Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2022 m. pabaigos.

Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Kaip galiu pranešti apie nusikaltimą?

Pirmiausia turėtumėte apie nusikaltimą pranešti policijai.

Tai galite padaryti toliau nurodytais būdais.

Skubiu atveju. Kai reikia skubios pagalbos, skambinkite numeriu 999 arba 18000 tekstinio telefono naudotojams. Skubus atvejis yra tada, kai padarytas sunkus sužalojimas arba nusikaltimas yra daromas, o įtariamieji yra nusikaltimo vietoje.

Skubiu atveju naudojama SMS tekstinė paslauga. Siekdama padėti tam tikrą negalią turintiems asmenims skubiais atvejais susisiekti su policija, policija tvarko skubiais atvejais siunčiamų SMS tekstinių žinučių registracijos sistemą. Ši paslauga sudaro policijai galimybę perduoti pagalbos prašymus priešgaisrinei tarnybai ir greitosios pagalbos tarnybai. Ši paslauga prieinama tik iš anksto užregistruotiems naudotojams, kurie užpildė prašymo formą (daugiau informacijos ir prašymo forma pateikta policijos interneto svetainėje http://www.psni.police.uk/).

Neskubiu atveju. Kai dėl incidento skubios pagalbos nereikia, skambinkite telefono numeriu 101.

Nusikaltimas dėl neapykantos. Kai dėl incidento skubios pagalbos nereikia, skambinkite telefono numeriu 101, tada rinkite 2.

Minėti būdai yra galimi greta kitų šiame skirsnyje išdėstytų pranešimo apie nusikaltimą būdų.

Trečiųjų šalių pranešimai. Jeigu jūs tikrai nenorite arba negalite pats pranešti apie nusikaltimą, už jus tai gali padaryti kas nors kitas, pvz., šeimos narys arba savanorių organizacija. Jie užmegs pradinį ryšį su policija. Vėliau į procesą jūs vis tiek būsite įtrauktas.

Skambinkite į savo vietinę policijos nuovadą. Jeigu dėl incidento skubios pagalbos nereikia, apie jį taip pat galite pranešti savo vietinėje policijos nuovadoje jos darbo metu.

Apie nusikaltimą taip pat galima pranešti toliau nurodytais būdais.

Per organizaciją Crimestoppers. Jeigu nenorite nurodyti savo pavardės, galite apie nusikaltimą pranešti anonimiškai, paskambinęs labdaros organizacijos Crimestoppers pagalbos linijos telefono numeriu 0800 555 111. Ši tarnyba nepriklauso policijai.

Incidentas uoste arba oro uoste. Jeigu incidentas įvyko Belfasto tarptautinio oro uosto arba Belfasto uosto teritorijoje, turėtumėte susisiekti su Belfasto tarptautinio oro uosto policija telefono numeriu 028 9448 4400 (plėtinys 4412) / mobilusis 077 1081 9183 arba su Belfasto uosto policija telefono numeriu 028 9055 3000. Jeigu įvyko didelis incidentas arba buvo padarytas sunkus nusikaltimas, pvz., nužudymas, teroro aktas arba ginkluotas plėšimas, apie juos taip pat galima pranešti Šiaurės Airijos policijos tarnybai. Belfasto miesto oro uoste įvykusius incidentus tiria Šiaurės Airijos policijos tarnyba, su kuria galima susisiekti pirmiau minėtais kontaktiniais numeriais.

Policijos ombudsmenas. Jeigu manote, kad nusikaltimą padarė policijos pareigūnas, turėtumėte apie jį pranešti policijos ombudsmenui, kuris atliks tyrimą ir gali teikti rekomendacijas viešojo baudžiamojo persekiojimo direktoriui (angl. Director of Public Prosecutions) dėl baudžiamojo persekiojimo.

Kaip galiu sužinoti, kas vyksta šioje byloje?

Jeigu esate nukentėjusysis, turite teisę, kad policija nepagrįstai nedelsdama jums pateiktų toliau nurodytą informaciją ir paaiškintų motyvus, kai įtariamasis:

 • suimamas;
 • apklausiamas jį informavus apie jo teises;
 • paleidžiamas nepateikus kaltinimų;
 • paleidžiamas policijai gavus užstatą arba jeigu pakeičiamos arba panaikinamos policijos užstato sąlygos.

Turite teisę, kad policija, gavusi toliau nurodytą informaciją, nepagrįstai nedelsdama ją pateiktų jums:

 • pirmojo teismo posėdžio datą, laiką ir vietą;
 • jeigu įtariamasis paleidžiamas už policijos gautą užstatą, kad atvyktų į teismą – informaciją apie užstato sąlygas ir šių užstato sąlygų pakeitimus.

Ar turiu teisę gauti teisinę pagalbą (tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu)? Kokiomis sąlygomis?

Nukentėjusieji ir liudytojai nėra baudžiamojo proceso šalys, todėl jiems Šiaurės Airijoje teisinė pagalba neteikiama.

Ar galiu prašyti kompensuoti išlaidas (patirtas dėl dalyvavimo tyrime ir (arba) teisminio nagrinėjimo procese)? Kokiomis sąlygomis?

Jeigu iš jūsų reikalaujama atvykti į teismą ir duoti parodymus, jums gali tekti susimokėti už tam tikrus dalykus, pvz., kelionę. Galite prašyti, kad jums šiuos pinigus grąžintų. Išlaidų atlyginimui taikomi laiko apribojimai ir standartiniai kelionės ir pragyvenimo išlaidų tarifai, taip pat didžiausios per dieną prarastų pajamų sumos. Nekompensuojamos išlaidos už pareiškimą policijai apie nusikalstamą veiką.

Informacija apie tai, kaip ir kokiomis sąlygomis prokuratūra gali kompensuoti išlaidas, ir taikomi tarifai išdėstyti adresu http://www.ppsni.gov.uk/Publications-7873.html.

Ar galiu pateikti skundą, jei mano byla bus nutraukta jos neperdavus teismui?

Jeigu prokuratūra priima sprendimą nevykdyti baudžiamojo persekiojimo, o jūs su šiuo sprendimu nesutinkate, turite teisę prašyti, kad prokuratūros sprendimas būtų peržiūrėtas.

Teisė reikalauti, kad prokuratūros sprendimas nevykdyti baudžiamojo persekiojimo būtų peržiūrėtas, taikoma neatsižvelgiant į nusikaltimo rūšį ar galimą teismo instanciją. Jeigu sprendimą nevykdyti baudžiamojo persekiojimo priima viešojo baudžiamojo persekiojimo direktorius (angl. Director of Public Prosecutions) ir to sprendimo negali peržiūrėti aukštesnės pakopos valdžios institucija, sprendimą gali peržiūrėti viešojo baudžiamojo persekiojimo direktorius. Daugiau informacijos apie teisę į peržiūrą ir jos įgyvendinimą galima rasti adresu http://www.ppsni.gov.uk/.

Ar galiu dalyvauti teisminio nagrinėjimo procese?

Jeigu ką nors žinote apie incidentą, jūsų gali būti paprašyta duoti parodymus teisme prokuratūros arba gynybos advokatų pusėje.

Koks yra mano oficialus statusas teisingumo sistemoje? Pavyzdžiui, ar aš esu ar galiu pasirinkti aukos, liudytojo, civilinės šalies arba privataus kaltintojo statusą?

Pagal Nukentėjusiųjų chartiją nukentėjusysis – tai:

 • asmuo, kuris tiesiogiai dėl nusikalstamos veikos patyrė žalą, įskaitant fizinę, psichinę ar emocinę žalą arba ekonominius nuostolius;
 • asmens, kuris mirė tiesiogiai dėl nusikalstamos veikos, artimasis giminaitis.

Jeigu ką nors žinote apie incidentą, jūsų gali būti paprašyta duoti parodymus teisme prokuratūros arba gynybos advokatų pusėje. Jeigu pažįstate vieną iš byloje dalyvaujančių asmenų, jūsų gali paprašyti (paprastai gynybos advokatas) duoti parodymus minėto asmens charakteristikai pateikti. Bet kuriuo atveju jūsų parodymai gali būti itin svarbūs siekiant užtikrinti, kad kaltinamasis būtų nuteistas arba išteisintas.

Kokios yra mano su šiuo statusu susijusios teisės ir pareigos?

Nukentėjusiųjų teisės išdėstytos Nukentėjusiųjų chartijoje. Ji pateikta čia: https://www.justice-ni.gov.uk/publications/victim-charter.

Jeigu tapote nusikalstamos veikos liudytoju, tačiau nesate nukentėjusysis, galite naudotis Liudytojų chartijoje numatytomis teisėmis. Ji pateikta čia: https://www.justice-ni.gov.uk/publications/witness-charter.

Ar teisminio nagrinėjimo metu galiu padaryti pareiškimą ar pateikti liudijimą? Kokiomis sąlygomis?

Jeigu ką nors žinote apie incidentą, jūsų gali būti paprašyta duoti parodymus teisme prokuratūros arba gynybos advokatų pusėje. Jeigu pažįstate vieną iš byloje dalyvaujančių asmenų, jūsų gali paprašyti (paprastai gynybos advokatas) duoti parodymus minėto asmens charakteristikai pateikti.

Jeigu esate nukentėjusysis, asmeninis nukentėjusiojo pareiškimas suteikia jums galimybę savo žodžiais paaiškinti, kokį poveikį jums turėjo nusikaltimas – fizinį, emocinį, finansinį ar kitokį. Šis pareiškimas yra kitoks negu liudytojo parodymai apie tai, kas įvyko tuo metu, pvz., apie tai, ką matėte ar girdėjote.

Turite teisę, kad jums pasiūlytų pateikti asmeninį nukentėjusiojo pareiškimą, kai tik priimamas sprendimas kieno nors atžvilgiu vykdyti baudžiamąjį persekiojimą.

Asmeninis nukentėjusiojo pareiškimas suteikia jums galimybę būti išgirstam baudžiamosios teisenos procese. Tačiau neturėtumėte dėstyti savo požiūrio į kaltinamąjį, į bet kurias kitas nusikalstamas veikas ar įtariamas nusikalstamas veikas arba bausmę, kuri, jūsų nuomone, turėtų būti paskirta. Todėl, kad dėstyti tokį požiūrį teisme neleistina. Prieš pateikiant pareiškimą teisėjui, prokuratūra iš jo pašalins bet kurią informaciją, kurios jame neturėtų būti.

Asmeninis nukentėjusiojo pareiškimas bus panaudotas teisme, jeigu bus nustatyta, kad kaltinamasis yra kaltas, arba jeigu jis prisipažins kaltas. Su pareiškimu susipažins prokuroras, kaltinamasis, jo teisinis atstovas ir teisėjas. Jeigu asmuo nuteisiamas už nusikalstamą veiką, teismas, skirdamas bausmę, turi atsižvelgti į atitinkamas asmeninio nukentėjusiojo pareiškimo dalis. Kai kuriais atvejais į pareiškimą gali būti neįmanoma atsižvelgti, pavyzdžiui, jeigu bylą teismas išnagrinėja labai greitai. Jeigu kaltinamasis anksti prisipažįsta kaltas, byla išnagrinėjama pirmajame teismo posėdyje.

Kokią informaciją gausiu teisminio nagrinėjimo metu?

Turite teisę:

 • kad jus nepagrįstai nedelsiant informuotų apie bet kurio posėdžio, kuriame svarstomos užstato sąlygos (bet kurios aktualios užstato sąlygos ir aktualūs šių užstato sąlygų pakeitimai), rezultatą ir jo motyvus;
 • kad jūsų Nukentėjusiųjų ir liudytojų priežiūros skyrius jus informuotų apie bet kurio baudžiamųjų bylų teismo posėdžio datą, vietą ir rezultatą;
 • kad jus informuotų, jeigu įtariamojo atžvilgiu yra išduotas arešto orderis, ir informuotų apie posėdžio rezultatą, jeigu įtariamasis pakartotinai suimamas. Jeigu įtariamasis pakartotinai suimamas po to, kai buvo išduotas orderis, jis paprastai netrukus dalyvauja teismo posėdyje;
 • tais atvejais, kai įtariamasis neprisipažįsta kaltas, aptarti su Nukentėjusiųjų ir liudytojų priežiūros skyriumi savo galimus poreikius ir, prireikus, gauti nukreipimą į atitinkamą paramos grupę arba agentūrą.

Jeigu teisminio bylos nagrinėjimo metu esate liudytojas, turite teisę:

 • prašyti teismo darbuotojų leidimo įeiti į teismo pastatą per kitą įėjimą negu įtariamasis ir jo šeima bei draugai;
 • jeigu pagal aplinkybes įmanoma – susitikti su prokuratūros prokuroru ir pateikti jam klausimų apie teismo procesą. Jeigu įmanoma, prokuratūra nurodys, kiek laiko jums gali tekti laukti iki parodymų davimo;
 • kai tik įmanoma – gauti prokuratūros prokuroro paaiškinimą, ar procesą tą dieną bus vėluojama pradėti ir kiek laiko, tikėtina, teks laukti;
 • laukti ir sėdėti patalpoje, atskirtoje nuo įtariamojo ir jo šeimos bei draugų – kai tik įmanoma, tai užtikrins teismas;
 • reikalauti, kad jums būtų taikomos specialiosios priemonės, kai teismas yra priėmęs nurodymą jas skirti;
 • reikalauti, kad jums teisme būtų paskirtas kontaktinis asmuo – kad galėtumėte sužinoti, kas vyksta byloje teismo posėdžio metu.
Paskutinis naujinimas: 14/03/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma