Cietušo tiesības (katrā valstī)

Čehija

Saturu nodrošina
Čehija

Kā es varu ziņot par noziegumu?

Jūs varat ziņot par noziedzīgu nodarījumu jebkurai policijas iestādei vai prokuratūrai, sniedzot rakstisku vai mutisku ziņojumu vai ziņojot elektroniski. Ziņojot par noziedzīgu nodarījumu, jums jāizklāsta fakti, kas, jūsuprāt, pierāda, ka ir izdarīts noziedzīgs nodarījums.

Kā es varu uzzināt, kas notiek lietā?

Ja ziņojumā par noziedzīgo nodarījumu to pieprasīsiet, kompetentās iestādes pienākums būs viena mēneša laikā pēc ziņojuma iesniegšanas informēt jūs par veiktajiem pasākumiem. Jūs kā cietušo principā uzskata par pusi, kam nodarīts kaitējums, tāpēc jums ir tiesības iepazīties ar lietas materiāliem. Jūs varat arī prasīt informāciju par procesa norisi. Šo informāciju jums sniegs kompetentā iestāde; jums var nesniegt šādu informāciju, ja tas var kaitēt kriminālprocesa mērķa sasniegšanai.

Vai man ir tiesības uz juridisko palīdzību (izmeklēšanas vai tiesvedības laikā)? Kādi ir nosacījumi?

Jā. Jūs varat saņemt juridisku palīdzību jau pirms kriminālprocesa uzsākšanas, un varat to saņemt tiesvedības laikā, kā arī pēc tās beigām. Juridisku palīdzību sniedz juristi. Īpaši neaizsargāti cietušie juridisku palīdzību kriminālprocesā var saņemt bez maksas. Turklāt palīdzību var sniegt bez maksas vai par pazeminātu maksu cietušajiem, kuriem nodarīts nopietns kaitējums tīša noziedzīga nodarījuma rezultātā, kā arī noziegumā bojā gājuša cietušā pārdzīvojušiem tuviniekiem; šīm personām jāpierāda, ka tām trūkst attiecīgu līdzekļu. Pārējiem cietušajiem ir tiesības saņemt juridisko palīdzību par maksu.

Vai es varu pieprasīt izdevumu atlīdzināšanu (par dalību izmeklēšanā/tiesvedībā)? Kādi ir nosacījumi?

Ja esat puse kriminālprocesā, kurai nodarīts kaitējums, un pieprasāt atlīdzību par zaudējumiem vai morālo kaitējumu vai prasāt netaisnas iedzīvošanās restitūciju un jūsu prasība tiek vismaz daļēji apmierināta, notiesātajai pusei ir jāatmaksā jums izdevumi, kas pamatoti radušies saistībā ar šīs prasības izskatīšanu tiesā. Ja jūs iesniedzat šādas kompensācijas pieteikumu, tiesa var to piešķirt pat tad, ja jūsu prasība netiek apmierināta.

Ja esat liecinieks, jums ir tiesības saņemt liecinieka atlīdzību. Šī atlīdzība jāpieprasa trīs dienu laikā pēc liecības sniegšanas.

Vai man ir pārsūdzības tiesības, ja mana lieta tiek izbeigta, nenonākot tiesā?

Jūs varat pret to iebilst, iesniedzot sūdzību. Ar šādu sūdzību jūs varat pārsūdzēt policijas lēmumus un dažus prokuratūras lēmumus, kas pieņemti pirmstiesas procesā rezolūcijas formā. Šādi jums kā pusei, kam nodarīts kaitējums, ir iespēja pārsūdzēt, piemēram, rezolūciju par lietas izbeigšanu vai kriminālvajāšanas izbeigšanu.

Vai es varu iesaistīties tiesvedībā?

Jā. Jūs (kā pusi, kam nodarīts kaitējums) informēs par laiku, kad tiesā notiks pamata tiesvedība.

Kāds ir mans oficiālais statuss tiesvedības sistēmā? Piemēram, vai es esmu vai varu izvēlēties būt cietušais, liecinieks, civilprasītājs vai privātās apsūdzības uzturētājs?

Čehijas tiesību sistēmā tiek nošķirti jēdzieni “cietušais” un “puse, kam nodarīts kaitējums”. Puse, kam nodarīts kaitējums, ir viena no pusēm kriminālprocesā. Principā šo jēdzienu attiecina uz visiem cietušajiem, izņemot tos, kurus uzskata par cietušajiem, jo tiem ir ģimenes saites ar personu, kas mirusi nozieguma rezultātā.

Tādējādi Čehijas tiesu sistēmā jūs būsiet cietušais un puse, kam nodarīts kaitējums (un līdz ar to — puse kriminālprocesā; izņēmums ir iepriekš minētais gadījums). Kā cietušajam jums ir tiesības prasīt kompensāciju par zaudējumiem, morālo kaitējumu vai netaisnu iedzīvošanos. Principā jūs būsiet arī liecinieks. Čehijas tiesību sistēmā nav paredzētas privātas apsūdzības, tāpēc jūs nevarat būt privātas apsūdzības uzturētājs.

Kādas ir manas tiesības un pienākumi šādā statusā?

Galvenais tiesību akts, kas nosaka cietušo tiesības, ir Likums par noziegumos cietušajiem, un jūsu tiesības ir aprakstītas pārējās atbildēs.

Pusei, kam nodarīts kaitējums, Likumā Nr. 141/1961 “Kriminālprocesa kodekss” ir noteiktas dažādas tiesības, tostarp iespēja prasīt kompensāciju par zaudējumiem un morālo kaitējumu, kas radies noziedzīga nodarījuma rezultātā, vai prasīt netaisnas iedzīvošanās restitūciju, kā arī iespēja iesniegt pārsūdzību attiecībā uz tāda lēmuma rezolutīvo daļu, kas pieņemts par zaudējumu vai kaitējuma atlīdzināšanu vai netaisnas iedzīvošanās restitūciju. Pusei, kurai nodarīts kaitējums, ir arī tiesības iesniegt pieteikumus papildu pierādījumiem, iepazīties ar lietas materiāliem, apmeklēt tiesas sēdes, apmeklēt atklātu apelācijas sēdi, pirms tiesvedības beigām izteikt savu viedokli par lietu, piedalīties sarunās par vienošanos par vainas atzīšanu un sodu un apmeklēt atklātu sēdi, kurā lemj par šādas vienošanās apstiprināšanu, kā arī tiesības uzaicināt pārstāvi un tiesības noteiktos gadījumos iesniegt pārsūdzības un pieteikumus.

Vai es varu sniegt liecību tiesvedības laikā vai iesniegt pierādījumus? Kādos apstākļos? Kādi ir nosacījumi?

Jā, jūs varat jebkurā kriminālprocesa posmā sniegt liecību par to, kā noziegums ietekmējis jūsu dzīvi. Varat to darīt gan mutiski, gan rakstiski. Kā cietušajam, t. i., kā vienai no procesa pusēm, jums ir tiesības meklēt, iesniegt un piedāvāt pierādījumus.

Kādu informāciju es saņemšu tiesvedības laikā?

Pēc pieprasījuma jūs informēs

  • par to, ka kriminālprocess nav uzsākts,
  • par kriminālprocesa norisi,
  • par to, kā ir kvalificēta darbība, par kuru persona tiek apsūdzēta,
  • kad un kur notiks lietas atklāta izskatīšana tiesā,

turklāt jūs arī saņemsiet galīgo lēmumu par tiesvedības izbeigšanu.

Vai es varēšu piekļūt tiesas materiāliem?

Jā, kā pusei, kam nodarīts kaitējums, jums ir tiesības iepazīties ar lietas materiāliem. Tomēr, ja tam ir nopietni iemesli, prokuratūra vai policijas iestāde var jums liegt piekļuvi šiem dokumentiem pirmstiesas procesā.

Lapa atjaunināta: 16/09/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu