Cietušo tiesības (katrā valstī)

Kam un kā varu ziņot par noziedzīgu nodarījumu?

Kā varu uzzināt par iestāžu rīcību pēc tam, kad esmu paziņojis par noziedzīgu nodarījumu?

Kāds var būt mans statuss noziedzīga nodarījuma izmeklēšanā?

Kādas ir manas kā liecinieka tiesības?

Esmu nepilngadīgs. Vai man ir papildu tiesības?

Kādu informāciju noziedzīgā nodarījuma izmeklēšanas laikā varu saņemt no policijas vai cietušo atbalsta organizācijām?

Vai varu saņemt juridisko palīdzību?

Kā varu saņemt aizsardzību, ja esmu apdraudēts?

Kādus pakalpojumus un palīdzību varu saņemt noziedzīgā nodarījuma izmeklēšanas laikā?

Vai iespējams panākt izlīgumu/samierināšanu vai uzsākt mediāciju starp apsūdzēto un mani?

Kā turpināsies manas lietas virzība pēc izmeklēšanas beigām?

Vai drīkstu iesniegt sūdzību, ja manu lietu izbeidz bez izskatīšanas tiesā?

Esmu ārvalstnieks. Kā tiek aizsargātas manas tiesības un intereses?

Papildinformācija

Kam un kā varu ziņot par noziedzīgu nodarījumu?

Ja esat cietis noziedzīgā nodarījumā, varat iesniegt ziņojumu policijai. Par noziedzīgo nodarījumu jūsu vietā var ziņot jūsu laulātais, vecāki, brālis, māsa vai aizbildnis. Policiju varat informēt arī tad, ja jūsu rīcībā ir informācija par noziedzīgu nodarījumu, kurā pats neesat cietis.

Par noziedzīgu nodarījumu varat ziņot mutiski, dodoties uz tuvāko policijas iecirkni, vai rakstiski, iesniedzot ziņojumu policijai personiski vai nosūtot pa pastu. Ja nolemjat sūtīt rakstisku ziņojumu, varat uzrakstīt to pats vai lūgt, lai jums palīdz advokāts. Ziņojumu varat iesniegt brīvā formā, bet tam jābūt angļu vai maltiešu valodā. Jums jānorāda savi personas dati. Jūsu ziņojums var būt anonīms, bet jāievēro, ka tādā gadījumā policija sāks izmeklēšanu tikai tad, ja būs izdarīts sevišķi smags noziegums.

Par noziedzīgu nodarījumu nav jāziņo noteiktā termiņā. Tomēr jāievēro, ka saskaņā ar tiesību aktiem pret likumpārkāpēju nevar sākt kriminālvajāšanu, ja no noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas ir pagājis zināms laiks. Atkarībā no noziedzīgā nodarījuma smaguma noilguma periods ir no trim mēnešiem sīku kriminālpārkāpumu (piemēram, vārdiskas apvainošanas) gadījumā līdz divdesmit gadiem sevišķi smagu noziegumu (piemēram, slepkavības) gadījumā. Varat iesniegt ziņojumu arī pēc noilguma perioda, bet policija noziedzīgo nodarījumu neizmeklēs, un tiesa likumpārkāpēju attaisnos arī tad, ja policija būs veikusi izmeklēšanu.

Dažu mazāk smagu noziedzīgu nodarījumu gadījumā jums policijai jāiesniedz īpaša sūdzība. Šajos gadījumos policija bez cietušā sūdzības nevar sākt izmeklēšanu. Sūdzības parasti ir rakstiskas, bet tā nav obligāta prasība. Varat lūgt, lai sūdzību jūsu vārdā uzraksta advokāts. Sūdzībā jānorāda jūsu personas dati (vārds/uzvārds, adrese, personas apliecības numurs), informācija par likumpārkāpēju, notikuma apraksts un to liecinieku saraksts, kuri policijai jūsuprāt būtu jāiztaujā, norādot šo personu adreses. Būtu vēlams norādīt arī, kādu tiesību normu likumpārkāpējs jūsuprāt ir pārkāpis, bet tā nav obligāta prasība.

Kā varu uzzināt par iestāžu rīcību pēc tam, kad esmu paziņojis par noziedzīgu nodarījumu?

Pēc ziņojuma iesniegšanas jums paziņos tā atsauces numuru. Varat izmantot šo numuru, lai iegūtu informāciju par savas lietas virzību. Lai uzzinātu jaunumus savā lietā, varat izmantot arī ziņojuma iesniegšanas datumu. Informāciju par izmeklēšanas gaitu varat iegūt, personīgi ierodoties policijas iecirkni vai piezvanot pa tālruni.

Kāds var būt mans statuss noziedzīga nodarījuma izmeklēšanā?

Izmeklēšanas laikā jums nav obligāti jāizmanto advokāta pakalpojumi, bet, ievērojot sarežģītās procedūras, tas tomēr būtu ieteicams. Uzaicinot advokātu, rēķinieties, ka jums pašam būs jāmaksā par viņa pakalpojumiem.

Ja vēlaties, varat paziņot policijai visu būtisko ar jūsu lietu saistīto informāciju. Jums nav jāpierāda nekādi noziedzīgā nodarījuma aspekti, bet, ja jūsu rīcībā ir pierādījumi, kas varētu ievērojami atvieglot izmeklēšanu, jūs vai jūsu advokāts varat ar tiem iepazīstināt par jūsu lietu atbildīgo policijas amatpersonu.

Jūs droši vien uzaicinās uz pārrunām kā liecinieku.

Izmeklēšanas laikā lietas materiālus uzskata par konfidenciāliem, un tie ir pieejami tikai izmeklēšanas iestādēm.

Kādas ir manas kā liecinieka tiesības?

lieciniekam jums ir tiesības atteikties atbildēt uz dažiem jautājumiem. Tomēr būtu labāk, ja jūs atbildētu uz visiem jautājumiem, lai atvieglotu izmeklēšanu un lai nerastos aizdomas, ka jūs kaut ko slēpjat.

Taču jums nav jāatbild uz jautājumiem un nav jāuzrāda dokumenti un citi lietiski pierādījumi, ja tādējādi jūs liecinātu pret sevi.

Ja jums draud briesmas, jums ir tiesības iesaistīties liecinieku aizsardzības programmā, lai aizsargātu savu un savu ģimenes locekļu dzīvību un īpašumu, turklāt īpašos gadījumos jums saskaņā ar programmu var piešķirt uzturnaudu.

Esmu nepilngadīgs. Vai man ir papildu tiesības?

Ja esat nepilngadīgs, jūsu vietā par noziedzīgo nodarījumu policijai var ziņot jūsu vecāki vai aizbildnis.

Varat izmantot arī psihologa konsultācijas, padomus un citu palīdzību, ko piedāvā valsts sociālās aprūpes aģentūra nelaimē nonākušiem bērniem un ģimenēm Appogg. Šos pakalpojumus aģentūra nodrošina bez maksas, un tie nav saistīti ar noziedzīgā nodarījuma izmeklēšanu.

Ja kā bērns esat atkarīgs no apsūdzētā (piemēram, apsūdzētais ir kāds no jūsu vecākiem), jūs var uz laiku izmitināt īpašā Sociālās solidaritātes ministrijas patvēruma centrā, kur saņemsiet kvalificētu psihologu un sociālo darbinieku palīdzību un atbalstu.

Kādu informāciju noziedzīgā nodarījuma izmeklēšanas laikā varu saņemt no policijas vai cietušo atbalsta organizācijām?

Iestādēm, kas izmeklē jūsu lietu, nav pienākuma sniegt jums informāciju. Ja esat uzaicinājis advokātu, viņš var jūs informēt par jūsu tiesībām un iesaistīšanos kriminālprocesā.

Vai varu saņemt juridisko palīdzību?

Noziedzīgā nodarījuma izmeklēšanas laikā cietušajiem nav pieejama bezmaksas juridiskā palīdzība.

Kā varu saņemt aizsardzību, ja esmu apdraudēts?

Ja policija būs secinājusi, ka likumpārkāpējs ir bīstams un jums var draudēt izrēķināšanās, tā lūgs, lai tiesa likumpārkāpējam piemēro apcietinājumu.

Jums ir arī tiesības lūgt, lai par jūsu lietu atbildīgā policijas amatpersona jūs iesaista liecinieku aizsardzības programmā. Jums jāapstiprina, ka tiesā liecināsiet pret likumpārkāpēju. Ja policijas amatpersona uzskatīs, ka jūsu liecībai vai citiem jūsu rīcībā esošiem pierādījumiem ir svarīga nozīme, tā lūgs, lai ģenerālprokurors jūs iesaista liecinieku aizsardzības programmā. Programmā var iesaistīties arī jūsu ģimenes locekļi un citi radinieki. Programmā parasti ir iekļauti cietušā personiskās drošības un/vai īpašuma aizsardzībai paredzēti pasākumi.

Kādus pakalpojumus un palīdzību varu saņemt noziedzīgā nodarījuma izmeklēšanas laikā?

Jums ir tiesības uz medicīnisku palīdzību, bet par to būs jāmaksā, ja jums nav derīgas veselības apdrošināšanas polises. ES 27 valstu pilsoņi un Islandes, Lihtenšteinas, Norvēģijas un Šveices pilsoņi var izmantot Eiropas veselības apdrošināšanas karti. Vajadzības gadījumā varat saņemt arī psihologa palīdzību un citādu atbalstu, bet par saņemtajiem pakalpojumiem jums būs jāmaksā.

Ja būsiet cietis no vardarbības ģimenē, bezmaksas palīdzību jums sniegs Komisija pret vardarbību ģimenē un aģentūra Appogg.

Vai iespējams panākt izlīgumu/samierināšanu vai uzsākt mediāciju starp apsūdzēto un mani?

Iespēja panākt izlīgumu ar likumpārkāpēju vai izmantot mediācijas procedūru nav paredzēta. Vienīgi prokurors var censties panākt vienošanos ar likumpārkāpēju, bet cietušie šajā procedūrā nepiedalās. Ja prokurora un likumpārkāpēja sarunas beidzas sekmīgi, viņi noslēdz savstarpēju vienošanos, kas jāapstiprina tiesai.

Kā turpināsies manas lietas virzība pēc izmeklēšanas beigām?

Izmeklēšanas beigās iestādes izvērtē, vai ir savākti pietiekami pierādījumi, lai lietu nodotu izskatīšanai tiesā. Atkarībā no noziedzīgā nodarījuma smaguma ir divas iespējas:

  • ja ir izdarīts mazāk smags noziedzīgs nodarījums un lietas izmeklēšanu ir veikusi policijas amatpersona, šī amatpersona pieņem lēmumu par lietas nodošanu izskatīšanai miertiesā;
  • ja ir izdarīts smags noziedzīgs nodarījums un lietas izmeklēšanu ir veicis izmeklēšanas tiesnesis, lietu izskata miertiesas sēdē. Šajā sēdē tiesa izvērtē pierādījumus un, ja tie ir pietiekami, nosūta lietu ģenerālprokuroram, kas to nodod izskatīšanai krimināltiesā.

Policija jūs informēs par lietas nodošanu izskatīšanai tiesā. Ja tiesa vēlēsies iztaujāt jūs kā liecinieku, paziņojumā būs norādīts arī pārrunu laiks un vieta.

Vai drīkstu iesniegt sūdzību, ja manu lietu izbeidz bez izskatīšanas tiesā?

Ja par noziedzīgā nodarījuma izmeklēšanu atbildīgā policijas amatpersona ir nolēmusi izbeigt lietu bez izskatīšanas tiesā, jūs kā cietušais varat pārsūdzēt šo lēmumu miertiesā. Miertiesā jums ar zvērestu būs jāapliecina jūsu ziņojumā sniegtā informācija un jāapstiprina, ka esat gatavs liecināt tiesā. Jums būs jāiemaksā arī konkrēta tiesas noteikta naudas summa kā garantija, kas apliecina, ka jūs tiešām vēlaties, lai pret likumpārkāpēju tiktu veikta kriminālvajāšana. Miertiesa izvērtēs pierādījumus un, ja tie būs pietiekami, uzdos policijai turpināt kriminālvajāšanu.

Esmu ārvalstnieks. Kā tiek aizsargātas manas tiesības un intereses?

Ja esat ārvalstnieks, kas cietis noziedzīgā nodarījumā Maltā, jums ir visas iepriekš minētās tiesības. Turklāt, ja vēlaties iesniegt ziņojumu par noziedzīgu nodarījumu, bet nerunājat angļu vai maltiešu valodā, varat ziņot savā dzimtajā valodā. Policija sameklēs tulku vai veiks citus pasākumus, lai nodrošinātu, ka jūsu ziņojums tai ir pilnīgi saprotams.

Izmeklēšanas laikā varat izmantot tulku, bet par tulka pakalpojumiem jums būs jāmaksā.

Papildinformācija

Lapa atjaunināta: 20/02/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu