Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2022. gada beigām.

Cietušo tiesības (katrā valstī)

fbesKādu informāciju es saņemšu no iestādes (piemēram, policijas, prokurora), kad ir noticis noziegums, bet vēl neesmu par to ziņojis?

Jums ir tiesības saņemt rakstisku informāciju par to, ko sagaidīt no krimināltiesību sistēmas, piemēram, bukletu “Informācija noziegumos cietušajiem” vai tās tīmekļa vietnes adresi, kurā šāda informācija ir pieejama.

Atkarībā no nozieguma veida, jūsu personiskajiem apstākļiem vai informācijas nozīmes konkrētā izmeklēšanas vai kriminālprocesa posmā jums no brīža, kad pirmo reizi vēršaties policijā, ir jāsaņem šāda informācija:

 • kur un kā saņemt konsultāciju vai palīdzību, tostarp kā saņemt medicīnisku palīdzību, speciālistu atbalstu (piemēram, psiholoģisku atbalstu) un atrast alternatīvu izmitināšanas vietu;
 • kā paziņot par noziedzīgu nodarījumu un ar ko jāsazinās, ja rodas kādi jautājumi par lietu;
 • jums pieejamie aizsardzības līdzekļi, ja tādi ir nepieciešami;
 • kā pieprasīt kompensāciju;
 • kādas iespējas pieejamas, ja cietušais neatrodas Anglijā vai Velsā;
 • pieejamie tulkošanas pakalpojumi;
 • kā iesniegt sūdzību par pakalpojumu sniedzēju;
 • pieejamie atjaunojošās justīcijas pakalpojumi;
 • kā atgūt izdevumus, kas radušies kā lieciniekam tiesvedības laikā.

Jums ir tiesības jebkurā laikā izmantot cietušo atbalsta pakalpojumus neatkarīgi no tā, vai jūs esat vai neesat ziņojis par noziegumu, un tie jums ir pieejami arī pēc izmeklēšanas un kriminālprocesa beigām.

Es nedzīvoju tajā ES valstī, kurā notika noziegums (esmu ES vai trešās valsts pilsonis). Kā tiek aizsargātas manas tiesības?

Jums ir tiesības saņemt šajā kodeksā minētos pakalpojumus, ja noziegums ir izdarīts Anglijā vai Velsā vai ja pakalpojumi ir saistīti ar Anglijā vai Velsā notiekošu kriminālprocesu. [1]

[1] Tiesības uz kompensāciju no Kriminālnoziegumā gūtu traumu kompensāciju iestādes var būt atkarīgas no jūsu dzīvesvietas vai valstspiederības; izņēmums ir šādi gadījumi: jūs esat atzīts par cilvēku tirdzniecības upuri vai jums ir piešķirts patvērums, alternatīvais statuss vai pagaidu uzturēšanās atļauja.

Kādu informāciju es saņemšu, ja ziņošu par noziegumu?

Jums ir tiesības saņemt no policijas šādu informāciju:

 • rakstisku apliecinājumu par to, ka jūs esat ziņojis par noziegumu, kurā ietverta pamatinformācija par nodarījumu. Rakstiskais apliecinājums var būt vēstule, elektronisks paziņojums, piemēram, e-pasts vai īsziņa, vai ar roku rakstīts dokuments. Jūs varat lūgt, lai šādu apliecinājumu jums nesniedz. Ja, pēc policijas domām, pastāv risks, ka rakstiska apliecinājuma nosūtīšana jums var kaitēt (piemēram, ja notikusi vardarbība ģimenē), tā var vienoties ar jums par apliecinājuma nesūtīšanu;
 • izsmeļošu skaidrojumu par to, ko gaidīt no krimināltiesību sistēmas, kad jūs ziņojat par noziegumu vai ar jums sazinās kā ar cietušo izmeklēšanas ietvaros;
 • novērtējumu par to, vai jūs vēlaties palīdzību, un, ja tā, kāda palīdzība vai atbalsts jums varētu būt nepieciešams. Tas palīdzēs noteikt, vai jūs esat kādā no trim cietušo kategorijām, kam var būt nepieciešams pastiprināts atbalsts, un vai un kādā apmērā jūs varat izmantot īpašos pasākumus. Policija var uzticēt detalizētāku novērtēšanu cietušo atbalsta dienestiem;
 • rakstisku informāciju par to, ko sagaidīt no krimināltiesību sistēmas, piemēram, bukletu “Informācija noziegumos cietušajiem” vai tās tīmekļa vietnes adresi, kurā šāda informācija pieejama, pēc iespējas ātrāk, taču ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc ziņošanas par noziegumu vai sazināšanās ar jums kā ar cietušo izmeklēšanas ietvaros;
 • informāciju par to, cik bieži jūs saņemsiet informāciju par lietas norisi, pēc sarunas ar policiju;
 • piecu darbdienu laikā pēc lēmuma izdošanas — skaidrojumu par lēmumu neizmeklēt noziegumu;
 • informāciju par lietas izmeklēšanas beigām, ja neviena persona netiek apsūdzēta, un skaidrojumu par iemesliem.

Jums ir tiesības no policijas saņemt informāciju par cietušo atbalsta dienestiem, tostarp šo dienestu kontaktinformāciju, lai jūs varētu izmantot to pakalpojumus jebkurā laikā.

Jums ir tiesības saņemt no policijas informāciju un paskaidrojumus par turpmāk minēto piecu darbdienu laikā pēc tam, kad aizdomās turētais:

 • tiek apcietināts;
 • tiek nopratināts ar brīdinājumu;
 • tiek atbrīvots bez apsūdzības uzrādīšanas;
 • tiek atbrīvots pret galvojumu vai galvojuma nosacījumi mainās vai tiek atcelti.

Vai man ir tiesības uz bezmaksas mutiskās vai rakstiskās tulkošanas pakalpojumiem (sazinoties ar policiju vai citām iestādēm vai izmeklēšanas un tiesas procesa laikā)?

Ja jūs nesaprotat angļu valodu vai nerunājat angļu valodā, jums ir tiesības pieprasīt mutisku tulkojumu jums saprotamā valodā:

 • ziņojot par noziedzīgu nodarījumu [1];
 • kad policija jūs nopratina; un
 • kad jūs sniedzat liecību kā liecinieks.

Ja jūs nesaprotat angļu valodu vai nerunājat angļu valodā, jums ir tiesības pieprasīt rakstisku tulkojumu šādai informācijai:

 • rakstiskais apliecinājums par noziegumu, par kuru ziņojāt;
 • ja nopratināšanas vai tiesas sēdes vajadzībām ir nepieciešams iepazīties ar konkrētu dokumentu, kas jums tiek atklāts, — dokumenta attiecīgās daļas;
 • dokuments, kurā jūs informē par tiesas sēdes datumu, laiku un vietu; un
 • kriminālprocesa iznākums, ja jums ir tiesības uz šādu informāciju saskaņā ar šo kodeksu, un, ja iespējams, vismaz īss lēmuma pamatojuma izklāsts.

[1] Jums ir tiesības ziņot par noziegumu jums saprotamā valodā vai izmantojot nepieciešamo lingvistisko palīdzību, ja jūs nerunājat angļu valodā.

Kā iestāde nodrošina, ka es saprotu un ka mani saprot (ja es esmu bērns; ja es esmu persona ar invaliditāti)?

Saskaņā ar Cietušo kodeksu pakalpojumu sniedzējiem ir jākomunicē ar jums vienkāršā un saprotamā valodā, īstenojot nepieciešamos pasākumus (piemēram, izmantojot viegli lasāmu valodu, Braila rakstu vai reģistrētu starpnieku), lai palīdzētu jums saprast un tikt saprastam. Izvērtējot atbilstīgos pasākumus, pakalpojumu sniedzējiem ir jāņem vērā jūsu personiskās īpašības, kas var ietekmēt spēju saprast un tikt saprastam.

Ir pieejami dažādi informatīvi bukleti vieglajā valodā dažādos formātos.

Atbalsta pakalpojumi cietušajiem

Kas sniedz atbalstu cietušajiem?

Saskaņā ar 2004. gada Likuma par vardarbību ģimenē, noziedzību un cietušajiem 56. pantu Tieslietu ministrija (MoJ) piešķir finansējumu valsts nodrošināto atbalsta pakalpojumu sniedzējiem. Tā piešķir finansējumu arī policijas un noziegumu komisāriem (PCC), lai tie saskaņā ar 2014. gada Likuma par antisociālu uzvedību, noziedzību un kārtības uzturēšanu 143. pantu uz vietas sniegtu noziegumos cietušajiem emocionāla un praktiska atbalsta pakalpojumus vai šādus pakalpojumus deleģētu.

Vai policija automātiski nodos manus datus cietušo atbalsta dienestam?

Policija izskaidros jums, ka jūsu dati tiks automātiski nodoti cietušo atbalsta dienestiem divu darbdienu laikā pēc ziņošanas par noziegumu. Jums ir tiesības prasīt policijai, lai tā nenodod jūsu datus cietušo atbalsta dienestiem.

Ja esat cietis dzimumnoziegumā vai no vardarbības ģimenē vai ja jūs esat mirušā tuvinieks, policija lūgs jūsu piekrišanu pirms datu nosūtīšanas cietušo atbalsta dienestiem.

Kā tiek aizsargāti mani personas dati?

Ja saskaņā ar Cietušo kodeksu ir nepieciešama informācijas nodošana, pakalpojumu sniedzējiem tas ir jādara efektīvi un saskaņā ar saviem pienākumiem, kas paredzēti 1998. gada Datu aizsardzības likumā un citos piemērojamos tiesību aktos.

Vai man ir jāziņo par noziegumu, pirms saņemu cietušajiem paredzēto atbalstu?

Nē, jums ir tiesības izmantot cietušo atbalsta pakalpojumus jebkurā laikā neatkarīgi no tā, vai jūs esat vai neesat ziņojis par noziegumu, kā arī pēc izmeklēšanas un kriminālprocesa beigām.

Personīgā aizsardzība apdraudējuma gadījumā

Kādu veidu aizsardzība ir pieejama?

Ja cietušais ziņo par noziegumu pakalpojumu sniedzējam, kas ir atbildīgs par noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanu, pakalpojumu sniedzējam ir jāveic individuāls novērtējums, lai apzinātu specifiskas cietušā aizsardzības vajadzības un noteiktu, vai un kādā mērā cietušajam būtu vajadzīgi specifiski aizsardzības pasākumi vai īpaši pasākumi nopratināšanas vai liecības sniegšanas laikā.

Novērtējums ir atkarīgs no visiem apstākļiem, tostarp nozieguma smaguma un cietušajam nodarītā acīmredzamā kaitējuma apmēra. Novērtējumā ir jāņem vērā cietušā personiskās īpašības, uzskati un nozieguma būtība un apstākļi.

Ja pēc individuālās novērtēšanas pakalpojumu sniedzējs ir secinājis, ka cietušajam ir nepieciešama specifiska aizsardzība un cietušajam varētu būt lietderīgi specifiski aizsardzības pasākumi nopratināšanas laikā, par noziedzīgā nodarījuma izmeklēšanu atbildīgajam pakalpojumu sniedzējam, ņemot vērā darba un praktiskos ierobežojumus, ir arī jānodrošina, ka:

 • ja iespējams, cietušo vienmēr nopratina viena un tā pati persona, ja vien tas nekaitē izmeklēšanas pienācīgai norisei;
 • ja nepieciešams, nopratināšana notiek telpās, kas īpaši paredzētas vai pielāgotas šim nolūkam;
 • nopratināšanu veic attiecīgi apmācīti profesionāļi vai tā tiek veikta ar šādu profesionāļu starpniecību; un
 • ja lieta saistīta ar seksuālu vardarbību, ar dzimumu saistītu vardarbību vai vardarbību ģimenē, cietušajiem tiek piedāvāta iespēja, ka nopratināšanu veic tā paša dzimuma persona. Ja iespējams, šāda veida pieprasījumiem ir jādod piekrišana, ja vien tas neapdraud izmeklēšanas pienācīgu norisi.

Visticamāk, tā nenotiks, tomēr, ja aizdomās turētais izbēgs no apcietinājuma, policija, konstatējot izbēgšanu vai saņemot attiecīgu informāciju no cietuma, nepilngadīgo likumpārkāpēju nodaļas, slimnīcas vai imigrantu aizturēšanas centra, iespēju robežās informēs jūs par izbēgšanu un pasākumiem, kas veikti jūsu aizsardzībai, ja izvērtējumā tiks konstatēta liela iespējamība, ka aizdomās turētais varētu jums kaitēt.

Kas var man nodrošināt aizsardzību?

Ja cietušais ziņo par noziegumu pakalpojumu sniedzējam, kas ir atbildīgs par noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanu, ir jānodrošina cietušā individuāls novērtējums, lai apzinātu nepieciešamo specifisko aizsardzību. Lielākajā daļā gadījumu to darīs policija.

Vai mana lieta tiks izvērtēta, lai noskaidrotu, vai noziedzīgā nodarījuma izdarītājs varētu mani apdraudēt arī turpmāk?

Visiem noziedzīgos nodarījumos cietušajiem ir tiesības uz policijas novērtējumu, kas tiek veikts, lai apzinātu cietušā vajadzības vai nepieciešamo atbalstu, tostarp lai noteiktu, vai un kādā mērā cietušajam būtu vajadzīgi īpaši pasākumi. Novērtējuma plašums un saturs ir atkarīgs no nozieguma smaguma un jūsu individuālajām vajadzībām. Novērtējumā tiks ņemtas vērā jūsu personiskās īpašības, nozieguma būtība un apstākļi un jūsu uzskati. Jo vairāk informācijas jūs varēsiet sniegt novērtēšanas laikā, jo precīzāk atbalsts atbildīs jūsu individuālajām vajadzībām.

Vai mana lieta tiks izvērtēta, lai noskaidrotu, vai man var turpmāk rasties kāds kaitējums krimināltiesību sistēmas ietvaros (izmeklēšanas un tiesvedības laikā)?

Visiem noziedzīgos nodarījumos cietušajiem ir tiesības uz policijas novērtējumu, kas tiek veikts, lai apzinātu cietušā vajadzības vai nepieciešamo atbalstu, tostarp lai noteiktu, vai un kādā mērā cietušajam būtu vajadzīgi īpaši pasākumi. Novērtējuma plašums un saturs ir atkarīgs no nozieguma smaguma un jūsu individuālajām vajadzībām. Novērtējumā tiks ņemtas vērā jūsu personiskās īpašības, nozieguma būtība un apstākļi un jūsu uzskati. Jo vairāk informācijas jūs varēsiet sniegt novērtēšanas laikā, jo precīzāk atbalsts atbildīs jūsu individuālajām vajadzībām.

Kāda aizsardzība ir pieejama īpaši neaizsargātiem cietušajiem?

Saskaņā ar Cietušo kodeksu jums ir papildu tiesības kā neaizsargātam cietušajam [1], ja jūsu liecības kvalitāti var ietekmēt tas, ka:

 1. jums ir garīgās veselības traucējumi 1983. gada Likuma par garīgo veselību izpratnē;
 2. jums ir kādi citi būtiski intelektuālās attīstības vai sociālo spēju traucējumi; vai
 3. jums ir fiziska invaliditāte vai fiziski traucējumi.

[1] Par atbilstību īpašiem pasākumiem lemj tiesa, pamatojoties uz 1999. gada Likuma par tiesvedību nepilngadīgo lietās un pierādījumiem krimināllietās 16. pantā minētajiem kritērijiem (skatīt 1. nodaļas 1.13.-1.15. pantu).

Esmu nepilngadīgs. Vai man ir īpašas tiesības?

Saskaņā ar Cietušo kodeksu jums ir papildu tiesības kā neaizsargātam cietušajam [1], ja noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas brīdī jūs vēl neesat sasniedzis 18 gadu vecumu. Cita starpā tas nozīmē, ka jums ir tiesības uz īpašiem pasākumiem, ja sniedzat liecību tiesā.

[1] Par atbilstību īpašiem pasākumiem lemj tiesa, pamatojoties uz 1999. gada Likuma par tiesvedību nepilngadīgo lietās un pierādījumiem krimināllietās 16. pantā minētajiem kritērijiem (skatīt 1. nodaļas 1.13.-1.15. pantu).

Nozieguma rezultātā ir gājis bojā mans ģimenes loceklis. Kādas ir manas tiesības?

Mirušā tuviniekiem ir tiesības saņemt pakalpojumus saskaņā ar kodeksu kā vissmagākajā noziegumā cietušajiem.

Mans ģimenes loceklis ir cietis noziegumā. Kādas ir manas tiesības?

Ģimenes pārstāvis noziegumā cietušām personām ar invaliditāti vai cietušajiem, kuri noziedzīga nodarījuma rezultātā guvuši tik smagus savainojumus, ka nespēj komunicēt

Ja jums ir invaliditāte vai jūs noziedzīga nodarījuma rezultātā esat guvis tik smagus savainojumus, ka nespējat komunicēt, jums vai jūsu tuviniekiem ir tiesības iecelt ģimenes pārstāvi, kurš būs kontaktpersona, saņemot pakalpojumus saskaņā ar šo kodeksu.

Vecāks vai aizbildnis cietušajam, kurš nav sasniedzis 18 gadu vecumu

Cietušajam, kurš nav sasniedzis 18 gadu vecumu, un parasti arī cietušā vecākam vai aizbildnim ir tiesības saņemt šajā kodeksā paredzētos pakalpojumus. [1]

[1] Izņemot gadījumus, kad pret jūsu vecāku vai aizbildni notiek izmeklēšana vai ir izvirzīta policijas apsūdzība saistībā ar noziegumu, vai kad pēc pakalpojumu sniedzēja ieskatiem šādu pakalpojumu sniegšana jūsu vecākam vai aizbildnim nav jūsu labākajās interesēs.

Vai man ir pieejami mediācijas pakalpojumi? Kādi ir nosacījumi? Vai mediācijas laikā būšu pasargāts?

Atjaunojošā justīcija ir process, kura ietvaros tiek savesti kopā cietušie un par kaitējumu atbildīgās personas, lai rastu pozitīvu risinājumu.

Atjaunojošā justīcija ir brīvprātīgs process — jums tajā nav obligāti jāpiedalās, un tas var notikt tikai ar jūsu un noziedzīgā nodarījuma izdarītāja piekrišanu. Jūs varat lūgt piedalīties atjaunojošās justīcijas procesā jebkurā jums piemērotā brīdī, vai jūs var uzaicināt piedalīties šajā procesā, ja atjaunojošo justīciju ir pieprasījis noziedzīgā nodarījuma izdarītājs. Pat tad, ja abas puses vēlas piedalīties šajā procesā, tas var nebūt piemērots konkrētai situācijai, un to novērtēs mediators.

Tiks īstenoti vajadzīgie pasākumi, lai garantētu, ka visi procesi, kur jūs piekrītat piedalīties, notiek droši; tikšanās starp jums un noziedzīgā nodarījuma izdarītāju vienmēr notiks apmācīta mediatora klātbūtnē. Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs atzīst savu vainu un vēlas tikties vai sazināties ar jums, jums var būt iespēja izskaidrot noziedzīgā nodarījuma izdarītājam, kā incidents ir jūs ietekmējis. Pēc tam jūs varat pieprasīt atvainošanos vai vienoties par to, kas noziedzīgā nodarījuma izdarītājam ir jāpaveic, lai atlīdzinātu nodarīto kaitējumu.

Atjaunojošā justīcija nav tas pats, kas kopienas noregulējums. Kopienas noregulējums ir neformāla policijas īstenota procedūra, kas ļauj policijai samērīgākā veidā atrisināt nenozīmīgu likumpārkāpumu vai antisociālas uzvedības situācijas ārpus formālās krimināltiesību sistēmas. Kopienas noregulējuma galvenā mērķgrupa ir pirmreizēji likumpārkāpēji, un to īsteno tad, ja ir izpausta patiesa nožēla un cietušais ir piekritis, ka nevēlas, lai policija veic formālas darbības.

Kur var iepazīties ar tiesību aktiem, kuros noteiktas manas tiesības?

Noziegumos cietušo prakses kodekss (Cietušo kodekss) ir izstrādāts saskaņā ar 2004. gada Likuma par vardarbību ģimenē, noziedzību un cietušajiem (DVCVA 2004) 32. pantu un īstenots ar Rīkojumu saskaņā ar DVCVA 2004 33. pantu, 2015. gada Rīkojumu par 2004. gada Likumu par vardarbību ģimenē, noziedzību un cietušajiem (Cietušo prakses kodekss) (2015. gada tiesību akts Nr. 1817), tas tika iesniegts Parlamentā 2015. gada 23. oktobrī, un ar to stājas spēkā Cietušo kodeksa pārskatītā 2015. gada 16. novembra versija.

Cietušo kodeksā ir aprakstīti pakalpojumi, kas galvenajām krimināltiesību iestādēm (ievads, 1.-4. nodaļa) un citām organizācijām ar attiecīgām funkcijām (5. nodaļa) Anglijā un Velsā jāsniedz noziegumos cietušajiem. Šīs organizācijas dēvē par “pakalpojumu sniedzējiem”. Cietušo kodeksā ir noteiktas noziedzīgos nodarījumos cietušo tiesības un attiecīgie pakalpojumu sniedzēju pienākumi.

Cietušo kodeksa 3. nodaļā bērniem saprotamā valodā ir izklāstīti pakalpojumi, kurus sniedz noziegumos cietušiem bērniem. Tā ir jālasa kopā ar Cietušo kodeksa ievadu, 1. un 2. nodaļu.

Ar Cietušo kodeksa ievada pirmo rindkopu un 5. nodaļas pirmo rindkopu tiek nodrošināts, ka kompetentās iestādes, pildot savas funkcijas saskaņā ar Cietušo kodeksu, ievēro direktīvas vispārējos mērķus.

Cietušo kodeksā izklāstītās tiesības attiecas uz visiem cietušajiem neatkarīgi no viņu dzīvesvietas.

2004. gada Likuma par vardarbību ģimenē, noziedzību un cietušajiem 56. pants: Tieslietu ministrija (MoJ) piešķir finansējumu valsts nodrošināto atbalsta pakalpojumu sniedzējiem. Tā piešķir finansējumu arī policijas un noziegumu komisāriem (PCC), lai tie saskaņā ar 2014. gada Likuma par antisociālu uzvedību, noziedzību un kārtības uzturēšanu 143. pantu uz vietas sniegtu noziegumos cietušajiem emocionāla un praktiska atbalsta pakalpojumus vai šādus pakalpojumus deleģētu.

MoJ un PCC dotāciju līguma 3. punktā ir noteikts, ka PCC nodrošinātajiem pakalpojumiem ir jāatbilst Cietušo direktīvai un jo īpaši tās 8. un 9. pantam. Līguma 4. punktā ir noteikts, ka deleģētajiem vai sniegtajiem pakalpojumiem ir jāatbilst 8. panta 1. punktā minētajiem nosacījumiem.

Lapa atjaunināta: 01/02/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu