Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Malta

Turinį pateikė
Malta

Ar galiu apskųsti skirtą bausmę arba kaltinamojo išteisinimą?

Ar galiu pateikti skundą aukštesnei instancijai?

Kokios yra mano teisės įsigaliojus nuosprendžiui?

Papildoma informacija

Ar galiu apskųsti skirtą bausmę arba kaltinamojo išteisinimą?

Teisiamasis posėdis baigiasi kaltinamojo nuteisimu arba išteisinimu. Jei kaltinamasis kaltas, teisėjas jam skirs bausmę. Vadovaujantis Maltos įstatymais, teisę apskųsti nuosprendį / išteisinimą ir (arba) bausmės skyrimą Apeliaciniam baudžiamųjų bylų teismui turi tik kaltinamasis ir generalinis prokuroras.

Tačiau jei buvo pateiktas apeliacinis skundas ir pirmosios instancijos teismo procese dalyvavote kaip civilinis ieškovas, jūsų advokatui bus leista susipažinti su visais apeliacijos procedūrai reikšmingais dokumentais.

Ar galiu pateikti skundą aukštesnei instancijai?

Apeliacinio baudžiamųjų bylų teismo sprendimas negali būti skundžiamas.

Kokios yra mano teisės įsigaliojus nuosprendžiui?

Įsigaliojus nuosprendžiui, gausite teismo sprendimo kopiją. Jei kaltininkas buvo nuteistas kalėti, galite prašyti policijos daugiau informacijos apie sąlygas, kuriomis kaltininkas atliks bausmę. Policija gali atsisakyti pateikti tokią informaciją, jei ji dėl saugumo tapo konfidenciali.

Papildoma informacija:

Paskutinis naujinimas: 20/02/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma