Dan il-pajjiż huwa fi proċess ta’ tranżizzjoni biex joħroġ mill-UE.

Drittijiet tal-vittmi - skont il-pajjiż

L-Irlanda ta’ fuq

Il-kontenut ipprovdut minn
L-Irlanda ta’ fuq

Nista’ nappella kontra s-sentenza?

Il-vittmi ma għandhom ebda dritt ta’ appell kontra l-kundanna jew is-sentenza tat-trażgressur.

X’inhuma d-drittijiet tiegħi wara li tingħata s-sentenza?

Wara l-proċess, inti intitolat(a) li:

 • titħallas kwalunkwe spejjeż li l-PPS iddeċieda li huma dovuti lilek jekk tkun attendejt il-qorti sabiex tagħti x-xhieda tiegħek;
 • tiġi informat(a) mill-Unità għall-Ħarsien tax-Xhieda u tal-Vittmi dwar l-eżitu tal-proċess, inkluż, fejn disponibbli, sommarju qasir tar-raġunijiet li wasslu għad-deċiżjoni;
 • tiġi ggwidat mill-Unità għall-Ħarsien tax-Xhieda u tal-Vittmi għal servizzi ta’ appoġġ għall-vittmi, fejn xieraq u fejn dawn ikunu disponibbli.

(i) Jekk jiġi ppreżentat appell quddiem il-Crown Court kontra kundanna jew sentenza fil-Qorti tal-Maġistrati.

Inti intitolat(a) li tiġi informat(a) bl-informazzjoni li ġejja mill-Unità għall-Ħarsien tax-Xhieda u tal-Vittmi:

 • bi kwalunkwe avviż ta’ appell li sar;
 • bid-data, il-ħin u l-post ta’ kwalunkwe seduta;
 • bl-eżitu tal-appell, inkluż kwalunkwe tibdil fis-sentenza oriġinali.

Inti intitolat(a) wkoll li:

 • tistenna u tpoġġi fil-qorti f’żona separata mir-rikorrent u mill-qraba u l-ħbieb tiegħu. Il-qorti għandha tiżgura li dan isir kull fejn ikun possibbli;
 • tiġi pprovdut(a) b’punt ta’ kuntatt fil-Crown Court;
 • tirċievi informazzjoni dwar is-servizzi ta’ appoġġ għall-vittmi fejn xieraq u disponibbli.

(ii) Jekk jiġi ppreżentat appell kontra kundanna jew sentenza quddiem il-Qorti tal-Appell, jew jiġu ppreżentati talba jew appell quddiem il-Qorti Suprema tar-Renju Unit f’kawża kriminali fuq punt tal-liġi.

Inti intitolat(a) li tiġi informat(a) b’dawn li ġejjin mill-Unità għall-Ħarsien tax-Xhieda u tal-Vittmi:

 • tiġi informat(a) li l-appellant ingħata l-awtorizzazzjoni għall-appell;
 • tirċievi informazzjoni dwar id-data, il-ħin u l-post ta’ kwalunkwe seduta;
 • tiġi informat(a) jekk l-appellant ikun se jinħeles fuq libertà provviżorja qabel l-appell jew jekk il-kundizzjonijiet tal-libertà provviżorja varjawx;
 • tirċievi aġġornament dwar kwalunkwe tibdil fid-dati tas-seduta;
 • tiġi pprovdut(a) b’punt ta’ kuntatt għall-Uffiċċju tal-Appelli Kriminali jew għall-persunal tal-Qorti Suprema tar-Renju Unit;
 • tiġi informat(a) dwar ir-riżultat tal-appell. Dan jinkludi kwalunkwe tibdil fis-sentenza oriġinali.
 • tistenna u tpoġġi fil-qorti f’żona separata mir-rikorrent u mill-qraba u l-ħbieb tiegħu. L-impjegati tal-qorti jiżguraw li dan isir kull fejn ikun possibbli. Huwa rari li l-appellant jattendi seduti fil-Qorti Suprema. Isirulek arranġamenti speċjali jekk l-appellant ikun preżenti u inti ma tkunx tixtieq tkun preżenti fl-awla tal-qorti;
 • titlob kopja mingħand l-Uffiċċju tal-Appelli Kriminali jew mill-impjegati tal-Qorti Suprema tar-Renju Unit tas-sentenza tal-qorti dwar il-kawża ladarba tiġi ppubblikata.

Wara l-għoti ta’ awtorizzazzjoni għall-appell, jekk inti qarib strett ta' xi ħadd li miet, f’każ li jikkwalifika, tkun intitolat(a) li tiġi offrut(a) laqgħa mal-PPS sabiex jiġu spjegati n-natura tal-appell u l-proċessi tal-qorti.

Il-Kummissjoni għar-Rieżami tal-Kawżi Kriminali

Malli tirċievi applikazzjoni mingħand trażgressur, il-Kummissjoni għar-Rieżami tal-Kawżi Kriminali twettaq rieżamijiet tal-kundanni u tas-sentenzi imposti bħala riżultat tat-trażgressjoni kriminali tat-trażgressur. Il-Kummissjoni tista’ tirreferi kundanna jew sentenza għal appell ġdid jekk ikun hemm xi informazzjoni ġdida jew argument ġdid li jistgħu jfissru li l-kundanna mhijiex sikura jew li s-sentenza hija twila wisq. Il-Kummissjoni tirċievi madwar 1000 applikazzjoni kull sena mingħand persuni kkundannati u tirreferi madwar 30-40 kawża għal appell ġdid. Meta tirrieżamina kawża, il-Kummissjoni tivvaluta l-impatt potenzjali fuqek u tiddeċiedi jekk għandekx tiġi nnotifikat(a). Il-Kummissjoni tirreġistra r-raġunijiet għad-deċiżjonijiet tagħha rigward il-forma ta’ kuntatt miegħek u f’każijiet xierqa tinnotifika lill-pulizija b’dawk id-deċiżjonijiet.

 • Inti intitolat(a) li tiġi nnotifikat(a) mill-Kummissjoni jekk din tqis li hemm prospett raġonevoli ta’ rieżami li jinġieb għall-attenzjoni tiegħek.
 • Jekk il-Kummissjoni tiddeċiedi li huwa xieraq li tikkuntattjak matul ir-rieżami, il-Kummissjoni tinnotifikak li ġiet riċevuta applikazzjoni u li l-kawża qed tiġi eżaminata mill-ġdid. Wara r-rieżami, il-Kummissjoni tiddeċiedi jekk il-kundanna jew is-sentenza għandhiex tiġi riferuta għall-qrati, u tinnotifikak bid-deċiżjoni tagħha, sakemm inti ma tkunx tlabt espliċitament li ma tiġix informat(a).
 • Jekk il-Kummissjoni tiddeċiedi li mhuwiex xieraq li tikkuntattjak matul ir-rieżami, iżda sussegwentement tiddeċiedi li tirreferi l-kundanna jew is-sentenza lill-qrati, il-preżunzjoni hija li l-Kummissjoni tinformak dwar ir-riferiment.

Jien intitolat(a) għal appoġġ jew protezzjoni wara l-proċess? Għal kemm żmien?

 • Inti intitolat(a) li jkollok aċċess għas-servizzi ta’ appoġġ għall-vittmi fi kwalunkwe ħin, kemm jekk tkun irrapportajt reat kif ukoll jekk le, u wara l-konklużjoni tal-investigazzjoni u tal-prosekuzzjoni.

X’informazzjoni ningħata jekk it-trażgressur jiġi kkundannat?

 • Inti intitolat(a) li tiġi informat(a) mill-Unità għall-Ħarsien tax-Xhieda u tal-Vittmi bis-sentenza mogħtija lill-persuna suspettata (jekk tkun instabet ħatja). Din tinkludi spjegazzjoni qasira dwar it-tifsira u l-effett tas-sentenza.
 • Inti intitolat(a) li tiġi riferut(a) għall-PPS, li min-naħa tiegħu jwieġeb kwalunkwe mistoqsija li jista’ jkollok dwar is-sentenza li l-Unità għall-Ħarsien tax-Xhieda u tal-Vittmi ma tkunx tista’ twieġeb.
 • Minbarra l-intitolamenti spjegati hawn fuq, jekk inti qarib strett ta' xi ħadd li miet, f’każ li jikkwalifika, inti tkun intitolat(a) li tiġi offrut(a) laqgħa ma’ rappreżentant tal-PPS, li min-naħa tiegħu jispjega s-sentenza mogħtija. Ġeneralment, din il-laqgħa sseħħ fil-qorti.

Niġi informat(a) jekk it-trażgressur jinħeles (inkluż ħelsien kmieni jew kundizzjonali) jew jaħrab mill-ħabs?

Jekk trażgressur jingħata sentenza ta’ priġunerija, jiddaħħal l-isptar jew ikun taħt superviżjoni tal-Bord tal-Probation, inti intitolat(a) li tiġi informat(a) mill-Unità għall-Ħarsien tax-Xhieda u tal-Vittmi dwar l-aċċess għal skema rilevanti ta’ informazzjoni lill-vittmi wara l-kundanna. Inti intitolat(a) li titlob lill-Unità ta’ Informazzjoni lill-Vittmi sabiex tipprovdilek ċerta informazzjoni. L-Unità, li hija ġestita mill-Bord tal-Probation għall-Irlanda ta’ Fuq, tikkoordina servizz uniku tal-vittmi li jkopri t-tliet skemi kollha ta’ informazzjoni lill-vittmi. It-tliet skemi huma l-iskema ta’ informazzjoni lill-vittmi dwar il-ħelsien tal-priġunieri (PRVIS), l-iskema ta’ informazzjoni lill-vittmi tal-Bord tal-Probation għall-Irlanda ta’ Fuq u l-iskema ta’ informazzjoni lill-vittmi dwar trażgressuri b’disturbi mentali. Dawn huma relatati ma’:

 • trażgressuri żgħażagħ li ngħataw l-ekwivalenti ta’ priġunerija għall-għomor, ikkundannati għal reat gravi jew mogħtija sentenza ta’ detenzjoni f’Ċentru għat-Trażgressuri Żgħażagħ mill-Crown Court (meta t-trażgressur żagħżugħ jagħlaq 18-il sena). L-iskema tal-ħabs tkopri wkoll trażgressuri adulti (ta’ 18-il sena jew aktar) li jingħataw sentenza ta’ sitt xhur priġunerija jew aktar;
 • trażgressuri li jingħataw sentenza li tinkludi superviżjoni mill-Bord tal-Probation għall-Irlanda ta’ Fuq; u
 • trażgressuri li huma soġġetti għal Ordni tal-Isptar b’Ordni ta’ Restrizzjoni.

Skema ta’ Informazzjoni lill-Vittmi dwar il-Ħelsien tal-Priġunieri (PRVIS)

Jekk tirreġistra mal-iskema, tkun intitolat(a) li tiġi informat(a) mill-Unità ta’ Informazzjoni lill-Vittmi, mingħajr dewmien bla bżonn (meta din tkun ġiet informata b’deċiżjoni jew eżitu), dwar:

 • is-sena u x-xahar meta l-priġunier ikun mistenni li jinħeles mill-kustodja jew ikun eliġibbli li jiġi kkunsidrat sabiex jingħata ħelsien temporanju;
 • meta l-priġunier ikun qed jiġi kkunsidrat sabiex jingħata ħelsien temporanju;
 • kwalunkwe deċiżjoni meħuda fir-rigward ta’ ħelsien temporanju; u
 • kwalunkwe kundizzjoni magħrufa tal-ħelsien tal-priġunier, jew kwalunkwe kundizzjoni imposta fuq il-ħelsien temporanju, u kwalunkwe ksur ta’ dawn li jwassal sabiex il-priġunier jitreġġa’ lura għall-kustodja, sakemm il-kondiviżjoni tal-informazzjoni ma tkunx ta’ periklu għal xi ħadd jew sakemm ma jkunx hemm riskju ta’ dannu identifikat għat-trażgressur li jirriżulta minn dan.

Fil-każijiet ta’ priġunieri mogħtija priġunerija għall-għomor, sentenza ta’ kustodja indeterminata jew sentenza ta’ kustodja estiża li huma soġġetti għal kunsiderazzjonijiet ta’ ħelsien mill-Kummissarji tal-Parole, inti intitolat(a) li tiġi informat(a) mill-Unità ta’ Informazzjoni lill-Vittmi dwar meta l-priġunier ikun qed jiġi kkunsidrat sabiex jingħata l-ħelsien. Inti tkun intitolat(a) wkoll li tgħarraf lill-Kummissarji tal-Parole bil-fehmiet tiegħek dwar il-ħelsien (permezz tal-Unità ta’ Informazzjoni lill-Vittmi) qabel ma dak il-priġunier jiġi kkunsidrat sabiex jingħata l-ħelsien. Inti intitolat(a) li tiġi informat(a) bid-deċiżjoni meħuda mill-Kummissarji tal-Parole u, jekk din tkun li għandu jinħeles il-priġunier, li tiġi informat(a) dwar l-arranġamenti tal-liċenzjar li japplikaw.

Inti intitolat(a) wkoll li jkollok l-opportunità li tippreżenta l-fehmiet tiegħek lill-Unità ta’ Informazzjoni lill-Vittmi, jew li tirreġistra t-tħassib li jkollok dwar is-sigurtà personali tiegħek u li tali tħassib jiġi kkunsidrat bħala parti mill-proċess ta’ valutazzjoni, meta trażgressur japplika għal ħelsien temporanju jew ikun ser jinħeles fuq liċenzja.

Kultant, ikun possibbli biss li tiġi informat(a) dwar ħelsien wara li jkun seħħ. Fil-każ improbabbli ħafna li trażgressur fil-kawża li inti involut(a) fiha jaħrab mid-detenzjoni, inti tkun intitolat(a) li tiġi informat(a) dwar dan, mingħajr dewmien bla bżonn, mill-pulizija jew mis-servizz tal-ħabs, sakemm il-kondiviżjoni tal-informazzjoni ma tkunx ta’ periklu għal xi ħadd jew sakemm ma jkunx hemm riskju ta’ dannu identifikat għat-trażgressur li jirriżulta minn dan. Inti intitolat(a) ukoll li tiġi informat(a) mill-pulizija jew mis-servizz tal-ħabs bi kwalunkwe miżura sussegwentement meħuda sabiex tipproteġik.

Skema ta’ Informazzjoni lill-Vittmi tal-Bord tal-Probation għall-Irlanda ta’ Fuq

Jekk tirreġistra mal-iskema, tkun intitolat(a) li tirċievi informazzjoni mill-Unità ta’ Informazzjoni lill-Vittmi, mingħajr dewmien bla bżonn (meta din tkun ġiet informata b’deċiżjoni jew eżitu), dwar:

 • kif għandha tiġi ġestita l-kawża;
 • it-tip u t-tul ta’ superviżjoni li jirċievi t-trażgressur u l-kundizzjonijiet ġenerali ta’ din (inkluża kwalunkwe varjazzjoni);
 • kwalunkwe kundizzjonijiet żejda li japplikaw għas-superviżjoni, inkluż fejn dawn ikunu varjati;
 • in-numru ta’ sigħat ta’ servizz fil-komunità, fejn dan japplika; u
 • kwalunkwe sentenzi ulterjuri relatati mal-kawża.

Inti intitolat(a) wkoll li tagħżel kif trid li tirċievi din l-informazzjoni (pereżempju, wiċċ imb wiċċ, bit-telefon jew bil-miktub) u li tiddiskuti kwalunkwe tħassib li jista’ jkollok ma’ membru tal-persunal tal-Unità ta’ Informazzjoni lill-Vittmi. F’ċerti każijiet, l-Unità toffrilek ukoll l-opportunità li tippreżenta l-fehmiet u t-tħassib tiegħek f’rapport dwar il-vittma, sabiex dawn ikunu jistgħu jiġu kkunsidrati mill-Kummissarji tal-Parole.

Skema ta’ Informazzjoni lill-Vittmi dwar Trażgressuri b’Disturbi Mentali

Din l-iskema tipprovdi informazzjoni dwar kwalunkwe perjodu ta’ liv ta’ assenza mill-isptar li jkun ikkunsidrat għal trażgressur u meta jitħalla jitlaq b'mod kundizzjonali jew assolut mill-isptar. Jekk tirreġistra għal din l-iskema, tkun intitolat(a) li tiġi informat(a) mill-Unità ta’ Informazzjoni lill-Vittmi, mingħajr dewmien bla bżonn (meta din tkun ġiet informata b’deċiżjoni jew eżitu):

 • meta għandu jiġi kkunsidrat perjodu ta’ liv ta’ assenza;
 • li għandu jingħata perjodu ta’ liv, jew li trażgressur ikun se jitħalla jitlaq mill-isptar, fil-ġimgħat li ġejjin, flimkien ma’ kwalunkwe kundizzjoni ġenerali rilevanti għalik; u
 • dwar kwalunkwe kundizzjoni rilevanti li tapplika għat-trażgressur li jħalli l-isptar.

Int intitolat(a) wkoll li jkollok l-opportunità li tippreżenta l-fehmiet tiegħek, bil-miktub, lill-Unità ta’ Informazzjoni lill-Vittmi dwar kif il-liv jew il-liċenzjar propost jista’ jaffettwa s-sigurtà jew il-benesseri tiegħek, kif ukoll x’kundizzjonijiet jista’ jkun soġġett għalihom trażgressur meta jħalli l-isptar.

L-aħħar aġġornament: 14/03/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Feedback

Uża l-formola li ġejja biex taqsam il-kummenti u l-feedback tiegħek fis-sit web ġdid tagħna