Cietušo tiesības (katrā valstī)

Kādu informāciju es saņemšu no iestādes (piem., policijas, prokurora) pēc tam, kad noziegums būs izdarīts, bet pirms es būšu ziņojis par to?

Sākot no brīža, kad pirmo reizi vērsīsieties policijā, jūs saņemsiet informāciju, kas nepieciešama, lai jūs varētu pilnvērtīgi izmantot savas tiesības. Konkrēti — jums tiks sniegta šāda informācija:

 • iestāde, kurai varat ziņot par noziedzīgu nodarījumu, kā arī šīs iestādes kontaktinformācija,
 • ar ko varat sazināties, lai saņemtu profesionālu palīdzību, un ar kādiem nosacījumiem šādu palīdzību var saņemt bez maksas; to profesionāļu kontaktinformācija, kuri piedāvā palīdzību,
 • ar kādiem nosacījumiem jums ir tiesības uz jūsu drošības aizsardzību,
 • kur uzzināt vairāk par lietu, kurā esat cietušais,
 • kriminālprocesa posmi un jūsu iesaiste tajos,
 • iestāde, kurai varat prasīt plašāku informāciju, kā arī šīs iestādes kontaktinformācija,
 • ar kādiem nosacījumiem jums ir tiesības uz finansiālu palīdzību,
 • tuvākās patvēruma vietas, atbalsta centri vai citas līdzīgas iestādes, kurās jūs varat vērsties,
 • tuvākā veselības aprūpes iestāde, kurā varat vērsties,
 • kā lūgt tiesisko aizsardzību, ja valsts iestāde ir pārkāpusi jūsu tiesības,
 • kādus pasākumus varat pieprasīt, lai aizsargātu savas intereses, ja dzīvojat citā ES dalībvalstī,
 • kādas vēl tiesības jums ir saskaņā ar Likumu par noziegumos cietušajiem.

Es nedzīvoju ES valstī, kurā noziegums tika izdarīts (ES pilsoņi un trešo valstu pilsoņi). Kā tiek aizsargātas manas tiesības?

Jums tiek garantētas tādas pašas tiesības kā Čehijas Republikas pilsoņiem un iedzīvotājiem. Ja paziņosiet, ka nerunājat čehu valodā, informāciju par jūsu tiesībām jums sniegs valodā, ko saprotat, vai tās valsts oficiālajā valodā, kuras pilsonis jūs esat.

Kādu informāciju es saņemšu, ja ziņošu par noziegumu?

Ja jūs iesniedzat sūdzību policijā, policijai ir jums jāsniedz visa iepriekš norādītā informācija, kas sniedzama brīdī, kad persona pirmo reizi vēršas policijā.

Ja jūs ziņojat par noziedzīgu nodarījumu prokuratūrai, jums ir tiesības saņemt šādu informāciju:

 • kur varat vērsties, lai lūgtu profesionālu palīdzību, un ar kādiem nosacījumiem šādu palīdzību var saņemt bez maksas; to profesionāļu kontaktinformācija, kuri piedāvā palīdzību,
 • ar kādiem nosacījumiem jums ir tiesības uz jūsu drošības aizsardzību,
 • kur uzzināt vairāk par lietu, kurā esat cietušais.

Vai man ir tiesības uz bezmaksas tulka vai tulkotāja pakalpojumiem (kad es sazinos ar policiju vai citām iestādēm vai izmeklēšanas un tiesvedības laikā)?

Ja jums jāsazinās ar tiesībaizsardzības iestādēm, bet jūs nerunājat čehu valodā, jūs varat lietot savu dzimto valodu vai jebkuru citu valodu, ja norādāt, ka to protat.

Ja tas būs iespējams, pēc jūsu pieprasījuma jums izsniegs tulkotu galīgo lēmumu par procesa izbeigšanu. Pēc pamatota pieprasījuma jums var tikt nodrošināts arī citu dokumentu tulkojums, ciktāl tas nepieciešams, lai jūs procesa gaitā varētu izmantot savas tiesības.

Kā iestāde nodrošinās to, ka es saprotu un mani saprot (ja esmu bērns; ja man ir invaliditāte)?

Iestāžu pienākums ir sniegt cietušajiem saprotamu informāciju, ņemot vērā viņu vecumu, intelektuālo attīstību un lemtspēju, kā arī lasītprasmi un rakstītprasmi un veselības stāvokli, tostarp psiholoģisko stāvokli. Ja tas iespējams, bērnus un personas ar invaliditāti iztaujā īpaši apmācīts cilvēks.

Atbalsta pakalpojumi cietušajiem

Kurš sniedz atbalstu cietušajiem?

Atbalstu cietušajiem sniedz vairāku veidu iestādes. To sniedz valsts Probācijas un mediācijas dienesta centri, kā arī privātas organizācijas, kurām Tieslietu ministrija devusi atļauju sniegt juridisku informāciju un/vai nodrošināt atjaunošanas programmas, un organizācijas, kuras saskaņā ar Sociālo pakalpojumu likumu ir tiesīgas sniegt psiholoģisku un sociālu konsultāciju pakalpojumus. Cietušajiem juridisku palīdzību sniedz daži juristi. Minētās iestādes ir reģistrētas cietušajiem pieejamā palīdzības sniedzēju reģistrā, kuru uztur Tieslietu ministrija. Tas pieejams Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē: https://www.justice.cz/.

Vai policija automātiski nosūtīs mani uz cietušo atbalsta dienestu?

Jā, brīdī, kad pirmo reizi vērsīsieties policijā, jūs automātiski informēs pa atbalstu cietušajiem. Jūs saņemsiet atbalsta iestāžu kontaktinformāciju.

Kā tiek aizsargāts mans privātums?

Vispārīgais princips — tiesībaizsardzības iestādes nedrīkst publiskot informāciju, kas nav tieši saistīta ar noziedzīgu darbību. Pirmstiesas procesos aizliegts izpaust jebkādu informāciju, kas varētu atklāt jūsu identitāti. Īpaši tiek aizsargāts to personu privātums, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu. Ja to pieprasāt, informācija par jūsu privāto dzīvi (dzīvesvietu un sūtījumu saņemšanas adresi, darbavietu vai uzņēmuma adresi un jūsu personīgo situāciju, ģimenes stāvokli un īpašumiem) tiks glabāta tā, lai tai varētu piekļūt tikai tās tiesībaizsardzības iestādes, kā arī policijas un Probācijas un mediācijas dienesta amatpersonas, kas strādā ar jūsu lietu. Šo informāciju var atklāt tikai tad, ja tas nepieciešams kriminālprocesa mērķa sasniegšanai, kā arī to var atklāt personai, pret kuru uzsākts kriminālprocess, lai tā varētu pienācīgi izmantot savas tiesības uz aizstāvību.

Vai man ir jāziņo par noziegumu, pirms es varu piekļūt cietušo atbalstam?

Nē, profesionāla palīdzība ir pieejama pirms kriminālprocesa sākuma. Jau pirms ziņošanas par noziegumu jūs varat saņemt profesionālu palīdzību, ja tas ir nepieciešams un lietderīgi.

Personīgā aizsardzība apdraudējuma gadījumā

Kādi aizsardzības veidi ir pieejami?

Cietušajiem ir pieejama vairāku veidu aizsardzība.

Policija var jums nodrošināt īstermiņa aizsardzību, ja pastāv risks, ka jums var tikt nodarīti miesas bojājumi, vai pastāv kāds cits nopietns apdraudējums. Jums var nodrošināt fizisku aizsardzību, dzīvesvietas maiņu vai konsultācijas un preventīvus pasākumus. Policija var arī likt apsūdzētajam pamest jūsu kopīgo dzīvesvietu un liegt tai tuvoties 10 dienas, ja ir risks, ka apsūdzētā persona varētu jums uzbrukt, apdraudot dzīvību vai veselību.

Ja cietušais ir apdraudēts, policijas amatpersona veic darbības vai pasākumus, lai garantētu cietušā drošību. Tāds pats pienākums ir ieslodzījuma vietu darbiniekiem, militārās policijas un pašvaldības policijas amatpersonām.

Nopietnākos gadījumos jums ar zināmiem nosacījumiem pienākas īpaša aizsardzība, ko nodrošina lieciniekiem un citām personām, kurām saistībā ar kriminālprocesu rodas risks, ka varētu tikt nodarīti miesas bojājumi vai cits nopietns kaitējums. Īpašās aizsardzības pasākumi ir, piemēram, personīgā aizsardzība, dzīvesvietas maiņa un palīdzība saistībā ar sociālo integrāciju jaunā vidē, patiesās identitātes slēpšana utt. Šie ir ļoti nopietni pasākumi — tos būtu jāizmanto tikai tad, kad tas tiešām nepieciešams.

Tiesas un prokurori nodrošina aizsardzību, kriminālprocesā nosakot tādus aizsardzības pasākumus kā, piemēram, aizliegumu apsūdzētajai personai sazināties ar cietušo vai ienākt kopīgajā dzīvesvietā, kurā mitinās cietušais. Līdzīgus aizsardzības pasākumus tiesa var piemērot arī civilprocesā. Ja, aizsargājot jūs kā cietušo vai pusi, kurai nodarīts kaitējums, ir nepieciešams apsūdzēto personu aizturēt, šī persona var tikt aizturēta, ja ir pamats domāt, ka apsūdzētā persona atkārtos noziegumu, izdarīs noziegumu līdz galam vai izdarīs noziegumu, ko ir plānojusi vai draudējusi izdarīt.

Turklāt jums ir tiesības prasīt, lai kriminālprocesā netiktu pieļauta jūsu saskarsme ar iespējamo noziedzīgā nodarījuma izdarītāju.

Jums ir tiesības pēc pieprasījuma saņemt informāciju par apsūdzētās personas atbrīvošanu vai izbēgšanu no apcietinājuma vietas, ieslodzījuma vietas vai slēgta aizturēšanas centra un citu līdzīgu informāciju.

Ja esat liecinieks, jūs ar zināmiem nosacījumiem varat sniegt liecību, neatklājot savu identitāti.

Tiesu iestāde jūsu aizsardzībai var arī izdot Eiropas aizsardzības rīkojumu.

Kurš var piedāvāt man aizsardzību?

Aizsardzību nodrošina iepriekš minētās iestādes, jo īpaši policija, kā arī tiesas, pieņemot attiecīgus lēmumus.

Vai kāds izvērtēs manu lietu, lai noskaidrotu, vai esmu pakļauts turpmākam noziedzīgā nodarījuma izdarītāja radīta kaitējuma riskam?

Tiesībaizsardzības iestādes izvērtē katru gadījumu. Ja tās secina, ka pastāv apdraudējums, tās veic nepieciešamos pasākumus.

Vai kāds izvērtēs manu lietu, lai noskaidrotu, vai pastāv risks, ka krimināltiesību sistēma var man nodarīt turpmāku kaitējumu (izmeklēšanas un tiesvedības laikā)?

Tiesībaizsardzības iestādēm vienmēr jārīkojas tā, lai cietušajam netiktu radīts turpmāks kaitējums nodarījuma rezultātā vai sekundārs kaitējums.

Ja tiesībaizsardzības iestāde ir pārkāpusi jūsu tiesības vai jums nav bijusi iespēja tās pilnībā izmantot, jums ir tiesības lūgt tiesisko aizsardzību. Visupirms jums ir tiesības prasīt, lai tiktu pārbaudīta policijas iestādes rīcība vai ierosināta lieta par zaudējumu atlīdzību, vai tiktu pienācīgi atlīdzināts morāls kaitējums, ko, pildot savus uzdevumus, jums nodarījusi valsts iestāde.

Kāda aizsardzība ir pieejama īpaši neaizsargātiem cietušajiem?

Par īpaši neaizsargātiem cietušajiem uzskata bērnus, vecāka gadagājuma cilvēkus un personas ar invaliditāti, kā arī tos, kuri cietuši no noteiktiem noziegumiem, piemēram, cilvēku tirdzniecības, teroristu uzbrukumiem, dzimumnoziegumiem, kas pārkāpj cilvēka cieņu, un noteiktiem vardarbīgiem noziegumiem. Īpaši neaizsargāti cietušie var brīvi izmantot visas iepriekš aprakstītās aizsardzības iespējas, un lielā daļā gadījumu tiesībaizsardzības iestādei principā ir pienākums pieņemt īpaši neaizsargāta cietušā pieteikumu. Īpaši neaizsargātiem cietušajiem kopumā ir plašākas tiesības; tomēr tas nav tieši attiecināms uz cietušo aizsardzību — tā ir vairāk atkarīga no tā, vai pastāv risks, ka cietušajam var tikt nodarīti miesas bojājumi vai kāds cits nopietns kaitējums.

Esmu nepilngadīgs. Vai man ir īpašas tiesības?

Jā, bērni (personas, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu) ir īpaši neaizsargāti cietušie, tāpēc jums ir īpašas tiesības. Jums ir tiesības uz bezmaksas juridisko palīdzību kriminālprocesā un tiesības uz īpaši saudzīgu iztaujāšanu, ko veic speciāli apmācīta persona, turklāt tiek ierobežots atkārtotas iztaujāšanas reižu skaits, jums ir tiesības atteikties no tieša vizuāla kontakta ar noziedzīgā nodarījuma izdarītāju, kā arī tiek ierobežoti atbrīvojumi no dažām citām tiesībām, kas tiek garantētas visiem cietušajiem.

Nozieguma rezultātā ir miris mans ģimenes loceklis. Kādas ir manas tiesības?

Ja jums nodarīts kaitējums saistībā ar ģimenes locekļa nāvi noziedzīga nodarījuma rezultātā, arī jūs uzskata par cietušo un jums ir tādas tiesības, kādas garantē cietušā statuss.

Noziegumā cietušais ir mans ģimenes loceklis. Kādas ir manas tiesības?

Šādā gadījumā jūs neuzskata par cietušo. Tomēr jūs varat kļūt par cietušā uzticības personu, ja cietušais tā izvēlas. Cietušajam ir tiesības piedalīties kriminālprocesā un sniegt skaidrojumus, klātesot uzticības personai. Tikai izņēmuma gadījumos uzticības personai var liegt piedalīties procesos.

Vai es varu izmantot mediācijas pakalpojumus? Kādi ir nosacījumi? Vai es būšu drošībā mediācijas laikā?

Jā. Mediācijas pakalpojumus sniedz Probācijas un mediācijas dienests, kas ir viens no palīdzības sniedzējiem cietušajiem. Par mediāciju nav jāmaksā, un tā norisinās ar abu pušu — cietušā un noziedzīgā nodarījuma izdarītāja — piekrišanu. Mediācijas procesu vada strīdu risināšanas speciālists, kurš pret abām pusēm izturas labvēlīgi un vienlīdzīgi un kurš palīdz rast risinājumu. Probācijas un mediācijas dienests ir valsts organizatoriska struktūrvienība, un viens no tā uzdevumiem ir būt par starpnieku, lai rastu efektīvu un sabiedrības interesēm atbilstošu risinājumu ar noziegumiem saistītos konfliktos. Šis dienests spēj nodrošināt cietušā aizsardzību mediācijas sarunu laikā.

Kur ir pieejami tiesību akti, kuros noteiktas manas tiesības?

Galvenie noteikumi izklāstīti Likumā Nr. 45/2013 par noziegumos cietušajiem. Likumu krājums ir pieejams darbadienās jebkurā pašvaldības vai reģiona iestādē (tostarp Prāgas pilsētas domē). Tāpat kā citi tiesību akti šis likums ir pieejams arī internetā, piemēram, valsts pārvaldes portālā vai Iekšlietu ministrijas tīmekļa vietnē.

Lapa atjaunināta: 16/09/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu