Práva obetí – podľa krajín

Slovakija

Turinį pateikė
Slovakija

Za obeť trestného činu ste považovaný, ak ste trestným činom utrpeli škodu teda ak vám bolo trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková, morálna alebo iná škoda atď. ako dôsledok udalosti, ktorá je trestným činom podľa vnútroštátneho práva. Ako obeti trestného činu vám právo poskytuje určité individuálne práva pred, počas a po skončení súdneho konania.

Ako obeť trestného činu máte vlastné oprávnenia počas celého trestného konania a môžete ich využiť kedykoľvek v priebehu konania.

Trestné konanie v Slovenskej republike pozostáva zo štádia vyšetrovania trestného činu, vykonávaného políciu, v ktorom sú zhromažďované dôkazy o spáchanom čine a o obvinenom páchateľovi. Ak sú dôkazy postačujúce, proces pokračuje v konaní pred súdom. Konanie pred súdom sa končí buď výrokom súdu o vine alebo o oslobodení obžalovaného a môže obsahovať aj rozhodnutie o vašej žiadosti o náhradu škody, ktorú ste utrpeli. Proti rozhodnutiu súdu je možné podať odvolanie na vyšší súd.

Nasledujúci dokument vás prevedie rôznymi krokmi trestného konania, popisujúc vaše práva v štádiu vyšetrovania trestného činupočas konania pred súdom a po skončení konania pred súdom prvého stupňa. Tiež sa môžete viac dočítať o pomoci a podpore, ktorú môžete dostať.

Posledná aktualizácia: 18/05/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma