Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Malta

Turinį pateikė
Malta

Kaip galiu dalyvauti teismo procese?

Kokios yra mano, kaip liudytojo, teisės?

Esu nepilnametis. Ar turiu papildomų teisių?

Ar galiu gauti teisinę pagalbą?

Kaip man gali būti skirta apsauga, jei man kyla pavojus?

Kaip galiu pareikšti ieškinį kaltininkui dėl žalos atlyginimo ar gauti žalos atlyginimą iš valstybės?

Ar yra galimybių kaltininkui ir man taikiai susitarti arba taikyti tarpininkavimą?

Esu užsienietis. Kaip saugomos mano teisės ir interesai?

Papildoma informacija

Kaip galiu dalyvauti teismo procese?

Nagrinėjant bylą galite įgyti civilinio ieškovo statusą. Tam reikia pateikti paraišką teismui. Teismas išnagrinės prašymą ir nuspręs, ar jums leisti tapti civiliniu ieškovu. Civilinis ieškovas gali dalyvauti visuose teismo posėdžiuose, net uždaruose.

Jūsų teisės vykstant teismo procesui skiriasi priklausomai nuo teismo, kuriame nagrinėjama byla:

  • Jei baudžiamąją bylą nagrinėja policijos pareigūnas magistratų teisme, turite beveik tokias pačias teises kaip atsakovas: jūs arba advokatas gali teikti įrodymus, atlikti kryžminę liudytojų apklausą (užduoti klausimus per baudžiamąjį persekiojimą atliekantį policijos pareigūną) ir t. t.
  • Jei baudžiamąją bylą nagrinėja generalinis prokuroras, generalinio prokuroro pavaduotojas arba prokuroras baudžiamajame teisme, galite dalyvauti tik teismo posėdyje ir pateikti su nuosprendžiu susijusius argumentus, jei prisiekusieji kaltininką pripažino kaltu.

Rekomenduojama, nors neprivaloma, vykstant teismo procesui pasitelkti pagalbon advokatą. Už jo paslaugas turite mokėti. Taip pat turėsite prisiimti visas kitas su dalyvavimu teismo procese susijusias išlaidas (pvz., kelionės išlaidas, nemokamas atostogas ir t. t.). Maltos įstatymuose nenumatomas tokių išlaidų atlyginimas.

Jūsų advokatui bus leidžiama susipažinti su visais bylos medžiagos dokumentais ir teikti pastabas arba prašyti dokumentų kopijų. Tačiau jei jūsų byla nagrinėjama baudžiamajame teisme dalyvaujant prisiekusiesiems, prieiga prie bylos medžiagos bus suteikta tik generaliniam prokurorui, įtariamajam ir jo advokatui.

Kokios yra mano, kaip liudytojo, teisės?

Vykstant teismo procesui tikriausiai būsite kviečiamas duoti parodymų kaip liudytojas. Gausite pranešimą apie apklausos vietą ir laiką. Pranešimą įteiks policijos pareigūnas arba jis bus išsiųstas paštu. Neprivalote eiti į apklausą, tačiau rekomenduojama tai daryti, nes jei teismas manys, jog jūsų parodymai svarbūs, imsis priemonių jūsų dalyvavimui kitame posėdyje užtikrinti.

Neprivalote atsakyti į jokius klausimus ar teikti dokumentus ar kitus daiktinius įrodymus, kurie gali jums pakenkti.

Tam tikrais atvejais jus gali:

  • apklausti ne kaltininko akivaizdoje;
  • apklausti jūsų gyvenamojoje vietoje ir (arba)
  • taikyti jums liudytojų apsaugos programą.

Esu nepilnametis. Ar turiu papildomų teisių?

Jei esate jaunesnis nei 16 metų ir turite būti apklaustas teismo posėdyje, galite prašyti, kad jus apklaustų vaizdo konferencijos būdu. Tokiu atveju nereikės eiti į teismą ir būti teismo salėje.

Jei esate nepilnametis, priklausomas nuo įtariamojo (pvz., kaltininkas yra vienas iš jūsų tėvų), būsite įkurdintas saugioje aplinkoje, paprastai Socialinio solidarumo ministerijai priklausančioje įstaigoje, kur jums padės socialiniai darbuotojai ir psichologai.

Nepilnametis gali gauti pagalbą iš nacionalinės vaikų ir nepasiturinčių šeimų socialinės apsaugos agentūros Appogg. Pagalbą sudaro psichologo konsultacijos, socialinė parama, konsultavimas ir t. t. Šios paslaugos nemokamos ir nėra susijusios su baudžiamosios bylos nagrinėjimo procesu.

Ar galiu gauti teisinę pagalbą?

Nemokama teisinė pagalba nukentėjusiems vykstant teismo procesui neteikiama.

Kaip man gali būti skirta apsauga, jei man kyla pavojus?

Jeigu kaltininkas nesuimtas ir jo bijote, jūs arba advokatas gali paprašyti už bylą atsakingo policijos pareigūno uždrausti jam prie jūsų artintis. Policijos pareigūnas tokio nurodymo paprašys iš teismo. Kai teismas duoda nurodymą, iš kaltininko paprastai reikalaujama sumokėti tam tikrą pinigų sumą (dažniausiai nuo 100 iki 2300 eurų) kaip garantiją. Jei kaltininkas pažeidžia teismo nutarimą, ši pinigų suma jam negrąžinama.

Jei esate kviečiamas duoti parodymų teismo posėdyje ir jaučiate, kad jums kyla pavojus, galite paprašyti būti apklausiamas ne kaltininko akivaizdoje. Teismas gali atskirti jus nuo kaltininko (pvz., nepermatoma užuolaida) arba atlikti apklausą per vaizdo konferenciją jums nesant teismo salėje.

Už bylą atsakingo policijos pareigūno taip pat galite paprašyti taikyti jums liudytojų apsaugos programą. Turite pareikšti, kad liudysite prieš kaltininką per teismo posėdį. Jeigu policijos pareigūnas įsitikinęs, kad jūsų liudijimas arba kiti įrodymai svarbūs nagrinėjant bylą, jis paprašys generalinio prokuroro skirti jums liudytojų apsaugos programą. Į programą gali būti įtraukti ir jūsų šeimos nariai bei giminės. Ją paprastai sudaro asmeninės ir (arba) turto apsaugos priemonės.

Kaip galiu pareikšti ieškinį kaltininkui dėl žalos atlyginimo ar gauti žalos atlyginimą iš valstybės?

Vadovaujantis Maltos įstatymais, jums leidžiama reikalauti iš kaltininko atlyginti žalą tik pateikiant civiliniam teismui civilinį ieškinį. Baudžiamajame procese nėra galimybės reikalauti žalos atlyginimo.

Nepaisant to, bylą nagrinėjantis teismas tam tikrais atvejais gali nurodyti kaltininkui atlyginti jums už padarytą žalą. Tai įmanoma dviem atvejais:

  • Kai teismas nuteisia kaltininką įkalinimo bausme, tačiau atideda bausmės vykdymą, jis gali nurodyti kaltininkui atlyginti jums už visus dėl nusikalstamos veikos patirtus nuostolius, sužalojimą ar žalą.
  • Kai teismas nuteisia kaltininką lygtinai (nustatydamas privalomus įpareigojimus be laisvės atėmimo), jis gali nurodyti kaltininkui sumokėti jums iki 1164,69 EUR žalos atlyginimą.

Jei nukentėjote nuo smurtinio nusikaltimo, įvykdyto po 2006 m. sausio 1 d., galite kreiptis dėl žalos atlyginimo valstybės lėšomis. Informacijos apie žalos atlyginimą nekentėjusiesiems nuo nusikaltimų Maltoje (anglų ir maltiečių kalbomis) ieškokite duomenų suvestinėse, pateiktose Europos teisminiame tinkle.

Ar yra galimybių kaltininkui ir man taikiai susitarti arba taikyti tarpininkavimą?

Vykstant teismui bandyti susitaikyti ar pradėti tarpininkavimą tarp jūsų ir kaltininko negalima. Tačiau jei dėl kokios nors priežasties nenorite, kad kaltininkas būtų teisiamas (pvz., jam atleidote), galite per posėdį teismui pateikti pareiškimą. Teismas atsižvelgs į jūsų pareiškimą priimdamas sprendimą dėl bylos esmės.

Esu užsienietis. Kaip saugomos mano teisės ir interesai?

Jei esate užsienietis, turite visas pirmiau išaiškintas teises. Maltos įstatymuose nenumatytos nemokamos vertėjo žodžiu ar dokumentų vertimo paslaugos vykstant teismo procesui. Tačiau galite naudotis vertėjo pagalba, jeigu jam sumokėsite už paslaugas.

Jei gyvenate užsienyje, jus, kaip liudytoją, gali apklausti telefonu arba per vaizdo konferenciją. Be to, jei turite gauti dokumentą būdamas užsienyje, jo kopija jums suprantama kalba bus siunčiama paštu kartu su jūsų teisių ir pareigų, susijusių su tuo dokumentu, paaiškinimu ir nurodymu, kaip galite gauti originalą.

Papildoma informacija:

Paskutinis naujinimas: 20/02/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma