Victims' rights - by country

You will be considered a victim of crime (injured party) if you have suffered direct physical, material or moral injury as the result of an unlawful act, for example you have been injured or your property has been damaged or stolen, etc. as a result of an incident which constitutes a crime according to national law. As a victim of crime, the law accords you certain rights before, during and after court proceedings (trial).

Criminal proceedings in Estonia begin with pre-trial proceedings, which in general are conducted by the police and the prosecutor and during which evidence is gathered about the perpetrated crime and the alleged offender. If there is sufficient evidence, the case will go to trial. The trial will end with the court either convicting or acquitting the accused. In the event of a conviction, the court will also rule on the civil action brought before the court, but in the event of an acquittal the action will be dismissed. In this case it is possible to claim compensation in civil proceedings. The court may decide to fully or partially satisfy the civil action, not satisfy the action or dismiss it. If you do not agree with the ruling, you may appeal the case to a higher court.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 01/10/2020

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Manas kā noziegumā cietušā tiesības

Kādu informāciju es saņemšu no iestādes (piem., policijas, prokurora) pēc tam, kad noziegums būs izdarīts, bet pirms es būšu ziņojis par to?

Sazinoties ar iestādi, Jūs saņemsiet informāciju par:

 • to, kā ziņot par noziegumu, un
 • cietušo atbalsta pakalpojumiem, kas ir pieejami, neziņojot par noziegumu.

Norādījumi ir pieejami arī Saite atveras jaunā logāPolicijas un robežsardzes pārvaldes tīmekļa vietnē.

Es nedzīvoju ES valstī, kurā noziegums tika izdarīts (ES pilsoņi un trešo valstu pilsoņi). Kā tiek aizsargātas manas tiesības?

Jūsu tiesības tiks aizsargātas neatkarīgi no tā, kurā ES valstī jūs kļuvāt par noziegumā cietušo. Jūs varat ziņot par noziegumu un vajadzības gadījumā saņemt cietušo atbalsta pakalpojumus gan valstī, kurā izdarīts noziegums, gan savā dzīvesvietas valstī.

Kādu informāciju es saņemšu, ja ziņošu par noziegumu?

Ziņojot par noziegumu, jums ir tiesības saņemt šādu informāciju:

 • pēc jūsu pieprasījuma — rakstisku apliecinājumu par to, ka esat ziņojis par noziegumu;
 • desmit dienu laikā — paziņojumu par lēmumu uzsākt vai neuzsākt kriminālprocesu;
 • ja tiks uzsākts kriminālprocess, jūs nopratinās kā cietušo un jums vaicās, vai vēlaties saņemt informāciju par aizdomās turētā apcietināšanu un atbrīvošanu un par tiesas sēdes laiku un vietu; turklāt
 • kad lietas pirmstiesas izmeklēšana tiks pabeigta, prokurors informēs jūs, ka jums ir tiesības iepazīties ar krimināllietas saturu.

Vai man ir tiesības uz bezmaksas tulka vai tulkotāja pakalpojumiem (kad es sazinos ar policiju vai citām iestādēm vai izmeklēšanas un tiesvedības laikā)?

Ikvienam, kurš nesaprot vai nerunā igauņu valodā, ir tiesības tiesvedības laikā izmantot tulka pakalpojumus. Jums ir tiesības pēc pieprasījuma saņemt jebkura tāda teksta tulkojumu, kas ir būtisks, lai saprastu lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu vai tiesas spriedumu vai lai nodrošinātu tiesvedības taisnīgumu.

Kā iestāde nodrošinās to, ka es saprotu un mani saprot (ja esmu bērns; ja man ir invaliditāte)?

Iestādēm jānodrošina, ka jūs saprotat to, kas jums tiek skaidrots, kā arī to, ka jūs saprot. Šajā nolūkā policijas iecirknī vai prokuratūrā ir pieejamas informācijas lapas viegli saprotamā valodā, kā arī apmācīti speciālisti. Jums vienmēr ir tiesības izmantot zīmju valodas tulka pakalpojumus.

Cietušo atbalsta pakalpojumi

Kurš sniedz atbalstu cietušajiem?

Cietušo atbalsta pakalpojumus sniedz Saite atveras jaunā logāIgaunijas Nacionālā sociālās apdrošināšanas pārvalde.

Ja esat no vardarbības cietusi sieviete, jūs varat vērsties pēc palīdzības arī Saite atveras jaunā logāsieviešu patvēruma centros.

Vai policija automātiski nosūtīs mani uz cietušo atbalsta dienestu?

Policija informēs jūs par cietušo atbalsta dienestiem un vajadzības gadījumā nosūtīs jūs pie cietušo atbalsta darbinieka. Daudzos policijas iecirkņos ir cietušo atbalsta darbinieks, kurš vienmēr ir uz vietas.

Kā tiek aizsargāts mans privātums?

Visa kriminālprocesa gaitā apkopotā informācija ir konfidenciāla un netiks publiskota pirms atklātas tiesas sēdes. Tiesa var arī paziņot, ka tiesas sēde būs slēgta — arī tad tiesas sēdē izpaustā informācija nebūs publiski pieejama.

Vai man ir jāziņo par noziegumu, pirms es varu piekļūt cietušo atbalstam?

Nē, ikvienam ir pieejams vispārējs cietušo atbalsts neatkarīgi no tā, vai par noziegumu ir ziņots. Tomēr ir īpaši cietušo atbalsta pakalpojumi, piemēram, kompensācija no vardarbības cietušajiem vai pabalsts psiholoģiskā atbalsta saņemšanai, kas jums būs pieejami tikai pēc tam, kad būsiet ziņojis par noziegumu.

Personīgā aizsardzība, ja man draud briesmas

Kādi aizsardzības veidi ir pieejami?

Jūs varat lūgt, lai prokurors prasa tiesai izdot ierobežojošu pagaidu rīkojumu pret aizdomās turēto. Ierobežojošā pagaidu rīkojumā aizdomās turētajam ir noteikts netuvoties tiesas norādītām vietām un nesazināties ar tiesas noteiktām personām.

Jūs var aizsargāt arī ar liecinieku aizsardzības pasākumiem, ko īsteno policija pēc prokuratūras pieprasījuma.

Kurš var piedāvāt man aizsardzību?

Ja esat apdraudēts, sazinieties ar policiju, kas gādās par jūsu drošību.

Vai kāds izvērtēs manu lietu, lai noskaidrotu, vai esmu pakļauts turpmākam noziedzīgā nodarījuma izdarītāja radīta kaitējuma riskam?

Policijai jāizvērtē katrs gadījums, nodrošinot jebkāda kaitējuma novēršanu.

Vai kāds izvērtēs manu lietu, lai noskaidrotu, vai pastāv risks, ka krimināltiesību sistēma var man nodarīt turpmāku kaitējumu (izmeklēšanas un tiesvedības laikā)?

Visām iestādēm, kas veic procesu, ir pienākums vienmēr ņemt vērā jūsu intereses un nepieļaut to, ka jūs tiekat pakļauts sekundārajai viktimizācijai kriminālprocesa laikā.

Kāda aizsardzība ir pieejama īpaši neaizsargātiem cietušajiem?

Ja esat smagā noziegumā cietušais, tiesa var jūs nenopratināt vai arī var atļaut jūs nopratināt telefoniski vai izmantot aizslietni, lai apsūdzētais jūsu nopratināšanas laikā tiesā jūs neredzētu.

Esmu nepilngadīgs. Vai man ir īpašas tiesības?

Iestāde, kas veic procesu, nepilngadīga cietušā nopratināšanā var piesaistīt bērnu aizsardzības speciālistu, sociālo darbinieku vai psihologu. Šī ir obligāta prasība nopietnos gadījumos, ja persona, kura veic procesu, nav atbilstoši apmācīta.

Ja esat nepilngadīgs cietušais un jūsu intereses ir pretrunā jūsu likumīgā pārstāvja vai vecāku interesēm, iestāde, kas veic procesu, var bez maksas piešķirt jums advokātu juridiskās palīdzības ietvaros.

Tiesā nenopratinās nepilngadīgos ar garīga rakstura traucējumiem un visus bērnus vecumā līdz 10 gadiem vai — vardarbības ģimenē vai seksuālas vardarbības gadījumā — bērnus vecumā līdz 14 gadiem. Šādā gadījumā policijas interviju ar nepilngadīgo ierakstīs video formātā, ko var izmantot kā pierādījumu tiesā.

Nozieguma rezultātā ir miris mans ģimenes loceklis. Kādas ir manas tiesības?

Ja jūsu ģimenes loceklis ir miris nozieguma rezultātā, procesā jums ir visas cietušā tiesības.

Noziegumā cietušais ir mans ģimenes loceklis. Kādas ir manas tiesības?

Ja jūsu ģimenes loceklis ir noziegumā cietušais, jums, līdzīgi kā cietušajam, ir tiesības vajadzības gadījumā saņemt cietušo atbalsta pakalpojumus.

Vai es varu izmantot mediācijas pakalpojumus? Kādi ir nosacījumi? Vai es būšu drošībā mediācijas laikā?

Ar jūsu un aizdomās turētā piekrišanu prokuratūra var nolemt izbeigt kriminālprocesu ar samierināšanu (mediāciju). Samierināšanas pakalpojumu nodrošina cietušo atbalsta darbinieks.

Jums būs tiesības jebkurā laikā atteikties no samierināšanas procedūras.

Kur ir pieejami tiesību akti, kuros noteiktas manas tiesības?

Saite atveras jaunā logāKriminālprocesa kodekss

Saite atveras jaunā logāCietušo atbalsta likums

Lapa atjaunināta: 01/10/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

2 - Paziņošana par noziegumu un manas tiesības izmeklēšanas vai tiesas procesa laikā

Kā es varu ziņot par noziegumu?

Jūs varat ziņot par noziegumu, zvanot uz policijas ārkārtas palīdzības izsaukuma numuru 112 (ja jums ir arī steidzami vajadzīga policijas palīdzība) vai arī iesniedzot rakstisku iesniegumu tuvākajā policijas iecirknī, vai nosūtot e-pastu attiecīgajai policijas prefektūrai. Plašāka informācija par to, kā ziņot par noziegumu, ir pieejama Saite atveras jaunā logāšeit.

Kā es varu uzzināt, kas notiek lietā?

Kad būsiet ziņojis par noziegumu, ar jums sazināsies un informēs par turpmākajām procedūrām (piem., jums prasīs liecināt, sniegt informāciju par iespējamiem lieciniekiem, palīdzēt pierādījumu vākšanā u. tml.). Vajadzības gadījumā jūs arī saņemsiet informāciju par iespējamo atbalstu cietušajiem un citiem aizsardzības pasākumiem.

Pēc jūsu nopratināšanas pierakstiet krimināllietas numuru un par lietu atbildīgo izmeklētāju. Tādējādi jums būs vieglāk vēlāk pieprasīt informāciju no policijas.

Vai man ir tiesības uz juridisko palīdzību (izmeklēšanas vai tiesvedības laikā)? Ar kādiem nosacījumiem?

Jums ir tiesības uz advokāta pārstāvību kriminālprocesā. Ja jums nav līdzekļu advokāta nolīgšanai, jūs varat prasīt tiesai valsts juridisko palīdzību.

Visiem nepilngadīgiem cietušajiem, kuru intereses ir pretrunā viņu likumīgā pārstāvja interesēm, ir tiesības saņemt bezmaksas valsts juridisko palīdzību.

Vai es varu pieprasīt izdevumu atlīdzināšanu (par dalību izmeklēšanā/tiesvedībā)? Ar kādiem nosacījumiem?

Cietušie un liecinieki ir tiesīgi saņemt kompensāciju par izdevumiem, kas radušies, vai par kriminālprocesa dēļ negūtajiem ienākumiem. Piemēram, jūs varat prasīt kompensāciju par ceļa izdevumiem vai ienākumiem, kas nav gūti sakarā ar došanos sniegt liecības. Lai pieprasītu izdevumu atlīdzināšanu, sazinieties ar iestādi, kas jūs uzaicinājusi, lai saņemtu norādījumus par to, kā iesniegt prasību.

Vai man ir pārsūdzības tiesības, ja mana lieta tiek izbeigta, nenonākot tiesā?

Kad kriminālprocess tiks izbeigts, jums vai jūsu pārstāvim nekavējoties tiks nosūtīta attiecīgā tiesas nolēmuma kopija. Jūs kā cietušais varat pieprasīt piekļuvi krimināllietai 10 dienu laikā no dienas, kad saņemts nolēmums par kriminālprocesa izbeigšanu. Šo 10 dienu laikā jums ir arī tiesības pieprasīt, lai prokuratūra pārskata nolēmumu.

Vai es varu iesaistīties tiesvedībā?

Jūs kā cietušais esat tiesvedības puse ar tādiem pašiem nosacījumiem kā pārējās puses, un jums ir tiesības iesaistīties tiesvedībā.

Kāds ir mans oficiālais statuss tiesvedības sistēmā? Piemēram, vai es esmu vai varu izvēlēties būt cietušais, liecinieks, civilprasītājs vai privātās apsūdzības uzturētājs?

Ja pret jums izdarīts noziegums, jūs esat cietušais kriminālprocesā. Tomēr jums ir arī tiesības iesniegt civilprasību tā paša procesa ietvaros. Privātsūdzības koncepts nepastāv Igaunijas tiesību aktos.

Kādas ir manas tiesības un pienākumi šādā statusā?

Saite atveras jaunā logāSaskaņā ar Kriminālprocesa kodeksu cietušais ir tiesīgs:

 1. apstrīdēt atteikumu uzsākt vai izbeigt kriminālprocesu;
 2. iesniegt civilprasību ar izmeklēšanas struktūras vai prokuratūras starpniecību;
 3. liecināt vai atteikties liecināt pret viņam tuviniekiem;
 4. iesniegt pierādījumus
 5. iesniegt pieprasījumus un sūdzības;
 6. iepazīties ar procesuāliem protokoliem un sniegt piezīmes par procesa nosacījumiem, gaitu, rezultātiem un protokolu (jūsu piezīmes tiks pierakstītas);
 7. iepazīties ar krimināllietas saturu pēc tam, kad ir pabeigta lietas pirmstiesas izmeklēšana;
 8. piedalīties tiesas sēdē;
 9. piekrist vai nepiekrist strīda izšķiršanas procedūras piemērošanai un sniegt atzinumu par apsūdzībām un sodiem, apsūdzībās norādīto zaudējumu summu un civilprasību;
 10. piekrist ierobežojoša pagaidu rīkojuma piemērošanai un pieprasīt ierobežojoša rīkojuma piemērošanu;
 11. pieprasīt, lai nopratināšanu veic tā paša dzimuma persona, ja noziedzīgais nodarījums bijis saistīts ar seksuālu vardarbību, uz dzimumu balstītu vardarbību vai to izdarījusi persona, kura ir tuvās attiecībās ar cietušo, izņemot, ja nopratināšanu veic prokurors vai tiesnesis vai ja minētais traucētu procesa gaitai.

Cietušajam ir šādi pienākumi:

 1. ierasties pēc izmeklēšanas struktūras, prokuratūras vai tiesas uzaicinājuma;
 2. piedalīties procesā un izpildīt izmeklēšanas struktūras, prokuratūras un tiesas rīkojumus.

Vai es varu sniegt liecību tiesvedība laikā vai iesniegt pierādījumus? Ar kādiem nosacījumiem?

Jums ir tiesības sniegt paziņojumus un darīt zināmu savu viedokli tiesvedības laikā. Jums ir tiesības liecināt tiesā, ja prokuratūra pieprasa jūsu nopratināšanu.

Kādu informāciju es saņemšu tiesvedības laikā?

Tiesa informēs jūs par tiesas sēžu laiku un vietu, un jūs arī informēs par tiesas nolēmumu, kas jums tiks nogādāti, ja vien jūs personīgi nebūsiet klāt tiesas sēdē, kad nolēmums tiks paziņots.

Vai es varēšu piekļūt tiesas materiāliem?

Jums ir tiesības iepazīties ar lietas materiāliem prokuratūrā pēc pirmstiesas izmeklēšanas pabeigšanas vai kad kriminālprocess tiek izbeigts. Prokuratūra informēs jūs par šīm tiesībām un sniegs norādījumus par to, kā jūs varat iepazīties ar lietas materiāliem.

Lapa atjaunināta: 01/10/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

3 - Manas tiesības pēc tiesas procesa

Vai es varu pārsūdzēt tiesas nolēmumu?

Jums kā tiesvedības pusei ir tiesības pārsūdzēt nolēmumu rajona tiesā 30 dienu laikā no nolēmuma pieņemšanas.

Kādas ir manas tiesības pēc soda piespriešanas?

Jums ir tiesības tikt informētam par notiesātā noziedzīgā nodarījuma izdarītāja pirmstermiņa atbrīvošanu no ieslodzījuma vietas, ja procesa laikā būsiet pieprasījis šādas informācijas sniegšanu.

Vai man ir tiesības uz atbalstu vai aizsardzību pēc tiesvedības? Cik ilgi?

Kriminālprocesa norise neietekmē to, cik ilgā laikā varat saņemt cietušo atbalsta pakalpojumus. Jūs varat turpināt saņemt cietušo atbalsta pakalpojumus pēc kriminālprocesa noslēgšanas neierobežotā termiņā.

Kādu informāciju es saņemšu, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājam tiks piespriests sods?

Jūs informēs par tiesas nolēmumu, kurā būs norādīts aizdomās turētajam piespriestā soda ilgums. Jūs arī informēs par notiesātā noziedzīgā nodarījuma izdarītāja pirmstermiņa atbrīvošanu no ieslodzījuma vietas, ja būsiet pieprasījis šādas informācijas sniegšanu.

Vai mani informēs gadījumā, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs tiks atbrīvots (tostarp atbrīvots priekšlaikus vai nosacīti) vai izbēgs no ieslodzījuma vietas?

Ja jūsu nopratināšanas laikā būsiet to pieprasījis, jūs informēs, ja notiesātais noziedzīgā nodarījuma izdarītājs tiks atbrīvots vai izbēgs no ieslodzījuma vietas.

Vai es tikšu iesaistīts lēmumu pieņemšanā par atbrīvošanu vai nosacītu atbrīvošanu? Piemēram, vai es varēšu izteikt viedokli vai iesniegt pārsūdzību?

Jums var tikt prasīts sniegt atzinumu pirmstermiņa atbrīvošanas procesā, bet jūs nevarat pārsūdzēt šādus lēmumus.

Lapa atjaunināta: 01/10/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

4 - Kompensācija

Kāds ir process zaudējumu atlīdzības pieprasīšanai no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja (piem., lietas izskatīšana tiesā, civilprasība, saistītā procedūra)?

Jums ir tiesības kriminālprocesa ietvaros celt civilprasību pret apsūdzēto par zaudējumu atlīdzināšanu. Civilprasību varat celt 10 dienu laikā pēc iepazīšanās ar krimināllietu. Jūs varat arī prasīt, lai prokuratūra pagarina šo termiņu.

Tiesa uzdeva noziedzīgā nodarījuma izdarītājam atlīdzināt man zaudējumus / izmaksāt kompensāciju. Kā es varu panākt to, lai noziedzīgā nodarījuma izdarītājs veic maksājumu?

Ja notiesātais noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nemaksā summu, kas viņam jāmaksā saskaņā ar tiesas nolēmumu, jums ir tiesības sazināties ar tiesas izpildītāju, kurš organizēs izpildes procesu.

Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nemaksā, vai valsts var samaksāt man avansu? Ar kādiem nosacījumiem?

Nē, valsts nesedz zaudējumus, ko notiesātajam noziedzīgā nodarījuma izdarītājam ir noteikts samaksāt.

Vai man ir tiesības uz kompensāciju no valsts?

Ja jūs esat nozieguma rezultātā mirušas personas tuvinieks vai esat vardarbībā cietušais un jums nozieguma rezultātā ir radušies veselības traucējumi, kas ilgst vismaz četrus mēnešus, jūs varat pieteikties kompensācijas saņemšanai no valsts par šādiem zaudējumiem:

 1. zaudējumi, kas izriet no darba nespējas vai samazinātas darba spējas;
 2. izmaksas, kas rodas cietušā veselībai nodarītā kaitējuma dēļ;
 3. zaudējumi, kas izriet no cietušā nāves;
 4. zaudējumi, kas radušies briļļu, zobu protēžu, kontaktlēcu vai citu ķermeņa funkcijas aizstājošu ierīču, vai apģērba sabojāšanas dēļ;
 5. cietušā apbedīšanas izdevumi.

Lai varētu saņemt kompensāciju, jums jāziņo par noziegumu policijai 15 dienu laikā no tā izdarīšanas vai no brīža, kad jums ir iespēja par to ziņot.

Pieteikums kompensācijas saņemšanai jāiesniedz Igaunijas Nacionālajai sociālās apdrošināšanas pārvaldei trīs gadu laikā no nozieguma izdarīšanas vai cietušā nāves, izņemot šādus gadījumus:

 1. apgādājamai personai ir kļuvis zināms par cietušā nāvi vairāk nekā gadu pēc nāves dienas, un pieteikums tiek iesniegts trīs gadu laikā no dienas, kad kļuvis zināms par cietušā nāvi;
 2. kompensācijas pieteikuma iesniedzējam ir radušies veselības traucējumi, kas ilguši vairāk nekā vienu gadu, un pieteikuma iesniegšana nav bijusi iespējama iesniedzēja veselības stāvokļa dēļ, un pieteikums tiek iesniegts trīs gadu laikā no iesniedzēja veselības stāvokļa uzlabošanās;
 3. kompensācijas pieprasīšanas pamats ir dzimumnoziegums pret nepilngadīgo, un pieteikums tiek iesniegts trīs gadu laikā no cietušā pilngadības sasniegšanas, ja vien kriminālprocesa iemesls nav noskaidrojies pirms pilngadības sasniegšanas.

Vai man ir tiesības uz kompensāciju, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs netiek notiesāts?

Jūs varat pieteikties noziegumos cietušajiem paredzētās valsts kompensācijas saņemšanai, ja kriminālprocesā nav noskaidrota persona, kura izdarījusi noziegumu pret jums.

Ja persona, kura apsūdzēta nozieguma izdarīšanā, tiesā tiek attaisnota, bet jūs joprojām uzskatāt, ka konkrētā persona ir radījusi jums zaudējumus, jūs varat celt civilprasību.

Vai man ir tiesības uz ārkārtas maksājumu, kamēr es gaidu lēmumu par savu kompensācijas prasību?

Lēmumu par kompensācijas piešķiršanu vardarbībā cietušajam var atlikt līdz apriņķa tiesas nolēmuma pieņemšanai šādos gadījumos:

 1. pieteikuma iesniedzēja tiesības saņemt kompensāciju no personas, kura ir atbildīga par noziedzīgā nodarījuma izraisītajiem zaudējumiem, ir neskaidras, vai
 2. ir acīmredzams, ka persona, kura ir atbildīga par noziedzīgā nodarījuma izraisītajiem zaudējumiem, piekrīt un spēj kompensēt zaudējumus.

Ja kompensācijas piešķiršana tiek atlikta, Igaunijas Nacionālā sociālās apdrošināšanas pārvalde var veikt avansa maksājumu, pamatojoties uz kompensācijas pieteikuma iesniedzēja lūgumu, ja pieteikuma iesniedzējs nepārprotami ir tiesīgs saņemt kompensāciju un viņam ir sarežģīta finansiālā situācija.

Lapa atjaunināta: 01/10/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

5 - Manas tiesības uz atbalstu un palīdzību

Esmu noziegumā cietušais. Ar ko man jāsazinās, lai saņemtu atbalstu un palīdzību?

 1. Saite atveras jaunā logāIgaunijas Nacionālās sociālās apdrošināšanas pārvaldes Cietušo atbalsta departaments
 2. Saite atveras jaunā logāSieviešu atbalsta centri
 3. Saite atveras jaunā logāPolicijas un robežsardzes pārvalde

Cietušo atbalsta uzticības tālrunis

 1. Cietušo atbalsta uzticības tālrunis: 6121360 vai 16106 (zvanus pieņem no pirmdienas līdz piektdienai, no plkst. 9.00 līdz 17.00).
 2. Bērnu atbalsta uzticības tālrunis: 16111 (bērniem, kuriem vajadzīga palīdzība; zvanus pieņem visu diennakti).

Vai atbalsts cietušajiem ir bez maksas?

Jā, cietušo atbalsta pakalpojumi ir pieejami bez maksas.

Kādus atbalsta veidus es varu saņemt no valsts dienestiem vai iestādēm?

Valsts nodrošinātie cietušo atbalsta pakalpojumi ietver:

 1. cietušo konsultēšanu;
 2. palīdzības sniegšanu cietušajiem saziņā ar valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī juridiskām personām;
 3. drošas izmitināšanas nodrošināšanu;
 4. ēdināšanas nodrošināšanu;
 5. nepieciešamo veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu;
 6. nepieciešamās materiālās palīdzības nodrošināšanu;
 7. nepieciešamās psiholoģiskās palīdzības nodrošināšanu;
 8. cietušo atbalsta pakalpojumu saņemšanai nepieciešamo rakstiskās un mutiskās tulkošanas pakalpojumu nodrošināšanu;
 9. citu cietušo fiziskajai un psihosociālajai rehabilitācijai nepieciešamo pakalpojumu sniegšanu.

Kādu veidu atbalstu es varu saņemt no nevalstiskajām organizācijām?

Valsts cietušo atbalsta pakalpojumu sniedzēji var ieteikt jums vērsties attiecīgās nevalstiskajās organizācijās.

Saite atveras jaunā logāSieviešu patvēruma centri

Lapa atjaunināta: 01/10/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.