazzjoni pprovduta lill-korpi ġudizzjarji bħala parti mill-proċedimenti kriminali hi eżentata minn din ir-regola. Kemm matul l-eżerċizzju tad-dmirijiet tax-xogħol tagħhom kif ukoll fis-soċjetà, il-konsulenti, il-kapijiet tas-servizzi u l-ispetturi jridu jżommu kunfidenzjali kull dokument fil-pussess tagħhom. L-informazzjoni relatata mal-każijiet fir-reġistru tas-servizz, kif ukoll kull informazzjoni relatata mal-organizzazzjoni u mal-eżekuzzjoni tal-attivitajiet tagħhom għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-midja soġġetti għall-kunfidenzjalità tad-data personali tar-riċevituri tas-servizz.

Għandi nirrapporta reat qabel inkun nista’ nikseb aċċess għall-appoġġ għall-vittmi?

Biex ikollok aċċess għas-servizzi ta’ appoġġ għall-vittmi, int trid tirrapporta r-reat lill-korpi rilevanti.

Protezzjoni personali jekk inkun fil-periklu

X’tipi ta’ protezzjoni huma disponibbli?

Kemm matul l-investigazzjoni kriminali kif ukoll matul il-proċeduri tal-qorti, int tkun intitolat(a) għal miżuri protettivi, meta l-korpi ġudizzjarji jqisu li int tista’ tkun f’periklu.

Hu ferm importanti li int tkun taf li, jekk il-korpi ġudizzjarji jqisu li int tista’ tkun fil-periklu minħabba l-informazzjoni li tipprovdi jew minħabba kawżi oħra, dawn jistgħu jieħdu ċerti miżuri, fuq applikazzjoni tiegħek jew minn jeddhom, biex jiżguraw il-protezzjoni tiegħek, bħal:

 • il-provvista ta’ sorveljanza jew ta’ sigurtà madwar id-dar jew l-akkomodazzjoni temporanja tiegħek;
 • il-provvista ta’ skorta u ta’ protezzjoni lilek jew lill-membri tal-familja tiegħek matul il-vjaġġi;
 • il-protezzjoni tad-dettalji dwar l-identità tiegħek (data personali tista’ titneħħa mill-fajl biex tiġi protetta l-identità tiegħek billi jiġi speċifikat li din l-informazzjoni hi sigrieta);
 • is-smigħ tiegħek b’mezzi awdjoviżivi, bil-leħen u bid-dehra tiegħek distorti, mingħajr ma jkun hemm rekwiżit li int tkun preżenti, meta l-miżuri l-oħra ma jkunux biżżejjed (b’dan il-mod, int ma jkollokx bżonn tidher quddiem l-uffiċjal tal-pulizija, il-prosekutur jew l-imħallef u ma tkunx fl-istess post bħat-trasgressur);
 • is-sessjoni tal-qorti għandha tinżamm privata matul l-interrogazzjoni tiegħek;

Barra minn hekk, matul il-proċeduri tal-qorti, il-qorti tista’ tipprojbixxi kull pubblikazzjoni ta’ testi, ta’ tpinġijiet, ta’ ritratti jew ta’ stampi li jistgħu jikxfu l-identità tiegħek.

Barra minn hekk, jekk int xhud fil-proċedimenti kriminali jew, anki meta ma tkunx involut fil-każ, int tipprovdi informazzjoni li tgħin lill-korpi ġudizzjarji jsolvu l-każijiet relatati ma’ reati serji jew jipprevjenu milli jseħħu danni sinifikanti, int tista’ titlob lill-uffiċjal tal-pulizija jew lill-prosekutur li jmexxi l-investigazzjoni biex iqiegħdek taħt il-programm ta’ protezzjoni tax-xhieda. Dan il-programm jinkludi numru ta’ miżuri bħal:

 • identità sigrieta, inkluża parteċipazzjoni fis-seduti bil-leħen jew bid-dehra tiegħek distorti;
 • protezzjoni mill-pulizija ta’ darek u skorta tal-pulizija meta tkun trid tmur għand il-korpi ta’ investigazzjoni kriminali;
 • rilokazzjoni;
 • tibdil fl-identità, inkluż it-tibdil tad-dehra tiegħek, jekk ikun hemm bżonn.

Jekk int tidħol fil-programm ta’ protezzjoni tax-xhieda, int tkun tista’ tibbenefika minn assistenza addizzjonali bħal:

 • tidħil mill-ġdid f’ambjent soċjali differenti;
 • kisba ta’ kwalifiki professjonali ġodda;
 • impjieg ġdid;
 • appoġġ finanzjarju sakemm issib impjieg ġdid.

Jekk ikun hemm bżonn, il-qraba tal-ewwel grad tiegħek (bħat-tfal jew il-ġenituri tiegħek) u l-konjuġi tiegħek jistgħu jidħlu fil-programm ta’ protezzjoni tax-xhieda wkoll.

Jekk int ma tidħolx fil-programm ta’ protezzjoni tax-xhieda matul l-investigazzjoni kriminali, tista’ tapplika għal dan il-programm matul il-proċeduri tal-qorti.

Protezzjoni addizzjonali hi disponibbli, skont it-tip ta’ reat:

 • Jekk int vittma ta’ vjolenza domestika, int tista’ titlob lill-qorti tipprojbixxi lit-trasgressur milli joqgħod fid-dar kondiviża tagħkom. Inkella int, bħala vittma, tista’ tkun akkumpanjat(a) f’ċentru għall-vittmi ta’ vjolenza domestika. Akkomodazzjoni bħal din tkun disponibbli f’każijiet urġenti biss meta s-sikurezza tiegħek tkun teħtieġ iżolament mit-trasgressur jew meta jkun hemm approvazzjoni bil-miktub tal-assistent tal-familja inkarigat mill-każ tiegħek. Ladarba tkun fiċ-ċentru, int tista’ tirċievi akkomodazzjoni, ikel, kura medika, konsulenza psikoloġika u assistenza legali mingħajr ħlas.
 • Jekk int vittma ta’ traffikar tal-bnedmin, int tista’ tkun akkomodat(a) f’ċentru għall-protezzjoni tal-vittmi. Normalment l-akkomodazzjoni tkun disponibbli għal perjodu ta’ 10 ijiem, iżda l-qorti tista’ testendi s-soġġorn tiegħek sakemm jintemmu l-proċedimenti. Jekk ikun hemm bżonn, il-pulizija tista’ tipprovdi protezzjoni fiżika matul il-proċedimenti kriminali. Jekk int vittma tat-traffikar tal-bnedmin, is-seduta tal-qorti ma tkunx pubblika.

Jekk int tqis li tinsab fil-periklu, għandek tinforma lill-uffiċjal tal-pulizija, lill-prosekutur jew lill-imħallef u tipprovdi l-akbar ammont ta’ informazzjoni possibbli.

Il-miżuri msemmija hawn fuq huma disponibbli kemm għall-istadju tal-investigazzjoni kriminali kif ukoll għall-proċeduri tal-qorti.

Min jista’ joffrili protezzjoni?

Int tirċievi l-protezzjoni tal-Pulizija Rumena.

Hemm xi ħadd li jivvaluta l-każ tiegħi biex jara jekk iniex f’riskju ta’ aktar ħsara mit-trasgressur?

Jekk, malli jintemmu l-proċedimenti kriminali, int tkun għadek fil-periklu, il-korpi ġudizzjarji jikkunsidraw jekk jirrakkomandawx l-inklużjoni tiegħek fi programm ta’ protezzjoni tax-xhieda, jekk ma tkunx diġà parti minn dak il-programm.

Għall-vittmi ta’ traffikar tal-bnedmin, ir-riskju jiġi vvalutat mill-istrutturi speċjalizzati tal-pulizija.

Ikun hemm xi ħadd li jevalwa l-każ tiegħi biex jara jekk ninsabx f’riskju ta’ aktar dannu mis-sistema tal-ġustizzja kriminali (matul l-investigazzjoni u l-proċess)?

Iva, il-każ tiegħek jista’ jiġi vvalutat. Pereżempju, il-vittmi ta’ ċerti kategoriji ta’ reati (vjolenza domestika, stupru, attakk sesswali eċċ.) jinstemgħu biss minn persuni tal-istess sess jekk il-vittma titlob dan.

It-tieni interrogazzjoni tal-parti vittma ssir biss jekk tkun strettament neċessarja għall-fini tal-proċedimenti kriminali biex tiġi evitata ħsara ulterjuri għall-vittma.

Biex tiġi evitata ħsara ulterjuri għall-vittma billi din ikollha tinstema’ ripetutament mill-korpi ġudizzjarji, il-liġijiet dwar il-proċedura kriminali jeħtieġu wkoll li parti li tkun sofriet id-dannu li tkun ippreżentat ilment b’rabta ma’ reat tinstema’ minnufih jew, meta dan ma jkunx possibbli, wara li tippreżenta l-ilment, mingħajr dewmien żejjed.

Miżura ulterjuri li tibbenefika lill-vittma hi li din ma tiġix informata dwar kull rilaxx tat-trasgressur, jekk il-vittma ma tkunx talbet b’mod speċifiku li tiġi informata dwar dan.

X'tip ta' protezzjoni hu disponibbli għall-vittmi vulnerabbli ħafna?

Jekk int vittma vulnerabbli, int tista’ tibbenefika mill-miżuri protettivi spjegati fit-tweġibiet mogħtija aktar ’il fuq dwar il-protezzjoni tax-xhieda.

Jien minorenni – għandi xi drittijiet speċjali?

Jekk int vittma minorenni ta’ sfruttament, ta’ vjolenza, ta’ abbuż, ta’ negliġenza jew ta’ trattament ħażin jew ta’ kwalunkwe reat ieħor, kull persuna, inkluża int, tista’ tirrapporta r-reat lill-pulizija.

Il-minorenni jitqiesu sa mill-bidu nett vittmi vulnerabbli u l-awtoritajiet għandhom jinformawk dwar il-miżuri protettivi li tista’ tirċievi.

Il-minorenni jistgħu jirċievu assistenza mingħand l-Awtorità Nazzjonali għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tat-Tfal u għall-Adozzjoni. Jekk tinsab fil-periklu, int tista’ tapplika għal rimedju b’mandat ta’ inibizzjoni li tintitolak għal akkomodazzjoni f’post fejn int tista’ tirċievi protezzjoni (bħal familja oħra jew ċentru speċjali).

Jekk int tintalab tidher quddiem il-korpi tal-investigazzjoni kriminali u jkollok anqas minn 14-il sena, int trid tkun akkumpanjat(a) mill-ġenituri jew mit-tutur tiegħek. Jekk il-ġenituri jew it-tuturi tiegħek ikunu involuti fil-proċedimenti kriminali jew jistgħu jkunu interessati fl-influwenzar tad-dikjarazzjoni tiegħek, l-interrogazzjoni sseħħ fil-preżenza ta’ qarib jew ta’ persuna oħra maħtura mill-uffiċjal tal-pulizija/mill-prosekutur/mill-imħallef.

Barra minn hekk, il-korpi ġudizzjarji jistgħu jiddeċiedu li psikologu għandu jattendi biex jgħinek matul l-interrogazzjonijiet. Int tista’ tapplika għal dan mal-korpi ġudizzjarji.

L-interrogazzjoni trid tiġi reġistrata u, jekk dan ma jkunx possibbli, trid tinkiteb f’rapport.

Int tista’ tinstema mill-istess persuna fi kmamar imfassla/ adattati apposta, fejn disponibbli.

Fl-investigazzjoni ta’ ċerti kategoriji ta’ reati, l-interrogazzjonijiet jistgħu jsiru minn persuna tal-istess sess bħall-vittma. Int tista’ tkun akkumpanjat(a) ukoll minn persuna tal-għażla tiegħek.

Int intitolat(a) għal rappreżentant legali matul il-proċedimenti. Jekk m’għandekx konsulent legali, il-qorti tgħinek issib wieħed. Jekk il-familja tiegħek ma taffordjax tħallas għas-servizzi tal-konsulent, int tkun intitolat(a) għal assistenza legali mingħajr ħlas.

Il-membru tal-familja tiegħi miet kaġun tar-reat – x’inhuma d-drittijiet tiegħi?

Il-konjuġi, il-minorenni jew id-dipendenti ta’ persuna deċeduta kaġun ta’ qtil u ta’ qtil aggravat kif stipulati fl-Artikoli 188 u 189 tal-Kodiċi Kriminali, kif ukoll ta’ reati intenzjonati li jwasslu għall-mewt, ikunu intitolati għal assistenza legali mingħajr ħlas u għal kumpens finanzjarju mingħand l-Istat.

L-assistenza legali mingħajr ħlas hi disponibbli wkoll għal kategoriji oħra ta’ reati minbarra dawn imsemmija hawn fuq, jekk l-introjtu fix-xahar tal-vittma għal kull membru tal-familja ma jkunx ogħla mill-paga minima bażika nazzjonali gross determinata għas-sena meta tiġi ppreżentata l-applikazzjoni għall-assistenza legali mingħajr ħlas.

Il-membru tal-familja tiegħi safa vittma ta’ reat – x’inhuma d-drittijiet tiegħi?

Jekk jogħġbok ara l-informazzjoni msemmija aktar ’il fuq.

Nista’ nikseb aċċess għas-servizzi ta’ medjazzjoni? X’inhuma l-kundizzjonijiet? Se nkun sikur(a) waqt il-medjazzjoni?

Il-medjazzjoni hi possibbli biss għar-reati anqas serji elenkati fid-dritt kriminali. Il-proċedura tista’ tiġi applikata biss jekk kemm int kif ukoll it-trasgressur taqblu li tieħdu sehem. Matul il-proċedura ta’ medjazzjoni, int se tkun mistieden/mistiedna għal sensiela ta’ laqgħat mat-trasgressur biex tiddiskutu l-possibbiltajiet għal rikonċiljazzjoni. Persuna msejħa medjatur tiffaċilita l-laqgħat. Jekk il-proċedura tikkonkludi bir-rikonċiljazzjoni, int tista’ tirtira l-ilment tiegħek kontra t-trasgressur u l-każ jingħalaq. Inkella, jekk il-proċedura ma tirnexxix, il-proċedimenti kriminali jkomplu bħallikieku ma seħħet ebda medjazzjoni.

Fejn nista’ nsib il-liġi li tgħid x’inhuma d-drittijiet tiegħi?

 • Il-Liġi Nru 135/2010 rigward il-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali, kif emendata u supplimentata b’mod ulterjuri (Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală)
 • Il-Liġi Nru 678/2001 rigward il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin, kif emendata u supplimentata b’mod ulterjuri (Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane)
 • Id-Deċiżjoni tal-Gvern Nru 1216/2001 li tapprova l-Pjan ta’ Azzjoni Nazzjonali rigward il-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin (Hotărârea de Guvern nr. 1.216/2001 privind aprobarea Planului național de acțiune pentru combaterea traficului de ființe umane)
 • Il-Liġi Nru 211/2004 rigward ċerti miżuri għall-protezzjoni tal-vittmi ta’ reat, kif emendata u supplimentata b’mod ulterjuri (Legea 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor)
 • Id-Deċiżjoni tal-Gvern Nru 1238/10 ta’ Ottubru 2007 li tapprova l-istandards nazzjonali speċifiċi għal servizzi speċjalizzati ta’ assistenza lil vittmi ta’ traffikar tal-bnedmin (Hotărârea Guvernului nr. 1238 din 10 octombrie 2007 pentru aprobarea Standardelor naționale specifice pentru serviciile specializate de asistență a victimelor traficului de persoane)
 • Il-Liġi Nru 217/2003 rigward il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza domestika, kif emendata u supplimentata b’mod ulterjuri (Legea 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie)
 • Il-Liġi Nru 272/2004 għall-promozzjoni u għall-protezzjoni tad-drittijiet tat-tfal, kif emendata u supplimentata b’mod ulterjuri (Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului)
 • Il-Liġi Nru 682/2002 rigward il-protezzjoni tax-xhieda, kif emendata u supplimentata b’mod ulterjuri (Legea 682/2002 privind protecția martorilor)
 • Il-Liġi Nru 192/2006 rigward il-medjazzjoni u l-organizzazzjoni tal-professjoni ta’ medjatur, kif emendata u supplimentata b’mod ulterjuri (Legea 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator)
L-aħħar aġġornament: 18/10/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Feedback

Uża l-formola li ġejja biex taqsam il-kummenti u l-feedback tiegħek fis-sit web ġdid tagħna