Ši šalis vykdo išstojimo iš ES procedūrą.

Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Anglija ir Velsas

Turinį pateikė
Anglija ir Velsas

Kaip galiu pranešti apie nusikaltimą?

Pirmiausia turėtumėte apie nusikaltimą pranešti policijai. Informacija, kaip tai padaryti, pateikta čia: pranešimas apie nusikaltimą

Kaip galiu sužinoti, kas vyksta šioje byloje?

Jeigu esate nukentėjusysis, turite teisę, kad policija jums pateiktų toliau nurodytą informaciją ir paaiškintų motyvus per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kai įtariamasis:

 • suimamas;
 • apklausiamas jį informavus apie jo teises;
 • paleidžiamas nepateikus kaltinimų;
 • paleidžiamas policijai gavus užstatą arba jeigu pakeičiamos arba panaikinamos policijos užstato sąlygos.

Turite teisę, kad policija jums pateiktų toliau nurodytą informaciją per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo:

 • pirmojo teismo posėdžio datą, laiką ir vietą;
 • jeigu įtariamasis paleidžiamas už policijos gautą užstatą, kad atvyktų į teismą - informaciją apie užstato sąlygas ir šių užstato sąlygų pakeitimus.

Ar turiu teisę gauti teisinę pagalbą (tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu)? Kokiomis sąlygomis?

Nukentėjusieji ir liudytojai nėra baudžiamojo proceso šalys, todėl jiems Anglijoje ir Velse teisinė pagalba neteikiama.

Ar galiu prašyti kompensuoti išlaidas (patirtas dėl dalyvavimo tyrime ir (arba) teisminio nagrinėjimo procese)? Kokiomis sąlygomis?

Paslaugų teikėjai, atsakingi už baudžiamąjį persekiojimą nusikalstamos veikos atveju, turi turėti taisykles, pagal kurias nukentėjusieji turėtų galimybę gauti išlaidų, patirtų siekiant dalyvauti teismo posėdyje ir duoti parodymus, atlyginimą.

Daugiau informacijos, kaip prašyti, kad būtų atlygintos liudytojų išlaidos, pateikta čia

ir čia.

Ar galiu pateikti skundą, jei mano byla bus nutraukta jos neperdavus teismui?

Jeigu esate nepatenkintas policijos arba Karališkosios prokuratūros (angl. Crown Prosecution Service, CPS) sprendimu nevykdyti baudžiamojo persekiojimo, turite teisę siekti, kad tas sprendimas būtų peržiūrėtas pagal Nacionalinės policijos vadų tarybos (angl. National Police Chiefs Council, NPCC) ir Karališkosios prokuratūros Nukentėjusiųjų teisės į peržiūrą sistemas.

Karališkoji prokuratūra savo Nukentėjusiųjų teisės į peržiūrą sistemą pradėjo taikyti 2013 m. birželio 5 d. Anglijos ir Velso policijos pajėgos Nukentėjusiųjų teisės į peržiūrą sistemą patvirtino 2015 m. balandžio 1 d. Pagal šias sistemas nukentėjusiesiems suteikiama teisė prašyti, kad būtų peržiūrėtas policijos arba Karališkosios prokuratūros sprendimas nevykdyti baudžiamojo persekiojimo arba kitokiu būdu nutraukti baudžiamąjį procesą.

Jeigu jums pranešama apie sprendimą, kuris atitinka peržiūros pagal Nacionalinės policijos vadų tarybos arba Karališkosios prokuratūros sistemas kriterijus, turite teisę pranešime gauti pakankamai informacijos, kad galėtumėte nuspręsti, ar pageidaujate, kad ši peržiūra būtų atlikta.

Ar galiu dalyvauti teisminio nagrinėjimo procese?

Jeigu ką nors žinote apie incidentą, jūsų gali būti paprašyta duoti parodymus teisme prokuratūros arba gynybos advokatų pusėje.

Koks yra mano oficialus statusas teisingumo sistemoje? Pavyzdžiui, ar aš esu ar galiu pasirinkti aukos, liudytojo, civilinės šalies arba privataus kaltintojo statusą?

Pagal Nukentėjusiųjų teisių praktikos kodeksą (Nukentėjusiųjų teisių kodeksas) nukentėjusysis - tai:

 • fizinis asmuo, kuris tiesiogiai dėl nusikalstamos veikos patyrė žalą, įskaitant fizinę, psichinę ar emocinę žalą arba ekonominius nuostolius;
 • asmens, kuris mirė tiesiogiai dėl nusikalstamos veikos, artimasis giminaitis (žr. glosarijų).

Jeigu ką nors žinote apie incidentą, jūsų gali būti paprašyta duoti parodymus teisme prokuratūros arba gynybos advokatų pusėje. Jeigu pažįstate vieną iš byloje dalyvaujančių asmenų, jūsų gali paprašyti (paprastai gynybos advokatas) duoti parodymus minėto asmens charakteristikai pateikti. Bet kuriuo atveju jūsų parodymai gali būti itin svarbūs siekiant užtikrinti, kad kaltinamasis būtų nuteistas arba išteisintas.

Teisė teikti privačius kaltinimus yra užtikrinta 1985 m. Baudžiamojo persekiojimo už nusikalstamas veikas įstatymo (angl. Prosecution of Offences Act, POA) 6 straipsnio 1 dalyje. Tačiau esama apribojimų:

 • viešojo baudžiamojo persekiojimo direktorius (angl. Director of Public Prosecutions, DPP) pagal 1985 m. Baudžiamojo persekiojimo už nusikalstamas veikas įstatymo 6 straipsnio 2 dalį turi teisę perimti privataus kaltinimo tvarka pradėtą baudžiamąjį persekiojimą;
 • kai kuriais atvejais privatus prokuroras, prieš pradėdamas procesą, turi prašyti generalinio prokuroro arba viešojo baudžiamojo persekiojimo direktoriaus sutikimo.
Daugiau informacijos pateikta čia.

Kokios yra mano su šiuo statusu susijusios teisės ir pareigos?

Nukentėjusiųjų teisės išdėstytos Nukentėjusiųjų teisių praktikos kodekse. Jis pateiktas čia.

Jeigu jūs tapote nusikalstamos veikos liudytoju, tačiau nesate nukentėjusysis, galite naudotis ne šiame kodekse, o Liudytojų chartijoje numatytomis teisėmis. Ji pateikta čia

Ar teisminio nagrinėjimo metu galiu padaryti pareiškimą ar duoti parodymus? Kokiomis sąlygomis?

Jeigu ką nors žinote apie incidentą, jūsų gali būti paprašyta duoti parodymus teisme prokuratūros arba gynybos advokatų pusėje. Jeigu pažįstate vieną iš byloje dalyvaujančių asmenų, jūsų gali paprašyti (paprastai gynybos advokatas) duoti parodymus minėto asmens charakteristikai pateikti.

Jeigu esate nukentėjusysis, asmeninis nukentėjusiojo pareiškimas suteikia jums galimybę savo žodžiais paaiškinti, kokį poveikį jums turėjo nusikaltimas - fizinį, emocinį, finansinį ar kitokį. Šis pareiškimas yra kitoks negu liudytojo parodymai apie tai, kas įvyko tuo metu, pvz., apie tai, ką matėte ar girdėjote.

Asmeninis nukentėjusiojo pareiškimas suteikia jums galimybę būti išgirstam baudžiamosios teisenos procese. Tačiau jūs negalite išreikšti savo nuomonės apie nuosprendį ar bausmę, kuri turėtų būti skirta įtariamajam, nes tai sprendžia teismas.

Turite teisę, kad jums pasiūlytų pateikti asmeninį nukentėjusiojo pareiškimą tuo pačiu metu kai duodate liudytojo parodymus policijai apie nusikaltimą.

Jeigu nustatoma kaltinamojo kaltė, turite teisę nurodyti, ar norėtumėte, kad jūsų asmeninis nukentėjusiojo pareiškimas teisme būtų perskaitytas balsu, ar kad būtų išklausomas jo įrašas (jeigu jis yra įrašytas). Taip pat turite teisę nurodyti, ar norėtumėte savo asmeninį nukentėjusiojo pareiškimą balsu perskaityti pats, ar norėtumėte, kad jį perskaitytų kas nors kitas (pavyzdžiui, šeimos narys arba Karališkosios prokuratūros advokatas). Prieš jums nusprendžiant, ar pageidaujate savo asmeninį nukentėjusiojo pareiškimą teisme perskaityti pats, ar pageidaujate, kad būtų išklausomas jo įrašas, jus informuos apie galimus padarinius, įskaitant tai, kad apie jūsų asmeninį nukentėjusiojo pareiškimą gali būti pranešta žiniasklaidoje. Klausimus apie jūsų asmeninį nukentėjusiojo pareiškimą teisme taip pat gali pateikti gynybos advokatai.

Jeigu jūs prašote, kad jūsų asmeninis nukentėjusiojo pareiškimas teisme būtų perskaitomas balsu arba būtų išklausomas jo įrašas, teismas, atsižvelgdamas į jūsų interesus, sprendžia, ar tai bus apskritai daroma ir kokios asmeninio nukentėjusiojo pareiškimo dalys bus skaitomos balsu arba išklausomas jų įrašas, taip pat teismas sprendžia, kas tą pareiškimą perskaitys. Dažniausiai bus perskaitomos kai kurios arba visos jūsų asmeninio nukentėjusiojo pareiškimo dalys arba bus išklausomas jų įrašas, nebent teismas nuspręstų, kad esama pagrįstų priežasčių to nedaryti. Apie teismo nurodymą jūs busite informuotas.

Kokią informaciją gausiu teisminio nagrinėjimo metu?

Turite teisę:

 • kad jus per 5 darbo dienas informuotų apie bet kurio posėdžio, kuriame svarstomos užstato sąlygos (bet kurios aktualios užstato sąlygos ir aktualūs šių užstato sąlygų pakeitimai), rezultatą ir jo motyvus. Jeigu nukentėjote nuo sunkiausio nusikaltimo, į jus nuolat kėsinamasi arba esate pažeidžiamas arba bauginamas, turite teisę šią informaciją gauti per 1 darbo dieną;
 • kad jūsų Liudytojų priežiūros skyrius jus informuotų apie bet kurio baudžiamųjų bylų teismo posėdžio datą, vietą ir rezultatą. Gavęs šią informaciją iš teismo, Liudytojų priežiūros skyrius turi ją pateikti per 1 darbo dieną;
 • kad jus informuotų, jeigu įtariamojo atžvilgiu yra išduotas arešto orderis, ir informuotų apie posėdžio rezultatą, jeigu įtariamasis pakartotinai suimamas. Jeigu įtariamasis pakartotinai suimamas po to, kai buvo išduotas orderis, jis paprastai netrukus dalyvauja teismo posėdyje. Gavęs šią informaciją iš teismo, Liudytojų priežiūros skyrius turi ją pateikti per 5 darbo dienas;
 • tais atvejais, kai įtariamasis nepripažįsta kaltės, aptarti su Liudytojų priežiūros skyriumi galimus poreikius ir, prireikus, gauti nukreipimą į atitinkamą paramos grupę arba agentūrą.

Jeigu teisminio bylos nagrinėjimo metu esate liudytojas, turite teisę:

 • prašyti teismo darbuotojų leidimo įeiti į teismo pastatą per kitą įėjimą negu įtariamasis ir jo šeima bei draugai;
 • jeigu pagal aplinkybes įmanoma - susitikti su Karališkosios prokuratūros advokatu arba atstovu ir pateikti jam klausimų apie teismo procesą. Jeigu įmanoma, jie nurodys, kiek laiko jums gali tekti laukti iki parodymų davimo;
 • kai tik įmanoma - gauti Karališkosios prokuratūros advokato arba atstovo paaiškinimą, ar procesą tą dieną bus vėluojama pradėti ir kiek laiko, tikėtina, teks laukti;
 • laukti ir sėdėti patalpoje, atskirtoje nuo įtariamojo ir jo šeimos bei draugų, - kai tik įmanoma, tai užtikrins teismas;
 • reikalauti, kad jums būtų taikomos specialiosios priemonės, kai teismas yra davęs nurodymą jas skirti;
 • reikalauti, kad jums teisme būtų paskirtas kontaktinis asmuo, - kad galėtumėte sužinoti, kas vyksta byloje teismo posėdžio metu.

Ar turėsiu galimybę susipažinti su bylos medžiaga?

Galimybė susipažinti su teismo dokumentais reglamentuojama Civilinio proceso taisyklių 5 dalyje. Labiausiai tikėtina, kad aktualiausios taisyklės bus 5.4C ir 5.4D. Jos pateiktos čia

Paskutinis naujinimas: 19/10/2015

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma