Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2022 m. pabaigos.

Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Ar galiu apskųsti sprendimą?

Nukentėjusieji neturi teisės apskųsti nusikaltimo vykdytojo atžvilgiu priimto apkaltinamojo nuosprendžio ar bausmės.

Kokios yra mano teisės paskelbus nuosprendį?

Po teisminio bylos nagrinėjimo turite teisę:

 • kad ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo to laiko, kai Karališkoji prokuratūra gavo tinkamai užpildytą reikalavimo formą, jums sumokėtų išlaidas, kurios, Karališkosios prokuratūros sprendimu, yra jums sumokėtinos, jeigu dalyvavote teismo posėdyje ir davėte parodymus;
 • kad Liudytojų priežiūros skyrius jus informuotų apie teisminio bylos nagrinėjimo rezultatą, o jeigu įmanoma - kad pateiktų ir trumpą sprendimo motyvų santrauką. Gavęs šią informaciją iš teismo, Liudytojų priežiūros skyrius ją pateikia per 1 darbo dieną;
 • kad Liudytojų priežiūros skyrius jus nukreiptų į paramos aukoms tarnybas, jeigu tai yra aktualu ir jeigu tokios tarnybos veikia.

i) Jeigu pateikiamas pareiškimas, kuriuo Karūnos teismui (angl. Crown Court) apskundžiamas magistratų teismo (angl. Magistrates’ Court) nuosprendis arba bausmė.

Turite teisę, kad jūsų Liudytojų priežiūros skyrius per 1 darbo dieną nuo informacijos gavimo iš teismo jums pateiktų toliau nurodytą informaciją:

 • pranešimą apie pateiktą apeliacinį skundą;
 • bet kurio teismo posėdžio datą, laiką ir vietą;
 • to apeliacinio skundo rezultatą, įskaitant pradinio nuosprendžio pakeitimus.

Taip pat turite teisę:

 • laukti ir sėdėti teismo patalpoje, atskirtoje nuo apeliacinio skundo teikėjo ir jo šeimos bei draugų. Kai tik įmanoma, tai užtikrina teismas;
 • gauti kontaktinio asmens Karūnos teisme duomenis;
 • gauti informaciją apie paramos aukoms tarnybas, kai tai yra aktualu ir kai tokios tarnybos veikia.

ii) Jeigu pateikiamas pareiškimas, kuriuo Apeliaciniam teismui apskundžiamas nuosprendis arba bausmė, arba Jungtinės Karalystės Aukščiausiajam Teismui pateikiamas pareiškimas arba apeliacinis skundas baudžiamojoje byloje teisės aspektu.

Turite teisę:

 • kad Liudytojų priežiūros skyrius per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo iš teismo jums praneštų, jog apeliacinio skundo teikėjui leista pateikti apeliacinį skundą. Jeigu nukentėjote nuo sunkiausio nusikaltimo, į jus nuolat kėsinamasi arba esate pažeidžiamas arba bauginamas, turite teisę šią informaciją gauti per 1 darbo dieną;
 • kad Liudytojų priežiūros skyrius per 1 darbo dieną nuo informacijos gavimo iš teismo jums pateiktų informaciją apie bet kurio teismo posėdžio datą, laiką ir vietą;
 • kad Liudytojų priežiūros skyrius per 1 darbo dieną nuo informacijos gavimo iš teismo jums praneštų, ar iki apeliacinio skundo pateikimo apeliacinio skundo teikėjas paleidžiamas už užstatą arba ar buvo pakeistos užstato sąlygos;
 • kad Liudytojų priežiūros skyrius per 1 darbo dieną nuo informacijos gavimo iš teismo jums pateiktų naujausią informaciją apie teismo posėdžių datų pakeitimus;
 • kad jūsų Liudytojų priežiūros skyrius jums pateiktų Baudžiamųjų bylų apeliacinio skyriaus arba Jungtinės Karalystės Aukščiausiojo Teismo kontaktinio asmens duomenis;
 • kad per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo iš teismo Liudytojų priežiūros skyrius jus informuotų apie apeliacinio skundo rezultatą. Tai gali būti ir bet kokie pradinio nuosprendžio pakeitimai. Jeigu nukentėjote nuo sunkiausio nusikaltimo, į jus nuolat kėsinamasi arba esate pažeidžiamas arba bauginamas, turite teisę šią informaciją gauti per 1 darbo dieną;
 • laukti ir sėdėti teismo patalpoje, atskirtoje nuo apeliacinio skundo teikėjo ir jo šeimos bei draugų. Kai tik įmanoma, tai užtikrina teismo darbuotojai. Apeliacinio skundo teikėjas Aukščiausiojo Teismo posėdžiuose dalyvauja tik retais atvejais. Jumis bus specialiai pasirūpinta, jeigu dalyvauja apeliacinio skundo teikėjas ir jūs nepageidaujate sėdėti teismo salėje;
 • prašyti Baudžiamųjų bylų apeliacinio skyriaus ar Jungtinės Karalystės Aukščiausiojo Teismo darbuotojų pateikti jums teismo sprendimo byloje, kai jis paskelbiamas, kopiją.

Kai duodamas leidimas pateikti apeliacinį skundą, jeigu esate gedintis artimasis giminaitis, kriterijus atitinkančioje byloje turite teisę, kad jums pasiūlytų susitikimą su Karališkosios prokuratūros atstovais, kurie jums paaiškintų apeliacinio skundo teikimo ir teismo procesų pobūdį.

Baudžiamųjų bylų peržiūros komisija

Gavusi nusikaltimo vykdytojo prašymą, Baudžiamųjų bylų peržiūros komisija peržiūri apkaltinamuosius nuosprendžius ir bausmes, skiriamas asmeniui už padarytą nusikalstamą veiką. Komisija gali iš naujo apskųsti apkaltinamąjį nuosprendį ar bausmę, jeigu yra naujos informacijos arba naujas argumentas, kuris gali reikšti, kad apkaltinamasis nuosprendis yra nepatikimas arba numatyta bausmė yra per ilga. Komisija iš nuteistųjų kasmet gauna apie 1 000 prašymų ir apie 30-40 bylų iš naujo apskundžia. Peržiūrėdama bylą, Komisija įvertina galimą poveikį jums ir sprendžia, ar turėtumėte būti informuojamas. Komisija nurodo savo sprendimų motyvus dėl ryšio su jumis palaikymo formos ir atitinkamais atvejais apie tuos sprendimus praneša policijai.

 • Turite teisę, kad Komisija jus informuotų, jeigu ji mano, jog esama pagrįstos galimybės, kad būsima peržiūra bus jums aktuali.
 • Jeigu Komisija nusprendžia, kad tikslinga su jumis susisiekti peržiūros metu, Komisija jums praneša, kad prašymas buvo gautas ir kad byla peržiūrima. Po peržiūros Komisija sprendžia, ar apkaltinamasis nuosprendis arba bausmė turėtų būti perduoti svarstyti teismams, ir jums praneša apie savo sprendimą, nebent jūs konkrečiai paprašėte jūsų neinformuoti.
 • Jeigu Komisija nusprendžia, kad peržiūros metu su jumis susisiekti netikslinga, tačiau vėliau nusprendžia perduoti apkaltinamąjį nuosprendį ar bausmę svarstyti teismams, preziumuojama, kad Komisija jus informuos apie perdavimą.

Ar turiu teisę į paramą ar apsaugą, pasibaigus teisminiam nagrinėjimui? Kiek laiko?

 • Paramos aukoms paslaugomis turite teisę naudotis bet kuriuo metu, neatsižvelgiant į tai, ar pranešėte apie nusikaltimą, taip pat pasibaigus nusikalstamos veikos tyrimui ir baudžiamajam persekiojimui.

Kokia informacija man bus suteikta, jei nusikaltimo vykdytojui bus paskelbtas nuosprendis?

 • Turite teisę, kad per 1 darbo dieną nuo informacijos gavimo iš teismo Liudytojų priežiūros skyrius jus informuotų apie įtariamajam paskirtą bausmę (jeigu jis nuteisiamas). Tai apima trumpą paaiškinimą apie bausmės reikšmę ir poveikį.
 • Turite teisę būti nukreiptas į Karališkąją prokuratūrą, kuri atsakys į jūsų galimus klausimus apie bausmę, į kuriuos negali atsakyti Liudytojų priežiūros skyrius.
 • Be minėtųjų teisių, jeigu esate gedintis artimasis giminaitis, kriterijus atitinkančioje byloje taip pat turite teisę, kad jums pasiūlytų susitikimą su Karališkosios prokuratūros atstovu, kuris jums paaiškintų skirtą bausmę. Šis susitikimas paprastai vyksta teisme.

Ar man bus pranešta, jei nusikaltimo vykdytojas bus paleistas (įskaitant paleidimo nesuėjus terminui arba lygtinio paleidimo atvejus) arba pabėgs iš kalėjimo?

Nukentėjusiesiems nuo smurtinių ir seksualinių nusikaltimų, kuriuos įvykdžiusiam asmeniui skiriama 12 mėnesių arba ilgesnė bausmė, siūloma galimybė naudotis įstatymu numatyta Probacijos tarnybos ryšių su nukentėjusiaisiais sistema (angl. Victim Contact Scheme, VCS). Ryšių su nukentėjusiaisiais sistema siekiama kriterijus atitinkantiems nukentėjusiesiems suteikti informaciją ir patarimų apie baudžiamosios teisenos procesą - tai atlieka specialiai paskirtas ryšių su nukentėjusiaisiais palaikymo pareigūnas. Be kita ko, Nacionalinės probacijos tarnybos (angl. National Probation Service) nuožiūra nukentėjusieji nuolat informuojami apie pagrindinius nusikaltimo vykdytojo bausmės etapus, pvz., perkėlimą į atvirą įkalinimo įstaigą arba paleidimą, ir teikiama informacija apie su nukentėjusiaisiais susijusias sąlygas, kurios gali būti nusikaltimo vykdytojo paleidimo sąlygų dalis.

Jeigu nukentėjote nuo asmens, kuris padarė smurtinį arba seksualinį nusikaltimą [1] ir gavo 12 mėnesių arba ilgesnę laisvės atėmimo bausmę arba buvo priverstinai gydomas ligoninėje pagal 1983 m. Psichikos sveikatos įstatymą (angl. Mental Health Act 1983), turite teisę, kad jūsų Liudytojų priežiūros skyrius jums praneštų apie Ryšių su nukentėjusiaisiais sistemą ir jus informuotų, kad jūsų duomenys per 20 darbo dienų bus automatiškai perduodami Nacionalinei probacijos tarnybai, nebent jūs nurodėte, jog nenorite, kad tie duomenys būtų perduoti.

Jeigu nusprendžiate dalyvauti Ryšių su nukentėjusiaisiais sistemoje, turite teisę:

 • nuspręsti, ar pageidaujate gauti informaciją apie pagrindinius nusikaltimo vykdytojo bausmės etapus;
 • reikalauti, kad jums būtų priskirtas Ryšių su nukentėjusiaisiais palaikymo pareigūnas, kuris bus jūsų kontaktinis asmuo Nacionalinėje probacijos tarnyboje, nebent esate nukentėjęs nuo paciento, kuriam nenustatyta speciali Teisingumo ministerijos kontrolė (žr. toliau);
 • gauti informaciją ir teikti pareiškimus Nacionalinei probacijos tarnybai dėl su nukentėjusiuoju susijusių sąlygų, kad jos būtų įtrauktos į nusikaltimo vykdytojo paleidimo sąlygas arba atleidimo nuo bausmės sąlygas paleidimo atveju. Pavyzdžiui, tai galėtų būti sąlyga, kuria nusikaltimo vykdytojui būtų draudžiama susisiekti su jumis arba jūsų šeima;
 • reikalauti, kad Nacionalinė probacijos tarnyba jus informuotų apie su jumis ar jūsų šeima susijusias sąlygas, kurios taikomos nusikaltimo vykdytojui, kai jis paleidžiamas arba atleidžiamas nuo bausmės;
 • būti informuojamas apie datą, kurią šios sąlygos nustos galioti;
 • gauti visą kitą informaciją, kurią Nacionalinė probacijos tarnyba laiko tikslinga atsižvelgiant į bylos aplinkybes, įskaitant informaciją apie pagrindinius nusikaltimo vykdytojo bausmės etapus arba psichikos sveikatos įstaigos paciento, kuriam nustatyta arba nenustatyta speciali Teisingumo ministerijos kontrolė, gydymą.

Jeigu esate nukentėjusiojo gedintis artimasis giminaitis, o nusikaltimo vykdytojas yra nuteistas

12 mėnesių arba ilgesne laisvės atėmimo bausme už smurtinį arba seksualinį nusikaltimą arba priverstinai gydomas ligoninėje, jums taip pat bus pasiūlyta galimybė dalyvauti Ryšių su nukentėjusiaisiais sistemoje. Tačiau jeigu nesate nukentėjusiojo artimiausias giminaitis, dėl šio dalyvavimo savo nuožiūra spręs Nacionalinė probacijos tarnyba.

Jeigu esate nukentėjusiojo, kuriam nėra suėję 18 metų, pažeidžiamo suaugusiojo arba nukentėjusiojo, kuris dėl kitų priežasčių negali visapusiškai dalyvauti Ryšių su nukentėjusiaisiais sistemoje, vienas iš tėvų, globėjas arba neformalusis slaugytojas, tada jums dažniausiai bus siūloma dalyvauti nukentėjusiojo interesais. Tačiau šis dalyvavimas gali būti nesiūlomas vienam iš tėvų, globėjui arba neformaliajam slaugytojui, jeigu laikoma, kad tai neatitinka nukentėjusiojo interesų.

Nukentėjusiojo apsaugos priemonės nusikaltimo vykdytojo pabėgimo atveju

Mažai tikėtinu nusikaltimo vykdytojo pabėgimo iš kardomojo kalinimo vietos atveju policija, gavusi iš įkalinimo įstaigos, organizacijos Youth Offending Team, ligoninės arba imigrantų sulaikymo centro pranešimą apie pabėgimą, jei tik įmanoma, jums praneš apie pabėgimą ir apie visas priemones, kurių buvo imtasi jums apsaugoti, jeigu manoma, jog kyla didelė rizika, kad nusikaltimo vykdytojas gali jums padaryti žalą.

[1] Kaip apibrėžta 2004 m. Smurto namuose ir nusikalstamumo prevencijos bei nukentėjusiųjų teisių įstatymo (angl. Domestic Violence, Crime and Victims Act) 45 straipsnio 2 dalyje.

Ar būsiu įtrauktas priimant sprendimus dėl paleidimo arba lygtinio paleidimo? Pavyzdžiui, ar galiu padaryti pareiškimą arba paduoti skundą?

Jeigu nusprendėte dalyvauti Ryšių su nukentėjusiaisiais sistemoje ir Lygtinio paleidimo valdyba (angl. Parole Board) rengiasi svarstyti nusikaltimo vykdytojo paleidimą arba jo perkėlimą į atvirą įkalinimo įstaigą, turite teisę:

 • reikalauti, kad Nacionalinė probacijos tarnyba jus informuotų, jeigu numatomas Lygtinio paleidimo valdybos posėdis;
 • pateikti Lygtinio paleidimo valdybai pareiškimus dėl lygtinio paleidimo sąlygų (žr. glosarijų);
 • gauti paaiškinimą, jeigu jūsų prašyta lygtinio paleidimo sąlyga nėra įtraukta į nusikaltimo vykdytojo lygtinio paleidimo sąlygas;
 • reikalauti, kad jums priskirtas ryšių su nukentėjusiaisiais pareigūnas jums paaiškintų asmeninį nukentėjusiojo pareiškimą, įskaitant tai, kaip juo pasinaudos Lygtinio paleidimo valdyba;
 • pateikti asmeninį nukentėjusiojo pareiškimą, kuris bus siunčiamas Lygtinio paleidimo valdybai;
 • prašyti leisti dalyvauti žodiniame bylos nagrinėjime Lygtinio paleidimo valdyboje ir ten pristatyti savo asmeninį nukentėjusiojo pareiškimą tais atvejais, kai Lygtinio paleidimo valdyba nusprendžia, kad tikslinga surengti žodinį bylos nagrinėjimą.
Paskutinis naujinimas: 19/10/2015

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma