Victims' rights - by country

Austrija

Turinį pateikė
Austrija

You will be considered a victim of crime if you have suffered damage, e.g. you have been injured or your property has been damaged or stolen, etc., as a result of an incident, which constitutes a crime according to national law. As a victim of crime, the law grants you certain individual rights before, during and after court proceedings (trial).

Criminal proceedings in Austria start with the investigation of the crime. The police and the public prosecutor carry out the investigation. After the investigation is completed the public prosecutor may decide to close the proceedings, to order alternative measures to conventional criminal proceedings or to continue the proceedings by bringing the case to the court. For certain criminal offences the trial starts only if you as a victim lodge a complaint to the court. In these cases no pre-trial investigation is carried out.

During the trial, the court holds a hearing and examines the collected evidence. Depending on the seriousness of the crime the case may be heard by:

 • a single judge; or
 • a panel of one judge and two lay judges who decide on the question of guilt and on the penalty; or
 • a jury court consisting of three judges and an eight-member jury where the jury decides on the guilt of the defendant and the judges together with the jury determine the penalty.

You as a victim can take a significant part in criminal proceedings and thus benefit from a variety of rights available to you. You can participate as a victim without a specific legal status or have a more active role by formally becoming a civil claimant, subsidiary prosecutor or private prosecutor.

Click on the following links to find the information you are looking for:

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 06/11/2018

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.
Member States in charge of the management of national content pages are in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

1 - Mano, kaip nusikaltimo aukos, teisės

Kokią informaciją, įvykus nusikaltimui, man suteiks valdžios institucija (pvz., policija, prokuroras), man dar nepranešus apie nusikaltimą?

Prieš pranešdamas apie nusikaltimą, informaciją apie savo teises galite gauti iš Federalinės teisingumo ministerijos (vok. Bundesministerium für Justiz) (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasčia) ir Nukentėjusiųjų karštąja linija (vok. Opfernotruf) arba Nukentėjusiųjų karštosios linijos interneto svetainėje (0800 112 112 arba Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasčia).

Jeigu esate nusikaltimo auka, turite teisę iš valdžios institucijų gauti informaciją apie savo teises. Iš esmės ši informacija turėtų būti suteikta tyrimo pradžioje. Jeigu turite teisę naudotis paramos aukoms organizacijos teikiamomis pagalbos aukoms paslaugomis, apie tai būsite informuotas iki pirmojo jūsų apklausos posėdžio. Pranešime apie atvykimą į apklausos posėdį taip pat bus informacija apie šias paramos paslaugas ir atitinkamų paramos aukoms organizacijų adresai. Be to, būsite informuotas apie teisę būti lydimam asmens, kuriuo pasitikite.

Jeigu esate seksualinio nusikaltimo arba smurto namuose auka arba jeigu esate nepilnametis, būsite laikomas itin pažeidžiamu nukentėjusiuoju. Tai reiškia, kad jums suteikiamos papildomos teisės; visų pirma, iki jūsų apklausos ir parodymų davimo turite būti informuojamas, kad:

 • kai tik įmanoma, jus apklaus tos pačios lyties asmuo;
 • galite neatsakyti į klausimus apie smulkius nusikaltimo aspektus, pvz., seksualinio nusikaltimo atveju, jeigu manote, kad tie klausimai nepagrįsti. Tačiau galite būti įpareigotas atsakyti, jeigu jūsų parodymai yra itin svarbūs proceso esmei;
 • tyrimo ir teisminio nagrinėjimo metu turite teisę būti atidžiai išklausytas;
 • galite prašyti neleisti visuomenei dalyvauti apklausos posėdyje;
 • būsite informuotas, jeigu nusikaltimo vykdytojas pabėgs arba bus paleistas iš įkalinimo vietos;
 • per apklausą jus gali lydėti asmuo, kuriuo pasitikite.

Papildomos informacijos galima rasti paramos aukoms organizacijų rengiamose brošiūrose, kurias pateiks policija. Taip pat galite nuspręsti remtis jums žodžiu pateikiama informacija apie jūsų teises.

Negyvenu ES šalyje, kurioje įvykdytas nusikaltimas (ES ir ne ES piliečiai). Kaip saugomos mano teisės?

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai ir kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2001/220/TVR, užtikrinama, kad nukentėjusieji galėtų naudotis panašiomis teisėmis visose ES valstybėse narėse. Šios teisės taikomos neatsižvelgiant į jūsų, kaip nukentėjusiojo, pilietybę.

Siekiant palengvinti galimybę pranešti apie nusikaltimus tais atvejais, kai nusikalstama veika buvo padaryta kitoje ES valstybėje narėje, nukentėjusiojo gyvenamosios vietos šalyje pateiktus skundus dėl tokio nusikaltimo prokuroras perduos kitos valstybės narės kompetentingai institucijai.

Baudžiamojo proceso metu taip pat galioja teisė į nemokamas vertimo paslaugas.

Kokią informaciją gausiu, jei pranešiu apie nusikaltimą?

Jeigu esate nukentėjusysis, turite būti nedelsiant informuojamas apie jūsų teises. Nurodytina informacija:

 • jūsų teisės baudžiamojo proceso metu;
 • paramos aukoms organizacijų kontaktiniai duomenys ir jų teikiamos paslaugos;
 • galimybė reikalauti kompensacijos iš nusikaltimo vykdytojo;
 • galimybė prašyti kompensacijos iš valstybės.

Jeigu turite teisę naudotis paramos aukoms organizacijos teikiamomis Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaspagalbos aukoms paslaugomis, apie tai būsite informuotas iki pirmojo jūsų apklausos posėdžio. Pranešime apie atvykimą į apklausos posėdį taip pat bus informacija apie šias paramos paslaugas ir atitinkamų paramos aukoms organizacijų adresai. Be to, būsite informuotas apie teisę būti lydimam asmens, kuriuo pasitikite. Papildomos informacijos galima rasti paramos aukoms organizacijų rengiamuose lankstinukuose arba brošiūrose, kurias pateiks policija. Taip pat galite nuspręsti remtis jums žodžiu pateikiama informacija.

Jeigu buvo pažeista jūsų seksualinė neliečiamybė, turite teisę iki apklausos ir parodymų davimo būti informuotas apie toliau nurodytas teises:

 • teisę, kai tik įmanoma, būti apklaustam tos pačios lyties asmens;
 • teisę neatsakyti į klausimus apie smulkius seksualinio nusikaltimo aspektus, jeigu manote, kad tie klausimai nepagrįsti. Tačiau galite būti įpareigotas atsakyti, jeigu jūsų parodymai yra itin svarbūs proceso esmei;
 • teisę būti atidžiai išklausytam tyrimo ir teisminio nagrinėjimo metu;
 • teisę prašyti neleisti visuomenei dalyvauti apklausos posėdyje.

Kai pranešite apie nusikaltimą, gausite rašytinį jūsų pranešimo patvirtinimą. Jame bus nurodytas pranešimo numeris. Paskambinę į kompetentingą policijos nuovadą ir nurodę šį pranešimo numerį, galėsite pasikalbėti su pareigūnu, atsakingu už jūsų bylą. Naudodamiesi pranešimo policijai numeriu, taip pat galite susisiekti su jūsų bylą nagrinėjančiu prokuroru.

Prokuratūra jus informuos apie svarbius proceso įvykius. Pavyzdžiui, jums bus pranešta, jeigu valdžios institucijos nuspręs nebetęsti baudžiamojo persekiojimo arba svarstys galimybę vietoje įprastinio baudžiamojo proceso skirti alternatyvias priemones. Jūs taip pat turite teisę susipažinti su bylos medžiaga.

Teismas jus informuos apie posėdžio laiką ir vietą, jeigu iš anksto pateikėte prašymą gauti šią informaciją arba jeigu įstojote į procesą kaip civilinis ieškovas.

Jeigu esate smurto namuose auka, dėl tyčinės nusikalstamos veikos jums kilo prievartos pavojus arba buvo pavojingai grasinama, buvo pažeista jūsų seksualinė neliečiamybė, įvykdant tokį nusikaltimą buvo išnaudota jūsų asmeninė priklausomybė arba esate itin pažeidžiamas, jus valdžios institucijos automatiškai informuos, jeigu nusikaltimo vykdytojas bus paleistas arba pabėgs iš kardomojo kalinimo vietos. Kitais atvejais apie tokius įvykius būsite informuojamas, jeigu to prašėte. Policija arba prokuroras, be kitos informacijos, turi nurodyti atitinkamas paleidimo priežastis ir nurodyti, ar nusikaltimo vykdytojui kaip kardomojo kalinimo alternatyva buvo skirtos švelnesnės priemonės.

Pateikęs prašymą, būsite nedelsiant informuojamas, jeigu nusikaltimo vykdytojas pabėgs arba bus paleistas iš įkalinimo įstaigos, ir kai nusikaltimo vykdytojui bus pirmąsyk leista be priežiūros išvykti iš įkalinimo vietos. Jums taip pat bus pranešta, kai pabėgęs nusikaltimo vykdytojas bus sulaikytas. Jeigu paleidžiant nusikaltimo vykdytoją jam buvo nustatytos sąlygos, skirtos nukentėjusiajam apsaugoti, jūs būsite informuotas ir apie šias sąlygas.

Ar turiu teisę į nemokamas vertimo žodžiu ar raštu paslaugas (kai kreipiuosi į policiją ar kitas institucijas arba tyrimo ar teisminio nagrinėjimo metu)?

Jeigu vokiečių kalbą mokate nepakankamai, turite teisę naudotis nemokamomis vertimo žodžiu paslaugomis. Galimybė naudotis šiomis paslaugomis bus suteikta per apklausą arba posėdį. Taip pat turite teisę gauti svarbių bylos dalių vertimą raštu.

Pagalbos aukoms paslaugos apima pagalbą vertimu, jas finansuoja Federalinė teisingumo ministerija.

Kaip valdžios institucija užtikrina, kad suprasčiau ir būčiau suprastas (jei esu vaikas; jei turiu negalią)?

Teisiniai nurodymai visada turi būti duodami, o apklausos visada turi būti atliekamos suprantamai. Todėl valdžios institucija savo nurodymus ir klausimus turi pritaikyti prie nukentėjusiojo poreikių ir gebėjimų. Po to, kai bus duoti nurodymai, jūsų bus paklausta, ar viską supratote.

Jeigu vokiečių kalbą mokate nepakankamai, turite teisę naudotis nemokamomis vertimo žodžiu paslaugomis. Galimybė naudotis šiomis paslaugomis bus suteikta per apklausą arba posėdį. Taip pat turite teisę gauti svarbių bylos dalių vertimą raštu.

Kurtiesiems arba nebyliams nukentėjusiesiems turi padėti gestų kalbos vertėjas. Jeigu reikia, taip pat turėsite galimybę bendrauti raštu arba kitu tinkamu būdu.

Vertinant, ar nukentėjusysis turėtų būti laikomas itin pažeidžiamu, – o tai yra su specialiomis teisėmis susijęs statusas, – atsižvelgiama į bet kokius sutrikimus. Tokie sutrikimai gali būti kompensuojami suteikiant teisę į teisinę pagalbą.

Paramos aukoms tarnybos

Kas teikia paramą aukoms?

Galite kreiptis į paramos aukoms organizaciją. Esama specialių organizacijų, padedančių smurto namuose aukoms ir persekiojimo aukoms, prekybos žmonėmis aukoms ir nepilnametėms aukoms. Siekiant padėti nukentėjusiesiems susisiekti su tinkama organizacija, buvo įsteigta Federalinės teisingumo ministerijos finansuojama Nukentėjusiųjų karštoji linija (0800 112 112 ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.opfer-notruf.at/), ištisą parą teikianti nemokamą paramą.

Kai kurie nukentėjusieji turi teisę į paramos aukoms paslaugas.

Jeigu jūs esate smurto namuose arba persekiojimo auka, jus parems specializuotos organizacijos, pvz., smurto namuose intervencijos centras (vok. Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie) arba apsaugos nuo smurto centrai (vok. Gewaltschutzzentren). Jeigu policija išdavė laisvės apribojimo nurodymą, ši informacija bus perduodama vietiniam smurto namuose intervencijos centrui arba vietiniam apsaugos nuo smurto centrui. Šių organizacijų darbuotojai susisieks su jumis ir pasiūlys paramą, t. y., be kita ko, pasiūlys parengti saugumo planą ir suteiks teisinę konsultaciją (ypač apie tai, kaip parengti prašymą išduoti laikinąjį draudimą), taip pat suteiks psichosocialinę paramą.

Taip pat galite tiesiogiai susisiekti su intervencijos centru arba vienu iš apsaugos nuo smurto centrų. Neprivalote laukti, kol policija imsis veiksmų arba kol jūs pranešite apie nusikaltimą.

Ar policija mane automatiškai nukreips į paramos aukoms tarnybą?

Jeigu esate smurto namuose arba persekiojimo auka, jus parems specializuotos organizacijos, pvz., smurto namuose intervencijos centras (vok. Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie) arba apsaugos nuo smurto centrai (vok. Gewaltschutzzentren). Jeigu policija išdavė laisvės apribojimo nurodymą, ši informacija bus perduodama vietiniam smurto namuose intervencijos centrui arba vietiniam apsaugos nuo smurto centrui. Šių organizacijų darbuotojai susisieks su jumis ir pasiūlys paramą, t. y., be kita ko, pasiūlys parengti saugumo planą ir suteiks teisinę konsultaciją (ypač apie tai, kaip parengti prašymą išduoti laikinąjį draudimą), taip pat suteiks psichosocialinę paramą.

Visais kitais atvejais pats kreipkitės į atitinkamą paramos aukoms organizaciją.

Kaip saugomas mano privatumas?

Būdamas nukentėjusysis, turite įvairių teisių, kuriomis užtikrinama, kad, nepaisant teismo procesų viešumo principo, jūsų privatumas būtų kuo labiau saugomas.

Pavyzdžiui, galite pateikti dokumentų įteikimo adresą, kuris nesutaptų su jūsų faktiniu namų adresu. Teismas taip pat turi užtikrinti, kad nebūtų atskleistos jūsų, kaip liudytojo, asmeninės aplinkybės.

Draudžiama skelbti bylos dokumentų turinį, daryti televizijos ar radijo įrašus arba rengti transliacijas ir daryti vaizdo įrašus ar nuotraukas teismo posėdžio metu.

Visuomenei gali būti neleidžiama dalyvauti nagrinėjant bylą teisme, jeigu to reikia nukentėjusiųjų ir liudytojų privatumui apsaugoti.

Jeigu esate seksualinio nusikaltimo auka, turite teisę neatsakyti į klausimus dėl tam tikrų incidento aplinkybių, nebent svarstomos aplinkybės yra svarbios procesui. Išimtiniais atvejais netgi įmanoma parodymus duoti anonimiškai, jeigu atskleidus jūsų tapatybę kiltų pavojus jums arba kitiems asmenims. Duodami parodymus teisme, liudytojai netgi gali pakeisti savo išvaizdą, kad taptų neatpažįstami (su sąlyga, kad vis tiek bus įmanoma matyti jų veido išraišką).

Ar tam, kad man būtų suteikta aukoms skiriama parama, prieš tai turiu pranešti apie nusikaltimą?

Neprivalote pranešti apie nusikaltimą, kad galėtumėte naudotis paramos aukoms paslaugomis. Tai reiškia, kad galite kreiptis į paramos aukoms organizaciją iki pranešimo apie nusikaltimą. Ši organizacija prireikus gali jums padėti pranešti apie nusikaltimą.

Taip pat neatsižvelgiant į tai, ar pranešėte apie nusikaltimą, galima pasinaudoti Nukentėjusiųjų karštosios linijos (+0800 112 112) teikiamomis paslaugomis.

Asmens apsauga, jei man kyla pavojus

Kokio pobūdžio apsaugos esama?

Teikiama įvairi liudytojų apsauga, apimanti skirtingus apsaugos lygmenis priklausomai nuo liudytojui kylančios grėsmės. Pavyzdžiui, saugumo policijos teikiamą liudytojų apsaugą sudaro prevenciniai ir apsauginiai elementai, pvz., sustiprintas patruliavimas, liudytojų asmens apsauga ar apgyvendinimas liudytojų apsaugos patalpose. Visapusiškiausia apsaugos forma yra įtraukimas į liudytojų apsaugos programą.

Kas gali suteikti man apsaugą?

Už asmeninės liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugos užtikrinimą yra atsakingos saugumo institucijos.

Paramą ir konsultacijas gauti suteikti paramos aukoms organizacijos. Esama specialių organizacijų, skirtų smurto namuose aukoms ir persekiojimo aukoms, prekybos žmonėmis aukoms ir nepilnametėms aukoms. Siekiant padėti nukentėjusiesiems susisiekti su tinkama organizacija, buvo įsteigta Federalinės teisingumo ministerijos finansuojama Nukentėjusiųjų karštoji linija (0800 112 112 ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.opfer-notruf.at/), ištisą parą teikianti nemokamą paramą.

Ar kas nors įvertins mano bylą, kad nustatytų, ar nusikaltimo vykdytojas negali man padaryti daugiau žalos?

Jeigu proceso metu paaiškėja naujos aplinkybės (pvz., dėl informacijos, gautos iš paramos aukoms organizacijos), prokuroras arba teismas turi parengti dokumentus dėl naujo vertinimo ir faktiškai suteikti teises, susijusias su jūsų, kaip itin pažeidžiamo asmens, statusu.

Ar kas nors įvertins mano bylą, kad nustatytų, ar baudžiamosios teisenos sistema man nepadarys daugiau žalos (tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu)?

Kriminalinė policija, prokuroras ir teismas privalo tinkamai atsižvelgti į nukentėjusiųjų teises, interesus ir pažeidžiamumą. Visos baudžiamajame procese dalyvaujančios valdžios institucijos proceso metu privalo gerbti nukentėjusiųjų asmens orumą ir jų suinteresuotumą apsaugoti savo asmens privatumą. Šis bendras įpareigojimas apsaugoti nukentėjusiojo interesus taip pat reiškia, jog reikia užtikrinti, kad nukentėjusiajam nepakenktų pats baudžiamasis procesas. Tai užtikrinama ir nukentėjusiojo specialiomis teisėmis, pvz., teise būti atidžiai išklausytam arba teise reikalauti neleisti teisminiame nagrinėjime dalyvauti visuomenei ar uždrausti atskleisti nukentėjusiojo nuotraukas arba asmens duomenis.

Kokia apsauga numatyta ypač pažeidžiamoms aukoms?

Seksualinių nusikaltimų ir smurto namuose aukos, taip pat visi nepilnamečiai nukentėjusieji laikomi itin pažeidžiamais.

Visiems kitiems nukentėjusiesiems šis statusas gali būti suteiktas, atsižvelgiant į jų amžių, psichologinę būklę, sveikatą ir nusikaltimo pobūdį bei konkrečias aplinkybes.

Be visiems nukentėjusiesiems suteikiamų teisių, itin pažeidžiami nukentėjusieji taip pat turi teisę reikalauti, kad tyrimo metu, kai įmanoma, juos apklaustų tos pačios lyties asmuo. Jie gali neatsakyti į klausimus apie smulkius nusikaltimo aspektus, jeigu jie mano, kad apibūdinti šiuos aspektus yra nepagrįsta, arba neatsakyti į klausimus apie labai asmeninio pobūdžio aplinkybes. Tyrimo ir teisminio nagrinėjimo metu itin pažeidžiamiems nukentėjusiesiems, jeigu jie to prašo, suteikiama galimybė būti atidžiai išklausytiems. Jie gali prašyti neleisti visuomenei dalyvauti nagrinėjant bylą teisme. Itin pažeidžiami nukentėjusieji per posėdį gali būti visą laiką lydimi asmens, kuriuo jie pasitiki.

Jeigu nusikaltimo vykdytojas paleidžiamas arba pabėga iš įkalinimo įstaigos arba kardomojo kalinimo vietos, itin pažeidžiami nukentėjusieji turi būti iš karto informuojami. Pateikę prašymą, jie bus taip pat informuojami, jeigu nusikaltimo vykdytojas pabėgs arba bus paleistas iš įkalinimo įstaigos ir kai nusikaltimo vykdytojui bus leista be priežiūros išvykti iš įkalinimo vietos.

Esu nepilnametis. Ar turiu specialių teisių?

Nepilnamečiai nukentėjusieji visada laikomi itin pažeidžiamais.

Tyrimo metu jie turi teisę, kai tik įmanoma, būti apklausti tos pačios lyties asmens. Jie gali neatsakyti į klausimus apie smulkius nusikaltimo aspektus, jeigu jie mano, kad apibūdinti šiuos aspektus yra nepagrįsta, arba neatsakyti į klausimus apie labai asmeninio pobūdžio aplinkybes. Tyrimo ir teisminio nagrinėjimo metu itin pažeidžiamiems nukentėjusiesiems, jeigu jie to prašo, suteikiama galimybė būti atidžiai išklausytiems. Nepilnamečiams, kurių seksualinė neliečiamybė galėjo būti pažeista, visada turi būti suteikta galimybė būti atidžiai išklausytiems. Jie gali prašyti neleisti visuomenei dalyvauti nagrinėjant bylą teisme. Per posėdį jie gali būti lydimi asmens, kuriuo jie pasitiki.

Jeigu nusikaltimo vykdytojas paleidžiamas arba pabėga iš įkalinimo įstaigos arba kardomojo kalinimo vietos, itin pažeidžiami nukentėjusieji turi būti iš karto informuojami. Pateikę prašymą, jie bus taip pat informuojami, jeigu nusikaltimo vykdytojas pabėgs arba bus paleistas iš įkalinimo įstaigos ir kai nusikaltimo vykdytojui bus leista be priežiūros išvykti iš įkalinimo vietos.

Mano šeimos narys mirė įvykdžius nusikaltimą. Kokios mano teisės?

Jeigu įvykdžius nusikalstamą veiką žuvo jūsų sutuoktinis ar registruotas partneris, gyvenimo partneris, vaikai, tėvai ar seneliai, anūkai, sesuo, brolis ar kitas išlaikomas asmuo, turite teisę į paramos aukoms paslaugas. Ši teisė taikoma ir tuo atveju, jeigu dėl nusikaltimo žuvo kitas jūsų giminaitis, o jūs tapote nusikaltimo liudytoju.

Jeigu dėl tokio nusikaltimo mirė asmuo, kuris jus išlaikė pagal įstatymą, jums gali būti suteikta teisė į paramą pagal Kompensavimo nukentėjusiesiems įstatymą. Dėl tokių pagalbos prašymų sprendžia Federalinė socialinių ir neįgaliųjų reikalų tarnyba (vok. Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen)

Mano šeimos narys buvo nusikaltimo auka. Kokios mano teisės?

Jeigu jūsų sutuoktinis ar registruotas partneris, gyvenimo partneris, vaikai, tėvai ar seneliai, anūkai, sesuo, brolis ar kitas išlaikomas asmuo nukentėjo nuo smurto, pavojingo grasinimo ar seksualinių nusikaltimų, turite teisę įparamos aukoms paslaugas.

Ar galiu pasinaudoti tarpininkavimo paslaugomis? Kokios taikomos sąlygos? Ar būsiu saugus vykstant tarpininkavimo procesui?

Policija, prokuroras arba teisėjas turi atsižvelgti į jūsų interesus ir informuoti jus apie proceso eigą, taip pat apie įprastiniam baudžiamajam procesui alternatyvias priemones, kurios skiriamos už nesunkius ir apysunkius nusikaltimus. Jeigu prokuroras svarsto tokias alternatyvias priemones, jis turi pasiūlyti jums pateikti nuomonę, kai tai yra reikalinga jūsų teisėms ir interesams, ypač jūsų teisei į kompensaciją, apsaugoti.

Prokuroras gali paprašyti kvalifikuotų tarpininkų iš atitinkamų organizacijų suteikti nusikaltimo vykdytojams ir nukentėjusiesiems tarpininkavimo paslaugas. Tarpininkavimas gali būti pradedamas tik jums sutikus, išskyrus atvejus, kai dėl baudžiamojo proceso aplinkybių jūsų nurodytos tarpininkavimo atmetimo priežastys yra nepriimtinos. Jeigu nusikaltimo vykdytojas yra jaunesnis nei 18 metų, jūsų sutikimas nereikalingas.

Jūs galite būti įtrauktas į tarpininkavimo procesą, jeigu to pageidaujate. Jūsų interesai bus apsaugoti. Kai tikslinga apsaugoti jūsų interesus, ypač jūsų teisę į kompensaciją, būsite paragintas pateikti pareiškimą.

Tarpininkavimo proceso metu turite teisę būti lydimas asmens, kuriuo pasitikite. Pasitaikius pirmai galimybei, turite būti informuojamas apie jūsų teises ir atitinkamas paramos aukoms organizacijas.

Kur galiu rasti teisės aktą, kuriame išdėstytos mano teisės?

Nukentėjusiųjų teisės baudžiamajame procese reglamentuojamos Baudžiamojo proceso kodekse (vok. Strafprozessordnung (StPO)). Nemokama prieiga prie StPO ir visų kitų įstatymų yra Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAustrijos Respublikos teisinės informacijos sistemoje.

Paskutinis naujinimas: 06/11/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

2 - Pranešimas apie nusikaltimą ir mano teisės tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu.

Kaip galiu pranešti apie nusikaltimą?

Jeigu tapote nusikaltimo auka, galite apie nusikaltimą pranešti bet kuriai policijos nuovadai arba prokurorui.

Pranešimą galite pateikti žodžiu arba raštu ir turite jį pasirašyti. Pranešimą taip pat gali pateikti trečioji šalis. Nors ir neprivaloma, patartina į pranešimą įtraukti atitinkamus savo asmens duomenis, įskaitant adresą, kuriuo galima su jumis susisiekti, taip pat trečiosios šalies, pranešančios apie nusikaltimą, asmens duomenis.

Be to, patartina pateikti įrodymus ir informaciją, kurią galite turėti apie įtariamąjį. Visa tai palengvins tyrimą.

Policija turi užpildyti oficialią formą (paprastai kompiuterinę), į ją įrašydama jūsų pateiktą informaciją. Nuo šio momento jūsų pranešimas apie nusikaltimą bus bylos dalis.

Galite apie nusikaltimą pranešti bet kuriai policijos nuovadai arba tiesiogiai prokurorui.

Pranešimas gali būti pateikiamas vokiečių kalba arba bet kuria iš oficialių regioninių kalbų.

Jeigu vokiečių ar kitą oficialią kalbą mokate nepakankamai gerai, turite teisę naudotis vertėjo žodžiu pagalba.

Tam tikrų nusikaltimų (pvz., smurtinių nusikaltimų arba seksualinių nusikaltimų) atveju turite teisę reikalauti, kad pranešti apie nusikaltimą jums padėtų paramos aukoms organizacija.

Nėra konkretaus termino, iki kurio reikia pranešti apie nusikaltimą. Tačiau po tam tikro teisės aktuose nurodyto laikotarpio policija, prokuroras arba teismas gali atsisakyti nagrinėti bylą. Šis laikotarpis skiriasi priklausomai nuo atitinkamo nusikaltimo rūšies (senaties terminai).

Valdžios institucijos privalo pradėti tyrimą, kai jos informuojamos apie įtariamą nusikalstamą veiką (išimtis: nusikaltimai, už kuriuos persekiojama privataus kaltinimo tvarka).

Kaip galiu sužinoti, kas vyksta šioje byloje?

Kai pranešite apie nusikaltimą, gausite rašytinį jūsų pranešimo patvirtinimą. Jame bus nurodytas pranešimo numeris. Vėliau susisiekę su kompetentinga policijos nuovada ir nurodę šį pranešimo numerį, galėsite pasikalbėti su pareigūnu, atsakingu už jūsų bylą.

Jeigu pranešimą raštu pateikiate policijai arba prokurorui, turite paprašyti jums suteikti pranešimo numerį. Paramos aukoms organizacijos jums padės sužinoti atitinkamą pranešimo numerį.

Turite teisę susipažinti su bylos medžiaga. Ši galimybė gali būti nesuteikiama arba apribojama tik tuo atveju, jeigu susipažinimas su bylos medžiaga galėtų sukelti pavojų tyrimui arba turėti įtakos jūsų, kaip liudytojo, parodymams.

Prokuratūra jus informuos apie svarbius proceso įvykius. Pavyzdžiui, jums bus pranešta, jeigu valdžios institucijos nuspręs nebetęsti baudžiamojo persekiojimo arba svarstys galimybę vietoje įprastinio baudžiamojo proceso skirti alternatyvias priemones.

Ar turiu teisę gauti teisinę pagalbą (tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu)? Kokios taikomos sąlygos?

Jus paremti ir jums atstovauti palaikant ryšius su teisėsaugos institucijomis gali advokatas, paramos aukoms organizacijos narys ar kitas tinkamas asmuo.

Jeigu turite teisę į teisinę paramą, advokatai, bendradarbiaudami su specializuotomis paramos aukoms organizacijomis, nemokamai padės jums ginti savo teises proceso metu. Turite teisę į tokią pagalbą, jeigu dėl tyčinės nusikalstamos veikos jums kilo prievartos pavojus arba jums buvo pavojingai grasinama, buvo pažeista jūsų seksualinė neliečiamybė arba įvykdant tokį nusikaltimą buvo pasinaudota jūsų asmenine priklausomybe. Pagalba jums taip pat gali būti teikiama, jeigu jūs esate asmens, kuris galbūt mirė dėl nusikaltimo, artimas giminaitis arba jūs esate nusikaltimo liudytoju tapęs giminaitis. Pagalba turi būti reikalinga nukentėjusiojo teisėms apsaugoti, ją garantuoja paramos aukoms organizacija.

Jeigu neturite teisės naudotis paramos aukoms paslaugomis, galite kreiptis į teismą nemokamos teisinės pagalbos, jeigu įstojote į procesą kaip civilinis ieškovas. Jeigu teismas mano, kad reikalingas teisinis atstovavimas (ypač siekiant išvengti vėlesnio civilinio ieškinio), o jūsų pajamų nepakanka sumokėti už teisinio atstovo paslaugas nesukeliant pavojaus jūsų pragyvenimui, prašymas bus patenkintas.

Ar galiu prašyti kompensuoti išlaidas (patirtas dėl dalyvavimo tyrime ir (arba) teisminio nagrinėjimo procese)? Kokios taikomos sąlygos?

Bus kompensuotos kelionės į prokuratūrą, teismą arba apklausos vietą išlaidos ir bus sumokėta kompensacija už prarastą laiką, jeigu dėl to patyrėte finansinių nuostolių. Jeigu esate liudytojas ir turite pernakvoti ir papusryčiauti, papietauti arba pavakarieniauti konkrečioje vietovėje, jūsų viešnagės išlaidos bus kompensuotos iki tam tikros sumos. Reikalavimą sumokėti šią sumą turite pateikti per 14 dienų.

Ar galiu pateikti skundą, jei mano byla bus nutraukta jos neperdavus teismui?

Jeigu prokuroras nutraukia procesą, jūs turite būti informuotas. Tada galite per 14 dienų paprašyti prokuroro paaiškinti šio sprendimo priežastis. Taip pat galite prašyti tęsti procesą, jeigu:

 • buvo pažeista arba netinkamai taikoma teisė;
 • kyla nemažai abejonių dėl faktų, kuriais grindžiamas sprendimas nutraukti procesą, tikslumo; arba
 • galima pateikti naujus faktus arba įrodymus tolesniam proceso vykdymui pagrįsti.

Prašymas turi būti pateiktas per 14 dienų nuo to laiko, kai jūs informuojamas apie prokuroro sprendimą nutraukti procesą arba gaunate išdėstytas šio nutraukimo priežastis. Jeigu per šį laikotarpį tokios informacijos negavote, laikotarpis pratęsiamas iki trijų mėnesių nuo sprendimo priėmimo. Prašymas tęsti procesą turi būti adresuojamas prokurorui.

Jeigu prokuroras mano, kad prašymas yra gerai pagrįstas, jis toliau vykdys procesą. Priešingu atveju prokuroras turi parašyti atsakymą ir jį kartu su byla pateikti teismui, kuris priims sprendimą dėl jūsų prašymo. Jeigu teismas prašymą patenkina, prokuroras turi tęsti procesą. Priešingu atveju prašymas atmetamas.

Jeigu prokuroras nusprendžia skirti įprastiniam baudžiamajam procesui alternatyvias priemones, jo sprendimo apskųsti negalite.

Jeigu buvo pateikti kaltinimai ir prokuroras vėliau bylą nutraukia, tam tikromis aplinkybėmis jūs turite teisę palaikyti kaltinimus kaip papildomas kaltintojas. Šiuo atveju jūs jau turite būti įstojęs į procesą kaip civilinis ieškovas. Tada jūs, pareiškęs, kad palaikysite kaltinimus, įgyjate papildomo kaltintojo statusą.

Ar galiu dalyvauti nagrinėjant bylą teisme?

Būdamas nukentėjusysis, jūs turite teisę dalyvauti nagrinėjant bylą teisme. Atvykti į teismą būsite šaukiamas tik tuo atveju, jeigu privalote duoti parodymus kaip liudytojas. Įvykdyti šaukimą atvykti nukentėjusysis privalo tik tuo atveju, jeigu yra šaukiamas kaip liudytojas.

Jeigu naudojatės paramos aukoms paslaugomis, šias paslaugas teikianti paramos aukoms organizacija bus informuojama apie posėdžių datas.

Jeigu tyrimo metu davėte parodymus per kryžminę apklausą, bylos nagrinėjimo teisme data bus nurodyta tik tuo atveju, jeigu to prašėte. Jeigu esate civilinis ieškovas, papildomas kaltintojas arba privatus kaltintojas, jums bus tinkamai pranešta apie konkrečias posėdžių datas. Neatsižvelgiant į tai, ar teisminis nagrinėjimas yra viešas, būdamas nukentėjusysis, turite teisę dalyvauti ir būti lydimas asmens, kuriuo pasitikite – advokato, paramos nukentėjusiesiems organizacijos nario arba kito asmens. Turite teisę pateikti klausimus kaltinamajam, liudytojams ir ekspertams ir būti išklausytas dėl jūsų teisės į kompensaciją.

Jeigu esate civilinis ieškovas, galite nuspręsti posėdyje nedalyvauti. Tačiau jeigu esate privatus kaltintojas ir nedalyvaujate posėdyje, teismas padarys nenuginčijamą prielaidą, kad jūs jau nesate suinteresuotas nuteisimu, ir bylą nutrauks.

Jeigu nemokate vokiečių kalbos (ar kitos oficialios kalbos), turite teisę per posėdį naudotis vertimo žodžiu paslaugomis.

Koks yra mano oficialus statusas teisingumo sistemoje? Pavyzdžiui, ar aš esu ar galiu pasirinkti aukos, liudytojo, civilinės šalies arba privataus kaltintojo statusą?

Jūs esate nukentėjusysis, jeigu atitinkate aktualius įstatymų reikalavimus. Nukentėjusiojo statusą turi toliau nurodyti asmenys:

 • asmenys, kuriems dėl tyčinės nusikalstamos veikos galbūt kilo prievartos pavojus arba buvo pavojingai grasinama, buvo pažeista jų seksualinė neliečiamybė ir apsisprendimo teisė arba įvykdant tokį nusikaltimą buvo pasinaudota jų asmenine priklausomybe,
 • dėl nusikaltimo galimai mirusio asmens sutuoktinis, registruotas partneris, gyvenimo partneris, pirmosios eilės giminaičiai, brolis ar sesuo ir kiti to asmens išlaikomi asmenys, taip pat kiti giminaičiai, kurie tapo nusikaltimo liudytojais, ir
 • bet kuris kitas asmuo, kuriam nusikaltimu buvo padaryta žala arba kurio teisėtiems interesams, saugomiems baudžiamosios teisės priemonėmis, galimai buvo kitaip pakenkta.

Jūs esate liudytojas, jeigu pastebėjote baudžiamajam procesui aktualių dalykų. Tai tyrimo metu nustatys policija ir prokuroras. Teisminio nagrinėjimo metu šį sprendimą priims teismas.

Galite nuspręsti, ar pageidaujate įstoti į procesą kaip civilinis ieškovas.

Taip pat galite nuspręsti, ar pageidautumėte tęsti procesą kaip papildomas kaltintojas, jeigu kaltinimų būtų atsisakyta.

Kokios yra mano su šiuo statusu susijusios teisės ir pareigos?

Visos valdžios institucijos proceso metu privalo gerbti jūsų, kaip nukentėjusiojo, asmens orumą ir jūsų suinteresuotumą apsaugoti savo asmens privatumą. Turi būti tinkamai atsižvelgiama į jūsų teises, interesus ir konkrečius apsaugos poreikius. Pasitaikius pirmai galimybei, visi nukentėjusieji turi būti informuojami apie savo teises ir apie galimybę gauti pagalbą ir kompensaciją.

Jūsų prašymu jums turi būti išduotas jūsų pranešimo apie nusikaltimą patvirtinimas.

Kiekvienas nukentėjusysis turi teisę į atstovavimą ir konsultaciją. Šias paslaugas gali suteikti advokatas, paramos aukoms organizacija arba kitas tinkamas atstovas. Jeigu turite teisę į paramos aukoms paslaugas, procese jums atstovaus teisinę paramą jums teikiantis asmuo.

Jeigu neatitinkate teisinės paramos gavimo sąlygų, tačiau pageidaujate būti atstovaujamas advokato kaip civilinis ieškovas, tam tikromis sąlygomis galite kreiptis teisinės pagalbos.

Būdamas liudytojas, esate atleistas nuo pareigos duoti parodymus, jeigu dėl jūsų parodymų jūsų giminaičiui kiltų baudžiamoji atsakomybė. Jūs šią teisę prarandate, jeigu esate suaugusysis ir reikalaujate kompensacijos kaip civilinis ieškovas baudžiamajame procese.

Galima neatsakyti į pavienius klausimus:

 • jeigu atsakymas būtų žeminantis arba dėl jo jums kiltų tiesioginių ir nemažų finansinių nuostolių rizika;
 • jeigu atsakymas būtų susijęs su jūsų arba kito asmens asmeniškiausia sfera;
 • jeigu manote, kad klausimai apie smulkius seksualinio nusikaltimo aspektus yra nepagrįsti.

Tačiau jūs galite būti įpareigotas atsakyti, jeigu jūsų parodymai yra itin svarbūs proceso esmei.

Jeigu apklausoje dalyvauja kiti asmenys, turi būti pasirūpinta, kad nebūtų atskleisti jūsų asmens duomenys. Jūs neprivalote atskleisti savo namų adreso. Vietoj to jūs galite nurodyti kitą adresą, kuriuo valdžios institucijos galėtų lengvai su jumis susisiekti.

Jūs turite teisę susipažinti su bylos medžiaga, jeigu ji yra susijusi su jūsų interesais. Už tam tikrą mokestį taip pat galite prašyti bylos kopijų.

Jeigu nusikaltimo vykdytojas paleidžiamas iš įkalinimo įstaigos arba kardomojo kalinimo vietos, turite būti apie tai informuotas, jei esate smurto namuose, tyčinio smurto ar pavojingo grasinimo auka arba jeigu buvo pažeista jūsų seksualinė neliečiamybė. Jeigu esate kitokio nusikaltimo auka, turite pateikti prašymą, nurodydami, kad norėtumėte būti informuotas apie nusikaltimo vykdytojo paleidimą.

Prokuroras turi jus informuoti apie proceso nutraukimą, taip pat apie tolesnį jo vykdymą ir apie tyrimo nutraukimą. Jeigu svarstomos įprastiniam baudžiamajam procesui alternatyvios priemonės, turite gauti visapusišką informaciją apie savo teises. Jeigu prokuroras procesą nutraukė, galite prašyti, kad procesas būtų tęsiamas.

Jeigu vokiečių kalbą mokate nepakankamai gerai arba esate kurčiasis ar nebylys, turite teisę naudotis vertėjo raštu ir (arba) žodžiu pagalba. Turite teisę dalyvauti kryžminėse apklausose, įvykių atkūrimo ir teisminio nagrinėjimo procesuose, kurių metu turite teisę pateikti klausimus ir prašymus.

Ar bylos nagrinėjimo teisme metu galiu padaryti pareiškimą ar pateikti liudijimą? Kokios taikomos sąlygos?

Būdamas nukentėjusysis, turite teisę duodami parodymus daryti pareiškimus arba kitokiu būdu dalyvauti apklausoje ar posėdyje. Pavyzdžiui, galite pareikšti, kad įstojate į procesą kaip civilinis ieškovas ir norėtumėte, kad jums priteistų kompensaciją. Taip pat galite pateikti klausimų nusikaltimo vykdytojui.

Turite teisę duoti parodymus, jeigu esate šaukiamas į apklausą arba posėdį.

Jeigu jūs esate ir liudytojas, privalote paisyti gauto šaukimo ir pateikti teisingą ir išsamią informaciją.

Kokią informaciją gausiu nagrinėjant bylą teisme?

Nagrinėjant bylą teisme, apklausos pradžioje būsite informuojamas apie savo teises.

Galite nuspręsti, ar pageidaujate dalyvauti visame posėdyje.

Sprendimas bus skelbiamas posėdžio pabaigoje. Sprendimo turinį galite sužinoti pasilikdami iki posėdžio pabaigos arba susipažinę su teismo bylos medžiaga.

Jeigu įstojote į procesą kaip civilinis ieškovas, teismas savo sprendime taip pat privalo nuspręsti dėl jūsų ieškinio. Jeigu teismas priima sprendimą, kad turite gauti kompensaciją, pagal civilinę teisę sprendimas laikomas vykdytinu nurodymu ir jūs galite kreiptis į federalinę valdžią, kad ji išmokėtų kompensacijos avansą. Tačiau taikoma sąlyga, kad nuteistas asmuo negali iš karto įvykdyti mokėjimo prievolės, nes atlieka (įkalinimo) bausmę.

Teismas taip pat gali nurodyti, kad nukentėjusiajam priklausantis turtas, kurį turi kaltinamasis, būtų grąžintas nukentėjusiajam.

Ar turėsiu galimybę susipažinti su bylos medžiaga?

Jūs turite teisę susipažinti su bylos medžiaga. Ši galimybė gali būti nesuteikiama arba apribojama tik tuo atveju, jeigu susipažinimas su bylos medžiaga galėtų sukelti pavojų tyrimui arba turėti įtakos jūsų, kaip liudytojo, parodymams.

Paskutinis naujinimas: 06/11/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

3 - Mano teisės pasibaigus teisminiam nagrinėjimui

Ar galiu apskųsti sprendimą?

Teisę apskųsti nuosprendį paprastai turi civilinis ieškovas (1), papildomas kaltintojas (2) arba privatus kaltintojas.

Yra dviejų rūšių apeliaciniai skundai: skundas dėl negaliojimo (vok. Nichtigkeitsbeschwerde) yra susijęs su proceso ir nuosprendžio teisėtumu, o apeliaciniu skundu (vok. Berufung) ginčijama nuosprendžio dalis dėl reikalavimų pagal civilinę teisę. Būdamas privatus kaltintojas, jūs taip pat galite apskųsti sankcijos dydį. Išteisinimo atveju civiliniai ieškovai ir papildomi kaltintojai bus nukreipti į civilinių bylų teismus, kad ten galėtų pateikti savo ieškinius dėl kompensacijos.

Būdamas civilinis ieškovas, papildomas kaltintojas arba privatus kaltintojas, jūs turite teisę pateikti skundą dėl nuosprendžio negaliojimo tokiu atveju:

 • jeigu jūsų civilinis ieškinys buvo perduotas civilinių bylų teismui dėl kaltinamojo išteisinimo ir akivaizdu, kad teisminio nagrinėjimo metu jūsų pateikto prašymo atmetimas turėjo neigiamą įtaką teismo nuosprendžio daliai dėl jūsų civilinio ieškinio.

Būdamas civilinis ieškovas arba papildomas kaltintojas, jūs turite teisę pateikti apeliacinį skundą, jeigu:

 • kaltinamojo nuteisimo atveju teismas perduoda jūsų ieškinį civilinių bylų teismui, nors dėl ieškinio galėjo nuspręsti baudžiamųjų bylų teismas, nes jūsų ieškinys buvo gerai pagrįstas ir motyvuotas.

Kai procesas vyksta apylinkės teisme (vok. Bezirksgericht) ir kai bylą nagrinėja vienas teisėjas apygardos teisme (vok. Landesgericht), civiliniai ieškovai ir papildomi kaltintojai gali apskųsti nuosprendžio dalį dėl civilinio ieškinio ne tik tuo atveju, jei šis ieškinys visas perduodamas civilinių bylų teismui, tačiau ir tuo atveju, jei minėti asmenys pageidauja užginčyti priteistą kompensaciją.

Jeigu procese turite privataus kaltintojo statusą, jūs galite remtis tomis pačiomis teisėmis pateikti apeliacinį skundą kaip ir prokuroras. Jeigu kaltinamasis išteisinamas, jūs galite pateikti skundą dėl negaliojimo. Kai procesas vyksta apylinkės teisme ir kai bylą nagrinėja vienas teisėjas apygardos teisme, jūs taip pat galite užginčyti nuosprendyje nurodytus faktus pateikdami apeliacinį skundą dėl kaltinamojo kaltės klausimo. Jeigu kaltinamasis nuteisiamas, jūs galite pateikti apeliacinį skundą, jeigu nesutinkate su sankcija arba jeigu jūsų civilinis ieškinys perduodamas civilinių bylų teismui. Jeigu tuo metu, kai teismas paskelbė nuosprendį, jūs nedalyvavote posėdyje, jums teks susipažinti su byla, kad sužinotumėte, ar kaltinamasis buvo pripažintas kaltu. Nuosprendyje turi būti nurodyti motyvai, teisėjas jį turi pasirašyti per keturias savaites. Jeigu teisminio nagrinėjimo procese dalyvavote kaip civilinis ieškovas, papildomas kaltintojas arba privatus kaltintojas ir per tris dienas nuo nuosprendžio paskelbimo pateikiate apeliacinį skundą arba skundą dėl negaliojimo, jūs turite gauti nuosprendžio kopiją. Jūs galite prašyti teisinės pagalbos savo apeliaciniam skundui arba skundui dėl negaliojimo pateikti. Jeigu reikia, tai gali apimti nemokamą vertėjo pagalbą. Teisinę pagalbą suteiks teismas, jeigu yra reikalingas teisinis atstovavimas ir jeigu jūsų pajamų nepakanka, kad galėtumėte sumokėti už teisinį atstovavimą nekeldami pavojaus savo pragyvenimui.

Kokios yra mano teisės paskelbus nuosprendį?

Visi nukentėjusieji gali prašyti būti informuojami pirmą kartą, kai nusikaltimo vykdytojui leidžiama be priežiūros išvykti iš įkalinimo įstaigos, taip pat jeigu nusikaltimo vykdytojas pabėga ir yra sulaikomas, jeigu jį planuojama paleisti arba jis buvo paleistas ir kokios sąlygos taikomos lygtinio paleidimo atveju.

Seksualinių nusikaltimų aukos ir seksualiniais motyvais įvykdyto smurto aukos turi būti išklausytos prieš patvirtinant elektroninius žymenis, jeigu šie nukentėjusieji prašė juos informuoti apie nusikaltimo vykdytojo išvykimą arba paleidimą iš įkalinimo įstaigos. Tokie nukentėjusieji taip pat turi būti informuojami, kad buvo patvirtintas elektroninis žymuo. Jie turi teisę, kad paramos aukoms tarnybos jiems padėtų įgyvendinti šias teises.

Priešingu atveju po nuosprendžio įsigaliojimo jūs iš valdžios institucijų negaunate jokios kitos informacijos. Tačiau jūs ir toliau turite teisę susipažinti su bylos medžiaga, jeigu nukentėjo jūsų interesai.

Ar turiu teisę į paramą ar apsaugą, pasibaigus teisminiam nagrinėjimui? Kiek laiko?

Po teisminio nagrinėjimo jūs turite teisę į baigiamąją diskusiją su organizacija, kuri jums suteikė aukoms teikiamą paramą.

Per baudžiamąjį procesą psichosocialinę paramą gavusios nusikaltimų aukos taip pat turi teisę į tokią paramą per vėlesnį civilinį procesą. Tai priklauso nuo civilinio proceso dalyko sąsajos su baudžiamojo proceso dalyku ir nuo to, ar tokia parama yra reikalinga nukentėjusiojo procesinėms teisėms apsaugoti. Paramą teikianti paramos aukoms organizacija įvertins, ar yra įvykdytos šios sąlygos. Nukentėjusysis gali prašyti teisinės pagalbos, kad civiliniame procese jis galėtų būti atstovaujamas advokato. Ši parama bus teikiama vėliausiai iki civilinio proceso pabaigos.

Kokia informacija man bus suteikta, jei nusikaltimo vykdytojui bus paskelbtas nuosprendis?

Proceso rezultatus ir skirtą sankciją galite sužinoti arba likdamas teismo salėje iki nuosprendžio paskelbimo žodžiu, arba vėliau susipažindamas su bylos medžiaga.

Ar man bus pranešta, jei nusikaltimo vykdytojas bus paleistas (įskaitant paleidimo nesuėjus terminui arba lygtinio paleidimo atvejus) arba pabėgs iš kalėjimo?

Pateikęs prašymą, jūs būsite nedelsiant informuojamas, jeigu nusikaltimo vykdytojas pabėgs arba bus paleistas iš įkalinimo įstaigos, ir būsite informuojamas, kai nusikaltimo vykdytojui bus leista pirmą kartą be priežiūros išvykti iš įkalinimo vietos. Jums taip pat bus pranešta, kai pabėgęs nusikaltimo vykdytojas bus sulaikytas. Jeigu paleidžiant nusikaltimo vykdytoją jam nustatomos sąlygos, skirtos nukentėjusiajam apsaugoti, jūs būsite informuotas ir apie šias sąlygas.

Ar būsiu įtrauktas priimant sprendimus dėl paleidimo arba lygtinio paleidimo? Pavyzdžiui, ar galiu padaryti pareiškimą arba paduoti skundą?

Priimant sprendimus dėl paleidimo arba lygtinio paleidimo nukentėjusysis bus įtraukiamas tik išimtiniais atvejais. Prieš priimant sprendimą dėl elektroninio žymens bus išklausomos tik tos seksualinių nusikaltimų arba seksualiniais motyvais įvykdyto smurto aukos, kurios prašė būti informuojamos apie nusikaltimo vykdytojo pabėgimą arba paleidimą.

1. Civilinis ieškovas

Kad taptumėte civiliniu ieškovu, turite pateikti pareiškimą. Pareiškime turi būti konkrečiai kiekybiškai išdėstytas ieškinys dėl nusikaltimu padarytų nuostolių arba žalos kompensavimo. Tyrimo metu pareiškimas turi būti adresuojamas policijai arba prokurorui. Pareiškimas gali būti pateiktas raštu arba žodžiu. Tyrimo metu pareiškimas turi būti pateiktas iki įrodymų surinkimo. Be to, tai yra vėliausias laikas, iki kurio reikia kiekybiškai išdėstyti ieškinį.

Būdamas civilinis ieškovas, jūs turėsite ne tik nukentėjusiojo teises, bet ir toliau nurodytas teises:

 • teisę prašyti surinkti įrodymus, kurie gali būti naudingi siekiant nuteisti nusikaltimo vykdytoją arba pagrįsti ieškinį dėl kompensacijos; teisę gauti šaukimą į teisminį nagrinėjimą; teisę apskųsti teismo nutartį, kuria byla nutraukiama; teisę pateikti apeliacinį skundą dėl civilinio ieškinio.

2. Papildomas kaltintojas

Siekdamas tapti papildomu kaltintoju, jūs turite būti civilinis ieškovas arba juo tapti ir paskelbti papildomą kaltinimų palaikymą. Jeigu nusikaltimo vykdytojas yra nepilnametis, papildomas kaltinimų palaikymas yra negalimas.

Papildomu kaltintoju galite tapti pateikdamas pareiškimą. Jeigu teisminio nagrinėjimo metu prokuroras atsisako kaltinimų, jūs turite iš karto pateikti šį pareiškimą, jeigu gavote tinkamą šaukimą. Jeigu neįvykdėte šaukimo arba nepareiškiate papildomo kaltinimų palaikymo, nusikaltimo vykdytojas bus išteisintas.

Jeigu prokuroras atsisako kaltinimų ne teismo posėdyje arba jeigu jūs nebuvote tinkama forma pašauktas kaip civilinis ieškovas, teismas turi jus informuoti apie šį įvykį. Tada jūs turėsite vieną mėnesį pareiškimui apie papildomą kaltinimų palaikymą pateikti.

Jeigu jūs tęsiate baudžiamąjį persekiojimą vietoj prokuroro, pastarasis bet kuriuo metu gali susipažinti su informacija apie teismo procesą ir gali nuspręsti vėl perimti baudžiamąjį persekiojimą. Šiuo atveju jūs toliau dalyvausite teisminio nagrinėjimo procese kaip civilinis ieškovas.

3. Privatus kaltintojas

Už kai kuriuos ne itin sunkius nusikaltimus baudžiamąjį persekiojimą vykdo ne prokuroras, o pats nukentėjusysis. Jeigu jūs esate tokio nusikaltimo auka, baudžiamasis procesas bus pradedamas tik tuo atveju, jeigu teisme pateiksite privačius kaltinimus. Tada įgysite privataus kaltintojo statusą. Šiuo atveju tyrimo etapo nebus ir, kaip privatus kaltintojas, jūs turėsite įrodyti visus faktus, būtinus, kad nusikaltimo vykdytojas būtų nuteistas, ir padengti išlaidas tuo atveju, jeigu įtariamas nusikaltimo vykdytojas bus išteisintas.

4. Paramos aukoms tarnybos

Jeigu dėl tyčinės nusikalstamos veikos jums kilo prievartos pavojus, jums buvo pavojingai grasinama arba buvo pažeista jūsų seksualinė neliečiamybė, turite teisę naudotis paramos aukoms tarnybų paslaugomis. Pagalba jums taip pat gali būti teikiama, jeigu jūs esate asmens, kuris galbūt mirė dėl nusikaltimo, artimasis giminaitis arba jūs esate nusikaltimo liudytoju tapęs giminaitis. Paramos aukoms paslaugos visada turi būti suteikiamos nemokamai ir be pareiškimo, jeigu buvo pažeista nukentėjusiojo seksualinė neliečiamybė ir jis yra jaunesnis nei 14 metų.

Paramos aukoms paslaugos apima psichosocialinę paramą, t. y., be kita ko, jūsų palydėjimą į policijos nuovadą ir į teismą apklausai atlikti, taip pat siekiant jus parengti teisminiam nagrinėjimui.

Paramos aukoms paslaugas teikia specialios paramos aukoms organizacijos (pvz., vaikų apsaugos centrai, konsultavimo centrai ar intervencijos centrai). Jų darbuotojai yra socialiniai darbuotojai, psichologai ar panašūs specialistai, turintys papildomą privalomą teisinę kvalifikaciją baudžiamojo proceso srityje.

Paramos aukoms paslaugos taip pat apima teisinę paramą, įskaitant teisinę pagalbą ir atstovavimą teisme ir valdžios institucijose. Šias paslaugas teikia advokatai, bendradarbiaujantys su paramos aukoms organizacijomis.

Paramos aukoms paslaugas finansuoja Federalinė teisingumo ministerija.

Paskutinis naujinimas: 06/11/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

4 - Kompensacija

Kokia procedūra taikoma reikalavimui, kad nusikaltimo vykdytojas atlygintų žalą (pvz., teismo byla, civilinis ieškinys, civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje)?

Siekdami pateikti finansinius reikalavimus (pvz., dėl neturtinės žalos, gydymo išlaidų atlyginimo), nukentėjusieji gali:

 • pateikti nusikaltimo vykdytojui civilinį ieškinį arba
 • įstoti į kaltinamajam vykdomą baudžiamąjį procesą kaip civiliniai ieškovai.

Siekdamas pateikti reikalavimus baudžiamajame procese kaip civilinis ieškovas, jūs turite pateikti pareiškimą. Pareiškime turi būti konkrečiai kiekybiškai išdėstytas ieškinys dėl nusikaltimu padarytų nuostolių arba žalos kompensavimo ir turi būti įrodyta teisė į ieškinyje išdėstytus reikalavimus (žalos arba teisės į kompensaciją atsiradimo priežastis ir kompensacijos dydis). Papildoma sąlyga – kaltinamasis turi būti nuteisiamas už padarytą žalą.

Įstoti į baudžiamąjį procesą kaip civilinis ieškovas jūs turėtumėte kuo anksčiau (idealiu atveju tada, kai apie nusikaltimą pranešama policijai). Po to, kai kompetentingame teisme pateikiami kaltinimai, pareiškimą taip pat gali užregistruoti kompetentingas prokuroras arba šis pareiškimas gali būti pateikiamas raštu be jokių formalių reikalavimų. Teisminio nagrinėjimo metu pareiškimas turi būti pateiktas vėliausiai iki įrodymų surinkimo. Be to, tai yra vėliausias laikas, iki kurio reikia kiekybiškai išdėstyti ieškinį.

Teismas nusikaltimo vykdytojui nurodė man atlyginti žalą ir (arba) sumokėti kompensaciją. Kaip užtikrinti, kad nusikaltimo vykdytojas sumokėtų?

Jeigu nuteistasis neįvykdo savo prievolės sumokėti priteistą sumą, kreditorius, t. y. nukentėjusysis, kuriam buvo priteista kompensacija, padedant teismui, gali imtis vykdymo priemonių. Šiuo tikslu kompetentingam apylinkės teismui turi būti pateiktas rašytinis arba žodinis prašymas (vykdymo prašymas). Reikalavimą sumokėti kompensaciją, priteistą teisiškai privalomu teismo nuosprendžiu, jūs galite reikšti 30 metų. Po to sueina reikalavimo senaties terminas.

Jeigu paskelbiama, kad nuteistojo turtas buvo konfiskuotas, nukentėjusysis turi teisę prašyti padengti jam priteistą kompensaciją iš valstybės konfiskuoto turto.

Jei nusikaltimo vykdytojas nemoka, ar gali valstybė man atlikti išankstinį mokėjimą? Kokiomis sąlygomis?

Avansas gali būti išmokamas tik tuo atveju, jeigu mokėjimo neįmanoma atlikti dėl bausmės atlikimo. Tai aktualu, pavyzdžiui, tuo atveju, jei nusikaltimo vykdytojas negali uždirbti pajamų, nes atlieka laisvės atėmimo bausmę, arba neturi lėšų, nes sumokėjo baudą. Šio avanso gavimo sąlyga – civiliniam ieškovui kompensacija turi būti priteista teisiškai privalomu teismo nuosprendžiu, o jos pagrindas turi būti mirtis, kūno sužalojimas, sveikatos sutrikdymas arba finansiniai nuostoliai. Tam tikrais atvejais galimybė gauti avansą nesuteikiama (pvz., jeigu galioja kitokios teisės į valstybės mokėjimus arba sužalojimas buvo padarytas dėl įsitraukimo į muštynes arba didelio aplaidumo).

Prašymas išmokėti avansą turi būti pateiktas kompetentingam baudžiamųjų bylų teismui.

Ar turiu teisę į kompensaciją iš valstybės?

Nusikaltimo aukos gali gauti finansinę kompensaciją iš valstybės, jeigu:

 • nukentėjusysis negali verstis savo profesija dėl ligos arba dėl tolesnio gydymo ir pan. ir todėl gavo mažesnes pajamas,
 • nukentėjusiajam teko taikyti psichoterapiją, kritinę intervenciją ar kitokį gydymą sveikatai pagerinti,
 • reikalingas ortopedinis gydymas,
 • buvo apgadinti akiniai arba dantų protezai,
 • reikalinga reabilitacija,
 • nukentėjusiajam reikia priežiūros (šiuo atveju gali būti išmokama priežiūros išmoka),
 • nukentėjusysis yra aklas (šiuo atveju gali būti išmokama priežiūros išmoka).

Po 2009 m. gegužės 31 d. sunkų kūno sužalojimą patyrę nukentėjusieji gali gauti vienkartinę neturtinės žalos atlyginimo išmoką.

Gyvi likę nusikaltimo aukų išlaikomi asmenys gauna:

 • kompensaciją už išlaikymo netekimą (jeigu nukentėjusysis mirė ir jo sutuoktinis ir (arba) vaikai prarado finansinę paramą, reikalingą jų pragyvenimo išlaidoms padengti),
 • terapinę priežiūrą (pvz., psichoterapiją) ir ortopedinę priežiūrą,
 • laidotuvių išlaidų atlyginimą iki nurodytos maksimalios sumos.

Ar turiu teisę į kompensaciją, jei nusikaltimo vykdytojas nepripažintas kaltu?

Jeigu nusikaltimo vykdytojas nenuteisiamas, nukentėjusysis nukreipiamas į civilinių bylų teismą ir gali šiame teisme pateikti ieškinį dėl kompensacijos.

Ar turiu teisę į specialią išmoką, kol laukiu sprendimo dėl mano pateikto ieškinio dėl kompensavimo?

Ne.

Paskutinis naujinimas: 06/11/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

5 - Mano teisės į paramą ir pagalbą

Esu nusikaltimo auka. Į ką turiu kreiptis dėl paramos ir pagalbos?

Pagal StPO 66 straipsnį Federalinė teisingumo ministerija yra sudariusi sutartis su tinkamomis, pripažintomis organizacijomis, kurios, patikrinusios, kad yra įvykdytos įstatymuose nustatytos sąlygos, suteiks nukentėjusiesiems paramą. Informaciją apie šias organizacijas galima rasti spustelėjus toliau pateiktą nuorodą – ten jos yra išdėstytos pagal federalinę žemę: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasParamos aukoms organizacijos

Paramos aukoms karštoji linija

Federalinė socialinės paramos tarnyba (vok. Sozialministeriumservice): 0043 158831 ir bendroji nukentėjusiųjų karštoji linija: 0800 112 112

Ar parama aukoms teikiama nemokamai?

Taip.

Kokio pobūdžio paramą galiu gauti iš valstybinių tarnybų ar institucijų?

Nusikaltimų aukos gauna finansinę kompensaciją pagal Kompensavimo nusikaltimų aukoms įstatymą (vok. Verbrechensopfergesetz (VOG)), Federalinės teisės leidinys (vok. BGBl.) 2881972.

Pagal VOG visiems pareiškėjams (ir Austrijos, ir užsienio piliečiams) taikoma ta pati procedūra. Tai yra administracinė procedūra, per kurią valdžios institucija turi nustatyti aktualius faktus ir priimti sprendimą dėl pagalbos, kurios prašoma. Pareiškėjas privalo bendradarbiauti su procedūros vykdytojais ir pateikti reikiamą informaciją (taip pat ir žalai nustatyti).

Pareiškimai pagal VOG turi būti teikiami Federalinei socialinės paramos tarnybai, kuri dėl jų priima sprendimus.

Kokio pobūdžio paramą galiu gauti iš nevyriausybinių organizacijų?

Teisę į paramos aukoms paslaugas turi toliau nurodyti asmenys:

 • smurtinių nusikaltimų aukos, seksualinių nusikaltimų arba pavojingų grasinimų aukos, taip pat nukentėjusieji, kurių asmeninė priklausomybė galėjo būti išnaudojama darant tyčinę nusikalstamą veiką;
 • dėl nusikaltimo mirusio asmens sutuoktinis, gyvenimo partneris, pirmosios eilės giminaičiai, brolis ar sesuo ir kiti to asmens išlaikomi asmenys, taip pat kiti giminaičiai, kurie tapo giminaičio mirties liudytojais.

Gavus prašymą, šiems nukentėjusiesiems turi būti teikiama psichosocialinė ir teisinė parama, jeigu tai yra reikalinga jų procesinėms teisėms apsaugoti, kuo labiau atsižvelgiant į jų asmeninį dalyvavimą. Ar tokia parama yra „reikalinga“, privalo įvertinti pačios paramos aukoms organizacijos. Seksualinių nusikaltimų aukos, jaunesnės nei 14 metų, visada turi teisę į psichosocialinę paramą.

PSICHOSOCIALINĖ PARAMA

Teikiant psichosocialinę paramą, nukentėjusieji parengiami proceso keliamam psichologiniam stresui, jiems padedama susitvarkyti su savo patirtimi (nerimu, neviltimi, sielvartu arba pykčiu), jie lydimi per posėdžius tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu.

TEISINĖ PARAMA

Teisinės paramos tikslas – padėti nukentėjusiesiems apginti savo teises baudžiamajame procese. Tai itin naudinga ir reikalinga, jeigu dėl tam tikrų aplinkybių kyla susirūpinimas, kad proceso metu nebus pakankamai laikomasi nukentėjusiojo teisių. Jeigu nukentėjusysis dėl nusikaltimo patyrė žalą, advokatas gali nukentėjusiojo vardu reikalauti kompensacijos (pvz., neturtinei žalai atlyginti, jeigu nukentėjusysis turi civilinio ieškovo statusą).

Paskutinis naujinimas: 06/11/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.