Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas nīderlandiešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Cietušo tiesības (katrā valstī)

Kā es varu piedalīties krimināllietas iztiesāšanā?

Kādas man ir tiesības kā cietušajam?

Esmu nepilngadīgais. Vai man ir papildus tiesības?

Vai es varu saņemt juridisko palīdzību?

Kā es varu saņemt speciālo aizsardzību, ja jūtos apdraudēts?

Kā es varu pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu vai saņemt kompensāciju no valsts?

Vai ir iespēja izlīgt vai uzsākt izlīguma procedūru ar likumpārkāpēju?

Esmu ārzemnieks. Kā tiek aizsargātas manas tiesības un intereses?

Papildus informācija

Kā es varu piedalīties krimināllietas iztiesāšanā?

Kā aizskartā puse vai civilprasītājs kriminālprocesā1 (partie civile/burgerljke partij) jūs tiksiet rakstiski informēts par tiesas sēdes datumu. Šajā stadijā jūs vēl joprojām varat celt civilprasību kriminālprocesā, ja neesat to izdarījuši jau iepriekš; to ir iespējams darīt līdz tiesas debašu noslēgumam. Ja jūs nepārstāv advokāts, taču jūs vēlaties celt civilprasību krimināllietas iztiesāšanas laikā, jums ir jārīkojas šādi:

 • jāierodas laikus;
 • jādodas pie tiesas amatpersonas (huissier de justice/zittingsdeurwachter) un jāpārliecinās par to, ka esat pareizajā tiesas zālē;
 • jāpiesakās, kad tiesnesis, kas vada tiesas sēdi, nosauc tās apsūdzētās personas vārdu, no kuras jūs vēlaties saņemt kompensāciju par nodarīto kaitējumu;
 • jāiesniedz tiesnesim prasība kopā ar visiem dokumentiem, kas apliecina jums nodarīto kaitējumu;
 • jāiesniedz prasības kopija apsūdzētā advokātam;
 • jāpatur pie sevis dokumentu oriģināli;
 • tiesnesis, kas vada tiesas sēdi, var jums lūgt papildu informāciju, un pēc tam viņš oficiāli reģistrēs jūsu prasību par kaitējuma kompensāciju.

Tiesas sēdes parasti ir atklātas sabiedrībai. Tas nozīmē, ka ikviena persona, kas ir vecāka par 14 gadiem, var apmeklēt tiesas sēdi. Tādējādi jūsu draugi, kaimiņi, ģimenes locekļi un preses pārstāvji, kā arī ikviena ieinteresētā persona drīkst atrasties tiesas zālē. Tiesas sēdes notiek slēgti tikai izņēmuma situācijās (piemēram, dzimumnoziegumi). Šajā gadījumā sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem netiks atļauts atrasties tiesas zālē. Jūs varat lūgt tiesnesim iztiesāšanu veikt slēgtā tiesas sēdē. Likumā šādas tiesības ir skaidri piešķirtas personām, kas cietušas no konkrēta veida dzimumnoziegumiem, piemēram, izvarošanas vai seksuālas uzmākšanās. Tiesnesis var nolemt izskatīt lietu slēgtā tiesas sēdē arī nepilngadīgas personas interesēs, lai aizsargātu pušu privātumu. Taču spriedums vienmēr tiek pasludināts atklāti.

Ja kriminālprocesā vēlaties saņemt kompensāciju par nodarīto kaitējumu (ceļot civilprasību krimināllietā), jums ir jāpierāda jums nodarītais kaitējums. Tiesnesis izvērtēs jūsu civilprasību procesa noslēgumā. Iztiesāšanas laikā nepieciešama jūsu vai jūsu pārstāvja klātbūtne. Ja vēlaties izvairīties no tieša kontakta ar apsūdzēto personu, procesā jūs var pārstāvēt advokāts (taču nav iespējams liegt apsūdzētajai personai atrasties tiesas zālē). Vienīgā reize, kad jums noteikti jāierodas personiski, ir tad, ja jūs izsauc kā liecinieku.

Jums nav tiesību savu lietu izklāstīt atsevišķi tikai prokuroram.

Kādas man ir tiesības kā cietušajam?

Tas, ka esat sniedzis paziņojumus izmeklēšanas gaitā, nenozīmē, ka jūs automātiski tiksiet aicināts apstiprināt jūsu liecību tiesā. Izņēmums ir situācijas, kurās lietu iztiesā zvērināto tiesa2 (cour d'assises/hof van assisen).

Taču, ja jūs tiekat aicināts ierasties tiesā un jums tiek piemērots liecinieku aizsardzības mehānisms vai jūs neatrodaties valstī, varat atbildēt uz jautājumiem, izmantojot videokonferenci vai telekonferenci. Ja nepieciešams, jūsu balsi var izmanīt un jūsu seju – noslēpt.

Kā lieciniekam jums ir tiesības saņemt kompensāciju, kas sastāv no fiksētas summas (kompensācija par klātbūtni), un kompensāciju par katru mērotā ceļa kilometru (ceļa nauda). Lai saņemtu šādu kompensāciju, jums ir jāsazinās ar tās tiesas kanceleju (greffe/griffie), kurā jūs esat liecinājis un jāuzrāda tiesas amatpersonas izsniegtā pavēsts, kā arī personu apliecinošs dokuments. Kompensāciju varat saņemt tieši kancelejā tās darba laikā.

Esmu nepilngadīgais. Vai man ir papildus tiesības?

Kā nepilngadīgais, jūs tiksiet aizsargāts no jūsu identitātes izpaušanas. Jebkāda fotogrāfiju, zīmējumu vai citu tādu dokumentu izplatīšana, ar kuriem var tikt izpausta jūsu identitāte, ir pārkāpums.

Ja tiksiet nopratināts ar audiovizuālu līdzekļu palīdzību, jums nebūs jāierodas personiski, ja vien tiesnesis nelems, ka tas ir nepieciešams patiesības noskaidrošanai. Šajā gadījumā tiesnesim ir jāliek jums ierasties personīgi un jāsniedz šā lēmuma pamatojums. Jūs varat lūgt tiesnesim iztiesāšanu veikt slēgtā tiesas sēdē. Likumā šādas tiesības ir skaidri piešķirtas personām, kas cietušas no konkrēta veida dzimumnoziegumiem, piemēram, izvarošanas vai seksuālas uzmākšanās. Tiesnesis var nolemt izskatīt lietu slēgtā tiesas sēdē arī nepilngadīgas personas interesēs, lai aizsargātu pušu privātumu.

Vai es varu saņemt juridisko palīdzību?

Ja esat cēlis civilprasību kriminālprocesā, jūs varat piedalīties tiesas sēdē pats vai jūs var pārstāvēt advokāts.

Sākotnējas juridiskās konsultācijas varat saņemt “pirmās līnijas” juridiskās palīdzības sistēmā (juridische eerstelijnsbijstand/aide juridique de première ligne), kurā advokāti sniedz bezmaksas juridisko palīdzību noteiktās dienās un noteiktā laikā, un nepieciešamības gadījumā viņi var jūs nosūtīt uz specializētiem dienestiem. Konsultācijas notiek tiesu namos, miertiesās, tiesību centros, pašvaldību iestādēs u. c. Tiesību centri (maisons de justice/justitiehuizen) ir atrodami katrā tiesu apgabalā (kontaktinformācija ir pieejama franču vai nīderlandiešu valodā); varat arī sazināties ar cietušo atbalsta dienestu.

Lai saņemtu detalizētas juridiskās konsultācijas, juridisko palīdzību un pārstāvību, jums nepieciešams vērsties pie advokāta. Atkarībā no jūsu ienākumiem advokāta pakalpojumi var būt pilnībā vai daļēji bez maksas “otrās līnijas” juridiskās palīdzības sistēmas ietvaros. Vairākām personu kategorijām, piemēram, nepilngadīgajiem vai personām ar garīgās veselības traucējumiem, konkrētās situācijās vienmēr ir tiesības uz bezmaksas advokāta pakalpojumiem.

Lai saņemtu “otrās līnijas” juridisko palīdzību, jums ir jāvēršas juridiskās palīdzības birojā (bureau voor juridische bijstand/bureau d’aide juridique), kas ir atrodams katrā tiesu namā. Jums būs jāuzrāda dokumenti, kas apliecina, ka piederat kādai no konkrētajām kategorijām vai ka jūsu neto ienākumi ir nelieli. Birojs divu nedēļu laikā lems par to, vai apmierināt jūsu pieteikumu, un nosūtīs jums piešķirtā advokāta kontaktinformāciju. Varat arī lūgt jūsu izvēlētam advokātam, vai viņš nevēlas strādāt, pamatojoties uz “otrās līnijas juridiskās palīdzības” sniegšanas kārtību. Ja advokāts tam piekrīt, viņš sazināsies ar biroju jūsu vārdā, lai panāktu jūsu pieteikuma apmierināšanu.

Ja jūsu rīcībā ir nelieli finanšu līdzekļi, noteiktos apstākļos varat lūgt, lai jūs tiktu atbrīvots no virknes procesuālo izdevumu (piemēram, tiesu izpildītāja izmaksām un lietas materiālu kopēšanas izmaksām), pamatojoties uz juridiskās palīdzības noteikumiem. Lai izmantotu šo palīdzību, jums ir jāiesniedz pieteikums tās krimināltiesas juridiskās palīdzības birojam, kura izskata lietu. Ja jūs jau esat civilprasītājs kriminālprocesā (skat iepriekš), jūs varat iesniegt šo pieteikumu rakstveidā vai mutiski attiecīgajai krimināltiesai, kura izskata lietu.

Ir ieteicams uzmanīgi pārbaudīt jūsu apdrošināšanas polises, lai pārliecinātos, vai jums ir juridisko izdevumu apdrošināšana. Sazinieties ar savu apdrošināšanas brokeri.

Iztiesāšanas laikā jums var palīdzēt tiesību centra vai cietušo atbalsta dienesta darbinieks.

Kā es varu saņemt speciālo aizsardzību, ja jūtos apdraudēts?

Ja esat apdraudēts un izmeklēšanas tiesnesis izmeklēšanas stadijā jums ir piešķīris daļēju vai pilnīgu anonimitāti, tiesas procesa laikā jūs varat atbildēt uz jautājumiem ar videokonferences vai telekonferences starpniecību. Ja nepieciešams, jūsu balsi var izmanīt un jūsu seju – noslēpt.

Ja tiekat aicināts uz tiesu kā liecinieks un jūs nesniedzāt liecību izmeklēšanas laikā, tiesnesis var izdot rīkojumu par jūsu identitātes neatklāšanu tiesas sēdes protokolā.

Ja esat cietis no izvarošanas vai seksuāla rakstura uzbrukuma, jūs tiksiet aizsargāts no jūsu identitātes izpaušanas plašsaziņas līdzekļos. Jebkāda fotogrāfiju, zīmējumu vai citu tādu dokumentu izplatīšana, ar kuriem var tikt izpausta jūsu identitāte, ir pārkāpums.

Ja apsūdzētajam nav piemērots pirmstiesas apcietinājums un jums ir bažas par iespēju nonākt tiešā kontaktā ar šo personu pirms tiesas sēdes, sazinieties ar tiesību centra darbiniekiem. Dažos tiesu namos ir atsevišķas uzgaidāmās telpas, lai cietušie varētu izvairīties no šāda kontakta.

Kā es varu pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu vai saņemt kompensāciju no valsts?

Ja vēlaties kriminālprocesa ietvaros saņemt kompensāciju par jums nodarīto kaitējumu, jums jāceļ civilprasība kriminālprocesā. Savā prasībā jūs varat uzskaitīt visa veida kaitējumu, kas jums nodarīts, piemēram, miesas bojājumus un saistītos medicīniskos izdevumus, morālo kaitējumu, materiālos zaudējumus (piemēram, zaudētie ienākumi, nepieciešamība atkārtot mācību gadu, darbvietas zaudēšana un kaitējums transporta līdzeklim vai apģērbam), bēru izdevumus u. c.

Ja likumpārkāpējs tiks atzīts par vainīgu, krimināltiesa lems par jūsu civilprasību un atzīs jūsu tiesības uz kompensāciju par nodarīto kaitējumu. Pēc tam tiesa izvērtēs jūsu kompensācijas prasījumu saturu.

Ja kāda iemesla dēļ jūs nepiedalījāties kriminālprocesā, jūs varat celt prasību civiltiesā. Šāda iespēja pastāv arī gadījumā, ja prokuratūra nolemj izbeigt jūsu krimināllietu. Civilprocess civiltiesā tiek uzsākts, nosūtot pavēsti personai, kura ir radījusi kaitējumu, ja vien visas puses nav gatavas ierasties tiesā labprātīgi. Ja ir iesaistīts apdrošinātājs (piemēram, saistībā ar satiksmes negadījumu), jūs varat aicināt arī apdrošinātāju. Process civiltiesās būtiski atšķiras no kriminālprocesa. Piemēram, jums pašam būs jāpierāda pretējās puses atbildība par jums nodarīto kaitējumu, taču jūs varat to darīt, iesniedzot kriminālprocesā izmantoto pierādījumu kopijas, pat ja process tika izbeigts. Ja kriminālprocess turpinās, civiltiesai ir jāpārtrauc process, līdz krimināltiesa pasludina spriedumu. Civiltiesai ir saistoši krimināltiesas izdarītie konstatējumi. Atcerieties, ka civilprasības celšana civiltiesā arī radīs izmaksas.

Ja prokurors ir izbeidzis kriminālprocesu (izlīgums vai mediācija krimināllietās), šis ir vēl viens veids, kādā saņemt kompensāciju par nodarīto kaitējumu no likumpārkāpēja. Jūs varat saņemt kompensāciju par nodarīto kaitējumu no likumpārkāpēja arī mediācijas ceļā. Piemēram, ja prokurors pārkāpējam ierosinās mediāciju krimināllietā vai izlīgumu, parasti jūs saņemsiet arī kompensāciju par nodarīto kaitējumu.

Ne vienmēr ir iespējams saņemt kompensāciju par nodarīto kaitējumu no pārkāpēja (piemēram, pārkāpēju nevar identificēt vai aizturēt) vai saņemt pilna apmēra kompensāciju no apdrošinātāja. Ja esat cietis no tīša vardarbīga noziedzīga nodarījuma, noteiktos apstākļos jūs varat saņemt kompensāciju no valsts. Lai iegūtu vairāk informācijas par iespējamu kompensāciju no valsts, aplūkojiet Eiropas Tiesiskuma tīkla informācijas lapas par kompensāciju noziedzīgos nodarījumos cietušajiem Beļģijā (pieejams franču, nīderlandiešu, vācu, angļu un citās valodās).

Ja apsūdzētais tiek atzīts par vainīgu, viņam ir jāsedz jūsu civilprasības izdevumi, kas ietver arī noteiktu proporciju no jūsu advokāta honorāra. Tiesa nosaka atlīdzināmos izdevumus, kad tā pasludina spriedumu lietā.

Ja process tika uzsākts tāpēc, ka jūs apsūdzēto aicinājāt uz tiesu tieši, vai kriminālprocess tika uzsākts tāpēc, ka jūs iesniedzāt kriminālsūdzību, kurai pievienota civilprasība, un apsūdzētais tiek atzīts par nevainīgu, tiesa var jums likt segt visus izdevumus vai konkrētu daļu no izdevumiem, kas radušies valstij vai apsūdzētajam.

Vai ir iespēja izlīgt vai uzsākt izlīguma procedūru ar likumpārkāpēju?

Jūs varat lūgt atjaunojošo mediāciju (herstelbemiddeling/médiation réparatrice) jebkurā brīdī procesa gaitā – pirms lieta tiek nosūtīta tiesai, kamēr tiesa to izskata un pēc tam, kad tiesa ir pasludinājusi spriedumu. Atjaunojošā mediācija  notiek neatkarīgi no kriminālprocesa un neaizstāj to. Tādēļ tiesu iestādes paliek atbildīgas par visiem lēmumiem, kas saistīti ar kriminālvajāšanu, notiesāšanu un soda izpildi.

Atjaunojošo mediāciju neveic valsts, bet gan divas bezpeļņas organizācijas – Suggnomè (Flandrijā) un Médiante (Valonijā). Tām ir vietējas nodaļas katrā tiesu apgabalā.

Vienošanās, kas panākta atjaunojošās mediācijas rezultātā, ir konfidenciāla, un to nosūta tiesai tikai ar abu pušu piekrišanu. Tiesas spriedumā ir jāiekļauj norāde uz to, ka notikusi atjaunojošā mediācija, taču tiesai nav saistoša panāktā vienošanās.

Jauniešu lietu tiesas tiesnesis var pieņemt nolēmumu, ar kuru tiek norīkota atjaunojošā mediācija vai konference grupā (concertation restauratrice en groupe/hergo).

Esmu ārzemnieks. Kā tiek aizsargātas mantas tiesības un intereses?

Ja esat civilprasītājs kriminālprocesā1 vai liecinieks, bet nerunājat procesa valodā, tiks norīkots tulks. Taču juridisko dokumentu tulkošana nav bez maksas.

Papildus informācija:

1. Civilprasītājs kriminālprocesā
Jūs varat iesniegt civilprasību krimināltiesā jebkurā kriminālprocesa stadijā, pat ja neesat iesniedzis sūdzību policijā. Papildus parastajām tiesībām, kas piemīt cietušajam, civilprasītāja statuss jums nodrošina arī tiesības:
 • prasīt kaitējuma kompensāciju;
 • tikt uzklausītam tiesā;
 • uz izmaksu atlīdzināšanu procesa noslēgumā;
 • pieprasīt tulku tiesas procesa laikā;
 • ja jūsu civilprasība tiks atzīta par pieļaujamu un pamatotu, jūs iegūsiet arī vairākas tiesības kriminālprocesā un jums nebūs jāiesniedz pieteikums tikt atzītam par cietušo sodu izpildes tiesā.
Jūs varat reģistrēties kā civilprasītājs kriminālprocesā, sniedzot nepārprotamu paziņojumu, ja prokuratūra jau ir uzsākusi procesu. Jūs to varat darīt jebkurā izmeklēšanas un iztiesāšanas stadijā, taču tas vairs nav iespējams pārsūdzības stadijā. Ja pārkāpums ir mazāk smags nodarījums (contravention/overtreding) vai vidēji smags nodarījums (délit/wanbedrijf), varat iesniegt civilprasību izmeklēšanas tiesnesim, kuram pēc tam ir pienākums uzsākt kriminālizmeklēšanu. Jāņem vērā, ka izmeklēšanas noslēgumā pirmstiesas nodaļa vēl joprojām var nolemt, ka nav pietiekamu pierādījumu, lai pret aizdomās turēto personu vērstos tiesā.
Ja vēlaties saņemt kompensāciju par nodarīto kaitējumu, jums būs jāpierāda nodarītais kaitējums. Tiesa novērtēs, vai jūsu pieteikums ir pieļaujams, un šo pieteikumu vai nu apmierinās, vai noraidīs.
Kā civilprasītājam kriminālprocesā jums ir tiesības vērsties ar šo jautājumu tiesas apsūdzības nodaļā, ja kriminālizmeklēšana vēl joprojām turpinās vienu gadu pēc tās sākšanās. Šī iespēja jums ļauj netieši kontrolēt izmeklēšanas progresu.

2. Zvērināto tiesa
Zvērināto tiesa (kontaktinformācija ir pieejama nīderlandiešu un franču valodā) ir pagaidu krimināltiesa, ko var sasaukt jebkurā provincē vai Briseles apgabalā. Zvērināto tiesas ir pilnvarotas iztiesāt smagus noziedzīgus nodarījumus (crimes/misdaden, t. i., slepkavības un citus noziedzīgus nodarījumus, par kuriem var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku, kas ilgāks par pieciem gadiem vai mūža ieslodzījumu), politiska rakstura nodarījumus un ar plašsaziņas līdzekļiem saistītus nodarījumus (izņemot ksenofobijas vai rasisma motivētus). Atšķirībā no pastāvīgajām krimināltiesām, zvērināto tiesa katrai lietai ir jāizveido no jauna. Tās priekšsēdētājs ir apelācijas tiesas tiesnesis. Priekšsēdētājam palīdz divi tiesneši no pirmās instances tiesas. Iztiesāšanā piedalās 12 zvērinātie, kas uz izlozes pamata tiek izvēlēti no sabiedrības locekļiem; ne vairāk kā divas trešdaļas sākotnējo zvērināto drīkst būt viena dzimuma. Lai persona varētu būt zvērinātais, viņai ir jābūt tiesībām balsot, jābauda visas savas pilsoniskās un politiskās tiesības, jābūt vecumā no 28 līdz 65 gadiem, jāprot rakstīt un lasīt un persona nedrīkst būt sodīta ar brīvības atņemšanu uz laiku, kas pārsniedz četrus mēnešus vai darbu sabiedrības labā, kas pārsniedz 60 stundas. Tikai zvērinātie lemj par to, vai apsūdzētais ir vainīgs. Par piespriežamo sodu zvērinātie lemj kopā ar profesionālajiem tiesnešiem. Zvērināto tiesas spriedumus var pārsūdzēt Kasācijas tiesā tikai saistībā ar tiesību jautājumiem.
Lapa atjaunināta: 16/12/2015

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu