Victims' rights - by country

You will be considered a victim of crime if you have suffered damage, e.g. you have been injured or your property has been damaged or stolen, etc., as a result of an incident, which constitutes a crime according to national law. As a victim of crime, the law grants you certain individual rights before, during and after court proceedings (trial).

Criminal proceedings in Malta start with investigation of the crime. Depending on the crime, the investigation is carried out by the police or by an investigating magistrate.

Less serious crimes (crimes punished by a fine or imprisonment of less than six months) are investigated by a police officer. If there is sufficient evidence against the offender the police officer brings the case to the Court of Magistrates for trial and acts as a prosecutor before the court. During the trial a judge examines the evidence and convicts or acquits the alleged offender. If the offender is convicted the same judge specifies the penalty to be imposed.

All other crimes are investigated by investigating magistrates. If there is sufficient evidence against the offender the investigating magistrate brings the case before the Court of Magistrates. The Court of Magistrates examines the evidence and if there is sufficient evidence it sends the case to the Attorney General. The Attorney General then brings the case to the Criminal Court for trial. During the trial a public prosecutor prosecutes the offender before a judge and a jury. The jury decides whether the offender is guilty or not. If the offender is found guilty the judge specifies the penalty to be imposed.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 22/05/2019

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Manas kā noziegumā cietušā tiesības

Kādu informāciju es saņemšu no iestādes (piemēram, policijas, prokurora), kad ir noticis noziegums, bet vēl neesmu par to ziņojis?

Sākot no brīža, kad pirmoreiz vērsīsieties policijā, jums sniegs šādu informāciju:

 1. kādu atbalstu varat saņemt un kas to sniedz;
 2. kāda ir procedūra ziņošanai par noziegumu un cietušā loma saistītajās procedūrās;
 3. kā un ar kādiem nosacījumiem varat saņemt aizsardzību;
 4. kā un ar kādiem nosacījumiem varat saņemt juridiskas konsultācijas, juridisku palīdzību vai cita veida konsultācijas;
 5. kā un ar kādiem nosacījumiem varat prasīt kompensāciju;
 6. kādas ir jūsu tiesības uz mutisku un rakstisku tulkojumu un kādi ir nosacījumi;
 7. ja dzīvojat citā dalībvalstī, nevis tajā, kurā notika noziegums, — kādi pasākumi, procedūras vai īpaši līdzekļi ir pieejami jūsu interešu aizsargāšanai Maltā;
 8. kādas ir sūdzības iesniegšanas procedūras gadījumā, ja policija pārkāpj jūsu kā cietušā tiesības;
 9. kāda ir kontaktinformācija saziņai par jūsu lietu;
 10. kādi atjaunojošās justīcijas pakalpojumi ir pieejami;

kā un ar kādiem nosacījumiem varat saņemt atlīdzību par izdevumiem, kas radušies saistībā ar dalību kriminālprocesā.

Es nedzīvoju tajā ES valstī, kurā noziegums tika izdarīts (esmu ES vai trešās valsts pilsonis). Kā tiek aizsargātas manas tiesības?

Ja esat cietis citā dalībvalstī notikušā noziegumā un dzīvojat Maltā, jums ir tiesības ziņot par noziegumu Maltas policijai. Pēc jūsu ziņojuma saņemšanas Maltas policijas pienākums ir nekavējoties nosūtīt to tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā noziegums izdarīts, ja vien šajā valstī process jau nav sākts.

Kādu informāciju es saņemšu, ja ziņošu par noziegumu?

Kad ziņojat par noziegumu, policijai ir jums jāizsniedz rakstisks apliecinājums par ziņojumu, tajā norādot galvenos faktus par attiecīgo noziegumu. Papildus jums ir tiesības pēc pieprasījuma saņemt informāciju par:

 1. lēmumu neturpināt vai izbeigt izmeklēšanu vai neveikt pasākumus pret likumpārkāpēju;
 2. kriminālprocesa sēžu norises laiku un vietu, kā arī izvirzīto apsūdzību pret likumpārkāpēju;
 3. tiesas galīgo spriedumu;
 4. kriminālprocesa norisi;
 5. likumpārkāpēja atbrīvošanu vai izbēgšanu no apcietinājuma un pasākumiem, kas veikti jūsu aizsardzībai gadījumā, ja likumpārkāpējs ir atbrīvots vai izbēdzis no apcietinājuma.

Attiecībā uz a un c punktā minētajiem lēmumiem jūs saņemsiet pamatojumu vai tā kopsavilkumu.

Vai man ir tiesības uz bezmaksas mutiskās vai rakstiskās tulkošanas pakalpojumiem (sazinoties ar policiju vai citām iestādēm vai izmeklēšanas un tiesas procesa laikā)?

Policijai ir jānodrošina, ka jūs saprotat un tiekat saprasts. Ja jūs nesaprotat maltiešu vai angļu valodu vai nerunājat šajās valodās, jums ir tiesības uz mutisku un rakstisku tulkojumu jums saprotamā valodā.

Kā iestāde var nodrošināt, ka es saprotu un tieku saprasts (ja esmu nepilngadīgs vai man ir invaliditāte)?

Saziņai jānotiek vienkāršā un skaidri saprotamā valodā un ņemot vērā jūsu personu raksturojošas iezīmes, tostarp jebkāda veida invaliditāti, kas varētu ietekmēt spēju saprast vai tikt saprastam. Turklāt jums ir tiesības uz to, ka, pirmoreiz vēršoties policijā, jūs pavada jūsu izvēlēta persona, ja nozieguma seku dēļ jums ir vajadzīga palīdzība saprast vai tikt saprastam. Ja cietušais ir persona ar invaliditāti vai nepilngadīga persona, policija vienmēr aicina palīgā sociālos darbiniekus no aģentūras Appoġġ (Aġenzija Appoġġ) un — ja tas ir nepieciešams — tā var lūgt arī citu jomas profesionāļu palīdzību.

Atbalsta pakalpojumi cietušajiem

Kas sniedz atbalstu cietušajiem? Vai policija automātiski nosūtīs mani uz cietušo atbalsta dienestiem?

Kad pirmoreiz sazināsieties ar policiju, tā jūs informēs par to, kādu atbalstu jūs varat saņemt un kas to sniedz, tostarp par medicīnisku palīdzību, psiholoģisku atbalstu un pat alternatīvu izmitināšanas vietu. Turklāt policijai ir bez kavēšanās jānosūta jūs uz cietušo atbalsta dienestiem.

Kā tiek aizsargāts mans privātums?

Atbalsta pakalpojumi ir konfidenciāli.

Vai man ir jāziņo par noziegumu, pirms saņemu cietušo atbalsta pakalpojumus?

Šos pakalpojumus varat saņemt arī pirms oficiālas ziņošanas par noziegumu.

Personīgā aizsardzība apdraudējuma gadījumā

Kāda aizsardzība ir pieejama?

Ja pēc sākotnējā novērtējuma kļūst skaidrs, ka jums draud briesmas, policijas pienākums ir nekavējoties garantēt jūsu drošību. Ja policija secina, ka likumpārkāpējs ir bīstams, policija var viņu apcietināt un lietu iesniegt tiesā steidzamā kārtā, kā arī lūgt tiesai izdot orderi par likumpārkāpēja aizturēšanu.

Turklāt jūs varat par jūsu lietu atbildīgajam policistam lūgt jūs uzņemt liecinieku aizsardzības programmā. Jums būs jāapņemas tiesas sēdē liecināt pret likumpārkāpēju. Ja policijas amatpersona uzskatīs, ka jūs liecība vai citi jūsu rīcībā esošie pierādījumi ir svarīgi lietai, tā lūgs ģenerālprokuroru uzņemt jūs liecinieku aizsardzības programmā. Programma var aizsargāt arī jūsu ģimenes locekļus un citus radiniekus. Parasti tā ietver pasākumus jūsu personīgās drošības garantēšanai un/vai jūsu īpašuma aizsargāšanai.

Kas var man nodrošināt aizsardzību?

Policija.

Vai mana lieta tiks izvērtēta, lai noskaidrotu, vai likumpārkāpējs joprojām mani apdraud?

Jā, šādu novērtējumu veic policija.

Vai mana lieta tiks izvērtēta, lai noskaidrotu, vai mani apdraud kāds cits krimināltiesību sistēmas radīts risks (izmeklēšanas un tiesvedības laikā)?

Ja tiesvedības laikā atklājas, ka joprojām pastāv apdraudējums, policija var lūgt tiesu izdod aizsardzības rīkojumu, kas attiecas uz jums un jūsu ģimeni.

Kāda aizsardzība ir pieejama īpaši neaizsargātiem cietušajiem?

Ja notikusi vardarbība ģimenē, cietušos izmitina īpašās patvēruma vietās.

Es esmu nepilngadīgs. Vai man ir kādas īpašas tiesības?

Ja esat nepilngadīgs, jūsu vietā par noziegumu var ziņot jūsu vecāks vai aizbildnis.

Ja esat nepilngadīgs un interešu konflikts liedz jūsu vecākam vai aizbildnim jūs pārstāvēt vai ja jūs esat bez pavadoņa vai nošķirts no savas ģimenes, tiesa pēc savas ierosmes norīkos bērnu advokātu vai advokātu — juridiskās palīdzības sniedzēju, kurš pārstāvēs jūsu intereses.

Nozieguma rezultātā ir gājis bojā mans ģimenes loceklis. Kādas ir manas tiesības?

Jums ir cietušā statuss un visas tiesības, kādas ir noziegumos cietušajiem.

Noziegumā ir cietis mans ģimenes loceklis. Kādas ir manas tiesības?

Ja cietušais ir jūsu laulātais, vecāks, bērns, brālis vai māsa vai ja jūs esat cietušā aizbildnis, jūs varat ziņot par noziegumu cietušā vietā.

Vai man ir pieejami mediācijas pakalpojumi? Kādi ir nosacījumi? Vai mediācijas laikā būšu pasargāts?

Ja likumpārkāpējs atzīs savu vainu noziegumā vai tiks atzīts par vainīgu, kriminālprocesa laikā būs pieejama mediācija starp cietušo un likumpārkāpēju. Vainas atzīšanas vai notiesājoša sprieduma gadījumā ir dažādi veidi, kā piekļūt mediācijai tiesās (Qrati tal-Ġustizzja). Mediācijas pakalpojumiem var piekļūt, iesniedzot attiecīgu prasību tiesā; to var iesniegt prokurors un/vai aizstāvības advokāts, un/vai probācijas dienesta darbinieks, pieprasot lietā sākt mediāciju.

Ja tiesa prasību apmierina, lieta tiek nodota Probācijas un nosacītas atbrīvošanas departamenta Cietušo un likumpārkāpēju mediācijas komitejai (turpmāk “Komiteja”). Komiteja izskata visu attiecīgo informāciju un pēc tam lemj, vai lietā ir nepieciešama mediācija. Ja Komiteja nolemj sākt mediāciju, lieta tiek uzticēta mediatoram. Mediators sazinās gan ar cietušo, gan ar likumpārkāpēju un tiekas ar katru atsevišķi, lai organizētu trešo tikšanos, kurā piedalās abas puses. Lai mediācijas process notiktu, mediatoram jāpārliecinās, ka abas puses no tā iegūs un ka nepastāv sekundāras viktimizācijas risks.

Kur var iepazīties ar tiesību aktiem, kuros noteiktas manas tiesības?

Jūsu tiesības ir noteiktas Likumā par noziegumos cietušajiem (Att dwar il-Vittmi tal-Kriminalità) - Saite atveras jaunā logāMaltas likumu krājuma 539. nodaļa

Attiecībā uz mediāciju piemēro Atjaunojošās justīcijas likumu (Att dwar il-Ġustizzja Riparatriċi) - Saite atveras jaunā logāMaltas likumu krājuma 516. nodaļa

Lapa atjaunināta: 20/02/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

2 - Paziņošana par noziegumu un manas tiesības izmeklēšanas vai tiesas procesa laikā

Kā es varu ziņot par noziegumu?

Ja esat cietis noziegumā, jūs varat par to ziņot policijai. Jūsu vārdā par noziegumu var ziņot jūsu laulātais, vecāki, bērni, māsas un brāļi vai aizbildnis. Jūs varat informēt policiju arī tad, ja esat uzzinājis par noziegumu, kurā neesat cietis.

Par noziegumu varat ziņot mutiski, ierodoties tuvākajā policijas iecirknī vai piezvanot uz ārkārtas palīdzības izsaukuma numuru 112, ja ir nepieciešama tūlītēja palīdzība; varat arī iesniegt ziņojumu policijas iecirknī vai nosūtīt vēstuli. Ja izvēlaties nosūtīt rakstisku ziņojumu, to varat vai nu sagatavot pats, vai arī lūgt advokāta palīdzību. Nav obligātas veidlapas, kas būtu jāizmanto. Ziņojumu parasti sniedz angļu vai maltiešu valodā, taču, ja jūs nesaprotat šīs valodas vai nerunājat tajās, jums ir tiesības sniegt ziņojumu jums saprotamā valodā vai izmantot tulka pakalpojumus. Jums ir jānorāda sava personas informācija. Anonīmus ziņojumus principā pieņem, tomēr policija pēc šāda ziņojuma saņemšanas sāks izmeklēšanu tikai tad, ja noziegums ir ļoti nopietns.

Par noziegumu var ziņot neierobežotā termiņā. Tomēr tiesību aktos ir paredzēts, ka tad, kad ir pagājis noteikts laiks pēc nozieguma izdarīšanas, likumpārkāpēju vairs nevar saukt pie atbildības. Šā perioda ilgums atšķiras atkarībā no nozieguma veida. Tas var būt no trim mēnešiem nenozīmīgāku pārkāpumu (piemēram, mutiska apvainojuma) gadījumā līdz 20 gadiem īpaši smagu noziegumu (piemēram, slepkavības) gadījumā. Pēc minētā perioda beigām jūs joprojām varat iesniegt ziņojumu, bet policija noziegumu neizmeklēs. Pat ja izmeklēšana tiks veikta, tiesa likumpārkāpēju attaisnos.

Dažu sīku pārkāpumu gadījumā jums ir jāiesniedz policijā īpaša sūdzība — tas nepieciešams gadījumos, kad policija var nesākt izmeklēšanu, ja nav saņemtas sūdzības. Sūdzības parasti iesniedz rakstveidā, bet tas nav obligāti. Jūs varat lūgt advokātu sagatavot sūdzību jūsu vārdā. Sūdzībā jānorāda šāda informācija: jūsu personas dati (vārds, uzvārds, adrese, personas apliecības numurs), informācija par likumpārkāpēju, incidenta apraksts, kā arī to liecinieku saraksts un adreses, kurus jūs vēlētos, lai policija iztaujā. Ir ieteicams (bet nav obligāti) iekļaut arī atsauci uz tiesību normu, kuru, jūsuprāt, likumpārkāpējs ir pārkāpis.

Kā es varu sekot līdzi tam, kas notiek lietā?

Kad ziņosiet par noziegumu, jūs saņemsiet atsauces numuru. Šo numuru varēsiet izmantot, lai sekotu līdzi lietas virzībai. Praktiski jūs varat atrast informāciju arī pēc datuma, kurā iesniedzāt ziņojumu. Jūs varat saņemt informāciju par izmeklēšanu, ierodoties policijas iecirknī vai zvanot pa tālruni.

Vai man ir tiesības uz juridisko palīdzību (izmeklēšanas vai tiesvedības laikā)? Kādi ir nosacījumi?

Noziegumos cietušajiem pienākas juridiskā palīdzība.

Vai es varu pieprasīt izdevumu atlīdzināšanu (par piedalīšanos izmeklēšanā/tiesvedībā)? Ar kādiem nosacījumiem?

Jā, jūs varat saņemt atlīdzību par saviem izdevumiem.

Vai es varu iesniegt pārsūdzību, ja lieta tiek izbeigta bez tiesas?

Ja policija pēc nozieguma izmeklēšanas nolemj lietu slēgt bez tiesvedības, jūs kā cietušais varat šo lēmumu pārsūdzēt Miertiesā (Qorti tal-Maġistrati). Miertiesa jūs lūgs ar zvērestu apliecināt informāciju, ko sniedzat ziņojumā, kā arī apstiprināt gatavību liecināt tiesā. Jums būs arī jāsamaksā tiesas noteikta naudas summa, kas kalpos kā garantija tam, ka jūsu nolūks saukt likumpārkāpēju pie atbildības ir nopietns. Miertiesa iepazīsies ar pierādījumiem un — ja tos atzīs par pietiekamiem — uzdos policijai turpināt procesu.

Vai es varu piedalīties tiesā?

Jūs varat piedalīties tiesvedībā kā civilprasītājs. Lai iesaistītos tiesvedībā civilprasītāja statusā, jums jāiesniedz pieteikums tiesā. Tiesa izskatīs jūsu pieteikumu un lems, vai atļaut jums kļūt par civilprasītāju. Kā civilprasītājs jūs varēsiet piedalīties visās tiesas sēdēs — arī tajās, kas nav publiskas, un arī tad, ja tiesā sniegsiet liecību.

Kāda ir mana oficiālā loma tiesu sistēmā? Piemēram, vai man var būt cietušā, liecinieka, civilprasītāja vai privātas apsūdzības uzturētāja statuss? Vai varu šādu statusu izvēlēties?

Kā paskaidrots iepriekš, jūs var būt liecinieks vai civilprasītājs.

Kādas ir manas tiesības un pienākumi šajā lomā?

Jūsu tiesības un pienākumi tiesas kriminālprocesā ir atkarīgi no tā, kāda tiesa izskata jūsu lietu:

 • ja jūsu lietu ierosina policijas amatpersona un to iztiesā Miertiesa, jums ir gandrīz tādas pašas tiesības kā apsūdzētajam: jums vai jūsu advokātam ir iespēja iesniegt pierādījumus, iztaujāt lieciniekus (uzdodot tiem jautājumus ar tās policijas amatpersonas starpniecību, kas ierosinājusi lietu) utt.;
 • ja jūsu lietu ierosina ģenerālprokurors, ģenerālprokurora vietnieks vai prokurors un to iztiesā Krimināltiesa, jūs varat apmeklēt sēdi un sniegt ar spriedumu saistītus argumentus tikai tad, ja zvērinātie atzinuši likumpārkāpēja vainu.

Vai es varu tiesā sniegt paziņojumu vai liecību? Ar kādiem nosacījumiem?

Kriminālprocesa laikā jūs, visticamāk, uzaicinās liecināt, jo tiesai ir nepieciešams uzklausīt jūsu kā noziegumā cietušās personas liecību.

Kādu informāciju es saņemšu tiesvedības laikā?

Jums būs tiesības saņemt informāciju par tiesvedības norisi, kā arī par galīgo spriedumu.

Vai man ir pieejami tiesas dokumenti?

Kā civilprasītājam jums būs pieejami tiesas akti un dokumenti.

Lapa atjaunināta: 20/02/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

3 - Manas tiesības pēc tiesas procesa

Vai es varu pārsūdzēt spriedumu?

Tiesas process noslēdzas ar tiesas nolēmumu, ar ko tā vai nu notiesā, vai attaisno apsūdzēto. Ja apsūdzētais tiek atzīts par vainīgu, tiesnesis pieņem notiesājošu spriedumu. Saskaņā ar Maltas tiesību aktiem tikai apsūdzētajam un ģenerālprokuroram ir tiesības pārsūdzēt notiesājošo/attaisnojošo spriedumu un/vai piespriesto sodu, vēršoties Krimināllietu apelācijas tiesā.

Tomēr, ja ir iesniegta pārsūdzība un jums sākotnējā tiesvedībā ir bijis civilprasītāja statuss, jūsu advokāts varēs iepazīties ar visiem attiecīgajiem dokumentiem, kas saistīti ar apelācijas lietu.

Kādas ir manas tiesības pēc sprieduma pasludināšanas?

Pēc sprieduma stāšanās spēkā jums ir tiesības saņemt tiesas nolēmuma kopiju. Ja tiesa likumpārkāpējam piespriež cietumsodu, jums ir tiesības tikt informētam, kad likumpārkāpējs tiek atbrīvots vai arī izbēg no apcietinājuma.

Vai man ir tiesības uz atbalstu vai aizsardzību pēc tiesvedības? Cik ilgi?

Jums ir tiesības uz atbalstu vai aizsardzību pēc kriminālprocesa beigām, tiesvedības laikā un atbilstīgā laika periodā.

Kādu informāciju es varu saņemt, ja likumpārkāpējs tiek notiesāts?

Jūs saņemsiet galīgā sprieduma kopiju.

Vai mani informēs, ja likumpārkāpējs tiks atbrīvots (tostarp atbrīvots priekšlaikus vai ar nosacījumiem) vai izbēgs no cietuma?

Jā, jūs informēs, kad likumpārkāpējs tiks atbrīvots vai izbēgs.

Vai mani iesaistīs lēmumu pieņemšanā par likumpārkāpēja atbrīvošanu vai nosacītu atbrīvošanu? Piemēram, vai es varu sniegt liecību vai iesniegt apelācijas sūdzību?

Šādu lēmumu pieņemšanā jūs neiesaistīs, tomēr jūs par tiem informēs.

Lapa atjaunināta: 20/02/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

4 - Kompensācija

Kā var pieprasīt, lai likumpārkāpējs atlīdzina zaudējumus (piemēram, ierosinot tiesas lietu, civilprasību, iesniedzot zaudējumu atlīdzības pieprasījumu)?

Tiesiskā procedūra kompensācijas pieprasīšanai no likumpārkāpēja paredz celt pret likumpārkāpēju civilprasību par zaudējumu atlīdzināšanu. Izņēmums ir gadījums, kad krimināltiesa ir jau izdevusi rīkojumu, ar ko likumpārkāpējam uzdots samaksāt cietušajam.

Tiesa uzdeva likumpārkāpējam atlīdzināt man zaudējumus / maksāt kompensāciju. Kā es varu panākt, ka man samaksā?

Ja ir izdots šāds rīkojums, jums ir tiesības prasīt tā izpildi tādā pašā kārtā, kā tas notiktu jums labvēlīga civiltiesas sprieduma gadījumā; tas nozīmē, ka jūs varat pat pieprasīt konfiskācijas ordera vai aresta uzlikšanas rīkojuma izdošanu.

Ja likumpārkāpējs nemaksā, vai valsts var samaksāt man avansu? Kādi ir nosacījumi?

Ja likumpārkāpējs nemaksā, valdība var izmaksāt cietušajam avansu ar dažiem nosacījumiem, ko pēc saviem ieskatiem var noteikt ģenerālprokurors.

Vai man pienākas kompensācija no valsts?

Jā, jums ir tiesības pieteikties uz valsts kompensāciju saskaņā ar Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju shēmu.

Saite atveras jaunā logāhttp://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8983&l=2

Elektroniskā veidlapa pieejama šādā adresē: Saite atveras jaunā logāhttps://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010m

Vai man ir tiesības uz kompensāciju, ja likumpārkāpējs netiek notiesāts?

Tiesības uz kompensāciju pastāv arī tad, ja likumpārkāpējs nav notiesāts vai ir nezināms.

Vai man ir tiesības uz ārkārtas maksājumu, kamēr es gaidu lēmumu par savu kompensācijas pieteikumu?

Izņēmuma gadījumos ir iespējams saņemt ārkārtas maksājumus, kamēr nav pieņemts galīgais lēmums par kompensācijas pieteikumu.

Lapa atjaunināta: 20/02/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

5 - Manas tiesības uz atbalstu un palīdzību

Es esmu noziegumā cietušais. Kur varu vērsties, lai saņemtu atbalstu un palīdzību?

Policija
Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttps://pulizija.gov.mt/en/Pages/Home.aspx

Appoġġ — valsts aģentūra, kas sniedz sociālo palīdzību bērniem un ģimenēm, kam tā nepieciešama
Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://fsws.gov.mt/en/appogg/Pages/welcome-appogg.aspx

Tieslietu departaments — sniedz palīdzību saistībā ar nozieguma rezultātā nodarīta kaitējuma kompensēšanu
Kontaktinformācija:
E-pasta adrese: Saite atveras jaunā logāinfo.justicedepartment@gov.mt
Tālruņa numurs: +356 25674330
Adrese: 21, Triq l-Arċisqof, Valletta VLT1443

Maltas Juridiskās palīdzības aģentūra
Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttps://mjcl.gov.mt/en/LegalAidMalta/Pages/home.aspx

Palīdzības tālrunis cietušajiem

Palīdzības tālruņa līnija 179

Vai atbalsts cietušajiem ir par velti?

Jā, atbalsts cietušajiem tiek sniegts bez maksas.

Kādu atbalstu es varu saņemt no valsts dienestiem vai iestādēm?

Jums ir tiesības saņemt atbalsta pakalpojumus, kas ietver:

 1. informāciju, konsultācijas un atbalstu saistībā ar cietušo tiesībām, tai skaitā piekļuvi kriminālnoziegumos nodarīta kaitējuma kompensāciju shēmām un informāciju par jūsu lomu kriminālprocesā, kā arī sagatavošanos dalībai kriminālprocesa sēdēs;
 2. informāciju par pieejamiem atbilstošiem atbalsta pakalpojumiem vai tiešu nosūtīšanu uz atbalsta dienestiem;
 3. emocionālu un, ja iespējams, psiholoģisku atbalstu;
 4. konsultācijas par finansiāliem un praktiskiem jautājumiem;
 5. konsultācijas par sekundāras vai atkārtotas viktimizācijas, kā arī iebiedēšanas vai atriebības risku un tā novēršanu.

Kādu atbalstu es varu saņemt no nevalstiskajām organizācijām?

Maltas Cietušo atbalsta organizācija var jums sniegt emocionālu atbalstu nozieguma izraisīto traumu pārvarēšanā, kā arī juridisku informāciju par kriminālprocesa aspektiem, kas attiecas uz noziegumos cietušajiem, un praktisku palīdzību, piemēram, atbalstu saziņā ar policiju.
Saite atveras jaunā logāhttp://victimsupport.org.mt/
Saite atveras jaunā logāSt Jeanne Antide fonds

Lapa atjaunināta: 20/02/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.