Drittijiet tal-vittmi - skont il-pajjiż

Awstrija

Il-kontenut ipprovdut minn
Awstrija

X’inhi l-proċedura biex nitlob kumpens mingħand it-trasgressur? (eż. kawża l-qorti, talba ċivili, proċedura ta’ adeżjoni)

Biex jasserixxu talbiet finanzjarji (pereż. għal kumpens għal dannu immaterjali, spejjeż tat-trattament), il-vittmi jistgħu

 • jiftħu kawża ċivili kontra t-trasgressur jew
 • jissieħbu fil-proċedimenti kriminali kontra l-persuna akkużata bħala pretendent ċivili.

Biex tasserixxi talbiet bħala pretendent ċivili matul proċedimenti kriminali, int trid tippreżenta dikjarazzjoni. Id-dikjarazzjoni trid tinkludi kwantifikazzjoni speċifika tat-talba li tiġi ppreżentata bħala kumpens għat-telf ikkawżat mir-reat jew mid-dannu mġarrab u turi l-intitolament għal dawn it-talbiet (il-motivazzjonijiet għad-danni/għall-kumpens u l-livell ta’ dawn). Kundizzjoni oħra hi li l-akkużat jiġi kkundannat għad-dannu kkawżat.

Int għandek tissieħeb fil-proċedimenti kriminali bħala pretendent ċivili mill-aktar fis possibbli (idealment meta r-reat jiġi rrapportat lill-pulizija). Wara li jitressqu l-akkużi quddiem il-qorti kompetenti, id-dikjarazzjoni tista’ titniżżel fuq ir-rekord mal-prosekutur pubbliku kompetenti wkoll jew inkella tiġi ppreżentata bil-miktub mingħajr ebda rekwiżit formali. Matul il-proċess, id-dikjarazzjoni trid tiġi ppreżentata sa mhux aktar tard minn meta tiġi kkumpilata l-evidenza kollha. Dak hu wkoll l-aħħar mument li fih tista’ tiġi kkwantifikata t-talba.

Il-qorti ordnat lit-trasgressur biex iħallasni d-danni/kumpens. Kif nista’ niżgura li t-trasgressur iħallas?

Jekk il-parti kkundannata tonqos milli tirrispetta l-obbligu tagħha li tħallas is-somma mogħtija, il-kreditur, jiġifieri l-vittma li lilha ngħata l-kumpens, jista’ jniedi miżuri ta’ infurzar bl-għajnuna tal-qorti. Għal dan l-għan, trid tiġi ppreżentata applikazzjoni bil-miktub jew orali (applikazzjoni għal infurzar) mal-qorti distrettwali kompetenti. Int għandek 30 sena biex tasserixxi talba għal kumpens mogħtija f’sentenza tal-qorti legalment vinkolanti. Wara dan iż-żmien, it-talba tiġi preskritta.

Jekk l-assi tal-parti kkundannata jiġu ddikjarati li ġew ikkonfiskati, il-vittma jkollha d-dritt li titlob is-saldu tal-kumpens mogħti lilha mill-assi maqbuda mill-istat.

Jekk it-trasgressur ma jħallasx, jista’ l-Istat iħallasni avvanz? Taħt liema kundizzjonijiet?

Pagament bil-quddiem jista’ jingħata biss jekk il-pagament ma setax isir minħabba n-notifika ta’ sentenza. Dan ikun il-każ, pereżempju, jekk it-trasgressur ma jkunx jista’ jaqla’ introjtu minħabba n-notifika ta’ sentenza kustodjali jew ma jkollux fondi għaliex ħallas multa. Kundizzjoni għar-riċevuta ta’ dan l-avvanz hi li l-pretendent ċivili jkun ingħata kumpens f’sentenza tal-qorti legalment vinkolanti minħabba mewt, korriment fiżiku, ħsara għas-saħħa jew telf finanzjarju. F’ċerti każijiet, il-possibbiltà ta’ ħlas bil-quddiem tkun eskluża (eż. jekk jeżistu intitolamenti oħra għall-pagamenti tal-istat jew id-dannu jirriżulta minn involviment fi ġlieda jew minn negliġenza gravi).

It-talba għal ħlas bil-quddiem trid tiġi ppreżentata quddiem il-qorti kriminali kompetenti.

Jien intitolat(a) għal kumpens mill-Istat?

Il-vittmi ta’ reat jistgħu jirċievu kumpens finanzjarju mill-istat jekk

 • ma setgħux iwettqu l-professjoni tagħhom minħabba mard jew trattament ta’ segwitu, eċċ. u konsegwentement ikunu rċevew livell inferjuri ta’ introjtu
 • kellhom iwettqu psikoterapija, xi intervent minħabba kriżi jew trattament ieħor biex itejbu saħħithom
 • ikunu meħtieġa trattamenti ortopediċi
 • saret ħsara f’nuċċalijiet jew f’dentaturi
 • ikun hemm bżonn ta’ riabilitazzjoni
 • jeħtieġu indokrar (f’dan il-każ tista’ titħallas għotja għall-indokrar)
 • ikunu għomja (f’dan il-każ tista’ titħallas għotja għall-persuni għomja)

Vittmi li ġarrbu korriment fiżiku serju wara l-31 ta’ Mejju 2009 jistgħu jirċievu kumpens b’somma f’daqqa għal dannu immaterjali.

Id-dipendenti superstiti tal-vittmi ta’ reat jirċievu

 • kumpens għat-telf tal-manteniment (jekk il-vittma mietet u l-konjuġi u/jew it-tfal tagħha jkunu tilfu l-appoġġ finanzjarju meħtieġ biex ikopru l-ispejjeż tal-għajxien tagħhom)
 • kura terapewtika (eż. psikoterapija) u kura ortopedika
 • spejjeż tal-funeral sa ammont massimu speċifikat.

Jien inkun intitolat(a) għal kumpens jekk it-trasgressur ma jiġix ikkundannat?

Jekk it-trasgressur ma jiġix ikkundannat, il-vittma tiġi riferita għall-qrati ċivili u tista’ tiftaħ kawża għal kumpens quddiem dawn il-qrati.

Jien inkun intitolat(a) għal ħlas ta’ emerġenza waqt li nkun qed nistenna d-deċiżjoni dwar it-talba tiegħi għall-kumpens?

Le.

L-aħħar aġġornament: 10/12/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Feedback

Uża l-formola li ġejja biex taqsam il-kummenti u l-feedback tiegħek fis-sit web ġdid tagħna