Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2022. gada beigām.

Cietušo tiesības (katrā valstī)

Kā var pieprasīt, lai noziedzīgā nodarījuma izdarītājs atlīdzina zaudējumus  (piemēram, lietas izskatīšana tiesā, civilprasība, papildprasības procedūra)?

Ja esat cietis vardarbīgā noziegumā, jums var būt tiesības uz kompensāciju. Ja vien nav pamatota iemesla rīkoties citādi, jums pēc notikušā incidenta vajadzētu ziņot par to policijai, kolīdz tas ir iespējams, un iesniegt pieteikumu kompensācijas saņemšanai divu gadu laikā (no dienas, kad noticis incidents, kurā nodarīts kaitējums). Divu gadu termiņu var neievērot, ja kompensācijas dienesti uzskata, ka kavējumam ir pamatots iemesls un tas ir nepieciešams taisnīguma interesēs. Plašāka informācija par kompensāciju vardarbīgos noziegumos cietušām personām pieejama tīmekļa lapā http://www.nidirect.gov.uk/articles/compensation-criminal-injuries.

Tiesas uzdota kompensācija

Miertiesa var izdot kompensācijas rīkojumu līdz 5000 GBP apmērā par vienu apsūdzību. Kroņa tiesai ir neierobežotas pilnvaras, taču ir jāņem vērā noziedzīgā nodarījuma izdarītāja līdzekļi.

Kompensācijas rīkojumu izdod par tādu apmēru, ko tiesa uzskata par atbilstīgu, ņemot vērā pierādījumus un apsūdzības uzturētāja un aizstāvības paustos viedokļus.

Tiesas pievērš lielu uzmanību kompensācijas rīkojumu izdošanai, un tām ir jāsniedz pamatojums, ja rīkojums netiek izsniegts.

Tiesa uzdeva noziedzīgā nodarījuma izdarītājam atlīdzināt man kaitējumu / izmaksāt kompensāciju. Kā es varu panākt, ka man samaksā?

Kompensācijas rīkojumu izpildes nodrošināšana ir tiesu pārziņā.

Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nemaksā, vai valsts var samaksāt man avansu?  Ar kādiem nosacījumiem?

Nē, Ziemeļīrijā nav paredzēta tiesas uzdotas kompensācijas iepriekšēja samaksa.

Vai man pienākas kompensācija no valsts?

Jums var būt šādas tiesības saskaņā ar Kriminālnoziegumā nodarīta kaitējuma kompensāciju shēmu — plašāka informācija ir pieejama tīmekļa lapā https://www.nidirect.gov.uk/articles/compensation-criminal-injuries.

Vai man ir tiesības uz kompensāciju, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs netiek notiesāts?

Saskaņā ar Kriminālnoziegumā nodarīta kaitējuma kompensāciju shēmu jums var būt tiesības uz kompensāciju pat tad, ja jūsu uzbrucējs nav zināms vai netiek notiesāts. Plašāka informācija ir pieejama tīmekļa lapā https://www.nidirect.gov.uk/articles/compensation-criminal-injuries.

Vai man ir tiesības uz ārkārtas maksājumu, kamēr es gaidu lēmumu par savu kompensācijas pieteikumu?

Ja kompensācijas dienesti ir nolēmuši, ka jums ir tiesības uz maksājumu, bet nevar pieņemt galīgo lēmumu, tie var apsvērt starpposma maksājumu. Ja tie nespēj pieņemt galīgo lēmumu, tas, visticamāk, ir tādēļ, ka tie gaida, līdz varēs konstatēt jums nodarītā kaitējuma sekas ilgtermiņā.

Lapa atjaunināta: 14/03/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu