Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna Kroat ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Drittijiet tal-vittmi - skont il-pajjiż

il-Kroazja

Il-kontenut ipprovdut minn
il-Kroazja

X’informazzjoni se nirċievi mingħand l-awtorità wara li jkun seħħ ir-reat (eż. il-pulizija, il-prosekutur pubbliku) iżda qabel ma nirrapporta r-reat?

Il-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali ma jirregolax il-kontenut tal-iskeda ta’ informazzjoni mogħtija lill-vittma wara li jkun seħħ ir-reat u qabel dan jiġi rrappurtat. Kulħadd għandu d-dritt u l-possibbiltà li jikkuntattja lill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, fejn jista’ jiġi rrappurtat reat, issir dikjarazzjoni, jew titressaq informazzjoni dwar kwistjoni li taqa’ taħt il-mandat tal-Avukat Ġenerali. L-individwu li jikkuntattja lill-Uffiċċju jirċievi informazzjoni dwar kif jirrapporta r-reat, kif ukoll informazzjoni bażika oħra dwar id-drittijiet u l-obbligi tiegħu.

Uffiċjali tal-pulizija huma meħtieġa jirreġistraw ir-rapport ta’ reat li jkun imħarrek ex officio.

Barra minn hekk, kulħadd huwa intitolat għal protezzjoni xierqa tal-pulizija jekk ikun hemm raġunijiet raġonevoli biex tingħata dik il-protezzjoni.

Id-dipartimenti tal-appoġġ għall-vittmi u għax-xhieda, li ġew stabbiliti minn seba’ qrati tal-kontea, jipprovdu appoġġ emozzjonali lill-vittmi, lix-xhieda, u lill-familji tagħhom, kif ukoll informazzjoni dwar id-drittijiet tagħhom (inkluża informazzjoni teknika u prattika). L-informazzjoni u l-appoġġ jingħataw irrispettivament mill-istadju tal-proċedimenti. Il-vittma tirċievi informazzjoni u appoġġ anke jekk ma tirrappurtax ir-reat. Dawk id-dipartimenti jirreferu wkoll lill-vittmi u lix-xhieda lil istituzzjonijiet u organizzazzjonijiet speċjalizzati tas-soċjetà ċivili, skont il-ħtiġijiet tagħhom.

Jien ma ngħixx fil-pajjiż tal-UE fejn seħħ ir-reat (ċittadini tal-UE u mhux tal-UE). Kif inhuma protetti d-drittijiet tiegħi?

Id-dispożizzjonijiet li jirregolaw id-drittijiet tal-vittmi u tal-partijiet ċivili japplikaw b’mod ugwali mingħajr kunsiderazzjoni taċ-ċittadinanza, minħabba li l-leġiżlazzjoni kriminali Kroata tapplika għal kull min iwettaq reat fil-konfini tal-Kroazja. Il-partijiet u l-parteċipanti fil-proċedimenti huma intitolati jużaw il-lingwa materna tagħhom.

Skont il-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali u l-Att dwar il-Vittmi tal-Kriminalità (Kumpens Finanzjarju), il-pulizija, l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u l-qrati huma meħtieġa jipprovdu informazzjoni lill-vittmi tal-kriminalità dwar id-drittijiet tagħhom skont dawk l-atti. Dan ifisser li l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u l-qrati huma meħtieġa jeżaminaw il-possibbiltajiet, kemm qabel kif ukoll fi kwalunkwe stadju tal-proċedimenti kriminali, biex l-individwu mixli jikkumpensa lill-parti ċivili għal kwalunkwe telf/dannu li huwa jista’ jkun ġarrab b’riżultat tar-reat, li jinfurmaw lill-parti ċivili dwar id-dritt tiegħu li juża l-lingwa materna u li jressaq talba skont il-liġi tal-proprjetà (id-dritt għal kumpens), verbalment, b’lingwa li l-vittma jifhem, jew bil-miktub, jew bil-Kroat jew bl-Ingliż. L-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u l-qrati huma meħtieġa wkoll li fuq talba tiegħu, jipprovdu lill-vittma bi struzzjonijiet ġenerali u informazzjoni dwar kif jimla t-talba u dwar liema dokumenti ta’ sostenn għandu jippreżenta. Skedi ta’ informazzjoni li jinkludu informazzjoni dwar id-dritt tal-vittma għall-kumpens huma disponibbli bil-Kroat u bl-Ingliż, bħalma hija l-Formola ta’ Talba għal Kumpens. Dawn id-dokumenti, fil-verżjonijiet Kroati u Ingliżi, jistgħu jitniżżlu mis-sit web tal-Ministeru tal-Ġustizzja tal-Kroazja.

Kwalunkwe vittma li tirrapporta reat se tirċievi informazzjoni mingħand il-pulizija dwar id-drittijiet tagħha. Wara li jinforma lill-vittma verbalment, l-uffiċjal tal-pulizija jagħtiha informazzjoni bil-miktub dwar id-drittijiet tagħha, kif ukoll kwalunkwe informazzjoni disponibbli dwar servizzi ta’ protezzjoni u appoġġ għall-vittmi. Din tal-aħħar tinkludi numru għal linja telefonika mingħajr ħlas għall-appoġġ tal-vittmi.

Għal individwi li ma jafux jitkellmu l-Kroat, il-pulizija tagħmel disponibbli skeda ta’ informazzjoni dwar id-drittijiet f’lingwi oħra.

Voluntiera fiċ-Ċentru Telefoniku Nazzjonali għall-Vittmi ta’ Reati u Reati Minuri (116-006) jipprovdu appoġġ emozzjonali, informazzjoni dwar id-drittijiet u informazzjoni prattika. Huma jirreferu wkoll lil vittmi għand servizzi u organizzazzjonijiet kompetenti oħra biex jiżguraw li dawn jirċievu informazzjoni addizzjonali u forom oħra ta’ appoġġ u assistenza. Din il-linja telefonika għall-għajnuna hija miftuħa mit-8 am sat-8 pm matul il-ġimgħa, u l-membri tal-persunal jistgħu jirrispondu għat-telefonati bil-Kroat u bl-Ingliż.

Jekk nirrapporta reat, x’informazzjoni nirċievi?

a) Fi żmien xahrejn minn meta jinfetaħ każ jew jiġi rrappurtat reat, il-vittma u l-parti ċivili huma intitolati jitolbu informazzjoni mingħand l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali dwar l-azzjoni meħuda b’reazzjoni għall-akkużi/għar-rapport. Dawn jiġu infurmati mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali dwar l-azzjoni meħuda fi żmien raġonevoli, mhux aktar tard minn 30 jum wara d-data tat-talba, dment li t-talba ma tkunx tipperikola l-effettività tal-proċedimenti. Id-deċiżjoni li tinżamm din l-informazzjoni trid tiġi kkomunikata lill-vittma jew lill-parti ċivili li tagħmel it-talba.

b) L-Avukat Ġenerali jissospendi investigazzjoni b’deċiżjoni:

 • jekk ir-reat li l-individwu jkun mixli bih ma jkunx reat imħarrek ex officio;
 • jekk iċ-ċirkustanzi jeskludu l-ħtija tal-individwu mixli, dment li l-att illegali ma jkunx twettaq fi stat ta’ inkapaċità mentali;
 • jekk l-istatut tal-limitazzjonijiet ikun skada għar-reat jew jekk ir-reat ikun suġġett għal amnestija jew grazzja, jew jekk ikun hemm ċirkustanzi oħra li tipproskrivi l-prosekuzzjoni; u
 • jekk ma jkunx hemm evidenza li l-individwu mixli jkun wettaq ir-reat.

Id-deċiżjoni li tiġi sospiża l-investigazzjoni tintbagħat lill-parti ċivili u lill-individwu mixli, li jinħeles immedjatament jekk ikun ġie arrestat jew qed jiġi detenut. Minbarra l-ittra ta’ deċiżjoni, skont l-Artikolu 55 tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali, il-parti ċivili tirċievi informazzjoni dwar kif tħarrek hija nfisha.

c) Wara li jeżamina r-rapport u jwettaq kontroll fis-sistemi ta’ informazzjoni tal-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, l-Avukat Ġenerali jirrifjuta r-rapport b’deċiżjoni motivata jekk mir-rapport innifsu jirriżulta:

 • li r-reat mhuwiex reat li jista’ jiġi mħarrek ex officio;
 • li l-istatut tal-limitazzjonijiet ikun skada għar-reat, jew jekk ir-reat ikun suġġett għal amnestija jew grazzja, jew jekk il-qorti tkun diġà ħadet deċiżjoni dwar ir-reat, jew jekk ikun hemm ċirkustanzi oħra li tipproskrivi l-prosekuzzjoni;
 • jekk iċ-ċirkustanzi jeskludu l-ħtija;
 • jekk ma jkunx hemm dubju raġonevoli li l-individwu mixli jkun wettaq ir-reat irrappurtat; jew
 • jekk l-informazzjoni fir-rapport tissuġġerixxi li r-rapport mhuwiex kredibbli.

Mhumiex permessi appelli kontra d-deċiżjoni tal-Avukat Ġenerali li jirrifjuta rapport.

Dment li ma jkunx stipulat mod ieħor mill-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali, l-Avukat Ġenerali jinforma lill-vittma dwar id-deċiżjoni tiegħu li jirrifjuta r-rapport u jagħtiha r-raġunijiet tiegħu għal dan fi żmien tmint ijiem. L-Avukat Ġenerali jipprovdi wkoll informazzjoni dwar kif il-vittma tista’ tħarrek hija stess. Minnufih, l-Avukat Ġenerali jinforma lill-persuna li tkun għamlet ir-rapport u lill-individwu mixli dwar id-deċiżjoni li jirrifjuta r-rapport, jekk dan ikun mitlub minn kwalunkwe parti.

Jekk l-Avukat Ġenerali ma jkunx jista’ jivvaluta l-kredibbiltà tal-allegazzjonijiet mir-rapport innifsu, jew jekk l-informazzjoni fir-rapport ma tkunx tipprovdi raġuni suffiċjenti biex tittieħed deċiżjoni dwar it-tnedija ta’ investigazzjoni jew il-ġbir ta’ evidenza, l-Avukat Ġenerali jwettaq inkjesta huwa nnifsu jew jagħti struzzjonijiet lill-pulizija biex jagħmlu dan.

d) Is-superviżur tal-kustodja jeħles lill-individwu li jkun arrestat jew detenut immedjatament:

 • jekk jingħata struzzjonijiet biex jagħmel dan mill-Avukat Ġenerali;
 • jekk l-individwu arrestat ma jkunx ġie interrogat fi żmien l-iskadenza statutorja; jew
 • jekk id-detenzjoni tkun ġiet ikkanċellata.

e) L-Avukat Ġenerali jħarrek lil xhud jew espert bil-miktub biex jgħin fil-ġbir ta’ evidenza. It-taħrika tista’ tintbagħat ukoll mill-investigatur fuq l-istruzzjonijiet tal-Avukat Ġenerali. Il-qorti tħarrek xhud jew espert biex jagħti xhieda f’seduta ta’ smigħ evidenzjarja jew jattendi seduta ta’ smigħ fil-qorti. Il-korp kompetenti jistabbilixxi minn qabel il-ħin u l-post fejn tinġabar l-evidenza. Il-persuna mħarrka tiġi mwissija dwar il-konsegwenzi jekk din ma tattendix.

Jien intitolat għal servizzi ta’ interpretazzjoni jew ta’ traduzzjoni mingħajr ħlas (meta nikkuntattja lill-pulizija jew lil awtoritajiet oħra, jew matul l-investigazzjoni u l-proċess)?

Vittma li tipparteċipa fi proċedimenti kriminali bħala parti ċivili hija intitolata li:

 • tuża l-lingwa materna tagħha, inkluża l-lingwa tas-sinjali, u titlob għajnuna mingħand interpretu jekk ma tkunx tifhem jew tuża l-Kroat, jew mingħand interpretu tal-lingwa tas-sinjali jekk il-parti ċivili tkun persuna nieqsa mis-smigħ jew truxa-għamja.

L-awtorità kif tista’ tiżgura li qed nifhem u li niġi mifhum (jekk jiena minorenni; jekk għandi diżabbiltà)?

Dment li ma jkunx stipulat mod ieħor minn liġi speċjali, l-imħallef inkwirenti jisma’ kull xhud minorenni taħt l-14-il sena. Is-seduta ta’ smigħ isseħħ mingħajr il-preżenza tal-imħallef jew tal-partijiet fl-istess kamra mal-minorenni, bl-użu ta’ tagħmir awdjoviżiv imħaddem minn assistent professjonali. Is-seduta ta’ smigħ tiġi assistita minn psikologu, edukatur jew professjonist ieħor. Din is-seduta ta’ smigħ jistgħu jattendu għaliha wkoll ġenitur jew kustodju, dment li dan ma jkunx imur kontra l-interessi tal-investigazzjoni jew tal-minorenni. Il-partijiet jistgħu jistaqsu mistoqsijiet lix-xhud minorenni permezz ta’ professjonist, suġġett għall-approvazzjoni tal-imħallef inkwirenti. Is-seduta ta’ smigħ tiġi rrekordjata permezz ta’ tagħmir awdjoviżiv, u r-rekording jiġi ssiġillat u mehmuż mal-minuti. Xhud minorenni jista’ jiġi mħarrek għat-tieni seduta ta’ smigħ f’ċirkostanzi eċċezzjonali biss, fejn tiġi segwita l-istess proċedura.

Dment li ma jkunx stipulat mod ieħor minn liġi speċjali, l-imħallef inkwirenti jisma’ kull xhud minorenni ta’ bejn 14 u 18-il sena. Il-minorenni, speċjalment jekk ikun il-vittma tar-reat, jiġi ttrattat b’kunsiderazzjoni biex jiġi żgurat li l-eżami ma jaffettwax b’mod avvers l-istat mentali tal-minorenni. Tingħata attenzjoni partikolari biex jiġi protett il-minorenni.

Kwalunkwe xhud li ma jkunx jista’ jwieġeb għal taħrika minħabba raġunijiet ta’ età avvanzata, mard jew diżabbiltà, jista’ jinstema’ fl-appartament jew residenza tiegħu. Dawn ix-xhieda jistgħu jinstemgħu permezz ta’ tagħmir awdjoviżiv imħaddem minn professjonist. Jekk iġġustifikat mill-kundizzjoni tax-xhud, l-eżami jitwettaq b’mod li jippermetti li l-partijiet jistaqsuh mistoqsijiet mingħajr ma jkunu preżenti fl-istess kamra miegħu. Jekk meħtieġ, is-seduta ta’ smigħ tiġi rrekordjata permezz ta’ tagħmir awdjoviżiv, u r-rekording jiġi ssiġillat u mehmuż mal-minuti. Din il proċedura ta’ eżami tiġi segwita jekk dan jintalab mill-vittma ta’ reat ta’ traffikar sesswali, traffikar ta’ bnedmin jew vjolenza domestika li tkun qed tixhed. Dan ix-xhud jista’ jiġi mħarrek għat-tieni seduta ta’ smigħ f’ċirkostanzi eċċezzjonali biss, jekk dan jitqies bħala meħtieġ mill-qorti.

Servizzi ta’ appoġġ għall-vittmi

Min jipprovdi appoġġ għall-vittmi?

Id-dipartimenti tal-appoġġ għall-vittmi u għax-xhieda, li ġew stabbiliti minn seba’ qrati tal-kontea (Zagreb, Osijek, Split, Rijeka, Sisak, Zadar u Vukovar) jipprovdu appoġġ emozzjonali lill-vittmi u lix-xhieda li jagħtu evidenza f’dawn il-qrati u fil-qrati muniċipali ta’ dawn il-bliet u l-bliet żgħar. Dawn id-dipartimenti jipprovdu wkoll appoġġ fi qrati ta’ reati minuri f’każijiet ta’ vjolenza domestika, u jirreferu lill-vittmi u lix-xhieda għand istituzzjonijiet u organizzazzjonijiet speċjalizzati tas-soċjetà ċivili, skont il-ħtiġijiet tagħhom.

L-informazzjoni u l-appoġġ jingħataw bit-telefown u meta l-vittma/x-xhud jidħol fil-bini tal-qorti. L-informazzjoni tingħata wkoll bl-email.

Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok żur il-paġna li ġejja tal-Ministeru tal-Ġustizzja:

https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Il-pulizija jirreferuni awtomatikament għall-appoġġ għall-vittmi?

Meta jinfurmaw il-vittma dwar id-drittijiet tagħha, il-pulizija jagħtu informazzjoni bil-miktub dwar id-drittijiet tal-vittma kif ukoll kwalunkwe informazzjoni disponibbli dwar servizzi ta’ appoġġ għall-vittmi. Din tal-aħħar tinkludi numru għal linja telefonika mingħajr ħlas għall-appoġġ tal-vittmi. L-iskeda ta’ informazzjoni dwar id-drittijiet tinkludi d-dettalji ta’ kuntatt:

 • tad-dipartiment kompetenti tal-appoġġ għall-vittmi u għax-xhieda;
 • tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fil-kontea rilevanti;
 • taċ-Ċentru Telefoniku Nazzjonali għall-Vittmi ta’ Reati u Mġiba Ħażina (116-006);

Kif inhi protetta l-privatezza tiegħi?

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jiġbru informazzjoni personali għall-finijiet stabbiliti mil-liġi biss, bħala parti mill-operazzjonijiet tagħhom stipulati mill-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali.

L-informazzjoni personali tista’ tiġi pproċessata biss meta dan ikun speċifikat minn liġi jew minn regolament ieħor, u dan l-ipproċessar irid ikun limitat għall-fini li għalih tkun inġabret l-informazzjoni. Huwa permess kwalunkwe pproċessar ulterjuri ta’ din l-informazzjoni, dment li ma jkunx imur kontra l-fini li għalih tkun inġabret l-informazzjoni, u dment li l-korpi kompetenti jkunu awtorizzati biex jipproċessaw din l-informazzjoni għal fini ieħor stabbilit mil-liġi, u l-ipproċessar ulterjuri jkun meħtieġ u proporzjonali mal-fini l-ieħor.

Informazzjoni personali relatata mas-saħħa jew mal-ħajja sesswali ta’ xi ħadd tista’ tiġi pproċessata f’każijiet eċċezzjonali biss, fejn ir-reat, li huwa suġġett għal priġunerija ta’ ħames snin jew aktar, ma jkunx jista’ jinqabad jew jiġi mħarrek b’xi mod ieħor, jew fejn il-qbid/prosekuzzjoni jkunu mimlija b’diffikultajiet sproporzjonati.

Ma huwa permess ebda pproċessar ta’ informazzjoni personali relatata ma’ razza jew etniċità, ma’ persważjoni politika, twemmin reliġjuż jew filosofiku, jew ma’ sħubija fi trade union.

Informazzjoni personali miġbura għall-finijiet ta’ proċedimenti kriminali tista’ tintbagħat lil korpi governattivi f’konformità ma’ liġi speċjali, u lil entitajiet ġuridiċi oħra biss jekk l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali jew il-qorti jsibu li dawn jeħtieġu din l-informazzjoni għal fini stabbilit mil-liġi. Meta tintbagħat din l-informazzjoni, l-entitajiet ġuridiċi rilevanti jiġu mfakkra dwar id-dmirijiet tagħhom li jipproteġu l-informazzjoni tal-persuni li tirrigwardahom.

F’konformità mar-regolamenti, l-informazzjoni personali tista’ tintuża fi proċedimenti kriminali oħra, fi proċedimenti kriminali li jittrattaw atti punibbli li jseħħu fil-Kroazja, fi proċeduri relatati mal-assistenza internazzjonali għall-ġustizzja kriminali, u fi sforzi internazzjonali ta’ kooperazzjoni tal-pulizija.

Hemm bżonn nirrapporta reat qabel ikolli aċċess għall-appoġġ għall-vittmi?

Il-vittma tirċievi informazzjoni u appoġġ mid-dipartiment tal-appoġġ għall-vittmi u għax-xhieda tal-qorti jew l-organizzazzjoni tas-soċjetà ċivili rilevanti, anke jekk din ma tirrappurtax ir-reat.

Protezzjoni personali jekk inkun ninsab fil-periklu

F’konformità mal-Artikolu 99 tal-Att dwar il-Kompiti u s-Setgħat tal-Pulizija, dment li ma jkunx stipulat mod ieħor minn liġi speċjali, u għall-perjodu ta’ żmien li fih ikun hemm raġunijiet raġonevoli għal din l-azzjoni, il-pulizija jiżguraw protezzjoni xierqa għall-vittma u għal kwalunkwe persuna oħra li tkun ipprovdiet jew tista’ tipprovdi informazzjoni rilevanti għall-proċedimenti personali, kif ukoll għal kwalunkwe persuna viċin tagħhom jekk huma jew persuni viċin tagħhom ikunu f’riskju ta’ periklu mit-trasgressur jew minn individwi oħra involuti fil-proċedimenti kriminali. Protezzjoni għall-vittma pprovduta mill-pulizija tfisser protezzjoni fiżika f’kull ħin.

X’tipi ta’ protezzjoni huma disponibbli?

F’konformità mal-Artikolu 130 tal-Att dwar Reati Minuri, il-pulizija jistgħu, temporanjament u sa tmint ijiem, jordnaw miżura ta’ prekawzjoni kontra individwu li b’mod raġonevoli jkun issuspettat li wettaq ir-reat. Fil-prattika, dan normalment jiġi kkonkretizzat f’inibizzjonijiet li jipprojbixxu lill-persuna suspettata milli żżur post jew żona partikolari (evizzjoni mid-dar tal-vittma), milli tersaq lejn persuna partikolari, jew milli tikkuntattja jew iżżomm kuntatt ma’ persuna partikolari. Fi żmien tmint ijiem, il-pulizija tressaq akkużi quddiem il-qorti kompetenti tar-reat minuri, li mbagħad tieħu deċiżjoni dwar jekk tissospendix jew testendix il-miżura ta’ prekawzjoni istigata. Barra minn hekk, skont l-Att dwar (il-Protezzjoni) kontra l-Vjolenza Domestika, matul il-proċedimenti ta’ reat minuri, il-qorti tista’ tordna li jittieħdu l-miżuri li ġejjin kontra t-trasgressur:

 1. trattament psikosoċjali obbligatorju;
 2. inibizzjoni li tipprojbixxi lit-trasgressur milli jersaq, jagħti fastidju jew isegwi lill-vittma ta’ vjolenza domestika;
 3. evizzjoni mid-dar kondiviża;
 4. trattament obbligatorju għall-abbuż ta’ sustanzi.

Skont l-Att dwar Reati Minuri, il-qorti tista’ tirrikorri wkoll għal miżuri protettivi u ta’ prekawzjoni oħra maħsuba biex jipproteġu lill-vittma milli tingħata fastidju mill-persuna suspettata.

Barra minn hekk, skont il-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali, minflok iżommu lill-individwu mixli taħt arrest, il-qorti u l-Avukat Ġenerali jistgħu jordnaw miżura ta’ prekawzjoni waħda jew aktar, inkluża inibizzjoni biex it-trasgressur jiġi pprojbit milli jżur post jew żona partikolari, milli jersaq lejn persuna partikolari, milli jikkuntattja jew iżomm kuntatt ma’ persuna partikolari, jew inibizzjoni li tipprojbixxi lit-trasgressur milli jsegwi jew jagħti fastidju lill-vittma jew lil persuna oħra, jew inkella evizzjoni mid-dar tal-vittma.

Min jista’ jipproteġini?

Il-vittma tista’ tikseb informazzjoni mingħand il-pulizija dwar id-drittijiet tagħha kollha, inkluża informazzjoni dwar id-dritt tagħha għall-protezzjoni, dwar it-tipi ta’ protezzjoni offruti, u dwar l-azzjoni li trid tittieħed mill-pulizija biex jipproteġu lill-vittma.

Xi ħadd jivvaluta l-każ tiegħi biex jara ninsabx f’riskju ta’ dannu ulterjuri mit-trasgressur?

Ladarba l-investigazzjoni tkun ġiet ikkompletata u d-dokumenti rilevanti jkunu ġew ippreżentati lill-korpi rilevanti ta’ ġustizzja kriminali, il-pulizija ma tkomplix tivvaluta l-ħtiġijiet tal-vittma għajr li twettaq kull miżura protettiva u ta’ prekawzjoni ordnata. Jekk jiġu riċevuti rapporti ta’ ċirkostanzi ġodda li jindikaw theddid ġdid mingħand it-trasgressur, il-pulizija tieħu azzjoni ulterjuri biex tipproteġi lill-vittma f’konformità mal-valutazzjoni tagħha u l-fatti tal-każ.

Xi ħadd jivvaluta l-każ tiegħi biex jara ninsabx f’riskju ta’ dannu ulterjuri mis-sistema ta’ ġustizzja kriminali (matul l-investigazzjoni u l-proċess)?

Is-sistema ta’ ġustizzja kriminali (matul il-proċedimenti investigattivi u tal-qorti) topera b’mod li jirrispetta d-drittijiet u l-istatus tal-vittma fil-proċeduri kriminali, f’konformità mal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Qabel jeżamina lill-vittma, il-korp prosekutur li jwettaq l-investigazzjoni jivvaluta s-sitwazzjoni tal-vittma f’kooperazzjoni mal-korpi, l-organizzazzjonijiet jew l-istituzzjonijiet li jipprovdu appoġġ u assistenza lill-vittmi tal-kriminalità. Il-valutazzjoni tas-sitwazzjoni tal-vittma tinvolvi d-determinazzjoni tal-ħtieġa li jiġu applikati miżuri ta’ protezzjoni speċjali għall-benefiċċju tal-vittma. Jekk tkun teżisti din il-ħtieġa, il-korp prosekutur jiddetermina l-miżuri protettivi li jridu jiġu applikati (arranġamenti speċjali għall-mistoqsijiet lill-vittma, l-użu ta’ teknoloġiji ta’ komunikazzjoni biex jiġi evitat kull kuntatt viżwali bejn il-vittma u t-trasgressur, u miżuri oħra stabbiliti mil-liġi). Fejn il-vittma ta’ reat tkun minorenni, tiġi preżunta l-ħtieġa li jiġu applikati miżuri protettivi speċjali, u dawn jiġu ddeterminati. Il-valutazzjoni tas-sitwazzjoni tal-vittma tieħu kont partikolari tal-karatteristiċi personali tal-vittma, tat-tip u n-natura tar-reat, u taċ-ċirkustanzi li fihom ikun twettaq ir-reat. Tingħata attenzjoni speċjali għall-vittmi li jkunu batew ħsara kbira minħabba l-gravità tar-reat, għall-vittmi ta’ reat li jkun twettaq minħabba l-karatteristiċi personali tal-vittma, u għall-vittmi li r-relazzjoni tagħhom mat-trasgressur tagħmilhom vulnerabbli b’mod partikolari.

X’tip ta’ protezzjoni hija disponibbli għall-vittmi vulnerabbli ħafna?

Is-sistema ta’ ġustizzja kriminali (matul il-proċedimenti investigattivi u tal-qorti) topera b’mod li jirrispetta d-drittijiet u l-istatus tal-vittma fil-proċeduri kriminali, f’konformità mal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Qabel jeżamina lill-vittma, il-korp prosekutur li jwettaq l-investigazzjoni jivvaluta s-sitwazzjoni tal-vittma f’kooperazzjoni mal-korpi, l-organizzazzjonijiet jew l-istituzzjonijiet li jipprovdu appoġġ u assistenza lill-vittmi tal-kriminalità. Il-valutazzjoni tas-sitwazzjoni tal-vittma tinvolvi d-determinazzjoni tal-ħtieġa li jiġu applikati miżuri ta’ protezzjoni speċjali għall-benefiċċju tal-vittma. Jekk tkun teżisti din il-ħtieġa, il-korp prosekutur jiddetermina l-miżuri protettivi li jridu jiġu applikati (arranġamenti speċjali għall-interrogazzjoni tal-vittma, l-użu ta’ teknoloġiji ta’ komunikazzjoni biex jiġi evitat kull kuntatt viżiv bejn il-vittma u t-trasgressur, u miżuri oħra stabbiliti mil-liġi). Fejn il-vittma ta’ reat tkun minorenni, tiġi preżunta l-ħtieġa li jiġu applikati miżuri protettivi speċjali, u dawn jiġu ddeterminati. Il-valutazzjoni tas-sitwazzjoni tal-vittma tieħu kont partikolari tal-karatteristiċi personali tal-vittma, tat-tip u n-natura tar-reat, u taċ-ċirkostanzi li fihom ikun twettaq ir-reat. Tingħata attenzjoni speċjali għall-vittmi li jkunu ġarrbu ħsara kbira minħabba l-gravità tar-reat, għall-vittmi ta’ reat li jkun twettaq minħabba l-karatteristiċi personali tal-vittma, u għall-vittmi li r-relazzjoni tagħhom mat-trasgressur tagħmilhom vulnerabbli b’mod partikolari.

Jiena minorenni – għandi drittijiet speċjali?

Jekk vittma ta’ reat tkun minorenni, din għandha d-drittijiet addizzjonali li ġejjin minbarra d-drittijiet ordinarji ta’ vittma:

 1. id-dritt li tkun irrappreżentata minn persuna awtorizzata, bl-ispiża ta’ din ir-rappreżentazzjoni ffinanzjata mill-baġit tal-gvern;
 2. id-dritt li l-informazzjoni personali tagħha tiġi ttrattata b’mod kunfidenzjali;
 3. id-dritt li jiġi eskluż il-pubbliku.

Minorenni hija kull persuna taħt l-età ta’ 18-il sena.

Xhud minorenni jew vittma tiġi eżaminata mill-imħallef inkwirenti f’seduta ta’ smigħ evidenzjarja, u t-taħrika tintbagħat lill-ġenituri jew lill-kustodji tagħha.

Membru tal-familja tiegħi miet minħabba r-reat – x’inhuma d-drittijiet tiegħi?

Skont l-Att dwar il-Vittmi tal-Kriminalità (Kumpens Finanzjarju), meta l-vittma diretta tmut b’riżultat ta’ kriminalità vjolenti, il-vittma indiretta (il-konjuġi, is-sieħeb, il-ġenitur, it-tfal tar-rispett, il-ġenitur tar-rispett, l-omm tar-rispett, il-missier tar-rispett jew l-irbib tal-vittma diretta jew tal-persuna li magħha l-vittma diretta kienet tgħix f’relazzjoni bejn koppja tal-istess sess) hija intitolata għal kumpens finanzjarju kif preskritt mill-Att dwar il-Vittmi tal-Kriminalità (Kumpens Finanzjarju).

Il-vittma indiretta li kienet appoġġata mill-vittma (diretta) deċeduta hija intitolata għal kumpens ta’ mhux aktar minn HRK 70 000 b’riżultat tat-telf tal-manteniment statutorju, u għal kumpens ta’ mhux aktar minn HRK 5 000 għall-ispejjeż normali tal-funeral, fejn din tkun ħallsithom.

Bħala l-parti ċivili, kull persuna li membru tal-familja tagħha jkun tilef ħajtu bħala vittma ta’ reat hija intitolata tipparteċipa fil-proċedimenti kriminali u titlob kumpens (kemm jekk fi proċedimenti kriminali kif ukoll f’dawk ċivili).

Il-membru tal-familja tiegħi kien vittma ta’ reat – x’inhuma d-drittijiet tiegħi?

Il-vittma indiretta titqies li hija l-konjuġi, is-sieħeb, il-wild, il-ġenitur, it-tfal tar-rispett, il-ġenitur tar-rispett, l-omm tar-rispett, il-missier tar-rispett jew l-irbib tal-vittma diretta jew tal-persuna li magħha l-vittma diretta kienet tgħix f’relazzjoni bejn koppja tal-istess sess.

Il-vittma indiretta titqies ukoll li hija n-nannu, in-nanna jew in-neputi, jekk wieħed minnhom ikun il-vittma diretta, dment li t-tlieta li huma jkunu jikkondividu unità domestika konġunta għal perjodu estiż u li n-nannu u n-nanna jkunu qed jissostitwixxu lill-ġenituri.
Il-koabitazzjoni u r-relazzjonijiet tal-istess sess jiġu interpretati skont ir-regolamenti Kroati.

Jekk il-vittma ta’ reat tkun tilfet ħajjitha, il-vittmi indiretti huma intitolati għall-kumpens (b’riżultat tat-telf tal-manteniment statutorju u fir-rigward tal-ispejjeż normali tal-funeral).

Għandi aċċess għal servizzi ta’ medjazzjoni? X’inhuma l-kundizzjonijiet? Se nkun sikur waqt il-medjazzjoni?

Il-Kroazja tuża l-mudell ta’ medjazzjoni vittma-trasgressur fi proċedimenti prekriminali għal trasgressuri minuri u żgħażagħ. Dan jagħmel parti mis-sistema ta’ diskrezzjoni kundizzjonali. Meta tagħmel dan, hija tosserva d-dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-Qrati tal-Minorenni li jirregola l-obbligu speċjali li trasgressuri minuri u żgħażagħ jinvolvu lilhom infushom fil-proċess ta’ medjazzjoni permezz ta’ soluzzjoni alternattiva għat-tilwim. Fi kliem ieħor, jekk it-trasgressur minuri jikkonforma ma’ dan l-obbligu, huwa ma jkollux għalfejn jitla’ l-qorti.

Mill-2013, il-Kroazja għandha total ta’ 60 medjatur li tħarrġu fi programm ta’ sena li jikkonsisti f’170 siegħa ta’ tagħlim (li jinkludu lezzjonijiet, assenjamenti, logħob ta’ rwol u eżerċizzji prattiċi ta’ mentoraġġ, kif ukoll superviżjoni). Dawn huma l-uniċi professjonisti fil-Kroazja li huma awtorizzati jamministraw ġustizzja riparatriċi f’kawżi kriminali, u rċevew iċ-ċertifikati tagħhom mill-Ministeru Kroat tal-Politika Soċjali u ż-Żgħażagħ, mill-Assoċjazzjoni tas-Soluzzjonijiet Alternattivi għat-Tilwim u mill-UNICEF.

B’riżultat ta’ dan, il-belt żgħira ċentrali ta’ kull kontea Kroata tuża s-servizz proprju tagħha ta’ soluzzjonijiet alternattivi għat-tilwim.

Fejn nista’ nsib il-liġi li tiddikjara d-drittijiet tiegħi?

Il-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali
L-Att dwar il-Vittmi tal-Kriminalità (Kumpens Finanzjarju)

L-aħħar aġġornament: 08/10/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Feedback

Uża l-formola li ġejja biex taqsam il-kummenti u l-feedback tiegħek fis-sit web ġdid tagħna