Cietušo tiesības (katrā valstī)

Kāds ir process zaudējumu atlīdzības pieprasīšanai no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja? (piem., lietas izskatīšana tiesā, civilprasība, saistītā procedūra)

Zaudējumu atlīdzību no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja cietušais var prasīt civilprocesa kārtībā; cietušais var arī pievienoties zaudējumu atlīdzības prasībai pret noziedzīgā nodarījuma izdarītāju uzsāktajā kriminālprocesā (saistītā procedūra).

Tiesa uzdeva noziedzīgā nodarījuma izdarītājam atlīdzināt man zaudējumus / izmaksāt kompensāciju. Kā es varu panākt to, lai noziedzīgā nodarījuma izdarītājs veic maksājumu?

Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs tīši nepilda tiesas uzlikto pienākumu atlīdzināt zaudējumus, prasītājam (cietušajam) ir tiesības tiesā iesniegt pieteikumu par pienākuma izpildes panākšanu. Ar likumu, kas stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī, noziegumos cietušajiem arī noteiktas tiesības pieprasīt, ka viņu tiesības uz zaudējumu atlīdzību nodrošina valsts, kas izmaksā atlīdzību no līdzekļiem, kurus tā ir piedzinusi no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja, īstenojot sankcijas pret īpašumu.

Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nemaksā, vai valsts var samaksāt man avansu? Kādi ir nosacījumi?

Čehijas Republika neizmaksā avansu, lai tiktu izpildīts noziedzīgā nodarījuma izdarītāja pienākums maksāt atlīdzību par zaudējumiem, ko radījis izdarītais noziegums. Čehijas tiesību sistēmā tiek stingri nošķirtas cietušā tiesības uz noziedzīgā nodarījuma izdarītāja radīto zaudējumu atlīdzību, ko uzskata par kaitējuma atlīdzināšanas saistībām, un cietušā tiesības uz finansiālu palīdzību saskaņā ar Likumu Nr. 45/2013 par noziegumos cietušajiem — tas ir naudas pabalsts, kuru valsts maksā, lai mazinātu viktimizācijas sociālo ietekmi.

Vai man ir tiesības uz kompensāciju no valsts?

Kā minēts iepriekš, valsts neizmaksā zaudējumu atlīdzību šā jēdziena tiešā nozīmē (tā neiejaucas noziedzīgā nodarījuma izdarītāja mantisko saistību izpildē, neuzņemas tās), bet sniedz noziegumos cietušajiem finansiālu palīdzību. Likumā Nr. 45/2013 par noziegumos cietušajiem noteikts, ka finansiālo palīdzību var sniegt cietušajiem, kuriem nozieguma rezultātā nodarīts likumā noteiktais minimālais kaitējums veselībai, kā arī tiem, kuri cietuši dzimumnoziegumos, kas pārkāpj cilvēka cieņu, un bērniem, kuri tikuši spīdzināti, un noziegumā bojā gājušā pārdzīvojušiem tuviniekiem (likumā noteiktai kategorijai). Bieži vien sniegtās palīdzības apmērs ir no 10 000 CZK (aptuveni 370 EUR) līdz 200 000 CZK (aptuveni 7400 EUR); to vai nu aprēķina pēc likumā noteiktās vienotās likmes, vai arī tās apmērs atbilst pierādīto zaudēto ieņēmumu un ārstēšanās izdevumu apmēram vai — attiecīgā gadījumā — to izdevumu apmēram, kas saistīti ar specializētu terapiju, kuru izmanto, lai mazinātu nodarīto morālo kaitējumu. Par finansiālās palīdzības izmaksu pieteikumiem lemj Tieslietu ministrija, un pieteikums jāiesniedz divu gadu laikā no dienas, kad cietušais apzinājis nozieguma rezultātā radušos zaudējumus, bet ne vēlāk kā piecus gadus pēc dienas, kad noticis noziegums.

Vai man ir tiesības uz kompensāciju, ja pārkāpējs netiek notiesāts?

Noziedzīgā nodarījuma izdarītāja radīto zaudējumu atlīdzību (t. i., kaitējuma atlīdzināšanas saistību izpildi) nevar pieprasīt, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav notiesāts tādēļ, ka tā ir nezināma persona, proti, nav personas, ko saukt pie atbildības, vai arī ja atlīdzināšanas saistības nav pierādītas vai ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs netiek saukts pie kriminālatbildības par savām darbībām, piemēram, ja apsūdzēto nevar saukt pie atbildības par kaitējumu, ko radījušas darbības, kuras viņš nav veicis, kurās nav nozieguma sastāva vai par kurām apsūdzētais nav atbildīgs. Taču tiesības saņemt finansiālu palīdzību no valsts (skatīt iepriekš) personai var būt jau pirms noziedzīgā nodarījuma izdarītāja notiesāšanas; šādas tiesības cietušajam ir pat tad, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir nezināms vai netiek saukts pie kriminālatbildības par savām darbībām, ja vien nav šaubu, ka cietušajam kaitējums radies tādu darbību rezultātā, kuras uzskatāmas par noziegumu (vai ka to rezultātā ir miris cietušā tuvinieks).

Vai man ir tiesības uz ārkārtas maksājumu, kamēr es gaidu lēmumu par savu kompensācijas prasību?

Likums Nr. 45/2013 par noziegumos cietušajiem neparedz, ka Tieslietu ministrija maksā avansus saistībā ar finansiālo palīdzību, par kuru vēl nav pieņemts lēmums; cietušo steidzamās ikdienas vajadzības tiek risinātas citādi — tās sedz valsts sociālā atbalsta sistēma.

Lapa atjaunināta: 16/09/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu