Cietušo tiesības (katrā valstī)

Kāds ir process zaudējumu atlīdzības pieprasīšanai no likumpārkāpēja? (piem., prasība tiesā, civilprasība, palīgprocess)

Kriminālnoziegumā cietušais var pieprasīt zaudējumu atlīdzību no likumpārkāpēja šādos veidos:

  1. var iesniegt prasību pret likumpārkāpēju civiltiesā; civilprocess ir nosacījums tiesas izdevumu apmaksai; civilprocesa lietas var uzsākt neatkarīgi no apsūdzības iesniegšanas tiesā, bet tās var tikt atliktas, līdz krimināllietā tiek pieņemts galīgais lēmums; ja cietušā celtā prasība ir veiksmīga, tad izpildi īsteno izpildiestāde, t.i. tiesu izpildītājs (komornik);
  2. kriminālprocesa laikā cietušais var iesniegt kompensācijas pasākumu realizēšanas prasību (środek kompensacyjny) pret atbildētāju – pienākumu atlīdzināt zaudējumus vai maksāt kompensāciju; tā vietā tiesa var piespriest segt papildu zaudējumus (nawiązka); cietušā prasība tiks apmierināta tikai tādā gadījumā, ja likumpārkāpējs tiek notiesāts;
  3. ja likumpārkāpējs tiek notiesāts un saņem nosacīti atliktu cietumsodu, tiesa var piespriest viņam/viņai atlīdzināt zaudējumus, kas radušies nozieguma izdarīšanas rezultātā.
  4. ja process tiek nosacīti atlikts, tiesai ir jānosaka likumpārkāpējam par pienākumu atlīdzināt zaudējumus pilnībā vai daļēji.

Tiesa piesprieda likumpārkāpējam atlīdzināt man zaudējumus/samaksāt kompensāciju. Kā es varu pārliecināties, ka likumpārkāpējs to izdarīs?

  1. Ja tiesa piespriež likumpārkāpējam atlīdzināt zaudējumus un likumpārkāpējs to neveic brīvprātīgi, tad cietušais var izšķirties par tiesu izpildītāja realizētu sprieduma izpildes procesu.
  2. Ja likumpārkāpējam tiek piespriests nosacīts cietumsods vai arī lieta pret viņu tiek nosacīti atlikta, un viņš/viņa nenodrošina zaudējumu atlīdzību, tad pastāv iespēja īstenot attiecīgus pasākumus sprieduma izpildei vai atsākt tiesas procesu. Šie pasākumi, it īpaši reāli cietumsoda draudi, parasti pasteidzina likumpārkāpējus, un pat gadījumos, kad sprieduma izpilde nav efektīva, tie kaut kādā veidā atradīs līdzekļus cietušā prasību apmierināšanai. Lai šādi pasākumi tiktu veikti, cietušajam ir jāinformē tiesa vai nosacīti atbrīvoto uzraugs (kurator sądowy) par to, ka likumpārkāpējs nav spējis izpildīt savas saistības.

Ja likumpārkāpējs arī tad nemaksā, vai valsts var man maksāt avansā? Ar kādiem nosacījumiem?

Ja likumpārkāpējs neatlīdzina zaudējumus, tad cietušais nevar saņemt šo maksājumu no valsts.

Cietušais var saņemt ārkārtas atbalstu, ko finansē Cietušo atbalsta un pēcapcietinājuma palīdzības fonds, ko piedāvā organizācijas, kas specializēja palīdzības sniegšanā kriminālnoziegumos cietušajiem.

Vai man ir tiesības uz valsts kompensāciju?

Vissmagākajos noziegumos cietušie un to tuvākie radinieki ir tiesīgi saņemt īpašus Valsts kases izmaksātus pabalstus. Tas attiecas uz tām personām, kuru pastāvīgā dzīves vieta ir Polijā vai citā ES dalībvalstī un kas nozieguma rezultātā ir cietušas nopietnus savainojumus vai veselības pasliktināšanos ilgāk nekā septiņas dienas, un uz nozieguma rezultātā mirušo personu tuvākajiem radiniekiem.

Vai es esmu tiesīgs saņemt kompensāciju, ja likumpārkāpējs netiek notiesāts?

Jūs esat tiesīgs saņemt kompensāciju arī tad, ja likumpārkāpējs netiek notiesāts.

Vai es esmu tiesīgs saņemt ārkārtas maksājumu, kamēr gaidu lēmuma pieņemšanu par kompensāciju?

Cietušie, kas ir tiesīgi saņemt kompensāciju, var saņemt nodrošinājumu, t.i. vienreizēju maksājumu pirms lietas izbeigšanas. Šo summu var izmantot daļēji ārstēšanās izdevumu apmaksai, atveseļošanās vai bēru izdevumu apmaksai.

Lapa atjaunināta: 20/11/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu