Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Ġermaniż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Drittijiet tal-vittmi - skont il-pajjiż

Jien vittma ta’ reat. Lil min għandi nikkuntattja għall-appoġġ u għall-assistenza?

F’konformità mat-Taqsima 66 StPO, il-Ministeru Federali tal-Ġustizzja daħal f’kuntratti ma’ organizzazzjonijiet xierqa u stabbiliti li jipprovdu assistenza lill-vittmi wara li jivverifikaw li ġew issodisfati l-kundizzjonijiet statutorji. Id-dettalji ta’ dawn l-organizzazzjonijiet jistgħu jinstabu billi tikklikkja fuq il-link li ġejja, fejn dawn tqassmu skont l-istat federali: Organizzazzjonijiet ta’ appoġġ għall-vittmi

Hotline ta’ appoġġ għall-vittmi

L-Uffiċċju Federali tal-Protezzjoni Soċjali (Sozialministeriumservice): 0043 158831 u l-Hotline ġenerali għall-Vittmi: 0800 112 112

L-appoġġ għall-vittmi hu mingħajr ħlas?

Iva.

X’tipi ta’ appoġġ nista’ nirċievi mingħand is-servizzi jew l-awtoritajiet tal-Istat?

Il-vittmi ta’ reat jirċievu kumpens finanzjarju f’konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-Kumpens għall-Vittmi (Verbrechensopfergesetz (VOG)), il-Gazzetta tal-Liġi Federali (BGBl.) 288/1972.

Skont il-VOG, il-proċedura hi l-istess għall-applikanti kollha (ċittadini tal-Awstrija u barranin). Din hi proċedura amministrattiva li matulha l-awtorità trid tistabbilixxi l-fatti rilevanti u tasal għal deċiżjoni dwar l-assistenza li ssir applikazzjoni għaliha. L-applikant hu meħtieġ jikkoopera mal-proċedura u jipprovdi l-informazzjoni neċessarja (inkluż għall-fini ta’ stabbiliment tad-danni).

L-applikazzjonijiet skont il-VOG iridu jiġu ppreżentati lill-Uffiċċju Federali tal-Protezzjoni Soċjali, li jiddeċiedi dwarhom ukoll.

X’tipi ta’ appoġġ nista’ nirċievi mingħand organizzazzjonijiet nongovernattivi?

Il-persuni li ġejjin huma intitolati għal servizzi ta’ assistenza għall-vittmi:

  • vittmi ta’ reat vjolenti, ta’ reat sesswali jew ta’ theddida perikoluża, jew vittmi li d-dipendenza personali tagħhom setgħet ġiet sfruttata fit-twettiq ta’ att kriminali deliberat;
  • il-konjuġi, is-sħab f'koabitazzjoni, il-qraba tal-ewwel grad, l-aħwa u dipendenti oħra ta’ persuna li tmut minħabba reat, kif ukoll qraba oħra li kienu xhieda tal-mewt ta’ qarib.

Fuq talba, dawn il-vittmi jridu jingħataw appoġġ psikoloġiku u legali, dment li dan ikun meħtieġ biex jiġu ssalvagwardjati d-drittijiet proċedurali tagħhom, b’kunsiderazzjoni kemm jista’ jkun tal-involviment personali tagħhom. L-organizzazzjonijiet ta’ appoġġ għall-vittmi nnifishom huma responsabbli biex jivvalutaw jekk it-tali assistenza hix “meħtieġa”. Il-vittmi ta’ reat sesswali li jkollhom anqas minn 14-il sena dejjem ikunu intitolati għal appoġġ psikosoċjali.

APPOĠĠ PSIKOSOĊJALI

Fil-kuntest tal-appoġġ psikosoċjali, il-vittmi jitħejjew għall-istress psikoloġiku tal-proċedimenti, jiġu sostnuti fl-indirizzar tal-esperjenzi tagħhom (ansjetajiet, disprament, niket jew rabja) u jiġu akkumpanjati wkoll matul is-seduti li jkunu parti mill-investigazzjoni jew mill-proċess.

APPOĠĠ LEGALI

L-iskop tal-appoġġ legali hu li tingħata assistenza lill-vittmi biex jasserixxu drittijiethom fil-kuntest tal-proċedimenti kriminali. Dan hu partikolarment siewi u neċessarju jekk ċirkustanzi speċifiċi jwasslu għal tħassib li d-drittijiet tal-vittmi mhux se jiġu rispettati b’mod suffiċjenti matul il-proċedimenti. Jekk il-vittma ġarrbet ħsara jew dannu minħabba r-reat, l-avukat jista’ jitlob kumpens (eż. għal dannu immaterjali) f’isem il-vittma (jekk il-vittma jkollha l-istatus ta’ pretendent ċivili).

L-aħħar aġġornament: 10/12/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Feedback

Uża l-formola li ġejja biex taqsam il-kummenti u l-feedback tiegħek fis-sit web ġdid tagħna