Victims' rights - by country

You will be considered a victim of crime if you have suffered damage, e.g. you have been injured or your property has been damaged or stolen, etc., as a result of an incident, which constitutes a crime according to national law. As a victim of crime, the law grants you certain individual rights before, during and after court proceedings (trial).

Criminal proceedings in Luxembourg consist of two stages: investigation and trial. The police and/or an investigating magistrate usually perform the investigation. After the investigation is completed the case will go to the Court Chambers. The Chambers will determine whether to transfer the case to a court or close it at this stage.

If the case goes to court, the court will hold a hearing to examine the collected evidence and will decide if the offender is guilty or not. If the offender is found guilty the court will convict him/her and impose a penalty. If the collected evidence is not sufficient to declare the defendant guilty the court will acquit him/her.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 24/01/2019

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.
Member States in charge of the management of national content pages are in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

1 - Mano, kaip nusikaltimo aukos, teisės

Kokią informaciją gausiu iš institucijų (pvz., policijos, prokuratūros) po to, kai buvo padarytas nusikaltimas, bet anksčiau nei apie jį pranešiu?

Policija arba prokuratūra nedelsdama ir laikydamasi Baudžiamojo kodekso 3 straipsnio 7 dalies praneša aukoms suprantama kalba toliau nurodytą informaciją apie:

 • paramos, kurią jos gali gauti, rūšį ir šią paramą teikiančius subjektus, įskaitant, kai tinkama, pagrindinę informaciją apie galimybę gauti medicinos pagalbą, bet kurio specialisto pagalbą, įskaitant psichologinę pagalbą, ir alternatyvų apgyvendinimą;
 • skundų dėl nusikalstamos veikos pateikimo procedūras ir aukų vaidmenį tokiose procedūrose;
 • kaip ir kokiomis sąlygomis jos gali gauti apsaugą;
 • kaip ir kokiomis sąlygomis jos gali gauti advokatų paslaugas ir teisinę pagalbą, atsižvelgiant į įstatymuose nustatytas sąlygas, ir bet kurios kitos rūšies konsultaciją;
 • kaip ir kokiomis sąlygomis jos gali gauti kompensaciją;
 • kaip ir kokiomis sąlygomis jos gali pasinaudoti teise gauti vertėjų raštu ir žodžiu paslaugas;
 • prieinamas skundų padavimo procedūras, kuriomis aukos gali pasinaudoti, jei negerbiamos jų teisės;
 • kontaktinius duomenis susirašinėjimui jų bylos klausimais;
 • medicinos pagalbos ir atkuriamojo teisingumo galimybes;
 • kaip ir kokiomis sąlygomis galima kompensuoti išlaidas, atsiradusias dėl jų dalyvavimo baudžiamojoje byloje;
 • jų teisę į individualų vertinimą paramos aukoms tarnyboje siekiant patikrinti poreikį imtis konkrečių nagrinėjimo veiksmų, kad būtų užkirstas kelias pakartotinei viktimizacijai;
 • atsižvelgiant į aukų poreikius, kai tinkama, joms kiekviename bylos etape taip pat bus pateikiama papildoma informacija;
 • aukų teisę, kad jas lydėtų jų pasirinktas asmuo tais atvejais, kai, atsižvelgiant į nusikaltimo poveikį, joms reikalinga pagalba, kad jos suprastų procesą arba kad jas suprastų.

Be to, pagalbą ir konsultacijas taip pat siūlo Teisinės registratūros ir informavimo tarnyba, Centrinės socialinės pagalbos tarnybos Paramos aukoms tarnyba ir Teisingumo ministerija.

Negyvenu ES šalyje, kurioje padarytas nusikaltimas (ES ir ne ES piliečiai). Kaip saugomos mano teisės?

Jeigu aukos yra užsieniečiai (Europos ir trečiųjų šalių piliečiai), jos gali pasinaudoti pirmiau išvardytomis teisėmis, be to, jos informuojamos, kaip įgyvendinti savo teises gyvenant kitoje ES valstybėje narėje, t. y. jų teisė paduoti skundą Liuksemburgo policijai.

Kokią informaciją gausiu, jei pranešiu apie nusikaltimą?

Aukos visų pirma turi teisę:

 • automatiškai gauti informaciją, kai jų byla baigiama nagrinėti, ir gauti informaciją apie bylos užbaigimo priežastis;
 • paprašiusios gauti informaciją apie tai, kad dėl jų bylos atliekamas teisminis tyrimas;
 • paprašiusios gauti informaciją apie baudžiamosios bylos eigą;
 • automatiškai gauti informaciją iš prokuratūros apie jų bylos nagrinėjimo teisme dieną;
 • paprašiusios gauti informaciją apie bet kokį galutinį sprendimą baigus baudžiamąjį persekiojimą.

Ar turiu teisę gauti nemokamas vertimo žodžiu ar raštu paslaugas (kai kreipiuosi į policiją ar kitas institucijas arba tyrimo ar teisminio nagrinėjimo metu)?

Aukos arba civiliniai ieškovai, kurie nekalba procedūros kalba arba jos nesupranta, turi teisę į nemokamą vertėjo į jų suprantamą kalbą žodžiu pagalbą ir teisę į nemokamą visų dokumentų, apie kuriuos bus pranešta arba kurie bus įteikiami, arba su kuriais jie turi teisę susipažinti, kalbą.

Kaip institucijos užtikrina, kad suprasčiau ir būčiau suprastas (jei esu vaikas; jei turiu negalią)?

Jeigu aukos nekalba procedūros kalba arba jos nesupranta, jos turi teisę į nemokamą vertėjo žodžiu pagalbą. Jeigu aukos turi kalbėjimo arba klausos sutrikimų, joms susikalbėti padeda gestų kalbos vertėjas arba bet kuris kitas kvalifikuotas asmuo, mokantis kalbą, gebantis taikyti metodą ar turintis prietaisą, leidžiantį jam bendrauti su aukomis.

Jeigu aukos yra vaikai, jie turi teisę būti lydimi savo teisinio atstovo arba savo pasirinkto asmens.

Paramos aukoms tarnybos

Kas teikia paramą aukoms?

Aukos turi teisę į tai, kad joms padėtų keletas paramos aukoms tarnybų. Pagalbą teikia valstybė per centrinę prokuratūros pagalbos tarnybą, kuri priima auką ir suteikia nemokamą socialinę, psichologinę ir teisinę paramą. Taip pat yra NVO, kurios siūlo pagalbą aukoms, jeigu tai nuo smurto nukentėjusios moterys arba vaikai, pažeidžiamas asmuo ir pan.

Ar policija mane automatiškai nusiųs į paramos aukoms tarnybą?

Policija turi pareigą informuoti aukas apie jų teises ir stengtis atlikti tarpininko vaidmenį paramos aukoms asociacijose. Policija sistemiškai ir privalomai pildys informacinį lankstinuką „Informacija ir pagalba aukoms“(Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/flyer-aide-victime-fr.pdf), kuris prieinamas liuksemburgiečių, prancūzų, vokiečių, anglų ir portugalų kalbomis, ir informacijos suvestinėje „Infodroit“. (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/infodroit-victime.pdf).

Kaip saugomas mano privatumas?

Aukų privatumo apsauga užtikrinama pagal Liuksemburgo Konstituciją. 11 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad „valstybė garantuoja privatumo apsaugą, kurios išimtys nustatytos įstatyme“.

Policija ir teisingumo sistemos institucijos turi pareigą pasiūlyti aukoms apsaugą, be kita ko, nusikaltėliui sukėlus grėsmę ar ėmusis keršto veiksmų. Ši apsauga turėtų būti prieinama nuo tyrimo pradžios ir visą jo trukmę. Aukos taip pat turi teisę į apsaugą nuo bet kokio kišimosi į jų privatų gyvenimą ir bet kuriuo atveju nuo tokio kišimosi iš karto po nusikaltimo.

Ar tam, kad man būtų suteikta aukoms skiriama parama, pirma turiu pranešti apie nusikaltimą?

Paramos aukoms tarnybos yra skirtos visoms aukoms (vaikams, paaugliams, suaugusiesiems), kurios po nusikalstamos veikos patyrė fizinį ir (arba) psichinį sužalojimą. Grupė teikia psichologines ir psichoterapines konsultacijas, informuoja aukas apie jų teises ir gali jas lydėti teisminių procedūrų metu. Tarnyba taip pat teikia grupinės terapijos paslaugas nuo smurto šeimoje nukentėjusioms aukoms. Tarnyba taip pat siūlo paslaugas visiems, kurie, atsižvelgiant į jų ryšius su auka, buvo priversti kartu kentėti arba tapo nusikalstamų veikų liudytojais. Atitinkami asmenys neprivalo paduoti skundo, kad galėtų pasinaudoti paramos aukoms tarnybos paslaugomis.

Asmens apsauga, jei man kyla pavojus

Kokių rūšių apsauga galima pasinaudoti?

Kaltinamojo kalinimas ikiteisminio tyrimo metu

 • jeigu už nusikalstamą veiką skiriama maksimali ne trumpesnė nei dvejų metų įkalinimo bausmė;
 • jeigu yra pavojus, kad kaltinamasis pakartotinai nusikals;
 • jeigu yra pavojus, kad kaltinamasis slapstysis.

Kas gali man suteikti apsaugą?

Aukas gali apsaugoti Liuksemburgo policija.

Ar kas nors įvertins mano bylą, kad nustatytų galimą tolesnę žalą iš nusikaltėlio?

Priimant sprendimą dėl galimo nusikaltėlio sulaikymo ikiteisminio tyrimo metu, atsižvelgiama į įvairius aspektus.

Kokia apsauga numatyta ypač pažeidžiamoms aukoms?

Pagal Baudžiamojo proceso kodekso 48 straipsnio 1 dalį aukomis tapę vaikai gauna toliau nurodytą apsaugą.

 • Leidus prokurorui, liudytojo arba vaiko apklausą galima vykdyti naudojant garso arba vaizdo įrašymo įrangą.
 • Įrašai daromi gavus liudytojo arba vaiko, jeigu jis gali savarankiškai priimti sprendimus, sutikimą, o jeigu vaikas negali savarankiškai priimti sprendimų, turi būti gaunamas vaiko teisinio atstovo sutikimas. Jeigu nustatoma, kad tarp vaiko teisinio atstovo ir vaiko gali pagrįstai kilti interesų konfliktas, įrašas gali būti daromas tik gavus ad litem (administrateur ad hoc) globėjo sutikimą, jei toks globėjas vaikui paskirtas, arba, jeigu ad litem globėjas nepaskirtas, tik gavus aiškų ir tinkamai pagrįstą prokuroro leidimą.
 • Nukrypstant nuo to, kas išvardyta, jeigu vaikas tapo Baudžiamojo kodekso 354–360, 364, 365, 372–379 straipsniuose, 382 straipsnio 1 dalyje, 382 straipsnio 2 dalyje, 385, 393, 394, 397, 398–405 straipsniuose, 410 straipsnio 1 dalyje, 410 straipsnio 2 dalyje arba 442 straipsnio 1 dalyje išvardytų nusikaltimų auka arba kai vaikas tapo Baudžiamojo kodekso 393–397 arba 400–401a straipsniuose išvardytų nusikaltimų liudytoju, įrašas turi būti daromas 1 dalyje nurodytu būdu, išskyrus atvejus, kai prokuroras nusprendžia, kad nėra reikalo to daryti, nes vaikas arba jo teisinis atstovas, arba, kai taikytina, globėjas ad litem prieštarauja tokio įrašo darymui.
 • Įrašas naudojamas kaip įrodymas. Originalas užantspauduojamas. Kopijos peržiūrimos ir pridedamos prie bylos. Šalys ir ekspertas įrašus, kurių neleidžiama išsinešti, išklausyti arba peržiūrėti gali prokuroro leidimu ir jo nurodytoje vietoje.
 • Bet kuris 3 dalyje nurodytas vaikas turi teisę, kad jį teismo posėdyje lydėtų jo pasirinktas suaugęs asmuo, išskyrus atvejus, kai prokuroras kitaip nusprendžia pagrįstu sprendimu dėl atitinkamo asmens, kuris priimamas atsižvelgiant į vaiko interesus arba siekiant nustatyti tiesą.

Prekybos žmonėmis arba smurto šeimoje aukos tam tikromis sąlygomis gauna specialią apsaugą.

Esu vaikas. Ar turiu specialių teisių?

Aukomis tapę vaikai turi daug papildomų teisių:

 • teisė į ieškinio senatį, t. y. terminas, po kurio už nusikalstamas veikas negali būti persekiojama; šis terminas nepradedamas skaičiuoti, kol vaikui sueina 18 metų, ir taikomas tokioms aukai padarytoms nusikalstamoms veikoms kaip lytinis smurtas, išžaginimas ir prekyba žmonėmis, seksualinis išnaudojimas, žmogžudystė, užpuolimas ir sumušimas, piktnaudžiavimas narkotikais ir jų vartojimas;
 • teisė, kad prokuroras arba tyrimą atliekantis teisėjas paskirtų specialų atstovą, vadinamą administrateur ad hoc (globėjas ad litem), jeigu vaikų interesų neapsaugo bent vienas iš jų teisinių atstovų. Šis specialus atstovas saugo aukos interesus ir vykdo jos, kaip civilinio ieškovo, teises;
 • teisė gauti informaciją apie baudžiamosios bylos pradėjimą ir teisė pareikšti civilinį ieškinį per savo teisinį atstovą arba globėją ad litem;
 • teisė, kad jų apklausa, prokurorui leidus ir gavus aukų arba jų teisinių atstovų ar globėjų ad litem sutikimą, būtų įrašoma naudojant vaizdo arba garso įrašymo įrangą, taip siekiant išvengti traumavimo, kurį gali sukelti pareiškimų kartojimas keletą kartų bylos nagrinėjimo metu. Įrašus daryti privaloma dėl nusikaltimų, susijusių su lytiniu smurtu ir išžaginimu, prostitucija, išnaudojimu ir prekyba žmonėmis, nužudymu, tyčine žmogžudyste, užpuolimu ir sumušimu, išskyrus atvejus, kai dėl aukos arba aukos atstovo prieštaravimo prokuroras nusprendžia nedaryti tokio įrašo;
 • teisė, kad vaiką teismo posėdyje lydėtų jo teisinis atstovas arba jo pasirinktas asmuo.

Mano šeimos narys mirė dėl padaryto nusikaltimo. Kokios mano teisės?

Kiekvienas asmuo, kurio giminaitis mirė dėl padarytos nusikalstamos veikos ir kuris teigia, kad patyrė sužalojimų, turi teisę paduoti skundą kompetentingam tyrimą atliekančiam teisėjui civilinio ieškinio forma.

Šiuo atveju tokie asmenys visų pirma turi teisę:

 • reikalauti iš kaltinamojo kompensacijos;
 • dalyvauti tyrimą atliekančio teisėjo vykdomame tyrime;
 • prašyti, kad tyrimą atliekantis teisėjas lieptų atlikti papildomus tyrimus;
 • apskųsti teisėjų kolegijai tam tikrus tyrimus, kurie turi poveikį jų civiliniams interesams;
 • būti apklausiami tik jei jie to nori;
 • prireikus tiesiogiai matytis su kaltinamuoju;
 • susipažinti su byla tyrimą atliekančio teisėjo kabinete po pirmos kaltinamojo apklausos ir likus vienai dienai iki kiekvieno tyrimo, kurį atliekant būtina teisinė pagalba;
 • prašyti, kad tyrimą atliekantis teisėjas pateiktų bylos kopiją, kai tyrimas užbaigiamas;
 • prašyti, kad ekspertas pateiktų ataskaitą, išklausyti liudytojus ir grąžinti areštuotus daiktus;
 • dalyvauti atliekant nusikaltimo vietos patikrinimą.

Mano šeimos narys tapo nusikaltimo auka. Kokios mano teisės?

Trečioji šalis, nukentėjusi nuo giminaičiui padaryto nusikaltimo, turi teisę:

 • prašyti, kad prokuratūra pateiktų kopiją pranešimo, kuriame aprašomi šio nusikaltimo, darančio poveikį šiam asmeniui kaip trečiajai šaliai, duomenys;
 • automatiškai gauti informaciją iš prokuratūros apie bylos nagrinėjimo teisme dieną;
 • kai tinkama, prašyti iš apygardos teismo kolegijos arba policijos teismo registro pateikti byloje priimtą teismo sprendimą.

Ar galiu pasinaudoti tarpininkavimo paslaugomis? Kokiomis sąlygomis? Ar būsiu saugus vykstant tarpininkavimo procesui?

Tarpininkavimas baudžiamojoje byloje yra baudžiamojo persekiojimo alternatyva; taikant tarpininkavimą iš esmės leidžiama ginčą išspręsti nesikišant teismams. Tarpininkavimas nusikaltėliui ir aukai yra įmanomas tik prieš iškeliant baudžiamąją bylą. Prokuroras gali nuspręsti taikyti tarpininkavimą, jeigu mano, jog yra tikimybė, kad bus atlyginta padarytos žalos kompensacija, arba jeigu bus nutraukti su nusikalstama veika susiję pažeidimai arba tai padės reabilituoti nusikaltėlį. Tarpininkavimo atsisakoma, jeigu nusikaltėlis yra asmuo, su kuriuo auka gyvena kartu. Šiuo atveju reikalingas nusikaltėlio ir aukos sutikimas.

Kur galiu rasti teisės aktą, kuriame būtų išdėstytos mano teisės?

Baudžiamojo proceso kodekse, kurį galima rasti „Legilux“ portale.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale
Paskutinis naujinimas: 08/11/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

2 - Pranešimas apie nusikaltimą ir mano teisės tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu.

Kaip pranešti apie nusikaltimą?

Nusikalstamų veikų aukos gali pranešti apie nusikalstamą veiką (paduoti pareiškimą):

 • Liuksemburgo policijai;
 • prokurorui, kuris turi jurisdikciją atitinkamoje teritorijoje.

Nors apie nusikalstamą veiką gali pranešti bet kas, jeigu aukos ketina dalyvauti byloje kaip civiliniai ieškovai, jos privalo paduoti pareiškimą asmeniškai arba per savo advokatą.

Aukos nusikaltėliui bylą taip pat gali iškelti privataus kaltinimo tvarka policijos teisme arba apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriuje.

Pareiškimą privaloma paduoti viena iš oficialiųjų Liuksemburgo kalbų, t. y. liuksemburgiečių, prancūzų arba vokiečių kalba. Aukos, kurios nekalba nė viena iš šių trijų kalbų, turi teisę gauti nemokamas vertėjo žodžiu paslaugas. Pageidautina, kad pareiškimas būtų rašytinis, tačiau nėra konkrečios formos, kurios reikia laikytis, ir jame būtina nurodyti:

 • pareiškėjo pavardę, vardą, gimimo vietą ir datą, profesiją ir gyvenamąją vietą;
 • įvykį, dėl kurio buvo patirta žala;
 • žalos pobūdį.

Laikotarpis, per kurį auka privalo paduoti pareiškimą, visų pirma priklauso nuo nusikalstamai veikai taikomo senaties termino. Laikotarpis svyruoja nuo vienų iki dešimties metų.

Kaip galiu sužinoti, kas vyksta šioje byloje?

Aukos turi teisę:

 • automatiškai gauti informaciją, kai jų byla baigiama nagrinėti, ir gauti informaciją apie bylos užbaigimo priežastis;
 • paprašiusios gauti informaciją apie tai, kad dėl jų bylos atliekamas teisminis tyrimas;
 • paprašiusios gauti informaciją apie baudžiamosios bylos eigą;
 • automatiškai gauti informaciją iš prokuratūros apie jų bylos nagrinėjimo teisme dieną;
 • paprašiusios gauti informaciją apie bet kokį galutinį sprendimą baigus baudžiamąjį persekiojimą.

Jeigu pareiškimas paduodamas prokurorui, per 18 mėnesių nuo pareiškimo gavimo arba kaltinimų pareiškimo prokuroras informuoja auką apie bet kokius tolesnius veiksmus, kurių jis ėmėsi, įskaitant, kai tinkama, bylos užbaigimą ir pagrindinio motyvo nurodymą.

Ar turiu teisę gauti teisinę pagalbą (tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu)? Kokiomis sąlygomis?

Siekiant užtikrinti galimybę kreiptis į teismą tais atvejais, kai aukos neturi pakankamai išteklių, visų pirma atsižvelgiant į garantuojamas minimalias pajamas, jos turi teisę gauti nemokamą visapusišką teisinę pagalbą, kad apgintų savo interesus. Šią pagalbą teikia advokatūros taryba, jei auka prašo ją suteikti ir jeigu auka yra:

 • Liuksemburgo pilietis;
 • užsienio pilietis, turintis leidimą gyventi šalyje;
 • Europos Sąjungos (ES) valstybės narės pilietis;
 • užsienio pilietis, kuris teisinės pagalbos suteikimo srityje pagal tarptautinę sutartį prilyginamas Liuksemburgo piliečiui.

Siekiant nustatyti finansinius išteklius, atsižvelgiama į bendras pajamas ir turtą, taip pat į tame pačiame namų ūkyje gyvenančių asmenų pajamas. Be ribotų išteklių atvejo, aukos teisinę pagalbą taip pat gali gauti, jeigu teisinės pagalbos suteikimas yra pateisinamas atsižvelgiant į rimtas priežastis, susijusias su jų socialine, šeimos arba materialine padėtimi.

Teisinės pagalbos prašymas turi būti pateikiamas naudojant klausimyną, kurį galima rasti Centrinėje socialinės pagalbos tarnyboje (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/organismes/service-central-assistance-sociale/index.html) ir kurį auka turi pasirašyti ir nusiųsti teritorinę kompetenciją turinčiam advokatūros pirmininkui (Dykirchas arba Liuksemburgas).

Pildant klausimyną visų pirma reikia nurodyti:

 • aukos tapatybę (t. y. pavardę, vardus, gimimo vietą ir datą, profesiją, gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį, pilietybę);
 • bylos, kurioje prašoma suteikti teisinę pagalbą, pobūdį;
 • aukos šeiminę padėtį;
 • aukos Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasfinansinę padėtį.

Aukos taip pat gali nurodyti advokato (-ų), kurį (-iuos) jos nori matyti atstovaujant jų interesams pagal teisinės pagalbos sistemą, vardą (-us), pavardę (-es) arba, kai taikytina, nurodyti šiuo metu joms paskirto advokato vardą ir pavardę.

Dokumentai, kuriuos aukos turi pridėti prie prašymo:

 • jų tapatybės dokumento kopija;
 • Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasbendruomenės socialinės apsaugos centro išduotas registracijos pažymėjimas (Centre Commun de la Sécurité Sociale, CCSS), taip pat pažymėjimas dėl jų namų ūkiams priklausančių asmenų;
 • dėl atitinkamo asmens ir kiekvieno namų ūkio nario: atlyginimo lapeliai (arba CCSS pažymėjimas dėl pajamų), minimalių garantuojamų pajamų kvitai, bedarbio pašalpa arba pensijos kvitai, arba kiti kvitai už paskutinius tris mėnesius, kuriuose nurodomos bendros sumos (banko sąskaitos išrašo nepakanka);
 • nacionalinio solidarumo fondo (Fonds national de solidarité) pažymėjimas apie nulinį balansą dėl kiekvieno namų ūkio nario, jeigu namų ūkiui neskiriamos jokios lėšos iš fondo;
 • dokumentas, kuriame nurodoma sumokėta arba gauta išlaikymo išmoka, jeigu namų ūkis gauna arba moka išlaikymo išmoką (pvz., paskutinių trijų mėnesių banko sąskaitos išrašai);
 • Liuksemburgo mokesčių administratoriaus (Administration des contributions directes) išduotas pažymėjimas apie kiekvieno namų ūkio šeimos nario nuosavybės teisę į nekilnojamąjį turtą arba tokios teisės neturėjimą;
 • kai taikytina, patvirtinamieji dokumentai apie nuosavybės teisę į užsienyje esantį nekilnojamąjį turtą;
 • kilnojamojo turto dokumentiniai įrodymai (grynieji pinigai, santaupos, akcijos, obligacijos ir pan.);
 • nuomos sutarties kopija ir paskutinių trijų mėnesių nuomos įmokos, jeigu namų ūkio būstas nuomojamas;
 • kas mėnesį mokamos įmokos įrodymai, jeigu namų ūkio būstui taikomas hipotekos paskolos grąžinimas;
 • pajamų iš nekilnojamojo ir kilnojamojo turto dokumentiniai įrodymai;
 • su atitinkama byla susiję dokumentai.

Ar galiu prašyti kompensuoti išlaidas (patirtas dėl dalyvavimo tyrime ir (arba) teisminio nagrinėjimo procese)? Kokiomis sąlygomis?

Patikrinus išteklių nepakankamumą, apie teisinės pagalbos suteikimą arba atsisakymą ją suteikti praneš advokatūros pirmininkas arba šiuo tikslu deleguotas pirmininko narys ir tai bus daroma paprastu paštu, jeigu teisinė pagalba buvo suteikta, ir registruotu laišku, jeigu ją atsisakyta suteikti. Pirmininkas paskiria aukos laisvai pasirinktą advokatą arba paskirtąjį advokatą, jeigu jis nebuvo pasirinktas arba pirmininkas mano, kad pasirinkimas yra netinkamas.

Notarus ir antstolius bylą pagal teisinės pagalbos sistemą nagrinėjantis teismas paskiria ex officio.

Jeigu teisinė pagalba suteikiama bylos nagrinėjimo metu, aukos patirtos išlaidos bus atlygintos.

Neatlygintos išlaidos

Jeigu auka gauna teisinę pagalbą ir jai liepiama apmokėti išlaidas, jas apmokės valstybė.

Baudžiamosiose bylose teisinė pagalba neapima nuteistųjų išlaidų ir jiems skirtų baudų.

Ar galiu paduoti skundą, jei mano byla bus nutraukta jos neperdavus teismui?

Jeigu byla užbaigiama prieš ją perduodant teismui, pranešime nurodomos sąlygos, kuriomis aukos gali iškelti bylą privataus kaltinimo tvarka arba pareikšdamos civilinį ieškinį.

Jeigu nuobaudos už nusikaltimus yra baudžiamosios nuobaudos arba taisomosios nuobaudos, pranešime aukos informuojamos, kad gali kreiptis į generalinį prokurorą, kuris turi teisę nurodyti prokurorui pradėti baudžiamąjį persekiojimą.

Jeigu teisminė taryba (Chambre du conseil) nusprendžia neperduoti baudžiamosios bylos teismui, kuris išspręstų įtariamo nusikaltėlio kaltės klausimą, aukos gali paduoti skundą apeliacinio teismo teisminei tarybai. Todėl jos turi teisę šiai tarybai pateikti prašymus ir pastabas.

Jeigu teisminė taryba nusprendžia nenagrinėti bylos dėl fakto, o ne dėl teisės priežasčių, aukos vis tiek gali kreiptis į civilinį teismą, kad gautų nuostolių atlyginimą.

Ar galiu dalyvauti teisminio nagrinėjimo procese?

Kaip ir tardymo / tyrimo metu, aukos byloje gali dalyvauti neturėdamos kokio nors specialaus statuso arba kaip civiliniai ieškovai.

Aukos gali dalyvauti viešuose ir uždaruose teismo posėdžiuose, tačiau tik jeigu jos gauna šaukimus kaip liudytojai. Jos taip pat gali būti kviečiamos kaip liudytojai pasakyti kalbas. Šiuo tikslu jos gauna iš prokuroro rašytinį šaukimą į teismą ir privalo atsakyti į teismo klausimus ir priešingos šalies advokato užduotus klausimus. Teisminio nagrinėjimo metu aukos sėdi teismo posėdžių salės gale, taip siekiant užkirsti kelią tam, kad jos tiesiogiai nesusidurtų su kaltinamuoju.

Civiliniai ieškovai gauna rašytinius šaukimus pasakyti kalbas. Jos taip pat turi teisę dalyvauti viešuose ir uždaruose teismo posėdžiuose ir turi dalyvauti asmeniškai, kad pateiktų savo prašymus. Iš esmės jos į bylą įstoja jau apklausus liudytojus. Be to, jos gali įrodinėti savo bylą visais klausimais, susijusiais su jų civiliniais interesais, ir gali duoti parodymus dėl faktų.

Koks yra mano oficialus statusas teisingumo sistemoje? Pavyzdžiui, ar aš esu arba galiu pasirinkti būti auka, liudytoju, civiliniu ieškovu arba privačiu kaltintoju?

Jūsų oficialus vaidmuo teisminėje sistemoje yra auka, neturinti specialaus statuso. Aukos turi teisę įstoti į bylą kaip civiliniai ieškovai.

Kokios yra mano su šiuo statusu susijusios teisės ir pareigos?

Aukos visų pirma turi teisę:

 • vartoti joms suprantamą kalbą arba kitaip pasinaudoti vertėjo žodžiu paslaugomis, jei skundas paduodamas policijos tarnybai;
 • nemokamai gauti skundo kopiją ir dokumentus, kuriuos pateikė siekdamos pagrįsti skundą;
 • gauti patvirtinimą joms suprantama kalba, kuriame nurodomas bylos numeris, jų skundų data ir vieta, gauti patvirtinimą apie jų skundų gavimą prokuratūroje;
 • gauti advokato pagalbą arba būti jo atstovaujamos;
 • automatiškai gauti informaciją, kai jų byla baigiama nagrinėti, ir gauti informaciją apie bylos užbaigimo priežastis;
 • paprašiusios gauti informaciją apie tai, kad dėl jų bylos atliekamas teisminis tyrimas;
 • paprašiusios gauti informaciją apie baudžiamosios bylos eigą;
 • automatiškai gauti informaciją iš prokuratūros tarnybų apie jų bylos nagrinėjimo teisme dieną;
 • paprašiusios gauti informaciją apie bet kokį galutinį sprendimą baigus baudžiamąjį persekiojimą;
 • teikti prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių nagrinėjančio teisėjo skirti laikiną išmoką, jeigu negalima rimtai abejoti kitos šalies atsakomybės buvimo faktu.

Civiliniai ieškovai taip pat turi teisę:

 • reikalauti iš kaltinamojo kompensacijos;
 • dalyvauti tyrimą atliekančio teisėjo vykdomame tyrime;
 • prašyti, kad tyrimą atliekantis teisėjas lieptų atlikti papildomus tyrimus;
 • apskųsti teisėjų kolegijai tam tikrus tyrimus, kurie turi poveikį jų civiliniams interesams;
 • būti apklausiami tik jei jie to nori;
 • prireikus tiesiogiai matytis su kaltinamuoju;
 • susipažinti su byla tyrimą atliekančio teisėjo kabinete po pirmos kaltinamojo apklausos ir likus vienai dienai iki kiekvieno tyrimo, kurį atliekant būtina teisinė pagalba;
 • prašyti, kad tyrimą atliekantis teisėjas pateiktų bylos kopiją, kai tyrimas užbaigiamas;
 • prašyti, kad ekspertas pateiktų ataskaitą, išklausyti liudytojus ir grąžinti areštuotus daiktus;
 • dalyvauti atliekant nusikaltimo vietos patikrinimą.

Ar teisminio nagrinėjimo metu galiu padaryti pareiškimą arba duoti parodymus? Kokiomis sąlygomis?

Liudytojai gali dalyvauti apklausose ir prisiekę atskleisti teisėjui visus jiems žinomus faktus. Liudytojai privalo atsakyti į teismo klausimus ir priešingos šalies advokato pateiktus klausimus.

Civiliniai ieškovai gali įrodinėti savo bylą visais klausimais, susijusiais su jų civiliniais interesais, ir gali duoti parodymus dėl faktų; civilinio ieškovo advokatas gali apklausti ekspertus, taip pat gynybos liudytojus.

Iš esmės visi įrodymai yra priimtini, jeigu juos galima argumentuotai paaiškinti ir iš patirties matyti, kad jais remiantis teisėją galima įtikinti. Įrodymus galima pateikti, jeigu šalys galėjo dėl jų apsikeisti nuomonėmis ir argumentais.

Kokią informaciją gausiu teisminio nagrinėjimo metu?

Aukai bus perduota ši informacija:

 • paprašius: informacija apie baudžiamosios bylos eigą;
 • automatiškai: informacija apie jų bylos nagrinėjimo teisme dieną;
 • paprašius: informacija apie bet kokį galutinį sprendimą baigus baudžiamąjį persekiojimą.

Ar turėsiu galimybę susipažinti su bylos medžiaga?

Jeigu skundas paduodamas policijai, skundo pareiškėjai nemokamai iš karto arba per vieną mėnesį nuo skundo padavimo gauna skundo kopiją. Skundo pareiškėjai taip pat gali prašyti jų bylas nagrinėjančio teismo imtis konkrečių procesinių veiksmų.

Jeigu skundo pareiškėjai įstojo į bylą kaip civiliniai ieškovai, jie turi teisę susipažinti su byla tyrimą atliekančio teisėjo kabinete po pirmos kaltinamojo apklausos ir likus vienai dienai iki kiekvieno tyrimo, kurį atliekant būtina teisinė pagalba.

Kai procedūra užbaigiama, tyrimą atliekantis teisėjas perduoda bylą prokurorui. Kaip civilinis ieškovas, turite teisę susipažinti su byla likus ne mažiau kaip aštuonioms dienoms iki to laiko, kai bylą nagrinės teisminė taryba.

Civiliniai ieškovai ir asmenys, kurie gali įrodyti teisėtą asmeninį interesą, turi teisę per pagrįstą terminą iki nustatytos bylos nagrinėjimo datos gauti bylos dokumentų kopiją, išskyrus bet kokius areštuotus raštus ir dokumentus. Šiuo tikslu jos privalo pateikti prašymą prokurorui.

Paskutinis naujinimas: 08/11/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

3 - Mano teisės pasibaigus teisminiam nagrinėjimui

Ar galiu apskųsti sprendimą?

Kiekvienas galutinis teismo sprendimas įgyja res judicata galią iš karto, kai tik yra paskelbiamas. Todėl laikoma, kad sprendime yra nustatyta tiesa tol, kol jis nepanaikinamas įgyvendinant įstatyme nustatyta teisinę gynimo priemonę. Teisėjas baudžiamųjų ir civilinių ieškinių klausimą paprastai išsprendžia tame pačiame sprendime.

Atsižvelgiant į teisę į teisingą bylos nagrinėjimą, ši res judicata galia taikoma tik baudžiamosios bylos nagrinėjime dalyvavusioms šalims ir sprendimo nuostatoms, dėl kurių šalys galėjo išdėstyti savo argumentus. Jei esate auka, skundą galite paduoti tik jeigu buvote bylos šalis, kuri byloje pareiškė civilinį ieškinį.

Veikdamas kaip auka, galite paduoti skundą, tačiau tik dėl savo civilinių interesų ir jeigu esate suinteresuotas imtis veiksmų, t. y. jeigu teismas atmetė jūsų ieškinį dėl kompensacijos arba jeigu manote, kad priteista suma yra nepakankama.

Taigi skundo paduoti negalite dėl to, kad nesutinkate su paskirta bausme, arba dėl to, kad teismas išteisino kaltinamąjį. Skundą dėl bylos baudžiamųjų aspektų gali paduoti tik prokuroras.

Norėdamas išsiaiškinti, ar skundo padavimas yra protingas žingsnis, pasikonsultuokite su savo advokatu. Jeigu jūsų advokatas tam pritaria, skundas sprendimą priėmusio teismo raštinei turi būti paduodamas per 40 dienų.

Kokios yra mano teisės paskelbus nuosprendį?

Priėmus sprendimą, galite gauti jo kopiją.

Skundą galite paduoti ir jūs, tačiau tik jeigu buvote bylos, kurioje pareiškėte civilinį ieškinį, šalis ir tik dėl savo civilinių interesų (žr. 1 punktą).

Jeigu planuojamas lygtinis paleidimas, galite prokurorą, kuris atsako už bausmės vykdymą, informuoti, kad tam prieštaraujate.

Jums ir toliau gali atstovauti advokatas.

Ar turiu teisę į paramą ar apsaugą pasibaigus teisminiam nagrinėjimui? Kiek laiko?

Jei esate civilinis ieškovas, turite teisę gauti teisinę pagalbą bet kuriuo klausimu, susijusiu su teismo sprendimo vykdymu.

Jei tapote tyčinės nusikalstamos veikos, dėl kurios buvo padarytas kūno sužalojimas, auka, tam tikromis sąlygomis galite kreiptis į Teisingumo ministeriją, kad ji sumokėtų valstybės kompensaciją tais atvejais, kai nusikalstamos veikos vykdytojas jums negali sumokėti kompensacijos.

Policija ir teisingumo sistema privalo pasiūlyti jums aukos apsaugos paslaugas. Bet kokiam sprendimui dėl lygtinio nuteistojo paleidimo gali būti taikomos konkrečios nuostatos ir sąlygos, kurios visų pirma yra susijusios su visuomenės ir aukos apsauga.

Kokia informacija man bus suteikta, jei nusikaltėlis nuteisiamas?

Paprašęs turite teisę gauti informaciją apie bet kokį galutinį sprendimą baigus baudžiamąjį persekiojimą.

Kalbant apie nusikaltėliui paskirtą bausmę, atkreipkite dėmesį, kad apkaltinamajame nuosprendyje turi būti nurodomos taikomo įstatymo nuostatos, neatkuriant sąlygų, nusikalstamos veikos, kuria kaltinamas kaltinamasis, sudėtį sudarančių faktų arba paskirtos bausmės ar bausmių (Baudžiamojo proceso kodekso 195 straipsnis). Visais kitais klausimais, susijusiais su bausmių vykdymu, galite kreiptis į Generalinės prokuratūros Bausmių vykdymo tarnybą.

Liuksemburge galutiniu teismo nuosprendžiu nuteistas asmuo bus kalinamas Šrasigo arba Givenicho kalėjime.

Ar man bus pranešta, jei nusikaltėlis bus paleistas (įskaitant paleidimo nesuėjus terminui arba lygtinio paleidimo atvejus) arba pabėgs iš kalėjimo?

Remdamasis Baudžiamojo proceso kodekso 4 straipsnio 1 dalimi, pateikęs konkretų prašymą generalinei prokuratūrai galite gauti informaciją apie nusikaltėlio paleidimą arba pabėgimą, jeigu jums kyla pavojus arba nustatoma, kad jums gali būti padaryta žala, išskyrus atvejus, kai dėl šio pranešimo kyla rizika, kad nusikaltėlio tapatybei bus padaryta žala.

Ar būsiu įtrauktas priimant sprendimus dėl paleidimo arba lygtinio paleidimo? Pavyzdžiui, ar galiu padaryti pareiškimą arba paduoti skundą?

Ne.

Paskutinis naujinimas: 08/11/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

4 - Kompensacija

Kokia procedūra taikoma reikalavimui, kad nusikaltėlis atlygintų žalą? (pvz., teismo byla, civilinis ieškinys, civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje)?

Dažniausiai žalos ir palūkanų sumą aukų naudai, kaip kompensaciją už jų patirtus nuostolius, nustato už nusikaltėlio nuteisimą atsakingas teismas, jei kaltinamasis pripažįstamas kaltu.

Norint teismo paprašyti priimti sprendimą dėl kompensacijos, būtina, kad aukos į baudžiamąją bylą įstotų kaip civiliniai ieškovai. Aukos civilinį ieškinį gali pareikšti bet kuriuo tyrimo metu. Nereikalaujama, kad aukos atvyktų į bylos nagrinėjimą. Joms gali atstovauti advokatas ir jos savo prašymus gali pateikti raštu prieš bylos nagrinėjimą.

Jeigu aukos nepareiškia civilinio ieškinio arba nepateikia jokių prašymų, teismas negalės savo iniciatyva priteisti palūkanų aukos naudai.

Aukos, kurios baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu nepareiškia civilinio ieškinio, nepraranda savo teisės gauti kompensaciją.

Tiesą sakant, aukos vis tiek gali pareikšti nusikaltėliui civilinį ieškinį civiliniuose teismuose, jeigu jos tai padaro prieš sueinant civilinėje teisėje nustatytam senaties terminui ir jeigu įrodo, kad atitinkami faktai reiškia civilinį pažeidimą.

Teismas liepė nusikaltėliui man atlyginti žalą ir (arba) sumokėti kompensaciją. Kaip užtikrinti, kad nusikaltėlis sumokėtų?

Baudžiamojo teismo vaidmuo yra kiekybiškai įvertinti aukoms padarytą žalą, tačiau jis nesikiša sprendžiant priteistų nuostolių ir palūkanų išieškojimo klausimus.

Įteikus galutinį sprendimą, aukos turi nuspręsti, ar imsis veiksmų, kad gautų iš nusikaltėlio šių nuostolių atlyginimą.

Dažniausiai nuostolių ir palūkanų išieškojimo priežiūra pasirūpins advokatas, pirmiausia siekdamas taikaus atlyginimo ir šiuo tikslu kreipdamasis į nuteisto asmens advokatą arba į antstolį, kad šis užtikrintų sprendimo vykdymą.

Jeigu apkaltinamąjį nuosprendį priėmęs teismas paskelbia lygtinį nuosprendį, kuriame nustatyta pareiga sumokėti kompensaciją, generalinis prokuroras, atsakantis už nuosprendžių vykdymą, patikrins, ar nuteisti asmenys vykdo jiems nustatytas pareigas.

Jei nusikaltėlis nemoka, ar gali valstybė man atlikti išankstinį mokėjimą? Kokiomis sąlygomis?

Teisminio nagrinėjimo metu teismas gali priteisti laikinas išmokas, kurios mokamos iki, pvz., eksperto pranešimo rezultato. Jeigu nusikaltėlis atsisako mokėti šias išmokas arba negali to padaryti, Teisingumo ministerija pagrįstais atvejais gali perimti bylą.

Ar turiu teisę į kompensaciją iš valstybės?

1984 m. kovo 12 d. iš dalies pakeistame įstatyme dėl kompensacijos tam tikroms aukoms, kurios dėl nusikalstamos veikos patyrė kūno sužalojimą, sukuriama teisė į kompensaciją, kuri mokama į valstybės biudžetą tam tikrų nusikaltimo aukų naudai. Tai yra svarbi priemonė aukoms tuo atveju, kai:

nenustatyta užpuoliko tapatybė; negalima rasti agresoriaus, nors jo tapatybė nustatyta; nusikaltėlis yra nemokus.

Siekdamos apginti savo teisę, aukos privalo kreiptis į Teisingumo ministeriją, kuri per šešis mėnesius priima sprendimą dėl ieškinių sumokėti kompensaciją. Ieškiniai turi būti surašyti prancūzų, vokiečių arba liuksemburgiečių kalba ir juose turi būti nurodyta faktų data, vieta ir tikslus pobūdis. Faktų ir aukos patirtos žalos dokumentiniai įrodymai turi būti pridedami prie šio rašto siekiant pagrįsti ieškinį.

Teisei į kompensaciją taikomos tam tikros sąlygos, kurias aukos turi atitikti:

aukos privalo reguliariai arba nuolat gyventi Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje arba būti Europos Sąjungos arba Europos Tarybos valstybės narės piliečiai. Be to, nusikalstamos veikos metu aukų dokumentai Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje turi būti visiškai tvarkingi arba jos turi būti nukentėjusios nuo Baudžiamojo kodekso 382 straipsnio 1 dalyje nurodytos nusikalstamos veikos [prekyba žmonėmis].

Patirta žala turi atsirasti dėl tyčinių veiksmų, kurie atitinka nusikalstamos veikos pobūdį.

Žala turi būti susijusi su kūno sužalojimu, o ne tik su materialine žala (kuri, pvz., nėra susijusi su kompensacija paprastos vagystės atveju).

Dėl žalos turi būti gerokai sutrikdomos gyvenimo sąlygos, o to priežastimi gali būti pajamų praradimas arba sumažėjimas, padidėjusios neįprastos išlaidos arba nesugebėjimas vykdyti profesinės veiklos, vienų mokslo metų praradimas, kūno arba psichinė žala arba moralinė arba estetinė žala, taip pat fizinės arba psichologinės kančios. Baudžiamojo kodekso 372–376 straipsniuose nustatytų nusikalstamų veikų aukoms netaikoma pareiga pateikti fizinės arba psichologinės žalos įrodymų, kurių buvimo faktas yra preziumuojamas.

Kompensaciją valstybė moka tik jeigu auka jokiu kitu būdu negali gauti veiksmingos ir pakankamos kompensacijos (pvz., iš nusikaltėlio, socialinės apsaugos tarnybos arba pagal asmeninio draudimo polisą).

Svarbu žinoti, kad kompensacijos gali būti atsisakoma arba ji gali būti sumažinta dėl aukų elgesio svarbiu metu arba dėl jų santykių su nusikaltėliu.

Jeigu valstybė kompensuoja aukoms, jos vis tiek gali prisidėti prie civilinio ieškinio ir reikalauti papildomų sumų iš nusikaltėlio, jeigu mano, kad kompensacija yra nepakankama. Tokiu atveju aukos privalo informuoti teismą apie tai, kad jos valstybei pareiškė ieškinį dėl kompensacijos arba, kai tinkama, kad gavo tokią kompensaciją iš valstybės.

Ar turiu teisę į kompensaciją, jei nusikaltėlis nenuteisiamas?

Aukos turi teisę į kompensaciją, jeigu nusikaltėlis nenuteisiamas ir jeigu jos yra nusikalstamos veikos aukos, arba jeigu užpuoliko tapatybė nebuvo nustatyta arba užpuoliko tapatybė nustatyta, tačiau jo negalima rasti arba nusikaltėlis yra nemokus.

Jeigu nėra teisminio nagrinėjimo ir todėl teismas nenustato kompensacijos, Teisingumo ministerija gali priteisti fiksuotą sumą ir (arba) liepti ekspertui parengti išvadą, už kurią sumoka teismas, kad nustatytų aukai priteistinos kompensacijos sumą.

Ar turiu teisę į skubią išmoką, kol laukiu sprendimo dėl savo pateikto reikalavimo sumokėti kompensaciją?

Jei tinkamai įrodoma, teisingumo ministras gali skirti išmoką, kuri mokama tol, kol nagrinėjamas prašymas.

Paskutinis naujinimas: 08/11/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

5 - Mano teisės į paramą ir pagalbą

Esu nusikaltimo auka. Į ką turiu kreiptis dėl paramos ir pagalbos?

– Jei tapote nusikalstamos veikos auka, galite kreiptis į šias pagrindines paramos aukoms tarnybas:

A. Vyriausybės tarnyba:

Centrinė socialinės paramos tarnyba (SCAS) – Paramos aukoms tarnybos (Service central d’assistance sociale (SCAS) – Services d’Aide aux Victimes (SAV))SAV Liuksemburge

Paramos rūšys:

 • Psichologinis ir psichoterapinis konsultavimas.
 • Teisinės informacijos tarnyba.
 • Smurto šeimoje aukų grupinė terapija.
 • Aukų palyda per visą teisinį procesą.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

Plaza Liberty pastatas, C įėjimas
12-18 rue Joseph Junck
L-1839, Liuksemburgas

Tel.: (+352) 47 58 21-627
(+352) 47 58 21-628
GSM: (+352) 621 32 65 95

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasscas-sav@justice.etat.lu
Svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://justice.public.lu/fr/aides-informations/assistance-sociale/scas-service-aide-victimes.html

B. Nevyriausybinės organizacijos (NVO):

1. Parama nusikaltimų aukoms (Aide aux Victimes de la Criminalité) – Wäisse Rank Lëtzebuerg Asbl

Paramos rūšys:

 • Teisinių konsultacijų tarnyba.
 • Moralinė, finansinė ir materialinė parama.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

84 rue Adolphe Fischer
L-1521, Liuksemburgas

Tel. (+352) 40 20 40

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaswrl@pt.lu
Svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.benevolat.public.lu/de/espace-benevole/decouvrir-associations/chercher-association/associations/?~=/de/assoc/212

2. Paramos pripažintoms smurto šeimoje aukoms tarnybos

Veikia trys tokios tarnybos:

– SAVVD Liuksemburge, priklauso ne pelno asociacijai „Women in Distress“ (Femmes en détresse) asbl

Paramos rūšys:

 • Psichologinės ir socialinės konsultacijos.
 • Teisinė informacija ir parama.
 • Teisinė, administracinė ir socialinė informacija ir parama prokurorui iškeldinus smurtaujantį nusikaltėlį.
 • Teisinių priemonių planavimas.
 • Lydi aukas, inter alia, teisme, advokato kontoroje, pas gydytoją.
 • Rekomendacijos.
 • Konsultacijos ir apsaugos nuo priekabiavimo priemonės.
 • Apsaugos plano aukoms parengimas.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

BP 1024
L-1010, Liuksemburgas

Tel. (+352) 26 48 18 62
Faksas (+352) 26 48 18 63

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langascontact@savvd.lu
Svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://fed.lu/wp/services/savvd/

– PSY EA– Liuksemburge, priklauso ne pelno asociacijai „Women in Distress“ (Femmes en détresse)

Skirta vaikams, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai tapo smurto šeimoje aukomis dėl iškeldinimo orderio.

Paramos rūšys:

 • Smurto šeimoje aukų, kuriomis tapo vaikai ir paaugliai, globa atsižvelgiant į iškeldinimo priemonę.
 • Veikia kaip psichologinė tarnyba, teikianti paramą smurto šeimoje aukomis tapusiems vaikams ir paaugliams, teikia psichologinę paramą smurto šeimoje aukomis tapusiems vaikams ir nepilnamečiams ir jų šeimoms

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

BP 1024
L-1010, Liuksemburgas

Tel. (+352) 26 48 20 50
Faksas (+352) 26 48 18 63

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langascontact@psyea.lu
Svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://fed.lu/wp/services/psyea/

– ALTERNATIVES Diudelanže, priklauso „Pro Familia“ fondui (Fondation Pro Familia)

Paramos tarnyba, teikianti paramą vaikams, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai tapo smurto šeimoje aukomis dėl iškeldinimo orderio.

Paramos rūšys:

 • Smurto šeimoje aukų, kuriomis tapo vaikai ir paaugliai, globa atsižvelgiant į iškeldinimo priemonę.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

5, Route de Zoufftgen
L-3598, Diudelanžas, L-1010, Liuksemburgas

Tel. (+352) 51 72 72 89

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasalternatives@profamilia.lu
Svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.profamilia.lu/Enfants+Adolescents/ALTERNATIVES+_+Centre+de+consultation+pour+enfants+et+adolescents+victimes+de+violence-p-470.html

3. Konsultavimo paslaugos moterims, kurios yra pripažintos smurto aukomis.

Paramos rūšys:

 • Konsultavimas telefonu.
 • Psichologinės ir socialinės konsultacijos.
 • Teisinė, administracinė ir socialinė informacija ir parama.
 • Teisinių priemonių planavimas.
 • Moterų palyda kitose profesinėse tarnybose: pas advokatą, teisme, policijoje.
 • Pokalbio dėl priėmimo į moterų prieglaudą rengimas.
 • Mokymas ir paskaitos apie smurtą šeimoje.
 • Seminarų rengimas ir diskusijų grupių sudarymas.

Veikia keturios tokios grupės:

– VISAVI („Gyvenimas be smurto“))(VISAVI (Vivre Sans Violence)) Liuksemburge, priklauso ne pelno asociacijai „Women in Distress“ (Femmes en détresse)

Smurto šeimoje aukomis tapusių moterų konsultavimo centras

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

2, rue du Fort Wallis
L-2714, Liuksemburgas

Tel. (+352) 49 08 77-1
Faksas (+352) 26 48 26 82

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasfeminfo@visavi.lu
Svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://fed.lu/wp/services/visavi/

– Nacionalinės Liuksemburgo moterų tarybos (Conseil national des femmes du Luxembourg) PIETINIS CENTRAS (FOYER SUD) Eše prie Alzeto

Nelaimės ištiktų moterų, įskaitant smurto aukas, konsultavimo centras.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

41, rue de Luxembourg
L-4220, Ešas prie Alzeto

Tel.: (+352) 54 55 77 / 26 53 03 26 / 54 57 57
Faksas (+352) 54 57 57 57

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasfoyersud@pt.lu
Svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.cnfl.lu/site/foyersud.html

– OZANAM centras Liuksemburge

– OZANAM šiaurės centras (Centre OZANAM Nord) Vilce, priklauso „Atvirų durų namų“ fondui (Fondation Maison de la Porte Ouverte)

Nelaimės ištiktų moterų, įskaitant smurto aukas, konsultavimo centrai.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

Ozanam Luxembourg
64, rue Michel Welter
L-2730, Liuksemburgas

Tel. (+352) 48 83 47

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasozanam@fmpo.lu
Svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://fmpo.lu/foyers/centre-ozanam/

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

Ozanam Nord
49, Grand-Rue
L-9530, Vilcas

Tel. (+352) 26 95 39 59

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasozanam.nord@fmpo.lu
Svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://fmpo.lu/foyers/centre-ozanam-nord/

– PROFAMILIA Diudelanže, priklauso „Pro Familia“ fondui (Fondation Pro Familia)

Nelaimės ištiktų moterų, įskaitant smurto aukas, konsultavimo centras.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

5, route de Zoufftgen
L-3598, Diudelanžas

Tel. (+352) 51 72 72-41
Faksas (+352) 52 21 88

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasfemmes@profamilia.lu
Svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.cnfl.lu/

4. Vaikų ir paauglių, kurie įregistruoti kaip smurto aukos, konsultavimo centras

Veikia keturi centrai:

– PSY EA– Liuksemburge, priklauso ne pelno asociacijai „Women in Distress“ (Femmes en détresse)

3–21 metų vaikų ir paauglių, kurie tapo smurto šeimoje aukomis ar liudytojais, ir jų šeimų psichologinė tarnyba.

Paramos rūšys:

 • Psichologinė parama vaikams ir paaugliams, kurie tapo smurto šeimoje aukomis, ir jų šeimoms.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

BP 1024
L-1010, Liuksemburgas

Tel. (+352) 26 48 20 50
Faksas (+352) 26 48 18 63

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langascontact@psyea.lu
Svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://fed.lu/wp/services/psyea/

– ALTERNATIVES Diudelanže, priklauso „Pro Familia“ fondui (Fondation Pro Familia)

0–27 metų vaikų ir paauglių, kurie tapo fizinio ir psichologinio smurto, įskaitant smurtą šeimoje, aukomis ar liudytojais, ir jų šeimų konsultavimo tarnyba.

Paramos rūšys:

 • Psichologinė parama vaikams ir jų šeimoms.
 • Šiltų santykių šeimoje, tarpusavio pagarbos rėmimas.
 • Informavimas apie smurtą ir prevencinis darbas.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

5, Route de Zoufftgen
L-3598, Diudelanžas, L-1010, Liuksemburgas

Tel. (+352) 51 72 72 89

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasalternatives@profamilia.lu
Svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.profamilia.lu/Enfants+Adolescents/ALTERNATIVES+_+Centre+de+consultation+pour+enfants+et+adolescents+victimes+de+violence-p-470.html

– OXYGENE Diudelanže, priklauso ne pelno asociacijai „Women in Distress“ (Femmes en détresse)

Nelaimės ištiktų mergaičių (12–21 metų), kurios tapo fizinio, psichologinio ar seksualinio smurto aukomis, konsultavimo ir informavimo tarnyba.

Paramos rūšys:

 • Individualūs pokalbiai.
 • Pagalba vykdant administracines procedūras.
 • Pagalba ieškant prižiūrimo apgyvendinimo paslaugų.
 • Pagalba dėl galimo leidimo apsigyventi „Meederchershaus“ prieglaudoje.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

2, rue du Fort Wallis
L-2714, Liuksemburgas

Tel. (+352) 49 41 49
Faksas (+352) 27 12 59 89

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinfofilles@pt.lu
Svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://fed.lu/wp/services/oxygene/

– ALUPSE DIALOGUE Liuksemburge, priklauso ne pelno asociacijai „Alupse“

Psichologinės konsultacijos ir terapijos paslaugos 0–21 metų vaikams, kurie tapo fizinio, psichinio ir seksualinio smurto aukomis, ir jų šeimoms.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

8, rue Tony Bourg
L- 1278, Liuksemburgas

Tel. (+352) 26 18 48-1
Faksas (+352) 26 19 65 55

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasalupse@pt.lu
Svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.alupse.lu/fr/lassociation-alupse/

5. Akredituotas konsultavimo, informavimo ir pagalbos nelaimės ištikties vyrams ir berniukams, kurie tapo smurto aukomis, centras „infoMann“ Liuksemburge, priklauso ne pelno asociacijai „actTogether“

Paramos rūšys:

 • Psichologinė ir socialinė parama ir konsultacijos.
 • Informavimo ir dokumentacijos tarnyba.
 • Informuotumo didinimas ir mokymas.
 • Lydi vyrus ir padeda jiems gauti pastogę vyrų prieglaudoje.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

5, Cour du Couvent
L-1362, Liuksemburgas

Tel. (+352) 27 49 65
Faksas (+352) 27 49 65 65

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinfo@infomann.lu
Svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.infomann.lu/

6. Liuksemburgo Raudonojo Kryžiaus akredituotas konsultavimo ir paramos smurtinių nusikaltimų, įskaitant smurtą šeimoje, vykdytojams centras – „Riicht eraus“ Liuksemburge

Paramos rūšys:

 • Smurto šeimoje dėl priverstinio teisminio arba savanoriško iškeldinimo vykdytojų (vyrų ir moterų) konsultavimas, išklausymas, parama ir lydėjimas.
 • Nusikaltėlių informuotumo didinimas ir skatinimas prisiimti atsakomybę.
 • Trumpalaikė aukos apsauga.
 • Konfliktų valdymas ir pasitikėjimo didinimas.
 • Pagalba žmonėms, kurie pasiryžo pasikeisti.
 • Pagalba rengiant praktines strategines priemones, kurios sudarytų sąlygas ilgalaikiams nusikaltėlių požiūrio ir elgesio pokyčiams.
 • Pagalba žmonėms, kurie nori pakeisti savo smurtinį elgesį.
 • Diskusijų grupių sudarymas.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

73 rue Adolph Fischer
L-1520, Liuksemburgas

Tel. (+352) 27 55-5800
Raudonojo Kryžiaus pagalbos linija (+352) 27 55
Faksas (+352) 27 55-5801

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasriichteraus@croix-rouge.lu
Svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.croix-rouge.lu/riichteraus/

7. Pagalbos pripažintoms prekybos žmonėmis aukoms tarnyba

Ambulatorinis ir stacionarus visų prekybos žmonėmis aukų, moterų, vyrų ir vaikų gydymas.

Veikia dvi savo veiklą koordinuojančios tarnybos:

– SAVTEH Liuksemburge, priklauso „Women in Distress“ (Femmes en détresse)asbl

– COTEH Liuksemburge , priklauso „Atvirų durų namų“ fondui (Fondation Maison de la Porte Ouverte)

Paramos rūšys:

 • Konsultacijos telefonu ir asmeninės konsultacijos.
 • Psichologinė pagalba ir priežiūra.
 • Psichologinė pagalba ir stabilizavimas.
 • Konsultavimo arba medicininės priežiūros organizavimas.
 • Aukos palyda į baudžiamojo tyrimo skyrių nusikaltėlio atpažinimo tikslais.
 • Aukų bendradarbiavimo su policija ir prokuratūra rėmimas.
 • Aukų palyda visų pirma per teisines, administracines ir socialines procedūras.
 • Stacionaraus gydymo koordinavimas ir aukų apgyvendinimo koordinavimas atsižvelgiant į jų lytį ir amžių.
 • Materialinė ir finansinė parama.
 • Informavimas apie prekybos žmonėmis aukų teises, teismines ir administracines procedūras, numatytas išmokas.
 • Ryšių palaikymas su kilmės šalių NVO savanoriško grįžimo atveju.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

SAVTEH
BP 1024
L-1010, Liuksemburgas

Tel. (+352) 26 48 26 31
Faksas (+352) 26 48 26 82
GSM: (+352) 621 316 919

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langastraite.humains@visavi.lu
Svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://fed.lu/wp/services/savteh/

COTEH

Tel. (+352) 24 87 36 22
GSM: (+352) 621 351 884

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langascoteh@fmpo.lu
Svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://fmpo.lu/services/service-dassistance-aux-victimes-de-la-traite-des-etres-humains/

C. Policija:

Liuksemburgo policijos
generalinis direktoratas
(Police Grand-Ducale Direction Générale) L-2957, Liuksemburgas

Tel. (+352) 49 97-1
Skubiosios pagalbos linija 113
Faksas (+352) 49 97-20 99

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langascontact@police.public.lu
Svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/

D. Vietos valdžios institucijos:

Teisinio priėmimo ir informavimo tarnyba (Service d’accueil et d’information juridique):

– DYKIRCHAS

Justice de paix
Place Joseph Bech
L-9211, Dykirchas

Tel. (+352) 80 23 15

– EŠAS PRIE ALZETO

Justice de Paix
Place Norbert Metz
L-4239, Ešas prie Alzeto

Tel. (+352) 54 15 52

– LIUKSEMBURGAS

Cité judiciaire
BC pastatas
L-2080, Liuksemburgas

Tel. (+352) 22 18 46

Svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.justice.public.lu/fr/aides-informations/accueil-info-juridique/

Organizacijos „Moterų teisės“ teisinės informacijos tarnyba

GENERALINĖ PROKURATŪRA (PARQUET GÉNÉRAL)

Cité judiciaire
BC arba CR pastatas
L-2080, Liuksemburgas

Svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.justice.public.lu/fr/aides-informations/droits-femme/index.html

E. Ministerijos:

– Teisingumo ministerija (Ministère de la Justice)

13 rue Erasme
L-2934, Liuksemburgas

Tel. (+352) 247-84537
Faksas (+352) 26 68 48 61

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinfo@mj.public.lu
Svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.mj.public.lu/

Misija:

 • Civilinės bylos
 • Baudžiamosios bylos: Kompensacija aukoms, teisinė pagalba, baudžiamasis tarpininkavimas.
 • Komercinės bylos.
 • Teismų organizacija.
 • Bendras administracinio bylinėjimosi administraciniuose teismuose koordinavimas.
 • Bausmių vykdymo įstaigos.

– Vidaus reikalų ministerija (Ministère de l’Intérieur)

BP 10
L-2010, Liuksemburgas

Tel. (+352) 247-84600
Faksas (+352) 22 11 25

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinfo@miat.public.lu
Svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.mi.public.lu/

Misijos pagal 2015 m. sausio 28 d. Didžiojo Kunigaikščio dekretą:

 • Skubiosios pagalbos tarnybų koordinavimas.
 • Bendradarbiavimas su NVO.

– Vidaus saugumo ministerija (Ministère de la Sécurité intérieure)

19-21 Boulevard Royal
L-2449, Liuksemburgas

Tel. (+352) 247-84659
Faksas (+352) 22 72 76

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langassecretariat@msi.etat.lu
Svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.gouvernement.lu/3313529/minist_securite_interieure

Parama aukoms pagal 2015 m. sausio 28 d. Liuksemburgo dekretą:

 • Liuksemburgo policija, Policijos generalinis inspektoratas (Police Grand-Ducale, Inspection générale de la Police), Europos teisingumo ir vidaus reikalų politika, tarptautinio policijos bendradarbiavimo politika

– Lygių galimybių ministerija (MEGA) (Ministère de l’Égalité des Chances)

6A, bd. F. D. Roosevelt
Hôtel Terres Rouges
L-2921, Liuksemburgas

Tel. (+352) 247-85806
Faksas (+352) 24 18 86

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinfo@mega.public.lu
Svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.mega.public.lu/fr/index.html

Misijos:

 • Smurtas šeimoje
 • Kovos su smurtu specialistų bendradarbiavimo komitetas
 • Partnerystė su smurto šeimoje aukų ir vykdytojų, nelaimės ištiktų moterų ir vyrų, smurto dėl lyties ir prekybos žmonėmis aukų ambulatorinio ir stacionaraus gydymo įstaigomis ir jų valdymas kartu su MEGA akredituotomis NVO.
 • Partnerystė ir bendradarbiavimas su valstybės patvirtintomis NVO siekiant globoti nelaimės ištiktus asmenis, kurie yra smurto aukos.

Paramos aukoms karštoji linija

– Liuksemburgo policija

Karštoji linija 113

Pirmadienis – penktadienis, veikia visą parą

Liuksemburgo Raudonasis Kryžius

Karštoji linija 2755

Pirmadienis – penktadienis, 7.00–22.00 val.

– Fraentelefon (nukentėjusios moterys)

Karštoji linija (+352) 44 81 81

Pirmadienis – penktadienis, veikia visą parą

– Fraentelefon (nukentėjusios moterys)

Karštoji linija (+352) 44 81 81

Pirmadienis – penktadienis, 9.00–15.00 val.

Ar parama aukoms teikiama nemokamai?

Kokio pobūdžio paramą galiu gauti iš valstybinių tarnybų ar valdžios institucijų?

Taip, parama aukoms teikiama nemokamai.

Kokio pobūdžio paramą galiu gauti iš nevyriausybinių organizacijų?

žr. atsakymą į pirmą klausimą B skiltyje.

Paskutinis naujinimas: 08/11/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.