Victims' rights - by country

You are considered the victim of a crime if you have suffered harm (e.g. if you have been injured or if your personal property has been damaged or stolen, etc.) as a result of an incident which constitutes an offence according to national law. According to the law, you have certain individual rights as a victim of a crime before, during and after the proceedings.

In Cyprus, criminal proceedings begin with a police inquiry into the crime. Once the inquiry is finished, the case is referred to the Attorney-General of the Republic who decides whether to initiate criminal proceedings. If there is sufficient evidence against the alleged perpetrator, the Attorney-General will refer the case to court for trial. Once it has examined the evidence gathered, the court will decide whether the defendant is guilty and either sentence or acquit him/her.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 31/10/2019

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Drittijieti bħala vittma ta' reat

X’informazzjoni se nieħu mingħand l-awtorità (eż. il-pulizija, il-prosekutur pubbliku) wara li jkun seħħ ir-reat iżda qabel saħansitra nirrapporta r-reat?

Il-Pulizija jinfurmawk, mingħajr dewmien bla bżonn, dwar id-dritt tiegħek li tikseb l-informazzjoni li ġejja dwar:

 1. L-Għassa tal-Pulizija jew id-Dipartiment tal-Pulizija fejn il-vittma tista’ tippreżenta lment;
 2. It-tip ta’ appoġġ li l-vittmi jistgħu jirċievu u mingħand min, inkluż, fejn rilevanti, informazzjoni bażika dwar l-aċċess għall-appoġġ mediku, kwalunkwe appoġġ speċjalizzat, inkluż appoġġ psikoloġiku, u akkomodazzjoni alternattiva;
 3. kif u taħt liema kundizzjonijiet il-vittmi jingħataw protezzjoni, inklużi l-miżuri ta’ protezzjoni;
 4. kif u taħt liema kundizzjonijiet il-vittmi jistgħu jitolbu kumpens;
 5. kif u taħt liema kundizzjonijiet l-ispejjeż imġarrba bħala riżultat tal-parteċipazzjoni ta’ vittma fil-proċedimenti kriminali jistgħu jiġu rimborżati;
 6. kif u taħt liema kundizzjonijiet il-vittmi huma intitolati għas-servizzi ta’ interpretazzjoni u ta’ traduzzjoni;
 7. il-proċeduri disponibbli biex jiġu ppreżentati l-ilmenti meta d-drittijiet tal-vittmi ma jiġux irrispettati mid-dipartiment involut;
 8. id-dettalji ta’ kuntatt tal-uffiċjal tal-Pulizija li jkun qiegħed jieħu ħsieb il-każ tiegħek, għal skopijiet ta’ komunikazzjoni.

Jien ma ngħixx fil-pajjiż tal-UE fejn seħħ ir-reat (ċittadini tal-UE u dawk li mhumiex). Kif inhuma protetti d-drittijiet tiegħi?

Jekk inti residenti fi Stat Membru ieħor, il-Pulizija Ċiprijotta tikseb stqarrija ġuramentata mingħandek eżatt wara li tirrapporta r-reat, sabiex tillimita d-diffikultajiet dwar kif tiġi organizzata l-proċedura.

Jekk ir-reat twettaq fir-Repubblika ta’ Ċipru u inti residenti fi Stat Membru ieħor, inti tista’ tirrappurtah lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tar-residenza tiegħek, sa fejn ma tkunx tista’ - jew, fil-każ ta’ reat gravi - ma tkunx lest li tagħmel dan f’Ċipru.

Jekk tippreżenta lment għal reat imwettaq fi Stat Membru ieħor tal-UE lill-Pulizija Ċiprijotta, din tal-aħħar trid tibgħat dak l-ilment lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn twettaq ir-reat, fejn hija ma għandhiex il-ġurisdizzjoni biex tibda l-proċedimenti.

Jekk nirrapporta reat, x’informazzjoni nirċievi?

Meta tirrapporta reat lill-Pulizija, inti tikseb l-informazzjoni li ġejja, skont f’liema stadju tal-proċedura jkun qiegħed l-ilment tiegħek:

 1. id-dettalji tal-uffiċjal tal-pulizija li jkun qiegħed jieħu ħsieb il-każ tiegħek;
 2. kwalunkwe deċiżjoni ġustifikata għan-nuqqas ta’ proċediment jew għat-tmiem ta’ investigazzjoni jew biex ma jiġix ipproċessat it-trasgressur;
 3. il-ħin u l-post tal-proċess, u n-natura tal-akkużi kontra t-trasgressur;
 4. informazzjoni li tippermettilek li tiġi infurmat dwar il-kors tal-proċedimenti kriminali. F’ċirkustanzi eċċezzjonali, fejn it-trattament xieraq tal-każ jista’ jiġi affettwat ħażin bid-divulgazzjoni ta’ tali informazzjoni, din tista’ ma tingħatax wara opinjoni motivata tal-Avukat Ġenerali tar-Repubblika ta’ Ċipru.
 5. Informazzjoni dwar id-dritt tiegħek li tiġi infurmat jekk il-persuna arrestata, ipproċessata jew ikkundannata għar-reat li jirrigwardak, tinħeles jew tkun ħarbet. L-informazzjoni ta’ hawn fuq tista’ ma tingħatax jekk ikun hemm riskju potenzjali jew stabbilit ta’ dannu għat-trasgressur.

Għandi dritt għal servizzi ta’ interpretazzjoni jew ta’ traduzzjoni bla ħlas (meta nikkuntattja lill-pulizija jew lil awtoritajiet oħra, jew matul l-investigazzjoni u l-proċess)?

Jekk tixtieq tirrapporta reat iżda ma tistax tifhem jew titkellem bil-Grieg, inti tista’ tippreżenta lment b’lingwa li tifhem, bl-assistenza lingwistika neċessarja.

Barra minn hekk, il-Pulizija trid tassigura li inti tiġi offrut:

 • servizzi ta’ interpretazzjoni b’xejn matul l-investigazzjoni jekk ma tifhimx jew ma titkellimx bil-Grieg;
 • traduzzjoni b’xejn tal-informazzjoni kollha miġbura matul l-investigazzjoni, fuq talba bil-miktub min-naħa tiegħek, sa fejn dik l-informazzjoni tkun essenzjali sabiex inti teżerċita d-drittijiet tiegħek.

Kif tista’ l-awtorità tiżgura li qed nifhem u li qed ninftiehem (jekk jien minorenni; jekk għandi diżabilità)?

 • Il-Pulizija se tuża lingwaġġ sempliċi u li jinftiehem sabiex tikkomunika miegħek, billi tqis is-sitwazzjoni personali tiegħek, inkluża kwalunkwe diżabbiltà li tista’ taffettwa l-abbiltà tiegħek li tifhem jew li tinftiehem. Il-komunikazzjoni, kemm orali kif ukoll bil-miktub, għandha tkun f’forma aċċessibbli għal persuni b’diżabbiltajiet, inkluż, fejn ikun meħtieġ, il-Braille jew il-lingwa tas-sinjali.
 • Jekk inti minorenni taħt it-18-il sena, inti tiġi evalwat abbażi tal-età, il-livell ta’ maturità, il-fehmiet, il-ħtiġijiet u t-tħassib tiegħek, sabiex ikun assigurat li tkun tista’ tifhem u tinftiehem. Il-ġenituri, il-kustodji jew kwalunkwe rappreżentant legali ieħor tiegħek jiġu infurmati dwar kwalunkwe dritt li jista’ jirrigwardak.
 • Fl-ewwel kuntatt tiegħek mal-Pulizija, inti tista’ tiġi akkumpanjat minn persuna tal-għażla tiegħek, ħlief fejn dan ikun detrimentali għall-interessi tiegħek jew għall-kors tal-proċedimenti. Jekk inti persuna b’diżabbiltajiet, inti tista’ tiġi akkumpanjat minn persuna tal-għażla tiegħek matul l-investigazzjoni sħiħa tal-każ.

Barra minn hekk, jekk inti minorenni, l-informazzjoni tingħatalek mis-Servizzi tal-Assistenza Soċjali (fejn ikun meħtieġ, permezz ta’ interpretu) f’lingwaġġ li tista’ tifhem u b’konsiderazzjoni xierqa għall-età u l-livell ta’ maturità tiegħek. Jekk inti persuna b’diżabbiltà, inti tirċievi l-informazzjoni b’mod li tista’ tifhmu (eż. bil-lingwa tas-sinjali).

Servizzi ta’ appoġġ għall-vittmi

L-organizzazzjonijiet li ġejjin jipprovdu servizzi ta’ appoġġ għall-vittmi:

 • Is-Servizzi Mediċi,
 • Is-Servizzi tal-Assistenza Soċjali,
 • Is-Servizzi tas-Saħħa Mentali,
 • Is-Servizz tal-Psikoloġija Edukattiva fil-Ministeru tal-Edukazzjoni u l-Kultura,
 • Organizzazzjonijiet Mhux Governattivi

Is-Servizzi tal-Assistenza Soċjali tal-Ministeru tal-Impjiegi, l-Assistenza Soċjali u s-Sigurtà Soċjali joffru appoġġ lil gruppi vulnerabbli, inklużi l-vittmi ta’ kriminalità, billi:

 • Jappoġġaw lill-familja, bil-għan li jippermettu lill-membri tagħha jwettqu r-rwoli u r-responsabbiltajiet tagħhom b’mod effettiv; isolvu tilwim familjari li jhedded l-unità tal-familja; jipproteġu s-sikurezza u l-benesseri tat-tfal; jipprevjenu l-imġiba delinkwenti u l-vjolenza domestika u jinkoraġġixxu r-rijabilitazzjoni ta’ persuni involuti f’imġiba antisoċjali u delinkwenza;
 • Jappoġġaw gruppi vulnerabbli;
 • Jgħinu lill-komunitajiet lokali jidentifikaw u jindirizzaw il-ħtiġijiet speċjali tal-gruppi vulnerabbli;
 • Ipoġġu lill-vittmi f’kuntatt ma’ awtoritajiet u NGOs kompetenti oħra li jistgħu jipprovdu servizzi u appoġġ addizzjonali.

Il-pulizija se jirreferuni awtomatikament għall-appoġġ għall-vittmi?

Il-Pulizija jirreferuk għas-servizzi governattivi jew servizzi oħra ta’ appoġġ u assistenza, jekk dan ikun meqjus neċessarju, u jinfurmawk dwar is-servizzi eżistenti msemmija aktar ’il fuq:

Kif tiġi protetta l-privatezza tiegħi?

L-uffiċjali tal-pulizija jridu jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-Kostituzzjoni, il-leġislazzjoni applikabbli u l-Kodiċi ta’ Kondotta tal-Pulizija, li jassiguraw li l-privatezza u l-ħajja tal-familja tiegħek jiġu rrispettati u d-data personali tiegħek tiġi protetta adegwatament.

Skont il-liġi, ismek u l-kontenut tal-istqarrija ġuramentata tiegħek ma jistgħu taħt l-ebda ċirkustanza jiġu ppubblikati jew żvelati b’xi mod.

L-ipproċessar tad-data huwa regolat permezz ta’ leġislazzjoni speċjali, li tassigura l-protezzjoni tad-data personali tiegħek.

Għandi nirrapporta reat qabel inkun nista’ nikseb aċċess għall-appoġġ għall-vittmi?

Iva. Wara li tippreżenta lment lill-Pulizija, is-Servizzi tal-Assistenza Soċjali jassiguraw li inti tiġi offrut servizzi ta’ appoġġ mingħajr ħlas, skont il-ħtiġijiet tiegħek, inklużi servizzi minn NGOs li jistgħu joffru appoġġ speċjali.

Protezzjoni personali jekk inkun fil-periklu.

Il-Pulizija jieħdu l-passi kollha neċessarji sabiex jipproteġu s-sikurezza tiegħek, speċjalment meta jiġu stabbiliti ħtiġijiet speċjali ta’ protezzjoni. Għalhekk, jiddependi min-natura / ċirkustanzi tar-reat kriminali, is-sitwazzjoni personali tiegħek u kwalunkwe ħtieġa speċjali ta’ protezzjoni, jistgħu jiġu applikati miżuri speċifiċi ta’ protezzjoni f’diversi fażijiet tal-proċedimenti kriminali, kif ġej:

(1) L-integrazzjoni tal-vittmi fi skemi ta’ protezzjoni tax-xhieda, soġġett għal superviżjoni u kontroll mill-Avukat Ġenerali

B’deċiżjoni tal-Avukat Ġenerali, inti tista’ tiġi integrat fi skema ta’ protezzjoni tax-xhieda, li tinvolvi miżuri tal-Pulizija sabiex tiġi protetta s-sikurezza personali tiegħek kif ukoll is-sikurezza tal-familja tiegħek, fejn ikun meħtieġ.

(2) Il-protezzjoni tal-vittmi matul l-investigazzjoni kriminali:

Matul l-investigazzjoni kriminali:

 • Inti tiġi interrogat mill-Pulizija mingħajr dewmien bla bżonn eżatt wara li tippreżenta lment;
 • L-għadd ta’ interrogazzjonijiet jinżamm minimu u l-interrogazzjonijiet jitwettqu biss fejn dan ikun assolutament neċessarju għall-finijiet tal-investigazzjoni kriminali.
 • Inti tista’ tiġi akkumpanjat mir-rappreżentant legali tiegħek jew persuna tal-għażla tiegħek, sakemm ma tkunx ittieħdet deċiżjoni motivata kuntrarja fir-rigward ta’ xi waħda jew taż-żewġ persuni;
 • L-eżamijiet mediċi jinżammu minimi u jitwettqu biss fejn dan ikun assolutament neċessarju għall-finijiet tal-proċedimenti kriminali.

(3) Id-dritt għall-protezzjoni ta’ vittmi bi ħtiġijiet speċifiċi ta’ protezzjoni matul il-proċedimenti kriminali:

Jekk tiġi identifikat bħala vittma bi ħtiġijiet speċifiċi ta’ protezzjoni, ikunu disponibbli għalik l-opzjonijiet li ġejjin:

 • L-interrogazzjonijiet kollha jsiru f’post imfassal jew adattat għal dak il-għan;
 • L-interrogazzjonijiet kollha jitwettqu minn professjonisti mħarrġa adegwatament għal dak il-għan;
 • L-interrogazzjonijiet kollha jitwettqu mill-istess persuna, ħlief fejn dan imur kontra l-amministrazzjoni effettiva tal-ġustizzja, u
 • Jekk inti vittma ta’ vjolenza sesswali, vjolenza sessista jew vjolenza f’relazzjonijiet mill-qrib, l-interrogazzjonijiet tiegħek għandhom isiru minn persuna tal-istess sess bħalek, jekk inti tkun tixtieq dan, bil-kundizzjoni li ma jiġix preġudikat il-kors tal-investigazzjoni.

B’mod partikolari:

Jekk inti vittma ta’ vjolenza domestika:

 • ma għandha tiġi permessa l-ebda divulgazzjoni tal-informazzjoni personali fl-istqarrija ġuramentata tiegħek;
 • inti tista’ tiġi riferut għal kenn operat mill-Assoċjazzjoni għall-Prevenzjoni u l-Indirizzar tal-Vjolenza fil-Familja;
 • il-qorti tista’ tordna d-detenzjoni tal-konvenut sakemm il-każ jiġi rinvijat lill-qorti, jew il-ħelsien tiegħu, bil-kundizzjoni li huwa ma jżurx jew jagħti fastidju b’xi mod lil kwalunkwe membru tal-familja tiegħu.

Jekk inti vittma minorenni ta’ abbuż sesswali:

 • l-informazzjoni personali tiegħek ma għandhiex tiġi żvelata fl-istqarrija ġuramentata tiegħek;
 • Is-Servizzi tal-Assistenza Soċjali tal-Ministeru tal-Impjiegi, l-Assistenza Soċjali u s-Sigurtà Soċjali jieħdu l-passi kollha neċessarji sabiex jipproteġu s-sikurezza tiegħek, jekk l-interessi tiegħek ikunu f’kunflitt ma’ dawk tal-ġenituri tiegħek.

Jekk inti vittma ta’ traffikar u sfruttament tal-bnedmin:

 • ma għandha tiġi permessa l-ebda divulgazzjoni tal-informazzjoni personali fl-istqarrija ġuramentata tiegħek;
 • Il-każ tiegħek irid jiġi rrappurtat lis-Servizzi tal-Assistenza Soċjali minn kwalunkwe uffiċjal tal-gvern li jkun jaf bis-sitwazzjoni tiegħek - is-Servizzi tal-Assistenza Soċjali jridu jinfurmawk bid-drittijiet tiegħek;
 • Inti intitolat għal protezzjoni mingħajr diskriminazzjoni, irrispettivament mill-istatus legali tiegħek jew kwalunkwe kooperazzjoni li jista’ jkollok mal-Pulizija.

Min jista’ joffrili protezzjoni?

Il-Pulizija huma primarjament responsabbli biex joffrulek protezzjoni. Jekk ikun meħtieġ, il-Pulizija jikkooperaw ma’ korpi kompetenti oħra tas-settur pubbliku jew privat sabiex jassiguraw li inti tkun protett b’mod effettiv.

Hemm xi ħadd li se jivvaluta l-każ tiegħi biex jara jekk iniex f’riskju ta’ aktar ħsara mit-trasgressur?

Il-Pulizija se jivvalutaw il-każ tiegħek sabiex:

(a) jidentifikaw kwalunkwe ħtieġa speċifika ta’ protezzjoni, u

(b) jistabbilixxu jekk u sa fejn għandek tibbenefika minn miżuri speċjali matul il-proċedimenti kriminali minħabba l-vulnerabbiltà partikolari tiegħek għall-vittimizzazzjoni sekondarja u ripetuta, l-intimidazzjoni u r-ritaljazzjoni.

Għandha titwettaq valutazzjoni individwali bl-involviment mill-qrib tiegħek u din għandha tqis ix-xewqat tiegħek, inkluża x-xewqa tiegħek li ma tibbenefikax minn miżuri speċjali.

Se jkun hemm xi ħadd li jevalwa l-każ tiegħi sabiex jara jekk ninsabx f’riskju ta’ aktar dannu mis-sistema tal-ġustizzja kriminali (matul l-investigazzjoni u l-proċess)?

Il-valutazzjoni individwali tinkludi valutazzjoni tal-esponiment tiegħek għar-riskju ta’ vittimizzazzjoni sekondarja u ripetuta, sabiex tiġi eskluża kull possibbiltà li inti ġġarrab vittimizzazzjoni sekondarja u/jew ripetuta mill-korpi tal-ġustizzja kriminali.

X’tip ta’ protezzjoni hija disponibbli għal vittmi vulnerabbli ħafna?

Vittmi vulnerabbli ħafna jiġu offruti t-tipi ta’ protezzjoni li ġejjin:

(1) L-integrazzjoni tal-vittmi fi skemi ta’ protezzjoni tax-xhieda, soġġett għal superviżjoni u kontroll mill-Avukat Ġenerali.

B’deċiżjoni tal-Avukat Ġenerali, inti tista’ tiġi integrat fi skema ta’ protezzjoni tax-xhieda, li tinvolvi miżuri tal-Pulizija sabiex tiġi protetta s-sikurezza personali tiegħek kif ukoll is-sikurezza tal-familja tiegħek, fejn ikun meħtieġ.

(2) Il-protezzjoni tal-vittmi matul l-investigazzjoni kriminali:

Matul l-investigazzjoni kriminali:

 • Inti tiġi interrogat mill-Pulizija mingħajr dewmien bla bżonn eżatt wara li tippreżenta lment;
 • l-għadd ta’ interrogazzjonijiet jinżamm minimu u dawn jitwettqu biss fejn ikun assolutament neċessarju għall-finijiet tal-investigazzjoni kriminali;
 • inti tista’ tiġi akkumpanjat mir-rappreżentant legali tiegħek jew persuna tal-għażla tiegħek, sakemm ma tkunx ittieħdet deċiżjoni motivata kuntrarja fir-rigward ta’ xi waħda jew taż-żewġ persuni;
 • l-eżamijiet mediċi meħtieġa jinżammu minimi u jitwettqu biss fejn dan ikun assolutament neċessarju għall-finijiet tal-proċedimenti kriminali.

(3) Il-protezzjoni ta’ vittmi bi ħtiġijiet speċifiċi ta’ protezzjoni matul il-proċedimenti kriminali:

Jekk tiġi identifikat bħala vittma bi ħtiġijiet speċifiċi ta’ protezzjoni, ikunu disponibbli għalik dawn li ġejjin:

 • l-interrogazzjonijiet kollha jitwettqu f’post imfassal jew adattat għal dak il-għan;
 • l-interrogazzjonijiet kollha jitwettqu minn professjonisti mħarrġa adegwatament għal dak il-għan;
 • l-interrogazzjonijiet kollha jitwettqu mill-istess persuna, ħlief fejn dan imur kontra l-amministrazzjoni effettiva tal-ġustizzja, u
 • jekk tkun vittma ta’ vjolenza sesswali, vjolenza sessista jew vjolenza f’relazzjonijiet mill-qrib, l-interrogazzjonijiet għandhom jitwettqu minn persuna tal-istess sess bħalek, jekk inti tkun tixtieq dan, bil-kundizzjoni li ma jiġix preġudikat il-kors tal-investigazzjoni.

Jien minorenni – għandi xi drittijiet speċjali?

Jekk inti minorenni, jiġu protetti l-aħjar interessi tiegħek, li jiġu valutati fuq bażi ta’ każ b’każ b’kont meħud tal-età, il-livell ta’ maturità, il-fehmiet, il-ħtiġijiet u t-tħassib tiegħek.

Bħala minorenni inti għandek xi drittijiet addizzjonali:

 • matul il-proċedimenti, inti tista’ tiġi akkumpanjat mill-ġenituri tiegħek jew minn uffiċjal tas-Servizzi tal-Assistenza Soċjali, jekk tkun fil-kura tas-Servizzi tal-Assistenza Soċjali.
 • jekk inti vittma ta’ vjolenza domestika, jista’ jiġi ppreżentat ilment f’ismek mid-Direttur tas-Servizzi Soċjali tas-Servizzi tal-Assistenza Soċjali, u jistgħu jiġu applikati l-miżuri kollha neċessarji għas-sikurezza tiegħek.
 • jekk inti vittma ta’ abbuż sesswali, jista’ jiġi ppreżentat ilment f’ismek minn kwalunkwe uffiċjal tal-gvern u jistgħu jiġu applikati l-miżuri kollha neċessarji għas-sikurezza tiegħek.
 • jekk m’intix akkumpanjat, inti titqiegħed fil-kura tad-Direttur tas-Servizzi tal-Assistenza Soċjali u jkollok aċċess għad-drittijiet tiegħek, eż. id-dritt tiegħek għall-edukazzjoni, is-servizzi tas-saħħa, eċċ. kif ukoll id-dritt tiegħek għar-riunifikazzjoni mal-familja.
 • Id-Dritt għall-Privatezza. Il-Pulizija jieħdu l-miżuri legali kollha neċessarji sabiex jipprevjenu d-disseminazzjoni pubblika ta’ kwalunkwe informazzjoni li tista’ twassal għall-identifikazzjoni tiegħek.
 • Ħtiġijiet speċifiċi ta’ protezzjoni. Il-Pulizija huma responsabbli sabiex:
  • jassiguraw li l-investigazzjoni u l-proċedimenti tal-prosekuzzjoni kriminali jitwettqu irrispettivament minn jekk inti jew ir-rappreżentant tiegħek tkunux għamiltu lment formali, u li l-proċedimenti kriminali jkunu jistgħu jissoktaw anki jekk inti tirtira l-istqarrija ġuramentata tiegħek;
  • jissoktaw bil-prosekuzzjoni anki wara li tilħaq età maġġuri;
  • jirreġistraw l-interrogazzjonijiet tiegħek, bħala parti mill-investigazzjoni.

Matul l-interrogazzjonijiet, inti tista’ tiġi akkumpanjat mir-rappreżentant legali tiegħek jew minn adult tal-għażla tiegħek, sakemm ma tkunx ittieħdet deċiżjoni motivata kuntrarja fir-rigward ta’ dik il-persuna.

L-interrogazzjonijiet jitwettqu:

 • mingħajr dewmien mhux ġustifikat, mill-mument li l-inċidenti jiġu rrappurtati lill-Pulizija;
 • fejn ikun meħtieġ, f’post imfassal speċifikament jew adattat għal dak il-għan.
 • fejn ikun meħtieġ, minn jew permezz ta’ professjonist li jkun imħarreġ sewwa għal dak il-għan;
 • sal-punt biss li jkun neċessarju għall-iskopijiet tal-investigazzjoni / tal-proċedimenti kriminali filwaqt li l-għadd ta’ interrogazzjonijiet jinżamm minimu;
 • fil-każ ta’ abbuż sesswali, l-interrogazzjonijiet jitwettqu minn professjonisti mħarrġa li jkunu tal-istess sess bħat-tfal.

Il-membru tal-familja tiegħi miet minħabba r-reat – x’inhuma d-drittijiet tiegħi?

Tista’ tfittex appoġġ mis-servizzi ta’ appoġġ għall-vittmi li ġejjin:

 • Is-Servizzi Mediċi tal-Istat,
 • Is-Servizzi tas-Saħħa Mentali,
 • Is-Servizzi tal-Assistenza Soċjali,
 • Is-Servizzi tal-Psikoloġija Edukattiva (fil-każ ta’ minorenni);
 • L-Assoċjazzjoni għall-Prevenzjoni u l-Indirizzar tal-Vjolenza fil-Familja - topera hotline speċjali (1440) (għall-vittmi ta’ vjolenza domestika);
 • NGOs involuti f’attivitajiet ta’ appoġġ għall-vittmi.

Il-liġi tippermettilek li tippreżenta talba għall-kumpens għad-danni kontra t-trasgressur. Tista’ tindirizza wkoll lis-Servizzi tal-Assistenza Soċjali biex tikseb informazzjoni dwar id-dritt tiegħek li titlob kumpens għad-danni.

Il-membru tal-familja tiegħi miet minħabba r-reat – x’inhuma d-drittijiet tiegħi?

Tista’ tfittex appoġġ mis-servizzi ta’ appoġġ għall-vittmi li ġejjin:

 • Is-Servizzi Mediċi tal-Istat,
 • Is-Servizzi tas-Saħħa Mentali,
 • Is-Servizzi tal-Assistenza Soċjali,
 • Is-Servizzi tal-Psikoloġija Edukattiva (fil-każ ta’ minorenni);
 • L-Assoċjazzjoni għall-Prevenzjoni u l-Indirizzar tal-Vjolenza fil-Familja - topera hotline speċjali (1440) (għall-vittmi ta’ vjolenza domestika);
 • NGOs involuti f’attivitajiet ta’ appoġġ għall-vittmi.

Il-liġi tippermettilek li tippreżenta talba għall-kumpens għad-danni kontra t-trasgressur. Tista’ tindirizza wkoll lis-Servizzi tal-Assistenza Soċjali biex tikseb informazzjoni dwar id-dritt tiegħek li titlob kumpens għad-danni.

Membru tal-familja kien vittma ta’ reat – x’inhuma d-drittijiet tiegħi?

Tista’ tfittex appoġġ mis-servizzi ta’ appoġġ għall-vittmi li ġejjin:

 • Is-Servizzi Mediċi tal-Istat,
 • Is-Servizzi tas-Saħħa Mentali,
 • Is-Servizzi tal-Assistenza Soċjali,
 • Is-Servizzi tal-Psikoloġija Edukattiva (fil-każ ta’ minorenni);
 • L-Assoċjazzjoni għall-Prevenzjoni u l-Indirizzar tal-Vjolenza fil-Familja - topera hotline speċjali (1440) (għall-vittmi ta’ vjolenza domestika);
 • NGOs involuti f’attivitajiet ta’ appoġġ għall-vittmi.

Nista’ nikseb aċċess għas-servizzi ta’ medjazzjoni? X’inhuma l-kundizzjonijiet? Se nkun sikur(a) waqt il-medjazzjoni?

F’Ċipru ma hemmx qafas leġislattiv li jirregola s-servizzi ta’ medjazzjoni.

Fejn nista’ nsib il-leġislazzjoni li tirregola d-drittijiet tiegħi?

Il-leġislazzjoni li tirregola d-drittijiet tiegħek hija

 • L-Att dwar il-Vjolenza Domestika 2000-2015 (Prevenzjoni u Protezzjoni tal-Vittmi).
 • L-Att tal-2014 dwar il-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Abbuż Sesswali, l-Abbuż Sesswali tat-Tfal u l-Pornografija tat-Tfal.

Tista’ taċċessa l-leġislazzjoni li tirregola d-drittijiet tiegħek permezz tas-sit web tal-Assoċjazzjoni tal-Avukatura ta’ Ċipru: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.cylaw.org/

L-aħħar aġġornament: 31/10/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

2 - Ir-rappurtar ta’ reat u d-drittijiet tiegħi waqt l-investigazzjoni jew il-proċess

Kif nirrapporta reat?

Tista’ tippreżenta l-ilment tiegħek fi kwalunkwe Għassa tal-Pulizija. Il-Pulizija tinvestiga l-każ tiegħek malli tippreżenta lment formali u tipprovdi stqarrija ġuramentata bil-miktub.

Kif nista’ nsir naf x’inhu jiġri bil-kawża?

Tista’ tikseb informazzjoni dwar il-progress tal-każ tiegħek mill-uffiċjal tal-Pulizija (investigatur) li jiġi assenjat il-każ tiegħek. Ladarba l-każ tiegħek jiġi rinvijat lill-qorti, inti tista’ tikseb informazzjoni dwar il-kors tal-proċedimenti mingħand l-uffiċjal tad-Diviżjoni Legali li jkun qiegħed jieħu ħsieb il-każ tiegħek fil-qorti.

Jien intitolat(a) għal għajnuna legali (matul l-investigazzjoni jew il-proċess)? Taħt liema kundizzjonijiet?

Tista’ tikseb għajnuna legali mingħajr ħlas għall-proċedimenti inklużi fil-Liġi dwar l-Għoti ta’ Għajnuna Legali Mingħajr Ħlas, fil-kuntest ta’ proċedimenti fir-rigward ta’ tipi partikolari ta’ ksur tad-drittijiet tal-bniedem.

“Proċedimenti fir-rigward ta’ tipi partikolari ta’ ksur tad-drittijiet tal-bniedem” tfisser kwalunkwe:

(a) Proċedura ċivili pendenti quddiem qorti, fi kwalunkwe stadju, mibdija kontra r-Repubblika ta’ Ċipru għad-dannu li ġie kkawżat lil persuna b’riżultat ta’ ksur partikolari tad-drittijiet tal-bniedem, jew

(b) proċediment kriminali mibdi minn kwalunkwe persuna, fejn it-talba tkun tirrigwarda tipi partikolari ta’ ksur tad-drittijiet tal-bniedem.

Il-forma ta’ għajnuna legali disponibbli skont il-Liġi msemmija aktar ’il fuq:

(a) tikkonsisti minn servizzi ta’ konsulenza, assistenza u rappreżentanza, fil-każ ta’ proċeduri ċivili mibdija kontra r-Repubblika jew fil-każ ta’ proċedimenti kriminali, u

(b) tikkonsisti esklussivament minn konsulenza, fil-każ ta’ proċeduri ċivili mibdija kontra r-Repubblika ta’ Ċipru.

Id-drittijiet tal-bniedem protetti mil-Liġi msemmija aktar ’il fuq huma dawk assigurati taħt:

(a) It-Taqsima II tal-Kostituzzjoni tar-Repubblika ta’ Ċipru;

(b) L-Att tal-1962 li jirratifika l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem;

(c) L-Atti tal-1967-1995 li jirratifikaw il-Konvenzjoni Internazzjonali dwar l-Eliminazzjoni tal-Forom Kollha ta’ Diskriminazzjoni Razzjali;

(d) L-Att tal-1969 li jirratifika l-Patti Internazzjonali (Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali; Drittijiet Ċivili u Politiċi);

(e) L-Att tal-1989 li jirratifika l-Konvenzjoni Ewropea dwar il-Prevenzjoni tat-Tortura u Trattament jew Pieni Inumani jew Degradanti;

(f) L-Atti tal-1990 u tal-1993 li jirratifikaw il-Konvenzjoni Kontra t-Tortura u Trattament jew Pieni Krudili, Inumani jew Degradanti oħra;

(g) L-Att tal-1985 li jirratifika l-Konvenzjoni tan-NU dwar l-Eliminazzjoni ta’ Kull Forma ta’ Diskriminazzjoni kontra n-Nisa;

(h) L-Att tal-1990 li jirratifika l-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal.

L-għajnuna legali b’xejn hija disponibbli għal:

 • kwalunkwe persuna li tkun vittma ta’ traffikar tal-bnedmin, fil-kuntest ta’ proċedimenti quddiem Qorti Distrettwali għall-għoti ta’ kumpens għad-danni bis-saħħa tal-Att dwar il-Prevenzjoni u l-Indirizzar tat-Traffikar u l-Isfruttament tal-Bnedmin u l-Protezzjoni tal-Vittmi;
 • kwalunkwe minorenni li jkun vittma ta’ traffikar tal-bnedmin, fil-kuntest ta’ proċedimenti pendenti quddiem Qorti Distrettwali għall-għoti ta’ kumpens għad-danni bis-saħħa tal-Att dwar il-Prevenzjoni u l-Indirizzar tat-Traffikar u l-Isfruttament tal-Bnedmin u dwar il-Protezzjoni tal-Vittmi;
 • kwalunkwe minorenni li jkun vittma ta’ solleċitazzjoni għal skopijiet sesswali, pornografija tat-tfal, sfruttament sesswali u/jew abbuż sesswali, fil-kuntest ta’ proċedimenti pendenti quddiem Qorti Distrettwali għall-għoti ta’ kumpens għad-danni bis-saħħa tal-Att dwar il-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Abbuż Sesswali, l-Isfruttament Sesswali tat-Tfal u l-Pornografija tat-Tfal.

Barra minn hekk, kwalunkwe tifel/tifla li jkun/tkun vittma ta’ xi wieħed mir-reati kriminali deskritti fl-Att dwar il-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Abbuż Sesswali, l-Isfruttament Sesswali tat-Tfal u l-Pornografija tat-Tfal, irrispettivament minn jekk ikunux lesti li jikkooperaw mal-awtoritajiet tal-prosekuzzjoni għall-finijiet ta’ investigazzjoni kriminali, prosekuzzjoni jew proċess, għandhom aċċess dirett għal konsulenza b’xejn skont l-Att dwar l-Avukati, fi kwalunkwe fażi tal-proċedimenti, kif ukoll għall-għajnuna legali b’xejn jekk ma jkollhomx ir-riżorsi neċessarji, irrispettivament mid-dispożizzjonijiet tal-Att dwar l-Għajnuna Legali.

Meta l-vittma minorenni jkollha d-dritt għal rappreżentanza, hija tista’ tirċievi parir legali u tiġi assenjata rappreżentant legali li jaġixxi f’isimha, fi proċedimenti fejn ikun hemm, jew jista’ jkun hemm, kunflitt ta’ interess bejn il-vittma minorenni u d-detenturi tar-responsabbiltà tal-ġenituri.

Kwalunkwe persuna li tkun vittma ta’ xi wieħed mir-reati deskritti fl-Att dwar il-Prevenzjoni u l-Kontroll tat-Traffikar u l-Isfruttament tal-Bnedmin u dwar il-Protezzjoni tal-Vittmi, irrispettivament minn jekk tkunx lesta li tikkoopera mal-awtoritajiet tal-prosekuzzjoni għall-finijiet ta’ investigazzjoni kriminali, prosekuzzjoni jew proċess, għandha aċċess dirett għal konsulenza b’xejn skont l-Att dwar l-Avukati, kif ukoll għall-għajnuna legali b’xejn jekk ma jkollhiex ir-riżorsi neċessarji, skont id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar l-Għajnuna Legali.

Sabiex tiġi pprovduta l-għajnuna legali b’xejn, jeħtieġ li tiġi ppreżentata talba bil-miktub lill-Qorti li quddiemha l-każ tiegħek ikun pendenti għall-proċess. Il-Qorti tista’ toħroġ ordni ta’ għajnuna legali b’xejn, abbażi ta’:

(a) Rapport soċjofinanzjarju tal-Uffiċċju tal-Assistenza Soċjali, li jiddeskrivi s-sitwazzjoni finanzjarja tiegħek u dik tal-familja tiegħek, l-introjtu regolari tiegħek u kwalunkwe introjtu ieħor li joriġina mill-impjieg tiegħek jew minn kwalunkwe sors ieħor, l-ispejjeż tal-għajxien standard tiegħek u dawk tal-familja tiegħek, u kwalunkwe obbligazzjoni jew ħtiġijiet oħra li jista’ jkollok;

(b) Il-gravità tas-sitwazzjoni jew xi ċirkustanza oħra, sabiex jiġi stabbilit jekk ikunx fl-interess tal-ġustizzja li tingħatalek għajnuna legali b’xejn fil-preparazzjoni u l-immaniġġar tal-każ tiegħek.

Il-benefiċjarji tal-għajnuna legali għandhom id-dritt li jagħżlu l-avukat li joffrilhom l-għajnuna legali b’xejn, minn fost dawk li jkunu lesti joffru dawn it-tip ta’ servizzi, skont il-liġijiet applikabbli. Jekk benefiċjarju jonqos milli jaħtar avukat tal-għażla tiegħu/tagħha, il-Qorti taħtar avukat minn lista ppreparata mill-Assoċjazzjoni tal-Avukatura ta’ Ċipru, skont ir-regolamenti applikabbli.

Nista’ nitlob l-ispejjeż (għall-parteċipazzjoni fl-investigazzjoni jew fil-proċess)? Taħt liema kundizzjonijiet?

Ir-Repubblika ta’ Ċipru tirrimborżak għall-ispejjeż kollha previsti fil-Liġi. Informazzjoni dwar kif u taħt liema kundizzjonijiet tista’ titlob l-ispejjeż hija disponibbli fid-Diviżjonijiet tal-Prosekuzzjoni Distrettwali tal-Forza tal-Pulizija.

Nista’ nappella jekk il-każ tiegħi jingħalaq qabel immur il-qorti?

Tista’ titlob deċiżjoni motivata mingħand il-Pulizija, jekk l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ma tkunx imxiet ’il quddiem jew tkun ġiet itterminata.

Nista’ nkun involut(a) fil-proċess?

Tista’ tipparteċipa fil-proċess bħala xhud għall-prosekuzzjoni u tixhed quddiem il-Qorti li tisma’ l-materja.

X’inhu r-rwol uffiċjali tiegħi fis-sistema ġudizzjarja? Pereżempju, jien meqjus(a) jew nista’ nagħżel li nkun meqjus(a) bħala: vittma, xhud, parti ċivili jew prosekutur privat?

Fil-kuntest tal-proċedimenti kriminali, ir-rwol tiegħek huwa dak ta’ xhud għall-prosekuzzjoni. Jekk tippreżenta talba għall-kumpens għad-danni kontra t-trasgressur, inti tieħu r-rwol ta’ rikorrent fil-proċeduri ċivili kkonċernati.

X’inhuma d-drittijiet u l-obbligi tiegħi f’dan ir-rwol?

Bħala xhud għall-prosekuzzjoni, inti obbligat tixhed quddiem il-Qorti li tisma’ l-materja. Jekk ippreżentajt talba għall-kumpens għad-danni, inti tista’ tikseb informazzjoni dwar id-drittijiet u l-obbligi tiegħek mingħand l-avukat li jkun qiegħed jieħu ħsieb il-kawża tiegħek quddiem il-Qrati Ċivili.

Nista’ nagħmel stqarrija matul il-proċess jew nagħti x-xhieda tiegħi? Taħt liema kundizzjonijiet?

Matul kwalunkwe proċediment li fih inti tkun xhud għall-prosekuzzjoni, inti tista’ taqra u tadotta l-istqarrija ġuramentata li tkun għamilt lill-Pulizija jew tippreżenta l-evidenza li tkun għamilt disponibbli għall-Pulizija matul l-investigazzjoni. Jekk tkun tixtieq tagħmel dikjarazzjoni jew tixhed dwar xi ħaġa oħra minbarra l-istqarrija oriġinali tiegħek jew l-evidenza li tkun għamilt disponibbli għall-Pulizija, inti għandek tikkonsulta lid-direttur tad-Diviżjoni Legali li jkun qiegħed jieħu ħsieb il-kawża tiegħek fil-Qorti.

X’informazzjoni nirċievi matul il-proċess?

Matul il-proċess, il-Prosekutur jinfurmak dwar meta u kif għandhom isiru s-seduti ta’ smigħ u dwar in-natura tal-akkużi mressqa kontra t-trasgressur. Inti tista’ titlob ukoll li tiġi infurmat dwar kwalunkwe deċiżjoni finali mogħtija matul il-proċedimenti.

Se nkun nista’ nikseb aċċess għall-fajls tal-qorti?

Ma għandekx dritt ta’ aċċess għall-fajls tal-qorti.

L-aħħar aġġornament: 31/10/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

3 - Id-drittijiet tiegħi wara l-proċess

Nista’ nappella kontra d-deċiżjoni?

Ma għandekx id-dritt li tappella kontra d-deċiżjoni mogħtija mill-qorti fl-ewwel istanza. L-Avukat Ġenerali tar-Repubblika għandu d-dritt li jappella.

X’inhuma d-drittijiet tiegħi wara li tingħata s-sentenza?

Sentenza tista’ tintuża mill-avukat tiegħek inti tippreżenta talba għall-kumpens għad-danni kontra t-trasgressur.

Inkun intitolat għal appoġġ jew protezzjoni wara l-proċess? Għal kemm żmien?

Inti intitolat għal appoġġ u / jew protezzjoni wara l-proċess għal perjodu ta’ żmien raġonevoli, skont il-ħtiġijiet tiegħek f’dak il-mument partikolari.

X’informazzjoni ningħata jekk it-trasgressur jingħata s-sentenza?

Wara talba, inti tista’ tiġi infurmat mill-Pulizija dwar is-sentenza li tkun ġiet imposta fuq it-trasgressur mill-Qorti.

Se nkun infurmat jekk it-trasgressur jinħeles (inkluż jekk jinħeles qabel iż-żmien jew b’libertà kondizzjonali) jew jaħrab mill-ħabs?

Wara talba, inti tista’ tiġi infurmat:

(a) jekk il-persuna miżmuma taħt arrest, ipproċessata jew ikkundannata għal reat li jirrigwardak, tiġi meħlusa jew tkun ħarbet mill-arrest;

(b) kwalunkwe miżura rilevanti maħruġa għall-protezzjoni tiegħek fil-każ ta’ ħelsien jew ħarba ta’ persuna arrestata, ipproċessata jew issentenzjata għal reati li jirrigwardawk.

Għandu jiġi nnotat li l-informazzjoni ta’ hawn fuq tista’ ma tingħatax jekk ikun hemm riskju potenzjali jew stabbilit ta’ dannu għat-trasgressur.

Se nkun involut f’deċiżjonijiet dwar ħelsien jew parole? Pereżempju, nista’ nagħmel stqarrija jew nippreżenta appell?

Ma għandek l-ebda dritt li tkun involut fid-deċiżjonijiet dwar ħelsien jew parole fir-rigward tat-trasgressur.

L-aħħar aġġornament: 31/10/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

4 - Kumpens

X’inhu l-proċess biex titlob kumpens għad-danni mingħand it-trasgressur? (pereż. kawża fil-qorti, talba ċivili, proċedura ta’ adeżjoni)

Inti għandek id-dritt li tippreżenta kawża fil-qorti kontra t-trasgressur għar-reat li jkun twettaq kontra tiegħek. Tista’ tikkuntattja wkoll lis-Servizzi tal-Assistenza Soċjali biex tikseb informazzjoni dwar id-dritt tiegħek li titlob kumpens għad-danni.

Il-minorenni ta’ taħt it-18-il sena għandhom id-dritt li jippreżentaw talba għall-kumpens għad-danni kontra l-partijiet kollha responsabbli, għar-reati previsti fl-Att dwar il-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Abbuż Sesswali, l-Isfruttament Sesswali tat-Tfal u l-Pornografija tat-Tfal u għall-ksur tad-drittijiet tal-bniedem. It-trasgressur jerfa’ r-responsabbiltà ċivili rispettiva biex iħallas il-kumpens għad-danni speċifiċi jew ġenerali kollha mġarrba mill-vittma/vittmi.

Kull persuna li tkun vittma skont it-tifsira tal-Att dwar il-Prevenzjoni u l-Kontroll tat-Traffikar u l-Isfruttament tal-Bnedmin u dwar il-Protezzjoni tal-Vittmi għandha d-dritt li tippreżenta talba għall-kumpens għad-danni kontra l-persuni kollha responsabbli, għal kull reat kriminali mwettaq kontra tagħhom skont l-Att hawn fuq imsemmi kif ukoll għall-ksur tad-drittijiet tal-bniedem. It-trasgressur jerfa’ r-responsabbiltà ċivili rispettiva biex iħallas il-kumpens għad-danni speċifiċi jew ġenerali kollha mġarrba mill-vittma/vittmi, inklużi kwalunkwe arretrati dovuti lill-vittma/vittmi bħala riżultat tal-impjieg sfurzat tagħhom.

Il-qorti ordnat lit-trasgressur sabiex iħallasni danni / kumpens. Kif nista’ niżgura li t-trasgressur iħallas?

Jekk it-trasgressur jonqos milli jħallsek l-ammont tad-danni mogħtija mill-Qorti, inti tista’ tindirizza lill-Qorti, permezz tal-avukat tiegħek, li għandha toħroġ ordni lit-trasgressur sabiex iħallas id-danni mogħtija; jekk it-trasgressur jonqos milli jikkonforma, huwa għandu jiġi arrestat immedjatament u mibgħut il-ħabs.

Jekk it-trasgressur ma jħallasx, jista’ l-Istat iħallasni ammont bil-quddiem? Taħt liema kundizzjonijiet?

Il-Liġi ma tipprevedi l-ebda ħlas bil-quddiem lill-vittmi mill-Istat.

Jien intitolat(a) għal kumpens mill-Istat?

Jista’ jingħata kumpens mill-Istat fil-forma deskritta fil-Liġi tal-1997 dwar il-Kumpens għall-Vittmi ta’ Reati Vjolenti (il-Liġi 51(I)/97), għall-vittmi ta’ reati vjolenti jew għad-dipendenti tagħhom, jekk:

(a) Il-vittma jew id-dipendenti tiegħu ma jkunux jistgħu jiksbu kumpens mingħand it-trasgressur għal kwalunkwe raġuni, u

(b) Ma jkun disponibbli l-ebda kumpens minn sorsi oħra jew dak il-kumpens ikun iżgħar fl-ammont minn dak previst fil-Liġi msemmija aktar ’il fuq:

Il-kumpens skont il-Liġi hawn fuq imsemmija huwa pagabbli anki f’każijiet fejn ma jitressqux akkużi kontra t-trasgressur jew ma jingħatax sentenza :

Jekk il-kumpens disponibbli minn sorsi oħra jkun anqas minn dak previstfil-Liġi msemmija, l-Istat iħallas id-differenza.

Il-Liġi tistabbilixxi wkoll iċ-ċirkustanzi li fihom jiġi miċħud il-kumpens u tistabbilixxi wkoll x’jinkludi l-ammont tal-kumpens pagabbli.

“Reat vjolenti” jfisser kwalunkwe reat imwettaq intenzjonalment fir-Repubblika ta’ Ċipru, li jinvolvi l-vjolenza u jikkawża l-mewt, offiża gravi fuq il-persuna jew kundizzjoni ħażina tas-saħħa bħala riżultat dirett, inkluż kwalunkwe wieħed mir-reati li ġejjin, bil-kundizzjoni li huma jikkawżaw ir-riżultati msemmija hawn fuq:

Omiċidju premeditat: (l-Artikoli 203 u 204), Attentat ta’ omiċidju: (l-Artikolu 214), Stupru: (l-Artikolu 144), Attentat ta’ stupru: (l-Artikolu 146), Ħtif ta’ persuna: (l-Artikolu 148), Ħtif ta’ persuna femminili ta’ taħt is-16-il sena: (l-Artikolu 149), Atti maħsuba biex jikkawżaw dannu fiżiku serju: (l-Artikolu 228), Offiża gravi fuq il-persuna: (l-Artikolu 231), Attentat ta’ offiża fuq il-persuna bl-użu ta’ splussivi: (l-Artikolu 232), Użu malizzjuż ta’ velenu: (l-Artikolu 233), Korriment: (l-Artikolu 234), Attakk li jikkawża offiża fuq il-persuna: (l-Artikolu 243), Attakki oħra: (l-Artikolu 244), Reati kontra l-libertà personali: (l-Artikoli 245-254), Ħruq doluż: (l-Artikolu 315).

Talba għall-kumpens skont il-Liġi msemmija aktar ’il fuq trid tiġi ppreżentata lid-Direttur tas-Servizzi tas-Sigurtà Soċjali fi żmien raġonevoli, fi kwalunkwe każ fi żmien sentejn wara li tkun ikkawżata l-offiża fuq il-persuna / kundizzjoni ħażina tas-saħħa / mewt, kif applikabbli.

It-talba għandha tkun akkumpanjata minn rapport tal-pulizija, ċertifikat mediku u kwalunkwe dokument ieħor li jistgħu jkunu utli għall-valutazzjoni tagħha. Id-Direttur tas-Servizzi tas-Sigurtà Soċjali jista’ jitlob kwalunkwe evidenza addizzjonali li tkun meħtieġa, fid-diskrezzjoni tiegħu, inkluża evidenza li ma jkun tħallas jew ma jkun se jitħallas ebda kumpens minn sorsi oħra, inkluża dikjarazzjoni ġuramentata mill-applikant.

Jien inkun intitolat(a) għal kumpens jekk it-trasgressur ma jiġix ikkundannat?

L-għoti tal-kumpens lill-vittmi ma jiddependix mill-kundanna tat-trasgressur. Il-Qorti tagħti deċiżjoni dwar l-għoti tal-kumpens għad-danni fil-kuntest tal-proċedimenti fir-rigward tat-talba għall-kumpens għad-danni, li hija distinta b’mod ċar mill-eżitu tal-proċedimenti kriminali.

Inkun intitolat għal pagament ta’ emerġenza waqt li nkun qiegħed nistenna d-deċiżjoni dwar it-talba tiegħi għall-kumpens għad-danni?

Ma tistax tirċievi pagament ta’ emerġenza billi l-liġi ma tipprevedix tali pagament.

L-aħħar aġġornament: 31/10/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

5 - Id-drittijiet tiegħi f'dak li għandu x'jaqsam ma' appoġġ u assistenza

Jiena vittma ta’ reat, lil min għandi nikkuntattja għall-appoġġ u għall-assistenza?

Il-Pulizija………199/1460

Is-Servizzi tal-Ewwel Għajnuna tal-Isptar tal-Istat

Is-Servizzi tal-Assistenza Soċjali Distrettwali

Is-Servizz tal-Psikoloġija Edukattiva

Is-Servizzi tas-Saħħa Mentali

Linja ta’ għajnuna għall-appoġġ lill-vittmi

Organizzazzjonijiet Mhux Governattivi

Fir-Repubblika ta’ Ċipru huma disponibbli l-linji ta’ għajnuna li ġejjin:

1460 - Hotline għaċ-ċittadini

1440 - Hotline għall-Vjolenza Domestika

1498 - Linja ta’ għajnuna għal Informazzjoni u Assistenza dwar id-Droga

116111 - Linja ta’ għajnuna għall-appoġġ lit-tfal u ż-żgħażagħ

116000 - Hotline ta’ Ċipru għat-Tfal Neqsin

L-appoġġ għall-vittmi huwa mingħajr ħlas?

L-appoġġ għall-vittmi pprovdut mill-aġenziji governattivi u l-NGOs huwa mingħajr ħlas.

X’tipi ta’ appoġġ nista’ nirċievi mingħand awtoritajiet jew servizzi tal-Istat?

Tista’ tirċievi t-tipi ta’ appoġġ li ġejjin mis-servizzi tal-istat:

 • Servizzi ta’ kura tas-saħħa mis-Servizzi Mediċi
 • Appoġġ Psikoloġiku mis-Servizzi tas-Saħħa Mentali u s-Servizz tal-Psikoloġija Edukattiva
 • Protezzjoni mis-Servizzi tal-Assistenza Soċjali, abbażi ta’ mandati maħruġa kontra t-trasgressur u/jew mandati għall-protezzjoni tal-vittma
 • Adozzjoni ta’ miżuri speċjali tal-pulizija waqt l-investigazzjoni, sabiex tiġi evitata l-vittimizzazzjoni ripetuta
 • Protezzjoni effettiva mill-pulizija sabiex tiġi evitata l-intimidazzjoni jew ir-ritaljazzjoni mit-trasgressur u / jew kwalunkwe persuna oħra
 • Miżuri tal-qorti waqt is-seduta, sabiex jiġu protetti vittmi bi ħtiġijiet speċjali ta’ protezzjoni (pereż. tfal, vittmi b’diżabbiltajiet psikosoċjali).

Jekk inti vittma ta’ vjolenza domestika, vittma minorenni ta’ abbuż sesswali jew vittma ta’ traffikar tal-bnedmin, is-Servizzi tal-Assistenza Soċjali jinfurmawk dwar id-drittijiet tiegħek u joffrulek appoġġ. Ipoġġuk ukoll f’kuntatt mal-aġenziji tal-Istat u l-NGOs kompetenti kollha li jieħdu ħsieb il-każ tiegħek u joffrulek appoġġ. Jekk l-interessi tiegħek jiġu f’kunflitt ma’ dawk tal-ġenituri tiegħek, id-Direttur tas-Servizzi tal-Assistenza Soċjali jieħu l-passi neċessarji kollha sabiex tiġi protett.

X’tipi ta’ appoġġ nista’ nirċievi mingħand organizzazzjonijiet mhux governattivi?

Tista’ tirċievi t-tipi ta’ appoġġ li ġejjin minn organizzazzjonijiet mhux governattivi:

 • Appoġġ psikoloġiku;
 • Akkomodazzjoni f’ċentri ta' kenn u ta’ appoġġ għall-vittmi.
L-aħħar aġġornament: 31/10/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.