Cietušo tiesības (katrā valstī)

Kādu informāciju es saņemšu no iestādes (piemēram, policijas, prokurora), kad ir noticis noziegums, bet vēl neesmu par to ziņojis?

Sākot no brīža, kad pirmoreiz vērsīsieties policijā, jums sniegs šādu informāciju:

 1. kādu atbalstu varat saņemt un kas to sniedz;
 2. kāda ir procedūra ziņošanai par noziegumu un cietušā loma saistītajās procedūrās;
 3. kā un ar kādiem nosacījumiem varat saņemt aizsardzību;
 4. kā un ar kādiem nosacījumiem varat saņemt juridiskas konsultācijas, juridisku palīdzību vai cita veida konsultācijas;
 5. kā un ar kādiem nosacījumiem varat prasīt kompensāciju;
 6. kādas ir jūsu tiesības uz mutisku un rakstisku tulkojumu un kādi ir nosacījumi;
 7. ja dzīvojat citā dalībvalstī, nevis tajā, kurā notika noziegums, — kādi pasākumi, procedūras vai īpaši līdzekļi ir pieejami jūsu interešu aizsargāšanai Maltā;
 8. kādas ir sūdzības iesniegšanas procedūras gadījumā, ja policija pārkāpj jūsu kā cietušā tiesības;
 9. kāda ir kontaktinformācija saziņai par jūsu lietu;
 10. kādi atjaunojošās justīcijas pakalpojumi ir pieejami;

kā un ar kādiem nosacījumiem varat saņemt atlīdzību par izdevumiem, kas radušies saistībā ar dalību kriminālprocesā.

Es nedzīvoju tajā ES valstī, kurā noziegums tika izdarīts (esmu ES vai trešās valsts pilsonis). Kā tiek aizsargātas manas tiesības?

Ja esat cietis citā dalībvalstī notikušā noziegumā un dzīvojat Maltā, jums ir tiesības ziņot par noziegumu Maltas policijai. Pēc jūsu ziņojuma saņemšanas Maltas policijas pienākums ir nekavējoties nosūtīt to tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā noziegums izdarīts, ja vien šajā valstī process jau nav sākts.

Kādu informāciju es saņemšu, ja ziņošu par noziegumu?

Kad ziņojat par noziegumu, policijai ir jums jāizsniedz rakstisks apliecinājums par ziņojumu, tajā norādot galvenos faktus par attiecīgo noziegumu. Papildus jums ir tiesības pēc pieprasījuma saņemt informāciju par:

 1. lēmumu neturpināt vai izbeigt izmeklēšanu vai neveikt pasākumus pret likumpārkāpēju;
 2. kriminālprocesa sēžu norises laiku un vietu, kā arī izvirzīto apsūdzību pret likumpārkāpēju;
 3. tiesas galīgo spriedumu;
 4. kriminālprocesa norisi;
 5. likumpārkāpēja atbrīvošanu vai izbēgšanu no apcietinājuma un pasākumiem, kas veikti jūsu aizsardzībai gadījumā, ja likumpārkāpējs ir atbrīvots vai izbēdzis no apcietinājuma.

Attiecībā uz a un c punktā minētajiem lēmumiem jūs saņemsiet pamatojumu vai tā kopsavilkumu.

Vai man ir tiesības uz bezmaksas mutiskās vai rakstiskās tulkošanas pakalpojumiem (sazinoties ar policiju vai citām iestādēm vai izmeklēšanas un tiesas procesa laikā)?

Policijai ir jānodrošina, ka jūs saprotat un tiekat saprasts. Ja jūs nesaprotat maltiešu vai angļu valodu vai nerunājat šajās valodās, jums ir tiesības uz mutisku un rakstisku tulkojumu jums saprotamā valodā.

Kā iestāde var nodrošināt, ka es saprotu un tieku saprasts (ja esmu nepilngadīgs vai man ir invaliditāte)?

Saziņai jānotiek vienkāršā un skaidri saprotamā valodā un ņemot vērā jūsu personu raksturojošas iezīmes, tostarp jebkāda veida invaliditāti, kas varētu ietekmēt spēju saprast vai tikt saprastam. Turklāt jums ir tiesības uz to, ka, pirmoreiz vēršoties policijā, jūs pavada jūsu izvēlēta persona, ja nozieguma seku dēļ jums ir vajadzīga palīdzība saprast vai tikt saprastam. Ja cietušais ir persona ar invaliditāti vai nepilngadīga persona, policija vienmēr aicina palīgā sociālos darbiniekus no aģentūras Appoġġ (Aġenzija Appoġġ) un — ja tas ir nepieciešams — tā var lūgt arī citu jomas profesionāļu palīdzību.

Atbalsta pakalpojumi cietušajiem

Kas sniedz atbalstu cietušajiem? Vai policija automātiski nosūtīs mani uz cietušo atbalsta dienestiem?

Kad pirmoreiz sazināsieties ar policiju, tā jūs informēs par to, kādu atbalstu jūs varat saņemt un kas to sniedz, tostarp par medicīnisku palīdzību, psiholoģisku atbalstu un pat alternatīvu izmitināšanas vietu. Turklāt policijai ir bez kavēšanās jānosūta jūs uz cietušo atbalsta dienestiem.

Kā tiek aizsargāts mans privātums?

Atbalsta pakalpojumi ir konfidenciāli.

Vai man ir jāziņo par noziegumu, pirms saņemu cietušo atbalsta pakalpojumus?

Šos pakalpojumus varat saņemt arī pirms oficiālas ziņošanas par noziegumu.

Personīgā aizsardzība apdraudējuma gadījumā

Kāda aizsardzība ir pieejama?

Ja pēc sākotnējā novērtējuma kļūst skaidrs, ka jums draud briesmas, policijas pienākums ir nekavējoties garantēt jūsu drošību. Ja policija secina, ka likumpārkāpējs ir bīstams, policija var viņu apcietināt un lietu iesniegt tiesā steidzamā kārtā, kā arī lūgt tiesai izdot orderi par likumpārkāpēja aizturēšanu.

Turklāt jūs varat par jūsu lietu atbildīgajam policistam lūgt jūs uzņemt liecinieku aizsardzības programmā. Jums būs jāapņemas tiesas sēdē liecināt pret likumpārkāpēju. Ja policijas amatpersona uzskatīs, ka jūs liecība vai citi jūsu rīcībā esošie pierādījumi ir svarīgi lietai, tā lūgs ģenerālprokuroru uzņemt jūs liecinieku aizsardzības programmā. Programma var aizsargāt arī jūsu ģimenes locekļus un citus radiniekus. Parasti tā ietver pasākumus jūsu personīgās drošības garantēšanai un/vai jūsu īpašuma aizsargāšanai.

Kas var man nodrošināt aizsardzību?

Policija.

Vai mana lieta tiks izvērtēta, lai noskaidrotu, vai likumpārkāpējs joprojām mani apdraud?

Jā, šādu novērtējumu veic policija.

Vai mana lieta tiks izvērtēta, lai noskaidrotu, vai mani apdraud kāds cits krimināltiesību sistēmas radīts risks (izmeklēšanas un tiesvedības laikā)?

Ja tiesvedības laikā atklājas, ka joprojām pastāv apdraudējums, policija var lūgt tiesu izdod aizsardzības rīkojumu, kas attiecas uz jums un jūsu ģimeni.

Kāda aizsardzība ir pieejama īpaši neaizsargātiem cietušajiem?

Ja notikusi vardarbība ģimenē, cietušos izmitina īpašās patvēruma vietās.

Es esmu nepilngadīgs. Vai man ir kādas īpašas tiesības?

Ja esat nepilngadīgs, jūsu vietā par noziegumu var ziņot jūsu vecāks vai aizbildnis.

Ja esat nepilngadīgs un interešu konflikts liedz jūsu vecākam vai aizbildnim jūs pārstāvēt vai ja jūs esat bez pavadoņa vai nošķirts no savas ģimenes, tiesa pēc savas ierosmes norīkos bērnu advokātu vai advokātu — juridiskās palīdzības sniedzēju, kurš pārstāvēs jūsu intereses.

Nozieguma rezultātā ir gājis bojā mans ģimenes loceklis. Kādas ir manas tiesības?

Jums ir cietušā statuss un visas tiesības, kādas ir noziegumos cietušajiem.

Noziegumā ir cietis mans ģimenes loceklis. Kādas ir manas tiesības?

Ja cietušais ir jūsu laulātais, vecāks, bērns, brālis vai māsa vai ja jūs esat cietušā aizbildnis, jūs varat ziņot par noziegumu cietušā vietā.

Vai man ir pieejami mediācijas pakalpojumi? Kādi ir nosacījumi? Vai mediācijas laikā būšu pasargāts?

Ja likumpārkāpējs atzīs savu vainu noziegumā vai tiks atzīts par vainīgu, kriminālprocesa laikā būs pieejama mediācija starp cietušo un likumpārkāpēju. Vainas atzīšanas vai notiesājoša sprieduma gadījumā ir dažādi veidi, kā piekļūt mediācijai tiesās (Qrati tal-Ġustizzja). Mediācijas pakalpojumiem var piekļūt, iesniedzot attiecīgu prasību tiesā; to var iesniegt prokurors un/vai aizstāvības advokāts, un/vai probācijas dienesta darbinieks, pieprasot lietā sākt mediāciju.

Ja tiesa prasību apmierina, lieta tiek nodota Probācijas un nosacītas atbrīvošanas departamenta Cietušo un likumpārkāpēju mediācijas komitejai (turpmāk “Komiteja”). Komiteja izskata visu attiecīgo informāciju un pēc tam lemj, vai lietā ir nepieciešama mediācija. Ja Komiteja nolemj sākt mediāciju, lieta tiek uzticēta mediatoram. Mediators sazinās gan ar cietušo, gan ar likumpārkāpēju un tiekas ar katru atsevišķi, lai organizētu trešo tikšanos, kurā piedalās abas puses. Lai mediācijas process notiktu, mediatoram jāpārliecinās, ka abas puses no tā iegūs un ka nepastāv sekundāras viktimizācijas risks.

Kur var iepazīties ar tiesību aktiem, kuros noteiktas manas tiesības?

Jūsu tiesības ir noteiktas Likumā par noziegumos cietušajiem (Att dwar il-Vittmi tal-Kriminalità) - Maltas likumu krājuma 539. nodaļa

Attiecībā uz mediāciju piemēro Atjaunojošās justīcijas likumu (Att dwar il-Ġustizzja Riparatriċi) - Maltas likumu krājuma 516. nodaļa

Lapa atjaunināta: 20/02/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu