Cietušo tiesības (katrā valstī)

Kā es varu ziņot par noziegumu?

Jūs varat iesniegt sūdzību jebkurā policijas iecirknī. Policija izmeklēs jūsu lietu, kad būsiet iesniedzis oficiālu sūdzību un sniedzis rakstisku liecību.

Kā es varu uzzināt, kas notiek lietā?

Informāciju par jūsu lietas norisi jums var sniegt policijas darbinieks (izmeklētājs), kam jūsu lieta uzticēta. Kad jūsu lieta ir nodota tiesai, informāciju par procesa norisi varat saņemt no Juridiskās nodaļas darbinieka, kurš pārvalda jūsu tiesas lietu.

Vai man ir tiesības uz juridisko palīdzību (izmeklēšanas vai tiesvedības laikā)? Ar kādiem nosacījumiem?

Kā paredzēts Likumā par bezmaksas juridiskās palīdzības nodrošināšanu, jūs varat saņemt bezmaksas juridisko palīdzību procesā, kas saistīts ar noteiktiem cilvēktiesību pārkāpumiem.

Process, kas saistīts ar noteiktiem cilvēktiesību pārkāpumiem, ir:

a) civilprocess, kas norisinās tiesā jebkurā tā posmā un kas vērsts pret Kipras Republiku par kaitējumu, kurš nodarīts personai konkrētu cilvēktiesību pārkāpšanas rezultātā;

b) jebkuras personas uzsākts kriminālprocess, kurā prasība ir saistīta ar konkrētu veidu cilvēktiesību pārkāpumiem.

Saskaņā ar minēto likumu pieejama šāda juridiskā palīdzība:

a) konsultācijas, palīdzība un pārstāvības pakalpojumi Kipras Republikā sākta civilprocesa gadījumā vai kriminālprocesa gadījumā;

b) tikai konsultācijas ārpus Kipras Republikas sākta civilprocesa gadījumā.

Iepriekš minētais likums aizsargā cilvēktiesības, kas noteiktas:

a) Kipras Republikas Konstitūcijas II daļā;

b) 1962. gada Likumā, ar ko ratificē Eiropas Cilvēktiesību konvenciju;

c) 1967.–1995. gada Likumos, ar ko ratificē Starptautisko konvenciju par jebkuras rasu diskriminācijas izskaušanu;

d) 1969. gada Likumā, ar ko ratificē Starptautisko paktu par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām un Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām;

e) 1989. gada Likumā, ar ko ratificē Eiropas Konvenciju par spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanu;

f) 1990. un 1993. gada Likumos, ar ko ratificē Konvenciju pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu;

g) 1985. gada Likumos, ar ko ratificē ANO Konvenciju par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu;

h) 1990. gada Likumā, ar ko ratificē Konvenciju par bērna tiesībām.

Bezmaksas juridiskā palīdzība ir pieejama:

  • cilvēku tirdzniecībā cietušajiem — procesā, kas notiek rajona tiesā attiecībā uz zaudējumu atlīdzināšanu saskaņā ar Likumu par cilvēku tirdzniecības un ekspluatācijas novēršanu un izmeklēšanu un cietušo aizsardzību;
  • nepilngadīgiem cilvēku tirdzniecībā cietušajiem — procesā, kas plānots rajona tiesā un attiecas uz zaudējumu atlīdzināšanu saskaņā ar Likumu par cilvēku tirdzniecības un ekspluatācijas novēršanu un izmeklēšanu un cietušo aizsardzību;
  • nepilngadīgajiem, kas cietuši no uzmākšanās seksuālos nolūkos, izmantošanas bērnu pornogrāfijā, seksuālas izmantošanas un/vai seksuālas vardarbības, — procesā, kas paredzēts rajona tiesā un kas attiecas uz zaudējumu atlīdzināšanu saskaņā ar Likumu par seksuālas vardarbības, seksuālas vardarbības pret bērniem un bērnu pornogrāfijas novēršanu un kontroli.

Turklāt bērniem, kuri cietuši no noziedzīgajiem nodarījumiem, kas aprakstīti Likumā par seksuālas vardarbības, seksuālas vardarbības pret bērniem un bērnu pornogrāfijas novēršanu un kontroli, neatkarīgi no tā, vai viņi vēlas kriminālizmeklēšanas, vajāšanas vai tiesvedības kontekstā sadarboties ar kriminālvajāšanas iestādēm, jebkurā procesa posmā ir tieši pieejamas bezmaksas konsultācijas saskaņā ar Juristu likumu. Ja bērnam nav nepieciešamo līdzekļu, viņam ir pieejama arī bezmaksas juridiskā palīdzība neatkarīgi no Likumā par juridisko palīdzību noteiktā.

Ja cietušajam bērnam ir tiesības tikt pārstāvētām, viņš var saņemt juridiskas konsultācijas un viņam piešķir juridisko pārstāvi, kurš rīkojas bērna vārdā procesā, kurā pastāv vai var pastāvēt interešu konflikts starp cietušo bērnu un personām, kam ir vecāku atbildība.

Personām, kuras cietušas no noziegumiem, kas aprakstīti Likumā par cilvēku tirdzniecības un ekspluatācijas novēršanu un kontroli un cietušo aizsardzību, neatkarīgi no tā, vai cietušais vēlas kriminālizmeklēšanas, vajāšanas vai tiesvedības kontekstā sadarboties ar kriminālvajāšanas iestādēm, ir tieši pieejamas bezmaksas konsultācijas saskaņā ar Juristu likumu. Ja šādai personai nav nepieciešamo līdzekļu, tai ir pieejama arī bezmaksas juridiskā palīdzība saskaņā ar Likuma par juridisko palīdzību noteikumiem.

Lai saņemtu bezmaksas juridisko palīdzību, tiesā, kurā paredzēts izskatīt jūsu lietu, jāiesniedz rakstisks pieteikums. Tiesa var izdot rīkojumu par bezmaksas juridisko palīdzību, pamatojoties uz:

a) Labklājības dienesta sagatavotu sociālā un finanšu stāvokļa pārskatu, kurā aprakstīta jūsu un jūsu ģimenes finansiālā situācija, jūsu regulārie ienākumi vai citi ienākumi, ko gūstat kā samaksu par darbu vai kā citādi, jūsu un jūsu ģimenes parastās sadzīves izmaksas, kā arī citas jūsu saistības un vajadzības;

b) situācijas nopietnību vai jebkādiem citiem apstākļiem, nosakot, vai taisnīguma nodrošināšanai būtu nepieciešams piešķirt jums bezmaksas juridisko palīdzību lietas sagatavošanā un izskatīšanā.

Juridiskās palīdzības saņēmējiem ir tiesības izvēlēties juristu, kurš viņiem sniegs bezmaksas juridisko palīdzību, no to juristu vidus, kuri piedāvā šādus pakalpojumus, kā noteikts piemērojamos tiesību aktos. Ja palīdzības saņēmējs nenorīko paša izvēlētu juristu, tiesa norīko juristu no saraksta, ko saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem sagatavojusi Kipras Advokātu asociācija.

Vai es varu pieprasīt izdevumu atlīdzināšanu (par dalību izmeklēšanā/tiesvedībā)? Ar kādiem nosacījumiem?

Kipras Republika atlīdzinās jums visus izdevumus, kuru atlīdzināšana paredzēta likumā. Informācija par to, kā un ar kādiem nosacījumiem varat prasīt izdevumu atlīdzināšanu, ir pieejama policijas rajonu prokuratūras nodaļās.

Vai man ir pārsūdzības tiesības, ja mana lieta tiek izbeigta, nenonākot tiesā?

Ja izmeklēšana vai kriminālvajāšana netika veikta vai tika izbeigta, jūs varat prasīt no policijas pamatotu lēmumu.

Vai es varu iesaistīties tiesvedībā?

Jūs varat piedalīties tiesvedībā kā apsūdzības liecinieks un liecināt tiesā, kas izskata lietu.

Kāds ir mans oficiālais statuss tiesvedības sistēmā? Piemēram, vai es esmu vai varu izvēlēties būt cietušais, liecinieks, civilprasītājs vai privātapsūdzības uzturētājs?

Kriminālprocesā jūs esat apsūdzības liecinieks. Ja jūs prasāt, lai noziedzīgā nodarījuma izdarītājs atlīdzina zaudējumus, jūs attiecīgajā civilprocesā esat prasītājs.

Kādas ir manas tiesības un pienākumi šādā statusā?

Jums kā apsūdzības lieciniekam ir pienākums liecināt tiesā, kas izskata lietu. Ja iesniedzat zaudējumu atlīdzināšanas prasību, informāciju par savām tiesībām un pienākumiem varat saņemt no jurista, kurš vada jūsu lietu civiltiesā.

Vai es varu sniegt liecību tiesvedība laikā vai iesniegt pierādījumus? Ar kādiem nosacījumiem?

Jebkurā procesā, kurā esat apsūdzības liecinieks, jūs varat nolasīt un pieņemt liecību, ko sniedzāt policijai, vai iesniegt pierādījumus, kurus nodevāt policijas rīcībā izmeklēšanas laikā. Ja vēlaties sniegt paziņojumu vai liecību papildus savai sākotnējai liecībai vai pierādījumiem, ko esat nodevis policijai, jums jākonsultējas ar tās Juridiskās nodaļas direktoru, kas pārvalda jūsu tiesas lietu.

Kādu informāciju es saņemšu tiesvedības laikā?

Tiesvedības laikā prokurors informēs jūs par tiesas sēžu laiku un kārtību un par to, kāda apsūdzība izvirzīta noziedzīgā nodarījuma izdarītājam. Jūs varat arī lūgt, lai jūs informē par procesa gaitā pieņemtajiem galīgajiem nolēmumiem.

Vai es varēšu piekļūt tiesas materiāliem?

Jums nav tiesību piekļūt tiesas materiāliem.

Lapa atjaunināta: 31/10/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu