Cietušo tiesības (katrā valstī)

Kādu informāciju es saņemšu no iestādes (piem., policijas, prokurora) pēc tam, kad ir noticis noziedzīgs nodarījums, bet pirms būšu ziņojis par šo noziedzīgo nodarījumu?

Ja jūs esat cietis no noziedzīga nodarījuma, jūs par to varat ziņot policijai (vai prokuroram) mutiski vai rakstiski. Jūs varat arī lūgt citai personai ziņot par noziedzīgu nodarījumu jūsu vietā, bet jums šī persona rakstiski ir jāpilnvaro. Rakstiskā un parakstītā pilnvara tiks pievienota lietas materiāliem.

Kad ziņojat par noziedzīgu nodarījumu, jūs atbilstīgi jūsu vajadzībām varat saņemt informāciju par dienestiem un organizācijām, kas sniedz psiholoģisko palīdzību vai cita veida atbalstu cietušajiem. Jums ir arī tiesības saņemt informāciju par to, kā var saņemt juridisko palīdzību, kādas ir jūsu tiesības kriminālprocesā (tostarp par aizsardzības pasākumiem, kas paredzēti apdraudētiem lieciniekiem) un kā saņemt finansiālu kompensāciju no valsts. Šo informāciju jums sniegs pirmā tiesu iestāde, kurā būsiet vērsies (policija, prokuratūra). Jūs saņemsiet arī veidlapu, kurā norādīta visa šī informācija un kura jums būs jāparaksta. Informācija tiks sniegta jums saprotamā valodā.

Es nedzīvoju ES dalībvalstī, kurā notika noziedzīgs nodarījums (ES un trešo valstu pilsoņi). Kā tiek aizsargātas manas tiesības?

Ja jūs esat ārvalstnieks un esat cietis no noziedzīga nodarījuma Rumānijā, jums ir visas tās pašas tiesības, kādas ir Rumānijas pilsoņiem, kas cietuši no noziedzīgiem nodarījumiem.

Ja jūs nerunājat rumāņu valodā, jums ir tiesības saņemt bezmaksas tulka pakalpojumus, lai palīdzētu jums kontaktēties ar iestādēm, tostarp iesniegt sūdzību jums saprotamā valodā un saņemt informāciju, uz kuru jums ir tiesības, jums saprotamā valodā, kad ziņojat par noziedzīgo nodarījumu.

Ja jūs esat cilvēku tirdzniecības upuris, jums ir iespēja mitināties īpašās patvēruma vietās, kur jūs būsiet aizsargāts. Kriminālprocesa laikā jūs saņemsiet informāciju par procesu jums saprotamā valodā; jūs varat arī saņemt psiholoģisko un medicīnisko palīdzību. Rumānijas iestādes centīsies darīt visu, lai palīdzētu jums iespējami ātri atgriezties jūsu piederības valstī, un nodrošinās jums drošu transportu līdz Rumānijas robežai.

Ja jūs esat ārvalstnieks, jūs varat arī pieprasīt finansiālu kompensāciju no valsts, ja esat cietis no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem: slepkavības mēģinājums un slepkavības mēģinājums atbildību pastiprinošos apstākļos saskaņā ar Kriminālkodeksa 188. un 189. pantu; vardarbība ģimenē saskaņā ar Kriminālkodeksa 199. pantu; tīši noziedzīgi nodarījumi, kuru rezultātā cietušajam nodarīti miesas bojājumi; izvarošana, seksuāls uzbrukums, seksuālas attiecības ar nepilngadīgo un nepilngadīgo seksuāla pavešana saskaņā ar Kriminālkodeksa 218.–221. pantu; slikta izturēšanās pret nepilngadīgajiem saskaņā ar Kriminālkodeksa 197. pantu, kā arī cilvēku tirdzniecība un izmantošana un neaizsargātu personu tirdzniecības un izmantošanas mēģinājums.

Ja es ziņošu par noziegumu, kādu informāciju es saņemšu?

Kad jūs ziņosiet par noziedzīgu nodarījumu, policijas amatpersona, kas reģistrē sūdzību, jums izskaidros jūsu lietas virzības procedūru. Policijai ir jāsastāda rakstisks ziņojums, kurā jānorāda, kāda informācija jums tika sniegta.

Jūs saņemsiet informāciju par:

 • jūsu tiesībām kriminālprocesā;
 • organizācijām, kurās varat vērsties pēc palīdzības, un to sniegtajiem pakalpojumiem;
 • to, kā jūs varat saņemt aizsardzību;
 • nosacījumiem un procedūru, kā var saņemt finansiālu kompensāciju no valsts;
 • nosacījumiem un procedūru, kā var saņemt bezmaksas juridisko palīdzību.

Vēlāk, procesa laikā, jūs varat saņemt informāciju par izmeklēšanas gaitu un, ja prokurors nolemj lietu nenodot tiesai, — minētā lēmuma kopiju. Šai nolūkā jums ir jāiesniedz lūgums policijas amatpersonai vai prokuroram, kas strādā ar jūsu lietu, un jānorāda pasta adrese Rumānijā, e-pasta adrese vai elektroniskās ziņojumapmaiņas adrese informācijas saņemšanai.

Ja prokurors nolemj lietu virzīt iztiesāšanai tiesā, jūs izsauks uz tiesu.

Ja ir paredzēts jūs uzklausīt tiesā, jūs arī informēs par jūsu tiesībām un pienākumiem, proti, par:

 • tiesībām uz jurista palīdzību vai (attiecīgā gadījumā) tiesībām saņemt bezmaksas juridisko palīdzību;
 • tiesībām likumā atļautos gadījumos izmantot mediatora pakalpojumus;
 • tiesībām ierosināt pierādījumu iesniegšanu, izteikt iebildumus un secinājumus saskaņā ar likumu;
 • tiesībām tikt informētam par procesa gaitu;
 • tiesībām iesniegt iepriekšēju sūdzību, ja tas ir nepieciešams (attiecībā uz atsevišķu veidu noziegumiem, lai tiktu turpināta pret pārkāpēju vērstās lietas izskatīšana, ir jāiesniedz jūsu pieteikums iepriekšējas sūdzības veidā). Tiesu iestādes nepieciešamības gadījumā izskaidros šos jautājumus. Iepriekšējas sūdzības ir paredzētas tāpēc, lai lūgtu turpināt kriminālprocesu pret pārkāpēju. Iepriekšēja sūdzība atšķiras no sūdzības, kuru jūs iesniedzāt policijai vai prokuroram, lai informētu, ka pret jums tika izdarīts noziedzīgs nodarījums;
 • tiesībām procesā kļūt par civilprasītāju;
 • pienākumu ierasties pēc tiesu iestāžu izsaukuma;
 • pienākumu paziņot par adreses maiņu;
 • tiesībām tikt informētam par pārkāpēja atbrīvošanu — gadījumā, ja pārkāpējam tiek noteikts cietumsods vai pirmstiesas apcietinājums.

Vai man ir tiesības saņemt bezmaksas mutiskās vai rakstiskās tulkošanas pakalpojumus (kad es sazinos ar policiju vai citām iestādēm, kā arī izmeklēšanas un tiesas procesa laikā)?

Jā. Jums visā kriminālprocesa laikā ir tiesības saņemt rakstiskās un mutiskās tulkošanas pakalpojumus.

Kā iestāde nodrošina, ka es saprotu un tieku saprasts (ja esmu bērns vai ja man ir invaliditāte)?

Kriminālprocesa laikā personai ar invaliditāti neatkarīgi no tās statusa (apsūdzētais, cietušais, liecinieks) ir jāpiedāvā tulka, psihologa un/vai (nepilngadīgajiem) Sociālā darba un bērnu aizsardzības ģenerāldirekciju (Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului) pārstāvja pakalpojumi.

Spēkā esošais tiesiskais regulējums paredz, ka reģionālās sociālā darba un bērnu aizsardzības direkcijas var sniegt attiecīgajām personām īpašu palīdzību un, ja nepieciešams, medicīnisko palīdzību.

Cietušo atbalsta pakalpojumi

Atkarībā no noziedzīgā nodarījuma būtības (jo īpaši tad, ja tas veikts pret personām) policijas amatpersona var ieteikt cietušajam vai aicināt cietušo vērsties pēc palīdzības psiholoģiskās konsultēšanas dienestos.

Ja jūs esat cietis no īpašas kategorijas noziedzīga nodarījuma (slepkavības mēģinājuma un slepkavības mēģinājuma atbildību pastiprinošos apstākļos saskaņā ar Kriminālkodeksa 188. un 189. pantu; vardarbības ģimenē saskaņā ar Kriminālkodeksa 199. pantu; tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem, kuru rezultātā cietušajam nodarīti miesas bojājumi; izvarošanas, seksuāla uzbrukuma, seksuālām attiecībām ar nepilngadīgo un nepilngadīgo seksuālas pavešanas saskaņā ar Kriminālkodeksa 218.–221. pantu; sliktas izturēšanās pret nepilngadīgajiem saskaņā ar Kriminālkodeksa 197. pantu, kā arī cilvēku tirdzniecības un izmantošanas un neaizsargātu personu tirdzniecības un izmantošanas mēģinājuma), jūs varat bez maksas saņemt psiholoģisku palīdzību (pieaugušie — līdz trim mēnešiem, bērni līdz 18 gadu vecumam — līdz sešiem mēnešiem), medicīnisko palīdzību vai jebkādu citu palīdzību, kas nepieciešama. Šāda veida palīdzība tiek piedāvāta bez maksas tikai tad, ja jūs par noziedzīgo nodarījumu esat ziņojis policijai. Pēc ziņojuma iesniegšanas policijas amatpersonai jūs varat vērsties pēc palīdzības probācijas dienestos.

Ja esat cietis no vardarbības ģimenē, jūs varat vērsties pēc palīdzības pie kāda no ģimenes lietu asistentiem, kurš strādā Darba un sociālo lietu ministrijā (Ministerul Muncii și Justiției Sociale). Minētā ministrija nodrošina dažāda veida palīdzību personām, kas cietušas no vardarbības ģimenē (piem., psiholoģisko palīdzību, identitātes aizsardzību utt.). Kā persona, kas cietusi no vardarbības ģimenē, jūs arī varat lūgt izmitināšanu centrā, kas paredzēts no vardarbības ģimenē cietušām personām, kur jūs saņemsiet aizsardzību un konsultācijas.

Kas sniedz atbalstu cietušajiem?

Rumānijā atkarībā no noziedzīgā nodarījuma veida cietušais var saņemt īpašu atbalstu no šādām iestādēm.

Ja esat cietis no vardarbības ģimenē, jūs varat sazināties ar Valsts aģentūru par vienlīdzīgām iespējām sievietēm un vīriešiem (Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Bărbați și Femei) un Sociālā darba un bērnu aizsardzības ģenerāldirekcijām (DGASPC).

Ja vēl neesat sasniedzis 18 gadu vecumu un esat cietis no noziedzīga nodarījuma, jūs varat sazināties ar Bērnu tiesību aizsardzības un adopcijas valsts iestādi (Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție — ANPDCA) un Sociālā darba un bērnu aizsardzības ģenerāldirekcijām (DGASPC).

Ja esat cilvēku tirdzniecības upuris, jūs varat sazināties ar Iekšlietu ministrijas (Ministerul Afacerilor Interne — MAI) Valsts aģentūru cilvēku tirdzniecības novēršanai (Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane — ANITP).

Ir arī vairākas nevalstiskās organizācijas (NVO), kas sniedz dažāda veida atbalstu cietušajiem. Iestāde, ar kuru sazināsieties, nosūtīs jūs pie attiecīgās NVO darbiniekiem.

Ja esat cietis no tāda vardarbīga noziedzīga nodarījuma kā, piemēram, slepkavības mēģinājums un slepkavības mēģinājums atbildību pastiprinošos apstākļos saskaņā ar Kriminālkodeksa 188. un 189. pantu; vardarbība ģimenē saskaņā ar Kriminālkodeksa 199. pantu; tīši noziedzīgi nodarījumi, kuru rezultātā cietušajam nodarīti miesas bojājumi; izvarošana, seksuāls uzbrukums, seksuālas attiecības ar nepilngadīgo un nepilngadīgo seksuāla pavešana saskaņā ar Kriminālkodeksa 218.–221. pantu; slikta izturēšanās pret nepilngadīgajiem saskaņā ar Kriminālkodeksa 197. pantu, kā arī cilvēku tirdzniecība un izmantošana un neaizsargātu personu tirdzniecības un izmantošanas mēģinājums, jūs varat vērsties pēc palīdzības probācijas dienestos.

Vai policija automātiski mani nosūtīs cietušo atbalsta saņemšanai?

Jā, tiesu iestādēm ir jānosūta jūs šādu pakalpojumu saņemšanai.

Kā tiek aizsargāts mans privātums?

Ja tiesu iestādes kriminālizmeklēšanas vai tiesvedības laikā uzskata, ka jūsu sniegtās informācijas vai citu iemeslu dēļ var tikt aizskarts jūsu privātums vai cieņa, tās pēc savas iniciatīvas vai pēc jūsu pieteikuma var veikt pasākumus jūsu konfidencialitātes un privātuma aizsardzībai, piemēram:

 • aizsargāt jūsu personas datus;
 • ja ar citiem pasākumiem nav pietiekami, veikt jūsu uzklausīšanu, izmantojot audiovizuālus līdzekļus un izmainot jūsu balsi un attēlu, nenosakot jums pienākumu ierasties klātienē;
 • noteikt, ka jūsu iztaujāšanas laikā tiesas sēde ir slēgta.

Turklāt tiesvedības laikā tiesa var aizliegt publicēt tekstus, zīmējumus, fotogrāfijas vai attēlus, kas varētu atklāt jūsu identitāti.

Tiesa var arī pasludināt tiesas sēdi par slēgtu, ja atklātā sēdē varētu tikt skarta jūsu cieņa vai privātums.

Probācijas dienesta darbiniekiem pret to rīcībā esošajiem datiem, īstenojot savas pilnvaras, ir jāizturas kā pret konfidenciālu informāciju. Izņēmums no šā noteikuma ir informācija, kas tiek sniegta tiesu iestādēm kriminālprocesa ietvaros. Konsultantiem, dienestu vadītājiem un inspektoriem ir jāsaglabā to rīcībā esošo dokumentu konfidencialitāte, gan pildot savus amata pienākumus, gan sabiedrībā. Informāciju par dienestā reģistrētajām lietām, kā arī jebkādu informāciju, kas saistīta ar konkrēto organizāciju un tās darbību, dara pieejamu plašsaziņas līdzekļiem, ievērojot to personu datu konfidencialitāti, kas ir dienesta pakalpojumu saņēmēji.

Vai man ir jāziņo par noziedzīgu nodarījumu, lai man būtu pieejams cietušo atbalsts?

Lai varētu saņemt cietušo atbalsta pakalpojumus, jums ir jāziņo attiecīgajām struktūrām par noziedzīgo nodarījumu.

Personas aizsardzība apdraudējuma gadījumā

Kāda veida aizsardzība ir pieejama?

Jums ir tiesības uz aizsardzības pasākumiem gan kriminālizmeklēšanas, gan tiesvedības laikā, ja tiesu iestādes uzskata, ka jums varētu draudēt briesmas.

Ir ļoti svarīgi, lai jūs zinātu, ka — gadījumā, ja tiesu iestādes uzskata, ka jums varētu draudēt briesmas jūsu sniegtās informācijas vai citu iemeslu dēļ, — tās pēc jūsu pieteikuma vai pēc savas iniciatīvas var veikt noteiktus pasākumus, lai nodrošinātu jūsu aizsardzību, piemēram:

 • jūsu mājokļa vai pagaidu dzīvesvietas novērošanu vai apsardzi;
 • jūsu vai jūsu ģimenes locekļu pavadīšanu un aizsardzību pārvietošanās laikā;
 • jūsu identitātes datu aizsardzību (lai aizsargātu jūsu identitāti, lietā var netikt iekļauti personas dati, norādot, ka šī informācija ir slepena);
 • ja ar citiem pasākumiem nav pietiekami, — jūsu uzklausīšanu, izmantojot audiovizuālus līdzekļus un izmainot jūsu balsi un attēlu, nenosakot jums pienākumu ierasties klātienē (šādā gadījumā jums nav jāierodas pie policijas amatpersonas, prokurora vai tiesneša un jūs neatradīsities tajā pašā vietā, kur pārkāpējs);
 • noteikt, ka jūsu iztaujāšanas laikā tiesas sēde ir slēgta.

Turklāt tiesvedības laikā tiesa var aizliegt publicēt tekstus, zīmējumus, fotogrāfijas vai attēlus, kas varētu atklāt jūsu identitāti.

Tāpat, ja jūs esat liecinieks kriminālprocesā vai sniedzat informāciju, kas palīdz tiesu iestādēm atrisināt ar smagiem noziegumiem saistītas lietas vai novērst būtiska kaitējuma rašanos, pat ja neesat iesaistīts lietā, jūs varat lūgt policijas amatpersonai vai prokuroram, kas veic izmeklēšanu, iekļaut jūs liecinieku aizsardzības programmā. Minētā programma ietver vairākus pasākumus, piemēram:

 • jūsu identitātes slēpšanu, tostarp jūs varat piedalīties sēdēs ar audiovizuālu līdzekļu starpniecību un var nodrošināt, ka jūsu balss vai attēls tiek izmainīts;
 • policijas apsardzību jūsu mājai un policijas eskortu ceļā uz kriminālizmeklēšanas struktūrām;
 • pārvietošanu;
 • identitātes maiņu, tostarp jūsu ārējā izskata izmainīšanu, ja tas ir nepieciešams.

Ja jūs piedalāties liecinieku aizsardzības programmā, jūs varēsiet izmantot papildu palīdzību, piemēram:

 • saistībā ar iekļaušanos atšķirīgā sociālajā vidē;
 • saistībā ar jaunas profesionālās kvalifikācijas iegūšanu;
 • jums var tikt nodrošināta jauna darbvieta;
 • jūs saņemsiet finansiālu atbalstu līdz jaunas darbvietas atrašanai.

Ja nepieciešams, liecinieku aizsardzības programmā var piedalīties arī jūsu pirmās pakāpes radinieki (piem., bērni vai vecāki) un laulātais.

Ja jūs neesat iekļauts liecinieku aizsardzības programmā kriminālizmeklēšanas laikā, jūs varat pieteikties šai programmai tiesvedības laikā.

Atkarībā no noziedzīgā nodarījuma veida ir pieejama papildu aizsardzība:

 • ja jūs esat cietis no vardarbības ģimenē, jūs varat lūgt tiesu aizliegt pārkāpējam uzturēties jūsu kopīgajā mājoklī. Vai arī jūs kā cietušais varat tikt izmitināts centrā, kas paredzēts no vardarbības ģimenē cietušām personām. Šāda izmitināšana ir pieejama tikai steidzamos gadījumos, kad jūsu drošības nolūkā ir nepieciešama izolēšana no pārkāpēja vai kad to rakstiski ir atļāvis par jūsu lietu atbildīgais ģimenes lietu asistents. Minētajā centrā jums bez maksas ir pieejama naktsmītne un jūs bez maksas varat saņemt pārtiku, medicīnisko aprūpi, psiholoģisko palīdzību un juridisko palīdzību;
 • ja jūs esat cietis no cilvēku tirdzniecības, jūs varat tikt izmitināts cietušo aizsardzības centrā. Izmitināšana parasti ir pieejama uz 10 dienu laikposmu, bet tiesa var pagarināt jūsu uzturēšanos līdz tiesvedības beigām. Ja nepieciešams, policija var nodrošināt fizisko aizsardzību kriminālprocesa laikā. Ja jūs esat cilvēku tirdzniecības upuris, tiesas sēde nebūs atklāta.

Ja uzskatāt, ka jums draud briesmas, jums ir jāinformē policijas amatpersona, prokurors vai tiesnesis un jāsniedz pēc iespējas vairāk informācijas.

Minētie pasākumi ir pieejami gan kriminālizmeklēšanas, gan tiesvedības stadijā.

Kas man var piedāvāt aizsardzību?

Jūsu aizsardzību nodrošinās Rumānijas policija.

Vai kāds izskatīs manu lietu, lai novērtētu, vai pārkāpējs nevarēs man kaitēt turpmāk?

Ja pēc kriminālprocesa pabeigšanas jums joprojām draud briesmas, tiesu iestādes apsvērs iespēju jūs iekļaut liecinieku aizsardzības programmā, ja jūs tajā jau neesat iekļauts.

Attiecībā uz cilvēku tirdzniecības upuriem šo risku izvērtēs specializētas policijas struktūras.

Vai kāds izskatīs manu lietu, lai novērtētu, vai saistībā ar krimināltiesvedības sistēmu man netiks nodarīts turpmāks kaitējums (izmeklēšanas un iztiesāšanas laikā)?

Jā, jūsu lieta var tikt izvērtēta. Piemēram, noteiktu kategoriju noziedzīgu nodarījumu gadījumā (vardarbība ģimenē, izvarošana, seksuāls uzbrukums utt.) cietušos pēc to lūguma uzklausīs tikai tā paša dzimuma personas.

Lai izvairītos no turpmāka kaitējuma nodarīšanas cietušajam, cietušo pusi atkārtoti iztaujās tikai tad, ja tas ir noteikti nepieciešams kriminālprocesa mērķiem.

Lai izvairītos no turpmāka kaitējuma nodarīšanas cietušajam, liekot tam atkārtoti piedalīties uzklausīšanā tiesu iestādēs, kriminālprocesa tiesību akti arī paredz, ka cietušais, kas iesniedzis sūdzību par noziedzīgu nodarījumu, ir jāuzklausa nekavējoties vai, ja tas nav iespējams, — pēc sūdzības iesniegšanas, bez nepamatotas kavēšanās.

Cits pasākums cietušā labā ir viņa neinformēšana par pārkāpēja atbrīvošanu, ja cietušais nav īpaši lūdzis, lai viņu par to informētu.

Kāda aizsardzība ir pieejama īpaši neaizsargātiem cietušajiem?

Ja jūs esat neaizsargāts cietušais, jūs varat izmantot aizsardzības pasākumus, kas sīki izklāstīti iepriekšējās atbildēs par liecinieku aizsardzību.

Vai man ir īpašas tiesības, ja esmu nepilngadīgs?

Ja jūs esat bērns, kas cietis no izmantošanas, vardarbības, aizskāruma, nolaidības, nepienācīgas aprūpes vai cita noziedzīga nodarījuma, par šo noziedzīgo nodarījumu policijai var ziņot jebkura persona, arī jūs pats.

Nepilngadīgos jau sākotnēji uzskata par neaizsargātiem cietušajiem, un iestādēm jūs ir jāinformē par to, kādus aizsardzības pasākumus jūs varat saņemt.

Nepilngadīgie var saņemt palīdzību no Bērnu tiesību aizsardzības un adopcijas valsts iestādes. Ja jums draud briesmas, jūs varat iesniegt pieteikumu par tiesas rīkojuma izdošanu, ar kuru jums tiktu atļauts uzturēties vietā, kur jūs varat saņemt aizsardzību (piem., citā ģimenē vai īpašā centrā).

Ja jūs izsauc ierasties kriminālizmeklēšanas struktūrās un jums vēl nav 14 gadu, jums ir jāierodas kopā ar saviem vecākiem vai aizbildni. Ja jūsu vecāki vai aizbildņi ir iesaistīti kriminālprocesā vai varētu būt ieinteresēti ietekmēt jūsu liecību, iztaujāšana notiks radinieka vai citas tādas personas klātbūtnē, kuru iecēlusi policijas amatpersona, prokurors vai tiesnesis.

Turklāt tiesu iestādes var izlemt, ka ir nepieciešama psihologa klātbūtne, lai jums palīdzētu iztaujāšanas laikā. Jūs varat to lūgt tiesu iestādēs.

Iztaujāšana ir jāieraksta, bet gadījumā, ja tas nav iespējams, — jāprotokolē.

Jūsu uzklausīšanu var veikt viena un tā pati persona īpaši projektētās un pielāgotās telpās, ja tas ir iespējams.

Dažu kategoriju noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā cietušā iztaujāšanu var veikt tā paša dzimuma persona. Ar jums kopā var ierasties arī jūsu izvēlēta persona.

Jums visā procesa laikā ir tiesības uz juridisko pārstāvi. Ja jums nav jurista, tiesa jums palīdzēs to atrast. Ja jūsu ģimene nevar atļauties samaksāt par jurista pakalpojumiem, jums ir tiesības uz bezmaksas juridisko palīdzību.

Manas ģimenes loceklis ir miris noziedzīga nodarījuma rezultātā. Kādas ir manas tiesības?

Tādas personas laulātajam, bērnam vai apgādājamajam, kas mirusi slepkavības vai slepkavības atbildību pastiprinošos apstākļos rezultātā saskaņā ar Kriminālkodeksa 188. un 189. pantu, vai tīšu noziedzīgu nodarījumu rezultātā, ir tiesības uz bezmaksas juridisko palīdzību un finansiālu kompensāciju no valsts.

Papildus minētajiem gadījumiem bezmaksas juridiskā palīdzība ir pieejama arī saistībā ar citu kategoriju noziedzīgiem nodarījumiem, ja cietušā ikmēneša ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz valsts minimālo pamata darba algu, kāda noteikta attiecīgajā gadā, kad iesniedz pieteikumu bezmaksas juridiskās palīdzības saņemšanai.

Manas ģimenes loceklis ir cietis noziedzīga nodarījuma rezultātā. Kādas ir manas tiesības?

Lūdzam skatīt iepriekš norādīto informāciju.

Vai man ir pieejami mediācijas pakalpojumi? Kādi ir nosacījumi? Vai es mediācijas laikā būšu drošībā?

Mediācija ir iespējama tikai krimināltiesībās uzskaitītu mazāk smagu noziegumu gadījumā. Šo procedūru var piemērot tikai tad, ja gan jūs, gan pārkāpējs piekrīt tajā piedalīties. Mediācijas procedūrā jūs uzaicinās piedalīties virknē tikšanos ar pārkāpēju, lai apspriestu samierināšanās iespēju. Tikšanās sekmēs persona, ko sauc par mediatoru. Ja procedūra noslēdzas ar samierināšanos, jūs varat atsaukt savu sūdzību pret pārkāpēju un lieta tiks izbeigta. Turpretī tad, ja procedūra nav bijusi sekmīga, kriminālprocess turpināsies tā, it kā mediācija nemaz nebūtu notikusi.

Kur es varu atrast likumus, kuros noteiktas manas tiesības?

 • Likums Nr. 135/2010 par Kriminālprocesa kodeksu, ar grozījumiem un papildinājumiem (Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală)
 • Likums Nr. 678/2001 par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu, ar grozījumiem un papildinājumiem (Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane)
 • Valdības lēmums Nr. 1216/2001, ar ko apstiprina valsts rīcības plānu cilvēku tirdzniecības apkarošanai (Hotărârea de Guvern nr. 1.216/2001 privind aprobarea Planului național de acțiune pentru combaterea traficului de ființe umane)
 • Likums Nr. 211/2004 par noteiktiem pasākumiem noziedzīgos nodarījumos cietušo aizsardzībai, ar grozījumiem un papildinājumiem (Legea 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor)
 • Valdības 2007. gada 10. oktobra Lēmums Nr. 1238, ar ko apstiprina valsts īpašos standartus attiecībā uz specializētajiem palīdzības pakalpojumiem cilvēku tirdzniecības upuriem (Hotărârea Guvernului nr. 1238 din 10 octombrie 2007 pentru aprobarea Standardelor naționale specifice pentru serviciile specializate de asistență a victimelor traficului de persoane)
 • Likums Nr. 217/2003 par vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu, ar grozījumiem un papildinājumiem (Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie)
 • Likums Nr. 272/2004 par bērnu tiesību veicināšanu un aizsardzību, ar grozījumiem un papildinājumiem (Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului)
 • Likums Nr. 682/2002 par liecinieku aizsardzību, ar grozījumiem un papildinājumiem (Legea 682/2002 privind protecția martorilor)
 • Likums Nr. 192/2006 par mediāciju un mediatora profesijas organizāciju, ar grozījumiem un papildinājumiem (Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator)
Lapa atjaunināta: 18/10/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu