Victims' rights - by country

Kipra

Saturu nodrošina
Kipra

You are considered the victim of a crime if you have suffered harm (e.g. if you have been injured or if your personal property has been damaged or stolen, etc.) as a result of an incident which constitutes an offence according to national law. According to the law, you have certain individual rights as a victim of a crime before, during and after the proceedings.

In Cyprus, criminal proceedings begin with a police inquiry into the crime. Once the inquiry is finished, the case is referred to the Attorney-General of the Republic who decides whether to initiate criminal proceedings. If there is sufficient evidence against the alleged perpetrator, the Attorney-General will refer the case to court for trial. Once it has examined the evidence gathered, the court will decide whether the defendant is guilty and either sentence or acquit him/her.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 31/10/2019

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.
Member States in charge of the management of national content pages are in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

1 - Manas kā noziegumā cietušā tiesības

Kādu informāciju es saņemšu no iestādes (piem., policijas, prokurora) pēc tam, kad noziegums būs izdarīts, bet pirms es būšu ziņojis par to?

Policija bez liekas kavēšanās informēs jūs par tiesībām saņemt šādu informāciju:

 1. policijas iecirknis vai policijas departaments, kur varat iesniegt sūdzību;
 2. kādu atbalstu jūs varat saņemt un kas to sniedz, tostarp attiecīgā gadījumā pamatinformācija par to, kā saņemt medicīnisku palīdzību, speciālistu atbalstu, tostarp psiholoģisku atbalstu, un atrast alternatīvu izmitināšanas vietu;
 3. kā un ar kādiem nosacījumiem tiek nodrošināta aizsardzība, tostarp aizsardzības pasākumi;
 4. kā un ar kādiem nosacījumiem varat prasīt kompensāciju;
 5. kā un ar kādiem nosacījumiem var tikt atlīdzināti izdevumi, kas radušies, piedaloties kriminālprocesā;
 6. kā un ar kādiem nosacījumiem jums ir tiesības saņemt mutiskās un rakstiskās tulkošanas pakalpojumus;
 7. pieejamās procedūras sūdzības iesniegšanai gadījumā, kad iesaistītais departaments pārkāpj jūsu tiesības;
 8. kontaktinformācija saziņai ar policijas darbinieku, kurš izskata jūsu lietu.

Es nedzīvoju ES valstī, kurā noziegums tika izdarīts (ES pilsoņi un trešo valstu pilsoņi). Kā tiek aizsargātas manas tiesības?

Ja dzīvojat citā ES dalībvalstī, kad būsiet ziņojis par noziegumu, Kipras policija jums nekavējoties lūgs sniegt liecību, lai procedūras norise būtu vienkāršāka.

Ja noziegums izdarīts Kipras Republikā un jūs dzīvojat citā dalībvalstī, jūs varat par noziegumu ziņot tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā dzīvojat, ja nevarat vai — smaga nozieguma gadījumā — nevēlaties ziņot Kiprā.

Ja ziņojat Kipras policijai par citā ES dalībvalstī izdarītu noziegumu, Kipras policijai jūsu sūdzība jānosūta tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā izdarīts noziegums, jo procesa uzsākšana nav tās kompetencē.

Kādu informāciju es saņemšu, ja ziņošu par noziegumu?

Pēc ziņošanas par noziegumu policijai atkarībā no tā, kādā procedūras posmā ir jūsu sūdzības izskatīšana, jūs saņemsiet šādu informāciju:

 1. tās policijas darbinieka kontaktinformācija, kurš izskata jūsu lietu;
 2. lēmums nesākt vai beigt izmeklēšanu vai neveikt kriminālvajāšanu pret noziedzīgā nodarījuma izdarītāju, ja tāds ir pieņemts, un šāda lēmuma pamatojums;
 3. tiesas sēdes laiks un vieta, kā arī noziedzīgā nodarījuma izdarītājam celtā apsūdzība;
 4. informācija, kas jums ļauj zināt par kriminālprocesa norisi. Izņēmuma gadījumos, kad šādas informācijas sniegšana var negatīvi ietekmēt lietas pienācīgu izskatīšanu, to var jums neizpaust, ja Kipras Republikas ģenerālprokurors pieņem pamatotu atzinumu.
 5. Norāde par jūsu tiesībām tikt informētam, ja persona, kura apcietināta, apsūdzēta vai notiesāta par noziegumu pret jums, tiek atbrīvota vai izbēg no apcietinājuma. Šo informāciju jums var nesniegt, ja ir iespējams vai tiek konstatēts, ka tas varētu kaitēt noziedzīgā nodarījuma izdarītājam.

Vai man ir tiesības uz bezmaksas mutiskās vai rakstiskās tulkošanas pakalpojumiem (kad es sazinos ar policiju vai citām iestādēm vai izmeklēšanas un tiesvedības laikā)?

Ja vēlaties ziņot par noziegumu, bet nesaprotat vai nerunājat grieķu valodā, jūs varat iesniegt sūdzību jums saprotamā valodā un saņemt nepieciešamo lingvistisko palīdzību.

Turklāt policijai ir jānodrošina, ka jums tiek sniegti:

 • bezmaksas mutiskās tulkošanas pakalpojumi izmeklēšanas laikā, ja nesaprotat vai nerunājat grieķu valodā,
 • pēc jūsu rakstiska pieprasījuma — visas tās informācijas bezmaksas tulkojumi, kas savākta izmeklēšanas laikā, ciktāl šī informācija ir svarīga, lai jūs varētu izmantot savas tiesības.

Kā iestāde nodrošina, ka es saprotu un mani saprot (ja esmu bērns; ja man ir invaliditāte)?

 • Policija ar jums sazināsies vienkāršā un saprotamā valodā, ņemot vērā jūsu personisko situāciju, tostarp jebkādus traucējumus, kas var ietekmēt jūsu spēju saprast un tikt saprastam. Gan mutiskai, gan rakstiskai saziņai jābūt cilvēkiem ar invaliditāti pieejamā veidā — nepieciešamības gadījumā tiks izmantots Braila raksts vai zīmju valoda.
 • Ja esat nepilngadīgs, t. i., neesat sasniedzis 18 gadu vecumu, tiks veikta izvērtēšana, ņemot vērā jūs vecumu, briedumu, uzskatus, vajadzības un bažas, lai nodrošinātu, ka jūs saprotat un tiekat saprasts. Par visām jūsu tiesībām informēs jūsu vecāku, aizbildni vai citu juridisko pārstāvi.
 • Kad pirmo reizi vēršaties policijā, jūs var pavadīt jūsu izraudzīta persona, ja vien tas nekaitē jūsu interesēm vai procesa norisei. Ja jums ir invaliditāte, visā lietas izmeklēšanas gaitā jūs var pavadīt jūsu izraudzīta persona.

Turklāt, ja esat nepilngadīgs, Sociālās drošības dienests jums sniegs informāciju valodā, ko saprotat (nepieciešamības gadījumā izmantojot tulka pakalpojumus), un pienācīgi ņemot vērā jūsu vecumu un briedumu. Ja jums ir invaliditāte, jums informāciju sniegs tā, lai jūs to varētu saprast (piem., izmantojot zīmju valodu).

Cietušo atbalsta pakalpojumi

Atbalsta pakalpojumus cietušajiem sniedz šādas organizācijas:

 • Medicīnas dienests,
 • Sociālās drošības dienests,
 • Garīgās veselības dienests,
 • Izglītības un kultūras ministrijas Skolu psiholoģijas dienests,
 • nevalstiskās organizācijas.

Nodarbinātības, labklājības un sociālā nodrošinājuma ministrijas Sociālās drošības dienests piedāvā atbalstu neaizsargātām iedzīvotāju grupām, tostarp noziegumos cietušajiem; šis dienests:

 • sniedz atbalstu ģimenei, lai garantētu, ka ģimenes locekļi var pilnvērtīgi pildīt savus uzdevumus un pienākumus, izšķirtu ģimenes strīdus, kas apdraud ģimenes kopību, aizsargātu bērnu drošību un labklājību, novērstu likumpārkāpumus un vardarbību ģimenē un veicinātu tādu personu rehabilitāciju, kuras iesaistītas antisociālā uzvedībā un likumpārkāpumos,
 • sniedz atbalstu neaizsargātām iedzīvotāju grupām,
 • palīdz vietējai sabiedrībai noteikt neaizsargātu iedzīvotāju grupu konkrētās vajadzības un attiecīgi rīkoties,
 • palīdz cietušajiem sazināties ar citām kompetentām iestādēm un nevalstiskajām organizācijām, kas var sniegt papildu pakalpojumus un atbalstu.

Vai policija automātiski mani nosūtīs cietušo atbalsta saņemšanai?

Policija nodos jūsu datus valsts vai citiem atbalsta un palīdzības dienestiem, ja uzskatīs, ka tas ir nepieciešams, un informēs jūs par iepriekš minētiem pieejamajiem dienestiem.

Kā tiek aizsargāts mans privātums?

Policijas darbiniekiem ir jāievēro konstitūcijā, piemērojamajos tiesību aktos un Policijas rīcības kodeksā noteiktās prasības, kas paredz jūsu privātuma un ģimenes dzīves neaizskaramību un jūsu personas datu pienācīgu aizsardzību.

Tiesību aktos ir noteikts, ka jūsu vārds un jūsu sniegtās liecības saturs nekādos apstākļos netiek publiskots vai citādi izpausts.

Datu apstrādi reglamentē īpaši tiesību akti, kas garantē jūsu personas datu aizsardzību.

Vai man ir jāziņo par noziegumu, pirms es varu piekļūt cietušo atbalstam?

Jā. Kad iesniegsiet sūdzību policijā, Sociālās drošības dienests nodrošinās, ka jums tiek piedāvāti jūsu vajadzībām atbilstoši bezmaksas atbalsta pakalpojumi, tostarp pakalpojumi no NVO, kas spēj sniegt īpašu atbalstu.

Personīgā aizsardzība, ja man draud briesmas.

Policija darīs visu nepieciešamo, lai jūs aizsargātu, jo īpaši tad, ja tiks konstatēts, ka ir nepieciešama īpaša aizsardzība. Tādējādi atkarībā no noziedzīgā nodarījuma veida/apstākļiem, jūsu personīgās situācijas un nepieciešamības pēc īpašas aizsardzības dažādos kriminālprocesa posmos var tikt īstenoti turpmāk aprakstītie īpašie aizsardzības pasākumi.

1) Cietušo iesaiste liecinieku aizsardzības shēmās ģenerālprokurora uzraudzībā un vadībā

Ar ģenerālprokurora lēmumu jūs var iesaistīt liecinieku aizsardzības shēmā, kas ietver policijas veiktus pasākumus jūsu personīgās drošības garantēšanai, kā arī jūsu ģimenes aizsardzībai, ja tas ir nepieciešams.

2) Cietušo aizsardzība kriminālizmeklēšanas laikā

Kriminālizmeklēšanas laikā:

 • policija jūs nopratinās bez liekas kavēšanās uzreiz pēc sūdzības iesniegšanas,
 • nopratināšanas reižu skaits ir pēc iespējas mazāks, un to veic tikai tad, ja kriminālizmeklēšanā tā ir obligāti vajadzīga,
 • jūs var pavadīt jūsu juridiskais pārstāvis un jūsu izvēlēta persona, ja vien nav pieņemts pamatots pretējs lēmums attiecībā uz kādu no minētajām personām vai abām šīm personām,
 • medicīnisko pārbaužu skaits ir pēc iespējas mazāks, un tās veic tikai tad, ja kriminālprocesā tās ir obligāti vajadzīgas.

3) Tiesības uz aizsardzību kriminālprocesa laikā cietušajiem ar īpašām aizsardzības vajadzībām

Ja jūs atzīst par cietušo ar īpašām aizsardzības vajadzībām, jums tiek nodrošinātas šādas iespējas:

 • nopratināšana vienmēr tiek veikta šim mērķim īpaši paredzētās vai pielāgotās telpās,
 • nopratināšanu vienmēr veic attiecīgi apmācīti speciālisti,
 • jūs vienmēr nopratina viena un tā pati persona, ja vien tas nav pretrunā efektīvai tiesvedības praksei,
 • ja esat cietis no seksuālas vardarbības, ar dzimumu saistītas vardarbības vai vardarbības tuvās attiecībās, pēc jūsu vēlēšanās jūs nopratina tā paša dzimuma persona ar nosacījumu, ka tas nekavē izmeklēšanas norisi.

Konkrēti:

Ja esat cietis no vardarbības ģimenē:

 • nav atļauts izpaust personisko informāciju, kas ietverta jūsu liecībā,
 • jūs var nosūtīt uz patvēruma vietu, ko vada Asociācija vardarbības ģimenē novēršanai un risināšanai,
 • tiesa var izdot rīkojumu par apsūdzētā aizturēšanu līdz lietas nonākšanai tiesā vai par apsūdzētā atbrīvošanu ar nosacījumu, ka apsūdzētais netiekas ar savas ģimenes locekļiem un nekādā veidā tos neaizskar.

Ja esat nepilngadīgs seksuālā vardarbībā cietušais:

 • jūsu liecībā netiek atklāta jūsu personiskā informācija,
 • Nodarbinātības, labklājības un sociālā nodrošinājuma ministrijas Sociālās drošības dienests veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai jūs aizsargātu, ja jūsu intereses ir pretrunā jūsu vecāku interesēm.

Ja esat cietis no cilvēku tirdzniecības un ekspluatācijas:

 • nav atļauts izpaust personisko informāciju, kas ietverta jūsu liecībā,
 • valsts amatpersonai, kura ir informēta par jūsu situāciju, ir jānosūta jūsu lieta Sociālās drošības dienestam; Sociālās drošības dienestam ir jāinformē jūs par jūsu tiesībām,
 • jums ir tiesības uz aizsardzību bez diskriminācijas neatkarīgi no jūsu juridiskā statusa vai iespējamās sadarbības ar policiju.

Kurš var piedāvāt man aizsardzību?

Par jūsu aizsardzības nodrošināšanu primāri atbild policija. Ja tas būs nepieciešams, policija sadarbosies ar citām kompetentajām valsts vai privātā sektora struktūrām, lai nodrošinātu jums efektīvu aizsardzību.

Vai kāds izvērtēs manu lietu, lai noskaidrotu, vai esmu pakļauts turpmākam noziedzīgā nodarījuma izdarītāja radīta kaitējuma riskam?

Policija izvērtē jūsu lietu, lai:

a) noteiktu īpašas aizsardzības vajadzības, un

b) noteiktu, vai un kādā mērā jums kriminālprocesa laikā būtu nepieciešami īpaši pasākumi, ņemot vērā jūsu īpašo neaizsargātību pret sekundāru un atkārtotu viktimizāciju, iebiedēšanu un atriebību.

Jūs cieši iesaistot, tiks veikts individuāls izvērtējums, kurā ņems vērā jūsu vēlmes, tostarp vēlmi neizmantot īpašos pasākumus.

Vai kāds izvērtēs manu lietu, lai noskaidrotu, vai pastāv risks, ka krimināltiesību sistēma var man nodarīt turpmāku kaitējumu (izmeklēšanas un tiesvedības laikā)?

Individuālās izvērtēšanas laikā tiek arī izvērtēts, vai jūs esat pakļauts sekundāras un atkārtotas viktimizācijas riskam, lai novērstu jebkādu iespēju, ka jūs ciešat no sekundāras un/vai atkārtotas viktimizācijas krimināltiesību struktūru dēļ.

Kāda aizsardzība ir pieejama īpaši neaizsargātiem cietušajiem?

Īpaši neaizsargātiem cietušajiem tiek nodrošināti turpmāk aprakstītie aizsardzības veidi.

1) Cietušo iesaiste liecinieku aizsardzības shēmās ģenerālprokurora uzraudzībā un vadībā

Ar ģenerālprokurora lēmumu jūs var iesaistīt liecinieku aizsardzības shēmā, kas ietver policijas veiktus pasākumus jūsu personīgās drošības garantēšanai, kā arī jūsu ģimenes aizsardzībai, ja tas ir nepieciešams.

2) Cietušo aizsardzība kriminālizmeklēšanas laikā

Kriminālizmeklēšanas laikā:

 • policija jūs nopratinās bez liekas kavēšanās uzreiz pēc sūdzības iesniegšanas,
 • nopratināšanas reižu skaits ir pēc iespējas mazāks, un to veic tikai tad, ja kriminālizmeklēšanā tā ir obligāti vajadzīga,
 • jūs var pavadīt jūsu juridiskais pārstāvis un jūsu izvēlēta persona, ja vien nav pieņemts pamatots pretējs lēmums attiecībā uz kādu no minētajām personām vai abām šīm personām,
 • medicīnisko pārbaužu skaits ir pēc iespējas mazāks, un tās veic tikai tad, ja kriminālprocesā tās ir obligāti vajadzīgas.

3) Cietušo ar īpašām aizsardzības vajadzībām aizsardzība kriminālprocesa laikā

Ja jūs atzīst par cietušo ar īpašām aizsardzības vajadzībām, jums tiek nodrošināts, ka:

 • nopratināšana vienmēr tiek veikta šim mērķim īpaši paredzētās vai pielāgotās telpās,
 • nopratināšanu vienmēr veic attiecīgi apmācīti speciālisti,
 • jūs vienmēr nopratina viena un tā pati persona, ja vien tas nav pretrunā efektīvai tiesvedības praksei,
 • ja esat cietis no seksuālas vardarbības, ar dzimumu saistītas vardarbības vai vardarbības tuvās attiecībās, pēc jūsu vēlēšanās jūs nopratina tā paša dzimuma persona ar nosacījumu, ka tas nekavē izmeklēšanas norisi.

Esmu nepilngadīgs. Vai man ir īpašas tiesības?

Ja esat nepilngadīgs, tiek aizsargātas jūsu intereses, ko katrā konkrētā gadījumā izvērtē, ņemot vērā jūsu vecumu, briedumu, uzskatus, vajadzības un bažas.

Jums kā nepilngadīgajam ir arī šādas papildu tiesības:

 • visā procesa gaitā jūs var pavadīt jūsu vecāki vai Sociālās drošības dienesta darbinieks, ja par jums rūpējas Sociālās drošības dienests,
 • ja esat cietis no vardarbības ģimenē, sūdzību jūsu vārdā var iesniegt Sociālās drošības dienesta sociālo pakalpojumu direktors un var tikt īstenoti visi pasākumi, kas nepieciešami jūsu drošībai,
 • ja esat cietis no seksuālas vardarbības, sūdzību jūsu vārdā var iesniegt jebkura valsts amatpersona un var tikt īstenoti visi pasākumi, kas nepieciešami jūsu drošībai,
 • ja jums nav pavadoņa, par jums rūpēsies Sociālās drošības dienesta direktors un jūs varēsiet izmantot savas tiesības, piemēram, tiesības uz izglītību, veselības aprūpi utt., kā arī tiesības uz ģimenes atkalapvienošanos,
 • jums ir tiesības uz privātumu — policija veiks visus likumā paredzētos pasākumus, lai netiktu publiskota informācija, pēc kuras varētu noteikt jūsu identitāti,
 • ja jums ir nepieciešama īpaša aizsardzība, policija:
  • nodrošina, ka izmeklēšana un kriminālvajāšana tiek veiktas neatkarīgi no tā, vai no jums vai jūsu pārstāvja ir saņemta oficiāla sūdzība, un ka kriminālprocess turpinās pat tad, ja jūs atsaucat savu liecību,
  • turpina kriminālvajāšanu arī tad, kad jūs sasniedzat pilngadību,
  • var ierakstīt jūsu nopratināšanu, kas veikta izmeklēšanas ietvaros.

Nopratināšanā jūs var pavadīt jūsu juridiskais pārstāvis vai jūsu izvēlēta pilngadīga persona, ja vien attiecībā uz šo personu nav pieņemts pamatots pretējs lēmums.

Nopratināšana tiks veikta šādi:

 • to veiks bez nepamatotas kavēšanās pēc tam, kad par incidentu ziņots policijai,
 • ja nepieciešams, tā notiks šim mērķim īpaši paredzētās vai pielāgotās telpās,
 • ja nepieciešams, to veiks attiecīgi apmācīts speciālists vai tā notiks ar šāda speciālista starpniecību,
 • to veiks tikai tādā mērā, cik nepieciešams kriminālizmeklēšanas/kriminālprocesa vajadzībām, un nopratināšanas reižu skaits būs pēc iespējas mazāks,
 • seksuālas vardarbības gadījumā nopratināšanu veiks apmācīti speciālisti — tā paša dzimuma personas kā cietušais bērns.

Nozieguma rezultātā ir miris mans ģimenes loceklis. Kādas ir manas tiesības?

Jūs varat lūgt atbalstu no šādiem cietušo atbalsta dienestiem:

 • Valsts medicīnas dienests,
 • Garīgās veselības dienests,
 • Sociālās drošības dienests,
 • Skolu psiholoģijas dienests (nepilngadīgajam),
 • Asociācija vardarbības ģimenē novēršanai un risināšanai, kam ir īpašs palīdzības tālrunis (1440) (personām, kuras cietušas no vardarbības ģimenē),
 • NVO, kas sniedz atbalstu cietušajiem.

Tiesību aktos jums ir paredzēta iespēja prasīt no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja zaudējumu atlīdzību. Jūs varat arī vērsties Sociālās drošības dienestā, lai saņemtu informāciju par tiesībām prasīt zaudējumu atlīdzību.

Nozieguma rezultātā ir miris mans ģimenes loceklis. Kādas ir manas tiesības?

Jūs varat lūgt atbalstu no šādiem cietušo atbalsta dienestiem:

 • Valsts medicīnas dienests,
 • Garīgās veselības dienests,
 • Sociālās drošības dienests,
 • Skolu psiholoģijas dienests (nepilngadīgajam),
 • Asociācija vardarbības ģimenē novēršanai un risināšanai, kam ir īpašs palīdzības tālrunis (1440) (personām, kuras cietušas no vardarbības ģimenē),
 • NVO, kas sniedz atbalstu cietušajiem;
  • Tiesību aktos jums ir paredzēta iespēja prasīt no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja zaudējumu atlīdzību. Jūs varat arī vērsties Sociālās drošības dienestā, lai saņemtu informāciju par tiesībām prasīt zaudējumu atlīdzību.

Noziegumā cietušais ir mans ģimenes loceklis. Kādas ir manas tiesības?

Jūs varat lūgt atbalstu no šādiem cietušo atbalsta dienestiem:

 • Valsts medicīnas dienests,
 • Garīgās veselības dienests,
 • Sociālās drošības dienests,
 • Skolu psiholoģijas dienests (nepilngadīgajam),
 • Asociācija vardarbības ģimenē novēršanai un risināšanai, kam ir īpašs palīdzības tālrunis (1440) (personām, kuras cietušas no vardarbības ģimenē),
 • NVO, kas sniedz atbalstu cietušajiem.

Vai man ir pieejami mediācijas pakalpojumi? Kādi ir nosacījumi? Vai es būšu drošībā mediācijas laikā?

Kiprā tiesību akti mediācijas pakalpojumus nereglamentē.

Kur ir pieejami tiesību akti, kuros noteiktas manas tiesības?

Jūsu tiesības ir noteiktas šādos tiesību aktos:

 • 2000.–2015. gada Likums par vardarbības ģimenē novēršanu un cietušo aizsardzību,
 • 2014. gada Likums par seksuālas vardarbības, seksuālas vardarbības pret bērniem un bērnu pornogrāfijas novēršanu un kontroli.

Tiesību akti, kuros noteiktas jūsu tiesības, ir pieejami Kipras Juristu asociācijas tīmekļa vietnē: Saite atveras jaunā logāhttp://www.cylaw.org/

Lapa atjaunināta: 31/10/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

2 - Paziņošana par noziegumu un manas tiesības izmeklēšanas vai tiesas procesa laikā

Kā es varu ziņot par noziegumu?

Jūs varat iesniegt sūdzību jebkurā policijas iecirknī. Policija izmeklēs jūsu lietu, kad būsiet iesniedzis oficiālu sūdzību un sniedzis rakstisku liecību.

Kā es varu uzzināt, kas notiek lietā?

Informāciju par jūsu lietas norisi jums var sniegt policijas darbinieks (izmeklētājs), kam jūsu lieta uzticēta. Kad jūsu lieta ir nodota tiesai, informāciju par procesa norisi varat saņemt no Juridiskās nodaļas darbinieka, kurš pārvalda jūsu tiesas lietu.

Vai man ir tiesības uz juridisko palīdzību (izmeklēšanas vai tiesvedības laikā)? Ar kādiem nosacījumiem?

Kā paredzēts Likumā par bezmaksas juridiskās palīdzības nodrošināšanu, jūs varat saņemt bezmaksas juridisko palīdzību procesā, kas saistīts ar noteiktiem cilvēktiesību pārkāpumiem.

Process, kas saistīts ar noteiktiem cilvēktiesību pārkāpumiem, ir:

a) civilprocess, kas norisinās tiesā jebkurā tā posmā un kas vērsts pret Kipras Republiku par kaitējumu, kurš nodarīts personai konkrētu cilvēktiesību pārkāpšanas rezultātā;

b) jebkuras personas uzsākts kriminālprocess, kurā prasība ir saistīta ar konkrētu veidu cilvēktiesību pārkāpumiem.

Saskaņā ar minēto likumu pieejama šāda juridiskā palīdzība:

a) konsultācijas, palīdzība un pārstāvības pakalpojumi Kipras Republikā sākta civilprocesa gadījumā vai kriminālprocesa gadījumā;

b) tikai konsultācijas ārpus Kipras Republikas sākta civilprocesa gadījumā.

Iepriekš minētais likums aizsargā cilvēktiesības, kas noteiktas:

a) Kipras Republikas Konstitūcijas II daļā;

b) 1962. gada Likumā, ar ko ratificē Eiropas Cilvēktiesību konvenciju;

c) 1967.–1995. gada Likumos, ar ko ratificē Starptautisko konvenciju par jebkuras rasu diskriminācijas izskaušanu;

d) 1969. gada Likumā, ar ko ratificē Starptautisko paktu par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām un Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām;

e) 1989. gada Likumā, ar ko ratificē Eiropas Konvenciju par spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanu;

f) 1990. un 1993. gada Likumos, ar ko ratificē Konvenciju pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu;

g) 1985. gada Likumos, ar ko ratificē ANO Konvenciju par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu;

h) 1990. gada Likumā, ar ko ratificē Konvenciju par bērna tiesībām.

Bezmaksas juridiskā palīdzība ir pieejama:

 • cilvēku tirdzniecībā cietušajiem — procesā, kas notiek rajona tiesā attiecībā uz zaudējumu atlīdzināšanu saskaņā ar Likumu par cilvēku tirdzniecības un ekspluatācijas novēršanu un izmeklēšanu un cietušo aizsardzību;
 • nepilngadīgiem cilvēku tirdzniecībā cietušajiem — procesā, kas plānots rajona tiesā un attiecas uz zaudējumu atlīdzināšanu saskaņā ar Likumu par cilvēku tirdzniecības un ekspluatācijas novēršanu un izmeklēšanu un cietušo aizsardzību;
 • nepilngadīgajiem, kas cietuši no uzmākšanās seksuālos nolūkos, izmantošanas bērnu pornogrāfijā, seksuālas izmantošanas un/vai seksuālas vardarbības, — procesā, kas paredzēts rajona tiesā un kas attiecas uz zaudējumu atlīdzināšanu saskaņā ar Likumu par seksuālas vardarbības, seksuālas vardarbības pret bērniem un bērnu pornogrāfijas novēršanu un kontroli.

Turklāt bērniem, kuri cietuši no noziedzīgajiem nodarījumiem, kas aprakstīti Likumā par seksuālas vardarbības, seksuālas vardarbības pret bērniem un bērnu pornogrāfijas novēršanu un kontroli, neatkarīgi no tā, vai viņi vēlas kriminālizmeklēšanas, vajāšanas vai tiesvedības kontekstā sadarboties ar kriminālvajāšanas iestādēm, jebkurā procesa posmā ir tieši pieejamas bezmaksas konsultācijas saskaņā ar Juristu likumu. Ja bērnam nav nepieciešamo līdzekļu, viņam ir pieejama arī bezmaksas juridiskā palīdzība neatkarīgi no Likumā par juridisko palīdzību noteiktā.

Ja cietušajam bērnam ir tiesības tikt pārstāvētām, viņš var saņemt juridiskas konsultācijas un viņam piešķir juridisko pārstāvi, kurš rīkojas bērna vārdā procesā, kurā pastāv vai var pastāvēt interešu konflikts starp cietušo bērnu un personām, kam ir vecāku atbildība.

Personām, kuras cietušas no noziegumiem, kas aprakstīti Likumā par cilvēku tirdzniecības un ekspluatācijas novēršanu un kontroli un cietušo aizsardzību, neatkarīgi no tā, vai cietušais vēlas kriminālizmeklēšanas, vajāšanas vai tiesvedības kontekstā sadarboties ar kriminālvajāšanas iestādēm, ir tieši pieejamas bezmaksas konsultācijas saskaņā ar Juristu likumu. Ja šādai personai nav nepieciešamo līdzekļu, tai ir pieejama arī bezmaksas juridiskā palīdzība saskaņā ar Likuma par juridisko palīdzību noteikumiem.

Lai saņemtu bezmaksas juridisko palīdzību, tiesā, kurā paredzēts izskatīt jūsu lietu, jāiesniedz rakstisks pieteikums. Tiesa var izdot rīkojumu par bezmaksas juridisko palīdzību, pamatojoties uz:

a) Labklājības dienesta sagatavotu sociālā un finanšu stāvokļa pārskatu, kurā aprakstīta jūsu un jūsu ģimenes finansiālā situācija, jūsu regulārie ienākumi vai citi ienākumi, ko gūstat kā samaksu par darbu vai kā citādi, jūsu un jūsu ģimenes parastās sadzīves izmaksas, kā arī citas jūsu saistības un vajadzības;

b) situācijas nopietnību vai jebkādiem citiem apstākļiem, nosakot, vai taisnīguma nodrošināšanai būtu nepieciešams piešķirt jums bezmaksas juridisko palīdzību lietas sagatavošanā un izskatīšanā.

Juridiskās palīdzības saņēmējiem ir tiesības izvēlēties juristu, kurš viņiem sniegs bezmaksas juridisko palīdzību, no to juristu vidus, kuri piedāvā šādus pakalpojumus, kā noteikts piemērojamos tiesību aktos. Ja palīdzības saņēmējs nenorīko paša izvēlētu juristu, tiesa norīko juristu no saraksta, ko saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem sagatavojusi Kipras Advokātu asociācija.

Vai es varu pieprasīt izdevumu atlīdzināšanu (par dalību izmeklēšanā/tiesvedībā)? Ar kādiem nosacījumiem?

Kipras Republika atlīdzinās jums visus izdevumus, kuru atlīdzināšana paredzēta likumā. Informācija par to, kā un ar kādiem nosacījumiem varat prasīt izdevumu atlīdzināšanu, ir pieejama policijas rajonu prokuratūras nodaļās.

Vai man ir pārsūdzības tiesības, ja mana lieta tiek izbeigta, nenonākot tiesā?

Ja izmeklēšana vai kriminālvajāšana netika veikta vai tika izbeigta, jūs varat prasīt no policijas pamatotu lēmumu.

Vai es varu iesaistīties tiesvedībā?

Jūs varat piedalīties tiesvedībā kā apsūdzības liecinieks un liecināt tiesā, kas izskata lietu.

Kāds ir mans oficiālais statuss tiesvedības sistēmā? Piemēram, vai es esmu vai varu izvēlēties būt cietušais, liecinieks, civilprasītājs vai privātapsūdzības uzturētājs?

Kriminālprocesā jūs esat apsūdzības liecinieks. Ja jūs prasāt, lai noziedzīgā nodarījuma izdarītājs atlīdzina zaudējumus, jūs attiecīgajā civilprocesā esat prasītājs.

Kādas ir manas tiesības un pienākumi šādā statusā?

Jums kā apsūdzības lieciniekam ir pienākums liecināt tiesā, kas izskata lietu. Ja iesniedzat zaudējumu atlīdzināšanas prasību, informāciju par savām tiesībām un pienākumiem varat saņemt no jurista, kurš vada jūsu lietu civiltiesā.

Vai es varu sniegt liecību tiesvedība laikā vai iesniegt pierādījumus? Ar kādiem nosacījumiem?

Jebkurā procesā, kurā esat apsūdzības liecinieks, jūs varat nolasīt un pieņemt liecību, ko sniedzāt policijai, vai iesniegt pierādījumus, kurus nodevāt policijas rīcībā izmeklēšanas laikā. Ja vēlaties sniegt paziņojumu vai liecību papildus savai sākotnējai liecībai vai pierādījumiem, ko esat nodevis policijai, jums jākonsultējas ar tās Juridiskās nodaļas direktoru, kas pārvalda jūsu tiesas lietu.

Kādu informāciju es saņemšu tiesvedības laikā?

Tiesvedības laikā prokurors informēs jūs par tiesas sēžu laiku un kārtību un par to, kāda apsūdzība izvirzīta noziedzīgā nodarījuma izdarītājam. Jūs varat arī lūgt, lai jūs informē par procesa gaitā pieņemtajiem galīgajiem nolēmumiem.

Vai es varēšu piekļūt tiesas materiāliem?

Jums nav tiesību piekļūt tiesas materiāliem.

Lapa atjaunināta: 31/10/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

3 - Manas tiesības pēc tiesas procesa

Vai es varu pārsūdzēt nolēmumu?

Jums nav tiesību pārsūdzēt nolēmumu, ko pieņēmusi pirmās instances tiesa. Pārsūdzības tiesības ir Kipras Republikas ģenerālprokuroram.

Kādas ir manas tiesības pēc soda piespriešanas?

Jūsu jurists var pamatoties uz spriedumu, ja jūs prasāt, lai noziedzīgā nodarījuma izdarītājs atlīdzina zaudējumus.

Vai man ir tiesības uz atbalstu vai aizsardzību pēc tiesvedības? Cik ilgi?

Jums ir tiesības samērīgā laikposmā pēc tiesvedības beigām saņemt atbalstu un/vai aizsardzību atbilstoši jūsu tābrīža vajadzībām.

Kādu informāciju es saņemšu, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājam tiks piespriests sods?

Pēc pieprasījuma policija jūs informēs par sodu, kādu noziedzīgā nodarījuma izdarītājam piespriedusi tiesa.

Vai mani informēs gadījumā, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs tiks atbrīvots (tostarp atbrīvots priekšlaikus vai nosacīti) vai izbēgs no ieslodzījuma vietas?

Ja to pieprasīsiet, jūs informēs par:

a) to, ka persona, kura apcietināta, apsūdzēta vai notiesāta par noziegumu pret jums, ir atbrīvota vai ir izbēgusi no apcietinājuma;

b) attiecīgiem pasākumiem, kas tiek īstenoti jūsu aizsardzībai, ja persona, kura apcietināta, apsūdzēta vai notiesāta par noziegumu pret jums, tiek atbrīvota vai izbēg no apcietinājuma.

Jāņem vērā, ka šo informāciju jums var nesniegt, ja ir iespējams vai tiek konstatēts, ka tas varētu kaitēt noziedzīgā nodarījuma izdarītājam.

Vai es tikšu iesaistīts lēmumu pieņemšanā par atbrīvošanu vai nosacītu atbrīvošanu? Piemēram, vai es varu sniegt paziņojumu vai iesniegt pārsūdzību?

Jums nav tiesību tikt iesaistītam lēmumu pieņemšanā par noziedzīgā nodarījuma izdarītāja atbrīvošanu vai nosacītu atbrīvošanu.

Lapa atjaunināta: 31/10/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

4 - Kompensācija

Kāds ir process zaudējumu atlīdzības pieprasīšanai no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja (piem., lietas izskatīšana tiesā, civilprasība, papildprasības procedūra)?

Ja pret jums izdarīts noziedzīgs nodarījums, jums ir tiesības ierosināt tiesā lietu pret noziedzīgā nodarījuma izdarītāju. Jūs varat arī vērsties Sociālās drošības dienestā, lai saņemtu informāciju par tiesībām prasīt zaudējumu atlīdzību.

Nepilngadīgajiem, t. i., personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu, ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību no visām atbildīgajām personām saistībā ar noziegumiem, kas paredzēti Likumā par seksuālas vardarbības, seksuālas vardarbības pret bērniem un bērnu pornogrāfijas novēršanu un kontroli, kā arī saistībā ar cilvēktiesību pārkāpumiem. Noziedzīgā nodarījuma izdarītājam ir attiecīga civiltiesiska atbildība samaksāt kompensāciju par visiem konkrētajiem vai vispārējiem zaudējumiem, kas radušies cietušajam(-ajiem).

Personām, kuras uzskatāmas par cietušajiem saskaņā ar Likumu par cilvēku tirdzniecības un ekspluatācijas novēršanu un kontroli un cietušo aizsardzību, ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību no visām atbildīgajām personām saistībā ar minētajā likumā aprakstītiem noziedzīgiem nodarījumiem, kuros tās cietušas, kā arī saistībā ar cilvēktiesību pārkāpumiem. Noziedzīgā nodarījuma izdarītājam ir attiecīga civiltiesiska atbildība samaksāt kompensāciju par visiem konkrētajiem vai vispārējiem zaudējumiem, kas radušies cietušajam(-ajiem), tostarp samaksāt parādus, kuri pienākas cietušajam(-ajiem) piespiedu darba rezultātā.

Tiesa uzdeva noziedzīgā nodarījuma izdarītājam atlīdzināt man zaudējumus / maksāt kompensāciju. Kā es varu panākt to, lai noziedzīgā nodarījuma izdarītājs veic maksājumu?

Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs jums neatlīdzina zaudējumu summu, par ko lēmusi tiesa, jūs varat ar sava advokāta starpniecību vērsties tiesā un tiesa izdos noziedzīgā nodarījuma izdarītājam rīkojumu par piespriestās atlīdzības samaksu; ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nepildīs rīkojumu, viņu bez kavēšanās apcietinās un apcietinās.

Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nemaksā, vai valsts var samaksāt man avansu? Ar kādiem nosacījumiem?

Tiesību aktos nav paredzēts valsts izmaksāts avanss cietušajiem.

Vai man ir tiesības uz kompensāciju no valsts?

Valsts var 1997. gada Likumā par kompensācijas piešķiršanu vardarbīgos noziegumos cietušajiem (Likums Nr. 51(I)/97) paredzētajā kārtībā piešķirt kompensāciju vardarbīgos noziegumos cietušajiem un viņu apgādājamajiem, ja:

a) cietušais vai cietušā apgādājamie kāda iemesla dēļ nevar saņemt kompensāciju no noziedzīgā nozieguma izdarītāja, un

b) nav pieejama kompensācija no citiem avotiem vai pieejamā kompensācijas summa ir mazāka nekā minētajā likumā paredzētā.

Minētajā likumā paredzēto kompensāciju izmaksā pat gadījumos, kad noziedzīgā nodarījuma izdarītāju neapsūdz vai nenotiesā.

Ja no citiem avotiem pieejamā kompensācija ir mazāka nekā minētajā likumā noteiktā, valsts samaksā starpību.

Likumā arī noteikts, kādos apstākļos kompensāciju atsaka, un sīkāk izklāstīts, kas veido izmaksājamās kompensācijas summu.

“Vardarbīgs noziegums” ir jebkurš Kipras Republikā tīši izdarīts noziegums, kurš ietver vardarbību un kura tiešas sekas ir nāve, smagi miesas bojājumi vai veselības problēmas; šī definīcija ietver turpmāk uzskaitītos noziedzīgos nodarījumus, ja tie izraisījuši minētās sekas:

slepkavība ar iepriekšēju nodomu (203. un 204. pants), slepkavības mēģinājums (214. pants), izvarošana (144. pants), izvarošanas mēģinājums (146. pants), personas nolaupīšana (148. pants), 16 gadu vecumu nesasniegušas sievietes nolaupīšana (149. pants), nodarījumi ar mērķi radīt smagus miesas bojājumus (228. pants), smagu miesas bojājumu nodarīšana (231. pants), mēģinājums radīt miesas bojājumus, izmantojot sprāgstvielas (232. pants), indes ļaunprātīga izmantošana (233. pants), ievainojumu nodarīšana (234. pants), uzbrukums, kas rada miesas bojājumus (243. pants), cita veida uzbrukums (244. pants), noziegumi pret personas brīvību (245.–254. pants), ļaunprātīga dedzināšana (315. pants).

Lai saskaņā ar iepriekš minēto likumu saņemtu kompensāciju, saprātīgā termiņā jāiesniedz pieteikums Sociālās drošības dienesta direktoram — tas jebkurā gadījumā jāizdara divu gadu laikā pēc miesas bojājumu vai veselības problēmu radīšanas vai slepkavības.

Pieteikumam jāpievieno policijas ziņojums, ārsta izziņa un jebkādi citi dokumenti, kas var būt lietderīgi pieteikuma izskatīšanā. Sociālās drošības dienesta direktors pēc saviem ieskatiem var prasīt nepieciešamos papildu pierādījumus, tostarp pierādījumus tam, ka nav izmaksāta un netiks izmaksāta kompensācija no jebkādiem avotiem; direktors cita starpā var prasīt ar zvērestu apliecinātu pieteikuma iesniedzēja paziņojumu.

Vai man ir tiesības uz kompensāciju, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs netiek notiesāts?

Kompensācijas piešķiršana cietušajiem nav atkarīga no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja notiesāšanas. Nolēmumu par zaudējumu atlīdzināšanu tiesa pieņem tiesvedībā, kas attiecas uz zaudējumu atlīdzības pieprasījumu. Tas ir pilnīgi neatkarīgs no kriminālprocesa iznākuma.

Vai man ir tiesības uz ārkārtas maksājumu, kamēr nav pieņemts lēmums par manu zaudējumu atlīdzības pieteikumu?

Jūs nevarat saņemt ārkārtas maksājumus, jo tiesību aktos tādi nav paredzēti.

Lapa atjaunināta: 31/10/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

5 - Manas tiesības uz atbalstu un palīdzību

Esmu noziegumā cietušais. Ar ko man jāsazinās, lai saņemtu atbalstu un palīdzību?

Policija.........199/1460

Valsts slimnīcu pirmās palīdzības dienesti

Rajonu sociālās drošības dienesti

Skolu psiholoģijas dienests

Garīgās veselības dienests

Cietušo atbalsta palīdzības tālrunis

Nevalstiskās organizācijas

Kipras Republikā darbojas šādi palīdzības tālruņi:

1460 — uzticības tālrunis iedzīvotājiem

1440 — uzticības tālrunis personām, kuras cietušas no vardarbības ģimenē

1498 — palīdzības tālrunis, kas sniedz informāciju un palīdzību saistībā ar narkotikām

116111 — bērnu un jauniešu atbalsta palīdzības tālrunis

116000 — Kipras uzticības tālrunis pazudušu bērnu meklēšanai

Vai atbalsts cietušajiem ir bez maksas?

Valsts aģentūras un NVO atbalstu cietušajiem sniedz bez maksas.

Kādu veidu atbalstu es varu saņemt no valsts dienestiem vai iestādēm?

Valsts dienesti var sniegt jums šādu atbalstu:

 • Medicīnas dienests var sniegt veselības aprūpes pakalpojumus,
 • Garīgās veselības dienests un Skolu psiholoģijas dienests var sniegt psiholoģisku atbalstu,
 • Sociālās drošības dienests var nodrošināt aizsardzību, pamatojoties uz orderi, kas attiecas uz noziedzīgā nodarījuma izdarītāju, un/vai cietušā aizsardzības orderi,
 • lai novērstu atkārtotu viktimizāciju, policija var īstenot īpašus pasākumus izmeklēšanas laikā,
 • policija var nodrošināt efektīvu aizsardzību, lai nepieļautu, ka noziedzīgā nodarījuma izdarītājs un/vai citas personas jūs iebiedē vai veic atriebību,
 • tiesas sēdes laikā var īstenot pasākumus tiesā, lai aizsargātu cietušos ar īpašām aizsardzības vajadzībām (piem., bērnus, cietušos ar psiholoģiskiem un sociālo spēju traucējumiem).

Ja esat cietis no vardarbības ģimenē vai esat no seksuālas vardarbības cietis bērns vai cilvēku tirdzniecībā cietušais, Sociālās drošības dienests informēs jūs par jūsu tiesībām un piedāvās atbalstu. Dienests arī palīdzēs jums sazināties ar visām kompetentajām valsts aģentūrām un NVO, kas strādās ar jūsu lietu un piedāvās atbalstu. Ja jūsu intereses ir pretrunā jūsu vecāku interesēm, Sociālā atbalsta dienesta direktors darīs visu nepieciešamo, lai jūs aizsargātu.

Kādu veidu atbalstu es varu saņemt no nevalstiskajām organizācijām?

Nevalstiskās organizācijas var jums sniegt šādu atbalstu:

 • psiholoģisku atbalstu,
 • izmitināšanu cietušo patvēruma centros.
Lapa atjaunināta: 31/10/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.