Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2022 m. pabaigos.

Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Kokią informaciją, įvykus nusikaltimui, man suteiks valdžios institucija (pvz., policija, prokuroras), man dar nė nepranešus apie nusikaltimą?

Turite teisę gauti rašytinę informaciją apie tai, ko tikėtis iš baudžiamosios teisenos sistemos, pvz., informacinį lankstinuką nusikaltimų aukoms, arba interneto svetainės, kurioje yra ta informacija, duomenis.

Priklausomai nuo nusikaltimo, jūsų asmeninių aplinkybių arba informacijos aktualumo tam tikru nusikalstamos veikos tyrimo arba baudžiamojo proceso etapu, nuo pat pirmojo jūsų kontakto su policija jums turi būti suteikta ši informacija:

 • kur ir kaip gauti konsultaciją arba paramą, įskaitant galimybes gauti medicinos pagalbą, specialistų pagalbą (pvz., psichologinę paramą) ir alternatyvų būstą;
 • kaip pranešti apie nusikalstamą veiką ir į ką kreiptis, jeigu turite klausimų dėl bylos;
 • kokiomis apsaugos priemonėmis, jeigu reikia, galite pasinaudoti;
 • kaip siekti žalos atlyginimo;
 • kokia tvarka galima pasinaudoti, jeigu nukentėjusysis yra ne Anglijoje ir Velse;
 • kokia yra galimybė pasinaudoti vertimo žodžiu ir raštu paslaugomis;
 • kaip pateikti skundą dėl paslaugos teikėjo;
 • kokia yra galimybė pasinaudoti atkuriamojo teisingumo paslaugomis;
 • kaip gauti išlaidų, kurias patyrėte būdamas liudytojas baudžiamajame procese, atlyginimą.

Paramos aukoms paslaugomis turite teisę naudotis bet kuriuo metu, neatsižvelgiant į tai, ar pranešėte apie nusikaltimą, taip pat pasibaigus nusikalstamos veikos tyrimui ir baudžiamajam persekiojimui.

Negyvenu ES šalyje, kurioje įvykdytas nusikaltimas (ES ir ne ES piliečiai). Kaip saugomos mano teisės?

Turite teisę gauti šiame kodekse išdėstytas paslaugas, jeigu nusikaltimas buvo įvykdytas Anglijoje arba Velse arba jeigu paslaugos yra susijusios su baudžiamuoju procesu, kuris vyksta Anglijoje arba Velse. [1]

[1] Teisė gauti Kompensavimo už nusikalstamu būdu padarytus sužalojimus institucijos kompensaciją gali priklausyti nuo jūsų gyvenamosios vietos arba pilietybės, nebent aiškiai nustatoma, kad jūs nukentėjote nuo prekybos žmonėmis arba jums buvo suteiktas prieglobstis, humanitarinė apsauga arba leidimas laikinai gyventi šalyje.

Kokią informaciją gausiu, jei pranešiu apie nusikaltimą?

Iš policijos turite teisę gauti šią informaciją:

 • rašytinį patvirtinimą, kad pranešėte apie nusikaltimą, įskaitant pagrindinę informaciją apie nusikaltimą. Rašytinis patvirtinimas galėtų būti laiško, elektroninio pranešimo, pvz., e. pašto žinutės ar tekstinio pranešimo, formos arba jis galėtų būti parašytas ranka. Galite prašyti tokio patvirtinimo nesiųsti. Jeigu policija mano, kad siunčiant rašytinį patvirtinimą jums gali būti pakenkta (pavyzdžiui, smurto namuose atvejais), ji gali sutikti jo nesiųsti;
 • aiškų paaiškinimą, ko tikėtis iš baudžiamosios teisenos sistemos, kai pranešate apie nusikaltimą arba kai su jumis, kaip nukentėjusiuoju, susisiekiama atliekant nusikalstamų veikų tyrimus;
 • įvertinimą, ar jūs pageidaujate paramos, ir jeigu taip, tai kokios pagalbos ar paramos jums gali prireikti. Tai padės nustatyti, ar priklausote vienai iš trijų kategorijų nukentėjusiųjų, kuriems gali prireikti papildomos paramos, ir nustatyti, ar jums gali būti skirtos specialiosios priemonės, o jei taip, tai kokios. Policijos pavedimu paramos aukoms tarnybos gali atlikti išsamesnį įvertinimą;
 • rašytinę informaciją, ko tikėtis iš baudžiamosios teisenos sistemos, pvz., informacinį lankstinuką nukentėjusiesiems, arba interneto svetainės, kurioje yra ta pati informacija, duomenis - kuo greičiau, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie nusikaltimą arba nuo to momento, kai vykstant tyrimui su jumis buvo susisiekta kaip su nukentėjusiuoju;
 • informaciją, kaip dažnai būsite informuojamas apie bylos eigą po pokalbio su policija;
 • per 5 darbo dienas nuo sprendimo nevykdyti nusikalstamos veikos tyrimo - paaiškinimą;
 • konsultaciją, kai bylos tyrimas baigiamas nepateikus kaltinimų nė vienam asmeniui, ir motyvų paaiškinimą.

Turite teisę iš policijos gauti informaciją apie paramos aukoms tarnybas, įskaitant jų kontaktinius duomenis, kad bet kuriuo metu galėtumėte į jas kreiptis paramos.

Jūs turite teisę, kad policija jums pateiktų toliau nurodytą informaciją ir paaiškintų motyvus per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kai įtariamasis:

 • suimamas;
 • apklausiamas jį informavus apie jo teises;
 • paleidžiamas nepateikus kaltinimų;
 • paleidžiamas policijai gavus užstatą arba jeigu pakeičiamos arba panaikinamos policijos užstato sąlygos.

Ar turiu teisę gauti nemokamas vertimo žodžiu ar raštu paslaugas (kai kreipiuosi į policiją ar kitas institucijas, arba tyrimo ar teisminio nagrinėjimo metu)?

Jeigu nesuprantate anglų kalbos ir ja nekalbate, turite teisę prašyti vertimo žodžiu į kalbą, kurią suprantate:

 • kai pranešate apie nusikalstamą veiką [1];
 • kai jus apklausia policija ir
 • kai duodate liudytojo parodymus.

Jeigu nesuprantate anglų kalbos ir ja nekalbate, turite teisę prašyti raštu išversti toliau nurodytą informaciją:

 • rašytinį patvirtinimą, kad buvo pranešta apie nusikaltimą;
 • jeigu apklausos tikslais arba teismo posėdyje būtina susipažinti su konkrečiu jums atskleistu dokumentu - atitinkamų dokumentų dalių kopiją;
 • dokumentą, kuriuo jūs informuojamas apie teisminio bylos nagrinėjimo datą, laiką ir vietą, ir
 • baudžiamojo proceso rezultatus, kai pagal šį kodeksą turite tam teisę, ir, kai įmanoma, bent jau sprendimo motyvų santrauką.

[1] Jeigu angliškai nekalbate, turite teisę pranešti apie nusikaltimą jums suprantama kalba arba naudodamiesi reikiama lingvistine pagalba.

Kaip valdžios institucija užtikrina, kad suprasčiau ir būčiau suprastas (jei esu vaikas; jei turiu negalią)?

Pagal Nukentėjusiųjų teisių kodeksą paslaugų teikėjai privalo su jumis bendrauti paprasta ir suprantama kalba, imdamiesi reikiamų priemonių (pvz., naudodamiesi sistema EasyRead, Brailio raštu arba registruoto tarpininko paslauga), kad padėtų jums suprasti ir būti suprastam. Svarstydami tinkamas priemones, paslaugų teikėjai turi atsižvelgti į visas aktualias asmenines savybes, galinčias turėti poveikio jūsų gebėjimui suprasti ir būti suprastam.

Galima gauti įvairių informacinių lankstinukų įvairiais formatais, kuriuose vartojama paprasta kalba.

Paramos aukoms tarnybos

Kas teikia paramą aukoms?

2004 m. Smurto namuose ir nusikalstamumo prevencijos bei nukentėjusiųjų teisių įstatymo 56 straipsnyje numatyta Teisingumo ministerijos galimybė teikiant dotacijas užsakyti nacionalinių paramos aukoms tarnybų paslaugas. Ji taip pat teikia dotacijas policijos ir nusikalstamumo komisarams, kad jie pagal 2014 m. Asocialaus elgesio ir nusikalstamumo prevencijos bei viešosios tvarkos palaikymo įstatymo 143 straipsnį vietos mastu užsakytų arba suteiktų emocinės ir praktinės paramos paslaugas nusikaltimų aukoms.

Ar policija mane automatiškai nukreips į paramos aukoms tarnybą?

Policija jums paaiškins, kad jie per 2 darbo dienas nuo pranešimo apie nusikaltimą automatiškai perduos jūsų duomenis paramos aukoms tarnyboms. Turite teisę prašyti policijos neperduoti jūsų duomenų paramos aukoms tarnyboms.

Jeigu esate seksualinio nusikaltimo arba smurto namuose auka arba jeigu esate gedintis artimas giminaitis, policija, prieš siųsdama jūsų duomenis paramos aukoms tarnyboms, paprašys jūsų tiesioginio sutikimo.

Kaip saugomas mano privatumas?

Kai pagal Nukentėjusiųjų teisių kodeksą paslaugų teikėjai privalo bendrai naudotis informacija, jie privalo tai daryti veiksmingai, vykdydami savo prievoles, numatytas 1998 m. Duomenų apsaugos įstatyme ir kituose susijusiuose teisės aktuose.

Ar tam, kad man būtų suteikta aukoms skiriama parama, prieš tai turiu pranešti apie nusikaltimą?

Ne, paramos aukoms paslaugomis turite teisę naudotis bet kuriuo metu, neatsižvelgiant į tai, ar pranešėte apie nusikaltimą, taip pat pasibaigus nusikalstamos veikos tyrimui ir baudžiamajam persekiojimui

Asmens apsauga, jei man kyla pavojus

Kokio pobūdžio apsaugos esama?

Jeigu nukentėjusysis praneša apie nusikaltimą paslaugų teikėjui, atsakingam už nusikalstamų veikų tyrimą, paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad nukentėjusysis būtų individualiai įvertintas siekiant nustatyti konkrečius apsaugos poreikius ir tai, ar nukentėjusiajam būtų naudingos konkrečios apsaugos priemonės arba specialiosios priemonės per apklausą ar specialiosios priemonės duodant parodymus, ir kiek tos priemonės būtų naudingos.

Įvertinimo pobūdis priklausys nuo visų aplinkybių, įskaitant nusikaltimo sunkumą ir nukentėjusiojo patirtos akivaizdžios žalos laipsnį. Atliekant įvertinimą turi būti atsižvelgiama į nukentėjusiojo asmenines savybes, jo požiūrį ir nusikaltimo pobūdį bei aplinkybes.

Jeigu, atlikęs individualų įvertinimą, paslaugų teikėjas nustato, kad nukentėjusysis turi specialių apsaugos poreikių ir jam būtų naudingos konkrečios apsaugos priemonės per apklausą, už nusikalstamos veikos tyrimą atsakingas paslaugų teikėjas, atsižvelgdamas į operatyvines ir praktines kliūtis, taip pat turi užtikrinti šiuos dalykus:

 • jeigu įmanoma, užtikrinti, kad visas nukentėjusiojo apklausas atliktų tas pats asmuo, nebent taip būtų pakenkta tinkamam nusikalstamos veikos tyrimo atlikimui;
 • užtikrinti, kad apklausa prireikus vyktų šiam tikslui skirtose arba pritaikytose patalpose;
 • užtikrinti, kad apklausas atliktų kvalifikuoti šiuo tikslu apmokyti specialistai arba kad apklausos būtų atliekamos per juos, ir
 • užtikrinti, kad seksualinio smurto, smurto dėl lyties ar smurto namuose atvejais nukentėjusiesiems būtų suteikta galimybė būti apklausiamiems tos pačios lyties asmens. Jeigu įmanoma, bet kurį tokį prašymą reikėtų patenkinti, nebent tikėtina, kad jį patenkinus bus pakenkta tinkamam nusikalstamos veikos tyrimo atlikimui.

Mažai tikėtinu įtariamojo pabėgimo iš kardomojo kalinimo vietos atveju policija, sužinojusi apie pabėgimą arba gavusi apie jį pranešimą iš įkalinimo įstaigos, organizacijos Youth Offending Team, ligoninės arba imigrantų sulaikymo centro, jei tik įmanoma, jums praneš apie pabėgimą ir apie visas priemones, kurių buvo imtasi jums apsaugoti, jeigu vertinama, kad įtariamasis jums kelia didelę žalos padarymo riziką.

Kas gali man suteikti apsaugą?

Jeigu nukentėjusysis praneša apie nusikaltimą paslaugų teikėjui, atsakingam už nusikalstamų veikų tyrimą, šis turi užtikrinti, kad nukentėjusysis būtų individualiai įvertintas siekiant nustatyti konkrečius apsaugos poreikius. Dažniausiai tai bus policija.

Ar kas nors įvertins mano bylą, kad nustatytų galimą tolesnę nusikaltimo vykdytojo žalos grėsmę?

Visi nuo nusikalstamų veikų nukentėję asmenys turi teisę, kad policija įvertintų jų galimus poreikius ar reikalingą paramą, įskaitant tai, ar jiems būtų naudinga taikyti specialiąsias priemones, ir kiek tai būtų naudinga. Šio įvertinimo trukmė ir turinys priklauso nuo nusikaltimo sunkumo ir jūsų individualių poreikių. Atliekant įvertinimą bus atsižvelgta į jūsų asmenines savybes, nusikaltimo pobūdį bei aplinkybes ir į jūsų požiūrį. Kuo daugiau informacijos galėsite suteikti įvertinimo metu, tuo labiau paramos lygis bus pritaikytas prie jūsų individualių poreikių.

Ar kas nors įvertins mano bylą, kad nustatytų galimą tolesnę baudžiamosios teisenos sistemos (tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu) žalos grėsmę?

Visi nuo nusikalstamų veikų nukentėję asmenys turi teisę, kad policija įvertintų jų galimus poreikius ar reikalingą paramą, įskaitant tai, ar jiems būtų naudinga taikyti specialiąsias priemones, ir kiek tai būtų naudinga. Šio įvertinimo trukmė ir turinys priklauso nuo nusikaltimo sunkumo ir jūsų individualių poreikių. Atliekant įvertinimą bus atsižvelgta į jūsų asmenines savybes, nusikaltimo pobūdį bei aplinkybes ir į jūsų požiūrį. Kuo daugiau informacijos galėsite suteikti įvertinimo metu, tuo labiau paramos lygis bus pritaikytas prie jūsų individualių poreikių.

Kokia apsauga numatyta ypač pažeidžiamoms aukoms?

Pagal Nukentėjusiųjų teisių kodeksą jūs turite teisę gauti didesnę paramą kaip pažeidžiamas nukentėjusysis [1], jeigu tikėtina, kad jūsų įrodymų kokybė pablogės, nes:

 1. sergate psichikos liga, kaip apibrėžta 1983 m. Psichikos sveikatos įstatyme;
 2. turite kitų didelių protinių sutrikimų arba jums būdingas sutrikęs socialinis elgesys, arba
 3. turite fizinę negalią arba fizinį sutrikimą.

[1] Tai grindžiama 1999 m. Jaunimo teisingumo ir įrodymų baudžiamosiose bylose įstatymo 16 straipsnyje išdėstytais kriterijais, pagal kuriuos teismas nustato tinkamumą taikyti specialiąsias priemones (žr. 1 skyriaus 1.13-1.15 dalis).

Esu nepilnametis. Ar turiu specialių teisių?

Pagal Nukentėjusiųjų teisių kodeksą turite teisę gauti didesnę paramą kaip pažeidžiamas nukentėjusysis [1], jeigu nusikalstamos veikos padarymo metu jums nėra suėję 18 metų. Tai apima tinkamumą taikyti specialiąsias priemones, jeigu duodate parodymus teisme.

[1] Tai grindžiama 1999 m. Jaunimo teisingumo ir įrodymų baudžiamosiose bylose įstatymo 16 straipsnyje išdėstytais kriterijais, pagal kuriuos teismas nustato tinkamumą taikyti specialiąsias priemones (žr. 1 skyriaus 1.13-1.15 dalis).

Mano šeimos narys mirė įvykdžius nusikaltimą. Kokios mano teisės?

Mirusiųjų artimieji giminaičiai pagal kodeksą turi teisę gauti paslaugas kaip nukentėjusieji nuo sunkiausio nusikaltimo.

Mano šeimos narys buvo nusikaltimo auka. Kokios mano teisės?

Neįgalioms nusikaltimų aukoms arba nukentėjusiesiems, kurie dėl nusikalstamos veikos buvo taip sunkiai sužaloti, kad negali bendrauti, skiriamas atstovas šeimai

Jeigu turite negalią arba dėl nusikalstamos veikos buvote taip sunkiai sužalotas, kad negalite bendrauti, jūs arba jūsų artimieji giminaičiai turi teisę paskirti atstovą šeimai, kuris, kaip bendras kontaktinis asmuo, gautų šiame kodekse numatytas paslaugas.

Nukentėjusiojo, kuriam nėra suėję 18 metų, vienas iš tėvų arba globėjas

Jeigu esate nukentėjusysis, kuriam nėra suėję 18 metų, paprastai paslaugas pagal šį kodeksą turi teisę gauti vienas iš jūsų tėvų arba globėjas.[1]

[1] Nebent vieno iš jūsų tėvų ar globėjo atžvilgiu vykdomas nusikalstamos veikos tyrimas arba policija jam yra pateikusi kaltinimą nusikaltimu, arba jeigu, remiantis pagrįsta susijusio paslaugų teikėjo nuomone, vieno iš jūsų tėvų arba globėjo teisė gauti tokias paslaugas neatitinka jūsų interesų.

Ar galiu pasinaudoti tarpininkavimo paslaugomis? Kokios taikomos sąlygos? Ar būsiu saugus vykstant tarpininkavimo procesui?

Atkuriamasis teisingumas yra nukentėjusiųjų suvedimas su asmenimis, atsakingais už padarytą žalą, kad jie rastų konstruktyvų būdą susitarti.

Atkuriamasis teisingumas yra savanoriškas - jūs neprivalote jame dalyvauti, o kad jis įvyktų, tam turite pritarti tiek jūs, tiek nusikaltimo vykdytojas. Galite paprašyti leisti dalyvauti atkuriamojo teisingumo procese jums patogiu metu arba jūsų gali būti paprašyta dalyvauti dėl to, kad atkuriamojo teisingumo paprašė nusikaltimo vykdytojas. Net jeigu dalyvauti nori abi šalys, tai gali būti laikoma netinkama priemone ir tarpininkas tai įvertins.

Bus imamasi tinkamų priemonių siekiant užtikrinti, kad procesas, kuriame sutinkate dalyvauti, būtų saugus; bet kuriame jūsų ir nusikaltimo vykdytojo susitikime visada dalyvaus kvalifikuotas tarpininkas. Jeigu nusikaltimo vykdytojas pripažino kaltę ir nori dalyvauti susitikime arba su jumis bendrauti, jums gali atsirasti galimybė nusikaltimo vykdytojui paaiškinti, kokį poveikį jums turėjo incidentas. Tada jūs galite siekti atsiprašymo arba susitarti dėl veiksmų, kuriuos nusikaltimo vykdytojas turi atlikti siekdamas atitaisyti padarytą žalą.

Atkuriamasis teisingumas nėra tas pats kas bendruomeninis konfliktų sprendimas (angl. Community Resolution). Bendruomeninis konfliktų sprendimas yra neoficiali policijos priemonė, kuria policijai sudaromos sąlygos proporcingiau reaguoti į smulkius nusikaltimus ir asocialų elgesį, nesinaudojant oficialios baudžiamosios teisenos sistemos priemonėmis. Bendruomeniniai konfliktų sprendimai visų pirma yra skirti nusikalstamą veiką pirmą kartą padariusiems asmenims, kurie išreiškė nuoširdų gailestį, o nukentėjusysis sutiko, jog nepageidauja, kad policija imtųsi oficialių veiksmų.

Kur galiu rasti teisės aktą, kuriame būtų išdėstytos mano teisės?

Nukentėjusiųjų teisių praktikos kodeksas („Nukentėjusiųjų teisių kodeksas“) yra sudarytas pagal 2004 m. Smurto namuose ir nusikalstamumo prevencijos bei nukentėjusiųjų teisių įstatymo (DVCVA 2004) 32 straipsnį ir pradėtas taikyti pagal įsakymą, priimtą remiantis DVCVA 2004 33 straipsniu; 2004 m. Smurto namuose ir nusikalstamumo prevencijos bei nukentėjusiųjų teisių įstatymo (Nukentėjusiųjų teisių praktikos kodekso) 2015 m. įsakymas (2015 m. įstatymo lydimasis teisės aktas Nr. 1817) 2015 m. spalio 23 d. buvo pateiktas Parlamentui, ir juo nustatoma, kad peržiūrėta Nukentėjusiųjų teisių kodekso redakcija įsigalioja 2015 m. lapkričio 16 d.

Nukentėjusiųjų teisių kodekse išdėstytos paslaugos, kurias Anglijoje ir Velse nukentėjusiesiems teikia pagrindinės baudžiamosios teisenos organizacijos (Įvadas, 1-4 skyriai) ir kitos atitinkamas funkcijas atliekančios organizacijos (5 skyrius). Šios organizacijos paminėtos kaip „paslaugų teikėjai“. Nukentėjusiųjų teisių kodekse nurodytos teisės, kurias turi nuo nusikalstamų veikų nukentėję asmenys, ir atitinkamos susijusių paslaugų teikėjų pareigos.

Nukentėjusiųjų teisių kodekso 3 skyriuje vaikams suprantama kalba išdėstytos paslaugos, teikiamos nuo nusikaltimų nukentėjusiems vaikams. Šis skyrius turi būti aiškinamas kartu su Nukentėjusiųjų teisių kodekso įvadu ir 1-2 skyriais.

Nukentėjusiųjų teisių kodekso įvado 1 dalyje ir 5 skyriaus 1 dalyje užtikrinama, kad kompetentingos institucijos, vykdydamos savo funkcijas pagal Nukentėjusiųjų teisių kodeksą, atsižvelgtų į bendruosius direktyvos tikslus.

Nukentėjusiųjų teisių kodekse numatytos teisės taikomos visiems nukentėjusiesiems, neatsižvelgiant į jų gyvenamąją vietą.

2004 m. Smurto namuose ir nusikalstamumo prevencijos bei nukentėjusiųjų teisių įstatymo 56 straipsnis: Teisingumo ministerija nacionaliniu mastu teikdama dotaciją užsako nukentėjusiesiems teikiamas paslaugas. Ji taip pat teikia dotacijas policijos ir nusikalstamumo komisarams, kad jie pagal 2014 m. Asocialaus elgesio ir nusikalstamumo prevencijos bei viešosios tvarkos palaikymo įstatymo 143 straipsnį vietos mastu užsakytų arba suteiktų emocinės ir praktinės paramos paslaugas nusikaltimų aukoms.

Teisingumo ministerijos susitarimo su policijos ir nusikalstamumo komisarais dėl dotacijų 3 nuostatoje reikalaujama, kad policijos ir nusikalstamumo komisarų užsakytos paslaugos atitiktų Nusikaltimų aukų direktyvą, ypač jos 8 ir 9 straipsnius. 4 nuostatoje numatyta, kad užsakytos arba teikiamos paslaugos turi atitikti 8 straipsnio 1 dalyje išvardytas sąlygas.

Paskutinis naujinimas: 19/10/2015

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma