Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2022. gada beigām.

Cietušo tiesības (katrā valstī)

Es esmu noziegumā cietušais. Ar ko man jāsazinās, lai saņemtu atbalstu un palīdzību?

Cietušo informācijas dienests sniedz informāciju par jums tuvākajiem pieejamajiem atbalsta pakalpojumiem, atjaunojošo justīciju, krimināltiesību sistēmu, Cietušo kodeksu un Liecinieku hartu. Cietušo informācijas dienests

Valsts nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu cietušajiem nodrošina Tieslietu ministrija (MoJ), piešķirot finansējumu pakalpojumu sniedzējiem. Tā piešķir finansējumu arī policijas un noziedzības apkarošanas komisāriem (PCC), lai tie saskaņā ar 2014. gada Likuma par antisociālu uzvedību, noziedzību un kārtības uzturēšanu 143. pantu uz vietas sniegtu noziegumos cietušajiem emocionāla un praktiska atbalsta pakalpojumus vai šādus pakalpojumus deleģētu.

Finansētajiem vietējiem pakalpojumiem var piekļūt attiecīgo policijas un noziedzības apkarošanas komisāru tīmekļa vietnēs. Atbilstīgo PCC jūs var atrast šeit

Sev tuvāko Seksuālā vardarbībā cietušo atbalsta centru jūs varat atrast, zvanot uz NHS 111 nesteidzamās medicīniskās palīdzības dienestu, sazinoties ar savu ģimenes ārstu vai vietējās slimnīcas negadījumu un ārkārtas situāciju (A&E) departamentu, kā arī NHS Choiceshttps://www.nhs.uk/Service-Search/Rape-and-sexual-assault-referral-centres/LocationSearch/364 tīmekļa vietnē.

Cietušo atbalsta uzticības tālrunis

Cietušo informācijas dienestam ir cietušajiem paredzēta informācijas tālruņa līnija: +44 808 168 9293.

Vai atbalsts cietušajiem ir par velti?

Jā.

Kāda veida atbalstu es varu saņemt no valsts dienestiem vai iestādēm?

Policijai ir jāsniedz jums informācija par to, kur un kā saņemt konsultāciju vai palīdzību, tostarp kā saņemt medicīnisku palīdzību, speciālistu atbalstu (piemēram, psihologa atbalstu), un atrast alternatīvu izmitināšanas vietu.

Saskaņā ar 1996. gada Mājokļu likuma 7. daļu par mājokļiem atbildīgajām vietējām iestādēm ir jāpalīdz bez pajumtes palikušām personām un ģimenēm, kuras piesakās palīdzības saņemšanai.

Nacionālais veselības dienests nodrošina atbalstu šādos gadījumos:

Kāda veida atbalstu es varu saņemt no nevalstiskajām organizācijām?

Daudzas nevalstiskās un labdarības organizācijas valsts, reģionālā un vietējā mērogā sniedz palīdzību, konsultācijas un citus vispārīgus un specializētus pakalpojumus noziegumos cietušām personām.

Lapa atjaunināta: 01/02/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu