Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Austrija

Turinį pateikė
Austrija

Ar galiu apskųsti sprendimą?

Teisę apskųsti nuosprendį paprastai turi civilinis ieškovas (1), papildomas kaltintojas (2) arba privatus kaltintojas.

Yra dviejų rūšių apeliaciniai skundai: skundas dėl negaliojimo (vok. Nichtigkeitsbeschwerde) yra susijęs su proceso ir nuosprendžio teisėtumu, o apeliaciniu skundu (vok. Berufung) ginčijama nuosprendžio dalis dėl reikalavimų pagal civilinę teisę. Būdamas privatus kaltintojas, jūs taip pat galite apskųsti sankcijos dydį. Išteisinimo atveju civiliniai ieškovai ir papildomi kaltintojai bus nukreipti į civilinių bylų teismus, kad ten galėtų pateikti savo ieškinius dėl kompensacijos.

Būdamas civilinis ieškovas, papildomas kaltintojas arba privatus kaltintojas, jūs turite teisę pateikti skundą dėl nuosprendžio negaliojimo tokiu atveju:

  • jeigu jūsų civilinis ieškinys buvo perduotas civilinių bylų teismui dėl kaltinamojo išteisinimo ir akivaizdu, kad teisminio nagrinėjimo metu jūsų pateikto prašymo atmetimas turėjo neigiamą įtaką teismo nuosprendžio daliai dėl jūsų civilinio ieškinio.

Būdamas civilinis ieškovas arba papildomas kaltintojas, jūs turite teisę pateikti apeliacinį skundą, jeigu:

  • kaltinamojo nuteisimo atveju teismas perduoda jūsų ieškinį civilinių bylų teismui, nors dėl ieškinio galėjo nuspręsti baudžiamųjų bylų teismas, nes jūsų ieškinys buvo gerai pagrįstas ir motyvuotas.

Kai procesas vyksta apylinkės teisme (vok. Bezirksgericht) ir kai bylą nagrinėja vienas teisėjas apygardos teisme (vok. Landesgericht), civiliniai ieškovai ir papildomi kaltintojai gali apskųsti nuosprendžio dalį dėl civilinio ieškinio ne tik tuo atveju, jei šis ieškinys visas perduodamas civilinių bylų teismui, tačiau ir tuo atveju, jei minėti asmenys pageidauja užginčyti priteistą kompensaciją.

Jeigu procese turite privataus kaltintojo statusą, jūs galite remtis tomis pačiomis teisėmis pateikti apeliacinį skundą kaip ir prokuroras. Jeigu kaltinamasis išteisinamas, jūs galite pateikti skundą dėl negaliojimo. Kai procesas vyksta apylinkės teisme ir kai bylą nagrinėja vienas teisėjas apygardos teisme, jūs taip pat galite užginčyti nuosprendyje nurodytus faktus pateikdami apeliacinį skundą dėl kaltinamojo kaltės klausimo. Jeigu kaltinamasis nuteisiamas, jūs galite pateikti apeliacinį skundą, jeigu nesutinkate su sankcija arba jeigu jūsų civilinis ieškinys perduodamas civilinių bylų teismui. Jeigu tuo metu, kai teismas paskelbė nuosprendį, jūs nedalyvavote posėdyje, jums teks susipažinti su byla, kad sužinotumėte, ar kaltinamasis buvo pripažintas kaltu. Nuosprendyje turi būti nurodyti motyvai, teisėjas jį turi pasirašyti per keturias savaites. Jeigu teisminio nagrinėjimo procese dalyvavote kaip civilinis ieškovas, papildomas kaltintojas arba privatus kaltintojas ir per tris dienas nuo nuosprendžio paskelbimo pateikiate apeliacinį skundą arba skundą dėl negaliojimo, jūs turite gauti nuosprendžio kopiją. Jūs galite prašyti teisinės pagalbos savo apeliaciniam skundui arba skundui dėl negaliojimo pateikti. Jeigu reikia, tai gali apimti nemokamą vertėjo pagalbą. Teisinę pagalbą suteiks teismas, jeigu yra reikalingas teisinis atstovavimas ir jeigu jūsų pajamų nepakanka, kad galėtumėte sumokėti už teisinį atstovavimą nekeldami pavojaus savo pragyvenimui.

Kokios yra mano teisės paskelbus nuosprendį?

Visi nukentėjusieji gali prašyti būti informuojami pirmą kartą, kai nusikaltimo vykdytojui leidžiama be priežiūros išvykti iš įkalinimo įstaigos, taip pat jeigu nusikaltimo vykdytojas pabėga ir yra sulaikomas, jeigu jį planuojama paleisti arba jis buvo paleistas ir kokios sąlygos taikomos lygtinio paleidimo atveju.

Seksualinių nusikaltimų aukos ir seksualiniais motyvais įvykdyto smurto aukos turi būti išklausytos prieš patvirtinant elektroninius žymenis, jeigu šie nukentėjusieji prašė juos informuoti apie nusikaltimo vykdytojo išvykimą arba paleidimą iš įkalinimo įstaigos. Tokie nukentėjusieji taip pat turi būti informuojami, kad buvo patvirtintas elektroninis žymuo. Jie turi teisę, kad paramos aukoms tarnybos jiems padėtų įgyvendinti šias teises.

Priešingu atveju po nuosprendžio įsigaliojimo jūs iš valdžios institucijų negaunate jokios kitos informacijos. Tačiau jūs ir toliau turite teisę susipažinti su bylos medžiaga, jeigu nukentėjo jūsų interesai.

Ar turiu teisę į paramą ar apsaugą, pasibaigus teisminiam nagrinėjimui? Kiek laiko?

Po teisminio nagrinėjimo jūs turite teisę į baigiamąją diskusiją su organizacija, kuri jums suteikė aukoms teikiamą paramą.

Per baudžiamąjį procesą psichosocialinę paramą gavusios nusikaltimų aukos taip pat turi teisę į tokią paramą per vėlesnį civilinį procesą. Tai priklauso nuo civilinio proceso dalyko sąsajos su baudžiamojo proceso dalyku ir nuo to, ar tokia parama yra reikalinga nukentėjusiojo procesinėms teisėms apsaugoti. Paramą teikianti paramos aukoms organizacija įvertins, ar yra įvykdytos šios sąlygos. Nukentėjusysis gali prašyti teisinės pagalbos, kad civiliniame procese jis galėtų būti atstovaujamas advokato. Ši parama bus teikiama vėliausiai iki civilinio proceso pabaigos.

Kokia informacija man bus suteikta, jei nusikaltimo vykdytojui bus paskelbtas nuosprendis?

Proceso rezultatus ir skirtą sankciją galite sužinoti arba likdamas teismo salėje iki nuosprendžio paskelbimo žodžiu, arba vėliau susipažindamas su bylos medžiaga.

Ar man bus pranešta, jei nusikaltimo vykdytojas bus paleistas (įskaitant paleidimo nesuėjus terminui arba lygtinio paleidimo atvejus) arba pabėgs iš kalėjimo?

Pateikęs prašymą, jūs būsite nedelsiant informuojamas, jeigu nusikaltimo vykdytojas pabėgs arba bus paleistas iš įkalinimo įstaigos, ir būsite informuojamas, kai nusikaltimo vykdytojui bus leista pirmą kartą be priežiūros išvykti iš įkalinimo vietos. Jums taip pat bus pranešta, kai pabėgęs nusikaltimo vykdytojas bus sulaikytas. Jeigu paleidžiant nusikaltimo vykdytoją jam nustatomos sąlygos, skirtos nukentėjusiajam apsaugoti, jūs būsite informuotas ir apie šias sąlygas.

Ar būsiu įtrauktas priimant sprendimus dėl paleidimo arba lygtinio paleidimo? Pavyzdžiui, ar galiu padaryti pareiškimą arba paduoti skundą?

Priimant sprendimus dėl paleidimo arba lygtinio paleidimo nukentėjusysis bus įtraukiamas tik išimtiniais atvejais. Prieš priimant sprendimą dėl elektroninio žymens bus išklausomos tik tos seksualinių nusikaltimų arba seksualiniais motyvais įvykdyto smurto aukos, kurios prašė būti informuojamos apie nusikaltimo vykdytojo pabėgimą arba paleidimą.

1. Civilinis ieškovas

Kad taptumėte civiliniu ieškovu, turite pateikti pareiškimą. Pareiškime turi būti konkrečiai kiekybiškai išdėstytas ieškinys dėl nusikaltimu padarytų nuostolių arba žalos kompensavimo. Tyrimo metu pareiškimas turi būti adresuojamas policijai arba prokurorui. Pareiškimas gali būti pateiktas raštu arba žodžiu. Tyrimo metu pareiškimas turi būti pateiktas iki įrodymų surinkimo. Be to, tai yra vėliausias laikas, iki kurio reikia kiekybiškai išdėstyti ieškinį.

Būdamas civilinis ieškovas, jūs turėsite ne tik nukentėjusiojo teises, bet ir toliau nurodytas teises:

  • teisę prašyti surinkti įrodymus, kurie gali būti naudingi siekiant nuteisti nusikaltimo vykdytoją arba pagrįsti ieškinį dėl kompensacijos; teisę gauti šaukimą į teisminį nagrinėjimą; teisę apskųsti teismo nutartį, kuria byla nutraukiama; teisę pateikti apeliacinį skundą dėl civilinio ieškinio.

2. Papildomas kaltintojas

Siekdamas tapti papildomu kaltintoju, jūs turite būti civilinis ieškovas arba juo tapti ir paskelbti papildomą kaltinimų palaikymą. Jeigu nusikaltimo vykdytojas yra nepilnametis, papildomas kaltinimų palaikymas yra negalimas.

Papildomu kaltintoju galite tapti pateikdamas pareiškimą. Jeigu teisminio nagrinėjimo metu prokuroras atsisako kaltinimų, jūs turite iš karto pateikti šį pareiškimą, jeigu gavote tinkamą šaukimą. Jeigu neįvykdėte šaukimo arba nepareiškiate papildomo kaltinimų palaikymo, nusikaltimo vykdytojas bus išteisintas.

Jeigu prokuroras atsisako kaltinimų ne teismo posėdyje arba jeigu jūs nebuvote tinkama forma pašauktas kaip civilinis ieškovas, teismas turi jus informuoti apie šį įvykį. Tada jūs turėsite vieną mėnesį pareiškimui apie papildomą kaltinimų palaikymą pateikti.

Jeigu jūs tęsiate baudžiamąjį persekiojimą vietoj prokuroro, pastarasis bet kuriuo metu gali susipažinti su informacija apie teismo procesą ir gali nuspręsti vėl perimti baudžiamąjį persekiojimą. Šiuo atveju jūs toliau dalyvausite teisminio nagrinėjimo procese kaip civilinis ieškovas.

3. Privatus kaltintojas

Už kai kuriuos ne itin sunkius nusikaltimus baudžiamąjį persekiojimą vykdo ne prokuroras, o pats nukentėjusysis. Jeigu jūs esate tokio nusikaltimo auka, baudžiamasis procesas bus pradedamas tik tuo atveju, jeigu teisme pateiksite privačius kaltinimus. Tada įgysite privataus kaltintojo statusą. Šiuo atveju tyrimo etapo nebus ir, kaip privatus kaltintojas, jūs turėsite įrodyti visus faktus, būtinus, kad nusikaltimo vykdytojas būtų nuteistas, ir padengti išlaidas tuo atveju, jeigu įtariamas nusikaltimo vykdytojas bus išteisintas.

4. Paramos aukoms tarnybos

Jeigu dėl tyčinės nusikalstamos veikos jums kilo prievartos pavojus, jums buvo pavojingai grasinama arba buvo pažeista jūsų seksualinė neliečiamybė, turite teisę naudotis paramos aukoms tarnybų paslaugomis. Pagalba jums taip pat gali būti teikiama, jeigu jūs esate asmens, kuris galbūt mirė dėl nusikaltimo, artimasis giminaitis arba jūs esate nusikaltimo liudytoju tapęs giminaitis. Paramos aukoms paslaugos visada turi būti suteikiamos nemokamai ir be pareiškimo, jeigu buvo pažeista nukentėjusiojo seksualinė neliečiamybė ir jis yra jaunesnis nei 14 metų.

Paramos aukoms paslaugos apima psichosocialinę paramą, t. y., be kita ko, jūsų palydėjimą į policijos nuovadą ir į teismą apklausai atlikti, taip pat siekiant jus parengti teisminiam nagrinėjimui.

Paramos aukoms paslaugas teikia specialios paramos aukoms organizacijos (pvz., vaikų apsaugos centrai, konsultavimo centrai ar intervencijos centrai). Jų darbuotojai yra socialiniai darbuotojai, psichologai ar panašūs specialistai, turintys papildomą privalomą teisinę kvalifikaciją baudžiamojo proceso srityje.

Paramos aukoms paslaugos taip pat apima teisinę paramą, įskaitant teisinę pagalbą ir atstovavimą teisme ir valdžios institucijose. Šias paslaugas teikia advokatai, bendradarbiaujantys su paramos aukoms organizacijomis.

Paramos aukoms paslaugas finansuoja Federalinė teisingumo ministerija.

Paskutinis naujinimas: 06/11/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma