Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Kokią informaciją gausiu iš institucijos (pvz., policijos, prokuratūros) po to, kai buvo padarytas nusikaltimas, bet anksčiau nei apie jį pranešiu?

Jei tapote nusikaltimo auka, apie jį policijai (arba prokurorui) galite pranešti žodžiu arba raštu. Taip pat galite prašyti, kad apie nusikaltimą už jus praneštų kitas asmuo, tačiau tam asmeniui turite suteikti rašytinį įgaliojimą. Rašytinis pasirašytas įgaliojimas bus pridėtas prie bylos.

Pranešdamas apie nusikaltimą, galite gauti informaciją apie paslaugas ir organizacijas, kurios teikia psichologines konsultacijas arba bet kurios kitos formos paramą aukoms atsižvelgiant į jūsų poreikius. Taip pat turite teisę gauti informaciją apie tai, kaip gauti teisinę pagalbą, apie savo teises baudžiamojoje byloje (įskaitant apsaugos priemones, jei esate grasinimų sulaukęs liudytojas), taip pat apie tai, kaip gauti finansinę kompensaciją iš valstybės. Šią informaciją suteiks pirma teisminė institucija, į kurią kreipsitės (policija, prokuroras). Taip pat gausite formą, kurioje bus pateikta visa ši informacija; šią formą privalote pasirašyti. Informacija jums bus suteikta kalba, kurią galite suprasti.

Negyvenu ES šalyje, kurioje padarytas nusikaltimas (ES ir ne ES piliečiai). Kaip saugomos mano teisės?

Jei esate užsienietis ir tapote nusikaltimo auka Rumunijoje, jums suteikiamos visos Rumunijos piliečių, tapusių nusikaltimo aukomis, teisės.

Jei nekalbate rumunų kalba, turite teisę naudotis nemokamomis vertėjo žodžiu paslaugomis, jis padės jums bendrauti su institucijomis, įskaitant skundo padavimą kalbą, kurią galite suprasti, ir informacijos, kurią turite teisę gauti pranešimo apie nusikaltimą metu, suteikimą jūsų suprantama kalba.

Jei tapote prekybos žmonėmis auka, galite būti apgyvendintas specialiose prieglaudose, kuriose būsite apsaugotas. Baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu gausite informaciją apie procedūrą jums suprantama kalba; taip pat galite gauti psichologinės konsultacijos paslaugas ir medicinos pagalbą. Rumunijos institucijos dės visas pastangas, kad padėtų jums kuo greičiau grįžti į gimtąją šalį, ir pasirūpins saugiu jūsų nuvežimu iki Rumunijos sienos.

Jei esate užsienietis, taip pat galite prašyti, kad valstybė sumokėtų jums finansinę kompensaciją, jeigu tapote: pasikėsinimo nužudyti ir pasikėsinimo nužudyti sunkinančiomis aplinkybėmis, kaip nustatyta Baudžiamojo kodekso 188 ir 189 straipsniuose, auka; smurto šeimoje, kaip nustatyta Baudžiamojo kodekso 199 straipsnyje, auka; tyčinių nusikaltimų, dėl kurių auka patiria kūno sužalojimų, auka; išžaginimo, seksualinio išpuolio, lytinių santykių turėjimo su nepilnamečiu ir seksualinio nepilnamečių tvirkinimo, kaip nustatyta Baudžiamojo kodekso 218–221 straipsniuose, auka; netinkamo elgesio su nepilnamečiais, kaip nustatyta Baudžiamojo kodekso 197 straipsnyje, auka, taip pat pažeidžiamų asmenų išnaudojimo ir pasikėsinimo prekiauti pažeidžiamais asmenimis ir juos išnaudoti auka.

Kokią informaciją gausiu, jei pranešiu apie nusikaltimą?

Kai pranešate apie nusikaltimą, jūsų pareiškimą surašantis policijos pareigūnas paaiškins jums procedūrą, kuri taikoma nagrinėjant bylą. Policija turi parengti rašytinį pranešimą, kuriame nurodoma, kokią informaciją jums pateikė.

Jums bus suteikta informacija apie:

 • jūsų teises baudžiamojoje byloje;
 • organizacijas, į kurias galite kreiptis, ir jų teikiamas paslaugas;
 • kaip galite gauti apsaugą;
 • sąlygas ir procedūrą, taikomą norint gauti finansinę kompensaciją iš valstybės;
 • sąlygas ir procedūrą, taikomą gaunant nemokamas teisinio atstovavimo paslaugas.

Taigi bylos nagrinėjimo metu galite gauti informaciją apie tyrimo eigą ir sprendimo, kuriuo prokuroras nusprendžia neperduoti bylos teismui, jei šis sprendimas priimamas, kopiją. Šiuo atveju turėsite pateikti prašymą policijos pareigūnui arba jūsų bylą nagrinėjančiam prokurorui ir nurodyti pašto adresą Rumunijoje, e. pašto adresą arba elektroninių žinučių adresą, kuriuo gausite informaciją.

Prokurorui nusprendus perduoti bylą nagrinėti teisme, gausite šaukimą į teismą.

Apklausos teisme atveju taip pat būsite informuotas apie savo teises ir pareigas, kaip nurodyta toliau:

 • teisę pasinaudoti advokato paslaugomis arba, jei taikytina, gauti nemokamas teisinio atstovavimo paslaugas;
 • teisę pasinaudoti tarpininko paslaugomis, kai tai leidžiama pagal įstatymą;
 • teisę pasiūlyti pateiktinus įrodymus, teisę pareikšti prieštaravimus ir daryti išvadas pagal įstatymą;
 • teisę gauti informaciją apie bylos eigą;
 • teisę pateikti preliminarų skundą, kai tai būtina (dėl tam tikrų rūšių nusikaltimų, jūsų prašymas preliminaraus skundo forma yra būtinas tam, kad būtų galima toliau nagrinėti bylą nusikaltėlio atžvilgiu). Teisminės institucijos šiuo klausimu prireikus pateiks paaiškinimus. Preliminarių skundų paskirtis – prašyti tęsti baudžiamąją bylą nusikaltėlio atžvilgiu. Preliminarus skundas skiriasi nuo skundo, kurį pateikiate policijai arba prokurorui siekdamas informuoti juos apie jums padarytą nusikaltimą.
 • teisę tapti civiliniu ieškovu byloje;
 • pareigą dalyvauti visais atvejais, kai jums šaukimą įteikia teisminės institucijos;
 • pareigą pranešti apie bet kokį adreso pasikeitimą;
 • teisę gauti informaciją apie bet kokį nusikaltėlio paleidimą, kai nusikaltėlis nuteisiamas laisvės atėmimo bausme arba yra sulaikytas kardomajam kalinimui.

Ar turiu teisę gauti nemokamas vertimo žodžiu ar raštu paslaugas (kai kreipiuosi į policiją ar kitas institucijas arba tyrimo ar teisminio nagrinėjimo metu)?

Taip. Turite teisę visos baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu naudotis vertimo raštu ir žodžiu paslaugomis.

Kaip institucija užtikrina, kad suprasčiau ir būčiau suprastas (jei esu vaikas; jei turiu negalią)?

Baudžiamojoje byloje negalią turinčiam asmeniui, nepaisant jo statuso (kaltinamasis, nukentėjusioji šalis, liudytojas), turi būti pasiūlytos vertėjo žodžiu, psichologo ir (arba) Socialinio darbo ir vaiko apsaugos generalinio direktorato (Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului) atstovo (kuris atstovauja nepilnamečiams) paslaugos.

Pagal galiojančią teisinę sistemą atitinkamiems asmenims specializuotą pagalbą ir, jei taikytina, medicinos pagalbą gali suteikti dabartiniai regioniniai socialinio darbo ir vaiko apsaugos direktoratai.

Paramos aukoms tarnybos

Atsižvelgdama į nusikaltimo pobūdį (visų pirma jeigu jis padaromas asmenims), policijos pareigūnas gali rekomenduoti aukai pasinaudoti psichologinio konsultavimo paslaugomis arba nusiųsti ją pas tokį paslaugų teikėją.

Jei tapote konkrečios nusikaltimų kategorijos auka (pasikėsinimas nužudyti ir pasikėsinimas nužudyti sunkinančiomis aplinkybėmis, kaip nustatyta Baudžiamojo kodekso 188 ir 189 straipsniuose, smurtas šeimoje, kaip nustatyta Baudžiamojo kodekso 199 straipsnyje, tyčiniai nusikaltimai, dėl kurių aukai padaromi kūno sužalojimai, išžaginimas, seksualinis išpuolis, lytinių santykių turėjimas su nepilnamečiu ir seksualinis nepilnamečių tvirkinimas, kaip nustatyta Baudžiamojo kodekso 218–221 straipsniuose, netinkamas elgesys su nepilnamečiais, kaip nustatyta Baudžiamojo kodekso 197 straipsnyje, taip pat pažeidžiamų asmenų išnaudojimo ir pasikėsinimo prekiauti pažeidžiamais asmenimis ir juos išnaudoti auka), prireikus galite gauti nemokamą psichologo konsultaciją (kurios trukmė iki trijų mėnesių suaugusiesiems ir iki šešių mėnesių 18 nesulaukusiems vaikams), medicinos pagalbą arba bet kurios kitos rūšies pagalbą. Šios rūšies pagalba nemokamai suteikiama tik jeigu apie nusikaltimą pranešėte policijai. Pateikęs pranešimą policijos pareigūnui, galite kreiptis į lygtinio paleidimo tarnybas, kad jos suteiktų pagalbą.

Jei tapote smurto šeimoje auka, pagalbos galite kreiptis į vieną iš padėjėjų šeimos klausimais, kuris dirba Darbo ir socialinio teisingumo ministerijoje (Ministerul Muncii și Justiției Sociale). Ministerija siūlo įvairių rūšių pagalbą smurto šeimoje aukoms (pavyzdžiui, psichologinės konsultacijos, tapatybės apsauga ir pan.). Jei tapote smurto šeimoje auka, taip pat galite prašyti, kad jus apgyvendintų smurto šeimoje aukų centre, kuriame gausite apsaugą ir konsultacijas.

Kas teikia paramą aukoms?

Rumunijoje aukos, atsižvelgiant į nusikaltimo rūšį, gali gauti konkrečią paramą iš toliau nurodytų institucijų.

Jei tapote smurto šeimoje auka, galite kreiptis į Nacionalinę moterų ir vyrų lygių galimybių agentūrą (Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Bărbați și Femei) ir socialinio darbo ir vaiko apsaugos generalinius direktoratus (DGASPC).

Jei esate jaunesnis nei 18 metų ir tapote nusikaltimo auka, galite kreiptis į Nacionalinę vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo agentūrą (Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, ANPDCA) ir socialinio darbo ir vaiko apsaugos generalinius direktoratus (DGASPC).

Jei tapote prekybos žmonėmis auka, galite kreiptis į Nacionalinę kovos su prekyba žmonėmis agentūrą (Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane , ANITP), kuri priklauso Vidaus reikalų ministerijai (Ministerul Afacerilor Interne , MAI).

Taip pat yra daugybė nevyriausybinių organizacijų (NVO), kurios teikia įvairių rūšių paramą aukoms. Institucija, į kurią kreipiatės, nusiųs jus tiesiai į atitinkamą NVO.

Jei tapote smurtinio nusikaltimo, pavyzdžiui, pasikėsinimo nužudyti ir pasikėsinimo nužudyti sunkinančiomis aplinkybėmis, kaip nustatyta Baudžiamojo kodekso 188 ir 189 straipsniuose, smurto šeimoje, kaip nustatyta Baudžiamojo kodekso 199 straipsnyje, tyčinių nusikaltimų, dėl kurių aukai padaromi kūno sužalojimai, išžaginimo, seksualinio išpuolio, lytinių santykių turėjimo su nepilnamečiu ir seksualinio nepilnamečių tvirkinimo, kaip nustatyta Baudžiamojo kodekso 218–221 straipsniuose, netinkamo elgesio su nepilnamečiais, kaip nustatyta Baudžiamojo kodekso 197 straipsnyje, taip pat pažeidžiamų asmenų išnaudojimo ir pasikėsinimo prekiauti pažeidžiamais asmenimis ir juos išnaudoti, auka, pagalbos galite kreiptis į probacijos tarnybą.

Ar policija mane automatiškai nusiųs į paramos aukoms tarnybą?

Taip, teisminės institucijos gali jus nusiųsti į tokias tarnybas.

Kaip saugomas mano privatumas?

Jei teisminės institucijos mano, kad baudžiamojo tyrimo metu ir per teisminį bylos nagrinėjimą jūsų privatumui arba orumui gali būti daromas poveikis dėl jūsų pateikiamos informacijos arba kitų priežasčių, jos savo iniciatyva arba jums paprašius gali taikyti priemones jūsų konfidencialumui ir privatumui apsaugoti, pavyzdžiui:

 • apsaugoti jūsų tapatybės duomenis;
 • vykdyti apklausą naudoti audiovizualines priemones, kuriomis iškraipomas jūsų balsas ir atvaizdas, nereikalaudamos asmeniškai dalyvauti tais atvejais, kai nepakanka kitų priemonių;
 • rengti uždarą teismo posėdį per visą jūsų apklausą.

Be to, teismo proceso metu teismas gali uždrausti skelbti bet kokius tekstus, piešinius, nuotraukas ar atvaizdus, kurie galėtų atskleisti jūsų tapatybę.

Teismas taip pat gali paskelbti, kad teismo posėdis bus uždaras, jeigu viešas bylos nagrinėjimas gali pakenkti jūsų orumui arba privatumui.

Probacijos tarnybos darbuotojai, eidami savo pareigas, privalo išlaikyti turimų duomenų konfidencialumą. Baudžiamojoje byloje teisminėms institucijoms pateiktai informacijai ši taisyklė netaikoma. Vykdydami savo darbo pareigas ir visuomenėje konsultantai, tarnybų vadovai ir inspektoriai privalo išlaikyti visų turimų dokumentų konfidencialumą. Informacija, susijusi su bylomis dėl teikiamos paslaugos apskaitos dokumentų, taip pat bet kokia informacija, susijusi su paslaugų teikimo organizavimu ir rezultatais, turėtų būti prieinama žiniasklaidai laikantis paslaugos gavėjų asmens duomenų konfidencialumo.

Ar tam, kad man būtų suteikta aukoms skiriama parama, pirma turiu pranešti apie nusikaltimą?

Kad galėtumėte pasinaudoti paramos aukoms tarnybų paslaugomis, privalote pranešti apie nusikaltimą atitinkamoms įstaigoms.

Asmens apsauga, jei man kyla pavojus

Kokių rūšių apsauga galima pasinaudoti?

Baudžiamojo tyrimo metu ir per teisminį bylos nagrinėjimą turite teisę į apsaugos priemones, kai teisminės institucijos mano, kad jums gali grėsti pavojus.

Labai svarbu, kad žinotumėte, jog tais atvejais, kai teisminės institucijos mano, kad jums gali grėsti pavojus dėl jūsų pateikiamos informacijos arba dėl kitų priežasčių, jos jums paprašius arba savo iniciatyva gali taikyti tam tikras priemones, siekdamos užtikrinti jūsų apsaugą, pavyzdžiui:

 • stebėti jūsų namus arba laikiną būstą arba užtikrinti jo apsaugą;
 • suteikti jums arba jūsų šeimos nariams palydą arba apsaugą kelionės metu;
 • apsaugoti jūsų tapatybės duomenis (asmens duomenys byloje gali būti praleidžiami nurodant, kad ši informacija yra slapta, taip siekiama apsaugoti jūsų tapatybę);
 • vykdyti apklausą naudodamos audiovizualines priemones, kuriomis iškraipomas jūsų balsas ir atvaizdas, nereikalaudamos asmeniškai dalyvauti tais atvejais, kai nepakanka kitų priemonių (šiuo atveju neprivalote atvykti pas policijos pareigūną, prokurorą arba teisėją ir nebūsite vienoje vietoje kartu su nusikaltėliu);
 • rengti uždarą teismo posėdį per visą jūsų apklausą.

Be to, teismo proceso metu teismas gali uždrausti skelbti bet kokius tekstus, piešinius, nuotraukas ar atvaizdus, kurie galėtų atskleisti jūsų tapatybę.

Be to, jei esate liudytojas baudžiamojoje byloje arba net ir nedalyvaudamas byloje pateikiate informaciją, kuri padeda teisminėms institucijoms išspręsti bylas, susijusias su sunkiais nusikaltimais, arba užkirsti kelią didelei žalai, galite prašyti tyrimą atliekančio policijos pareigūno arba prokuroro įtraukti jus į liudytojų apsaugos programą. Ši programa apima įvairias priemones, pavyzdžiui:

 • tapatybės slaptumą, įskaitant dalyvavimą apklausose naudojant priemones, kuriomis iškraipomas jūsų balsas arba atvaizdas;
 • policijos apsaugą jūsų namams ir policijos palydą vykstant į baudžiamojo tyrimo vykdymo įstaigas;
 • perkėlimą Europos Sąjungoje;
 • tapatybės pakeitimą, įskaitant jūsų išvaizdos pakeitimą, jei to reikia.

Jei esate įtraukiamas į liudytojų apsaugos programą, pasinaudosite papildoma pagalba, pavyzdžiui:

 • reintegracija kitoje socialinėje aplinkoje;
 • naujų profesinių įgūdžių įgijimu;
 • nauju darbu;
 • finansine parama, kuri teikiama, iki randate naują darbą.

Prireikus jūsų pirmo laipsnio giminaičiai (pvz., jūsų vaikai, tėvai) ir jūsų sutuoktinis (-ė) taip pat gali būti įtraukti į liudytojų apsaugos programą.

Jei į liudytojų apsaugos programą nebuvote įtrauktas baudžiamojo tyrimo metu, dėl dalyvavimo šioje programoje galite kreiptis teisminio nagrinėjimo metu.

Atsižvelgiant į nusikaltimo rūšį, galima pasinaudoti papildoma apsauga.

 • Jei tapote smurto šeimoje auka, galite prašyti, kad teismas uždraustų nusikaltėliui gyventi jūsų bendruose namuose. Kita vertus, jūs, kaip auka, galite būti apgyvendintas nuo smurto šeimoje nukentėjusiųjų centre. Galimybė suteikti tokį apgyvendinimą prieinama tik skubiais atvejais, kai dėl jūsų saugumo jus reikia atskirti nuo nusikaltėlio arba kai už jūsų bylą atsakingas padėjėjas šeimos klausimais yra pateikęs rašytinį patvirtinimą. Atvykęs į centrą galite gauti nemokamą apgyvendinimą, maistą, medicininę priežiūrą, psichologinę konsultaciją ir teisinę pagalbą.
 • Jei esate prekybos žmonėmis auka, galite būti apgyvendintas aukų apsaugos centre. Apgyvendinimas paprastai suteikiamas 10 dienų, tačiau teismas gali pratęsti jūsų apsistojimo laikotarpį iki bylos pabaigos. Baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu fizinę apsaugą prireikus gali suteikti policija. Jei tapote prekybos žmonėmis auka, byla bus nagrinėjama uždarame teismo posėdyje.

Jei manote, kad jums kyla pavojus, turėtumėte informuoti policijos pareigūną, prokurorą arba teisėją ir pateikti kuo daugiau informacijos.

Pirmiau minėtomis priemonėmis galima pasinaudoti baudžiamojo tyrimo etape ir nagrinėjant bylą teisme.

Kas gali man suteikti apsaugą?

Apsaugą suteikia Rumunijos policija.

Ar kas nors įvertins mano bylą, kad nustatytų galimą tolesnę nusikaltimo vykdytojo daromą žalą?

Jei užbaigus baudžiamąją bylą jums vis dar gresia pavojus, teisminės institucijos išnagrinės rekomendacijas įtraukti jus į liudytojų apsaugos programą, jei dar nesate tos programos dalyvis.

Prekybos žmonėmis aukoms kylančią riziką įvertina specialūs policijos padaliniai.

Ar kas nors įvertins mano bylą, kad nustatytų galimą tolesnę baudžiamosios teisenos sistemos daromą žalą (tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu)?

Taip, jūsų byla gali būti vertinama. Pavyzdžiui, tam tikrų nusikaltimų (smurto šeimoje, išžaginimo, seksualinio išpuolio ir pan.) kategorijų aukas apklaus tik tos pačios lyties asmenys, jei to prašo auka.

Nukentėjusioji šalis antrą kartą bus apklausiama tik jei tai griežtai būtina siekiant išvengti tolesnės žalos aukai baudžiamojoje byloje.

Siekiant išvengti papildomos žalos aukai ją pakartotinai apklausiant teisminėse institucijose, pagal baudžiamąjį procesą reglamentuojančius įstatymus taip pat reikalaujama, kad pareiškimą dėl nusikaltimo pateikusi nukentėjusioji šalis būtų iš karto apklausta arba, jei to neįmanoma padaryti, be reikalo nedelsiant po to, kai ji pateikė pareiškimą.

Papildoma naudinga priemonė aukoms yra neinformuoti jos apie bet kokį nusikaltėlio paleidimą, jeigu auka konkrečiai neprašė, kad jai tokia informacija būtų suteikta.

Kokia apsauga numatyta ypač pažeidžiamoms aukoms?

Jei esate pažeidžiama auka, galite pasinaudoti pirmiau minėtuose atsakymuose apie liudytojų apsaugą išsamiai aprašytomis apsaugos priemonėmis.

Esu nepilnametis. Ar turiu specialių teisių?

Jei esate vaikas, kuris tapo išnaudojimo, smurto, priekabiavimo, aplaidumo arba netinkamo elgesio arba bet kurio kito nusikaltimo auka, apie nusikaltimą policijai gali pranešti bet kuris asmuo, įskaitant jus.

Nepilnamečiai nuo pat pradžių laikomi pažeidžiamomis aukomis, o institucijos turėtų jus informuoti apie apsaugos priemones, kurias galite gauti.

Nepilnamečiai gali gauti Nacionalinės vaikų teisių apsaugos ir įvaikinimo institucijos pagalbą. Jei jums kyla pavojus, galite kreiptis dėl preliminaraus sprendimo, kuriuo jums būtų leidžiama apsigyventi vietoje, kurioje galite gauti apsaugą (pvz., kita šeima arba specialus centras).

Jei esate kviečiamas atvykti į baudžiamąjį tyrimą atliekančias įstaigas ir esate jaunesnis nei 14 metų, jus privalo lydėti jūsų tėvai arba globėjas. Jei jūsų tėvai arba globėjai dalyvauja baudžiamojoje byloje arba gali būti suinteresuoti daryti įtaką jūsų parodymams, apklausa vyks dalyvaujant giminaičiui arba kitam policijos pareigūno, prokuroro ar teisėjo paskirtam asmeniui.

Be to, teisminės institucijos gali nuspręsti, kad apklausoje turėtų dalyvauti psichologas, kuris suteiktų pagalbą. Dėl to galite kreiptis į teismines institucijas.

Apklausa turi būti įrašoma, o jei to padaryti neįmanoma, turi būti rašomas apklausos protokolas.

Jus gali apklausti tas pats asmuo specialiai suprojektuotose / pritaikytose patalpose, jei jos yra prieinamos.

Tiriant tam tikrų kategorijų nusikaltimus, apklausas gali vykdyti tos pačios lyties kaip ir auka asmuo. Jus taip pat gali lydėti jūsų pasirinktas asmuo.

Jūs turite teisę turėti atstovą visos bylos metu. Jei neturite advokato, teismas padės jums jį surasti. Jei jūsų šeima negali sumokėti už advokato paslaugas, turite teisę gauti nemokamą teisinę pagalbą.

Mano šeimos narys mirė dėl padaryto nusikaltimo. Kokios mano teisės?

Dėl nužudymo arba nužudymo sunkinančiomis aplinkybėmis, kaip nustatyta Baudžiamojo kodekso 188 ir 189 straipsniuose, mirusio asmens, taip pat tyčinių nusikaltimų, dėl kurių auka miršta, sutuoktinis (-ė), vaikas arba išlaikomas asmuo turi teisę gauti nemokamą teisinę pagalbą ir finansinę kompensaciją iš valstybės.

Nemokama teisinė pagalba taip pat suteikiama ir kitų nei pirmiau išvardyti nusikaltimų atvejais, jei aukos mėnesinės pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui, nėra didesnės nei nacionalinis bazinis minimalus darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, nustatytas tais metais, kai buvo pateiktas prašymas dėl nemokamos teisinės pagalbos.

Mano šeimos narys tapo nusikaltimo auka. Kokios mano teisės?

Žr. pirmiau pateiktą informaciją.

Ar galiu pasinaudoti tarpininkavimo paslaugomis? Kokios taikomos sąlygos? Ar būsiu saugus vykstant tarpininkavimo procesui?

Tarpininkavimas įmanomas tik baudžiamajame įstatyme išvardytų ne tokių sunkių nusikaltimų atveju. Procedūrą galima prašyti taikyti tik jei joje sutinkate dalyvauti jūs ir nusikaltėlis. Per tarpininkavimo procedūrą būsite kviečiamas į daugybę susitikimų su nusikaltėliu, kad aptartumėte susitaikinimo galimybes. Šių susitikimų rengimą palengvins tarpininkas. Jei procedūra baigiasi sutaikinimu, savo pareiškimą nusikaltėlio atžvilgiu galite atsiimti, o byla bus užbaigta. Priešingu atveju, jei procedūra nėra sėkminga, baudžiamoji byla bus nagrinėjama toliau taip, tarsi tarpininkavimo niekada nebuvo.

Kur galiu rasti teisės aktą, kuriame būtų išdėstytos mano teisės?

 • Įstatymas Nr. 135/2010 dėl baudžiamojo proceso kodekso su vėlesniais pakeitimais ir papildymais (Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală)
 • Įstatymas Nr. 678/2001 dėl prekybos žmonėmis prevencijos ir kovos su ja su vėlesniais pakeitimais ir papildymais (Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane)
 • Vyriausybės sprendimas Nr. 1216/2001, kuriuo patvirtinamas nacionalinis veiksmų planas dėl kovos su prekyba žmonėmis (Hotărârea de Guvern nr. 1.216/2001 privind aprobarea Planului național de acțiune pentru combaterea traficului de ființe umane)
 • Įstatymas Nr. 211/2004 dėl tam tikrų nusikaltimo aukų apsaugos priemonių su vėlesniais pakeitimais ir papildymais (Legea 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor)
 • 2007 m. spalio 10 d. Vyriausybės sprendimas Nr. 1238, kuriuo patvirtinami nacionaliniai konkretūs specializuotos pagalbos paslaugų teikimo prekybos žmonėmis aukoms standartai (Hotărârea Guvernului nr. 1238 din 10 octombrie 2007 pentru aprobarea Standardelor naționale specifice pentru serviciile specializate de asistență a victimelor traficului de persoane)
 • Įstatymas Nr. 217/2003 dėl smurto šeimoje prevencijos ir kovos su ja su vėlesniais pakeitimais ir papildymais (Legea 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie)
 • Įstatymas Nr. 272/2004 dėl vaikų teisių skatinimo ir apsaugos su vėlesniais pakeitimais ir papildymais (Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului)
 • Įstatymas Nr. 682/2002 dėl liudytojų apsaugos, įskaitant vėlesnius pakeitimus ir papildymus (Legea 682/2002 privind protecția martorilor)
 • Įstatymas Nr. 192/2006 dėl tarpininkavimo ir tarpininkų profesijos organizavimo su vėlesniais pakeitimais ir papildymais (Legea 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator)
Paskutinis naujinimas: 17/10/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma