Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Austrija

Turinį pateikė
Austrija

Kokią informaciją, įvykus nusikaltimui, man suteiks valdžios institucija (pvz., policija, prokuroras), man dar nepranešus apie nusikaltimą?

Prieš pranešdamas apie nusikaltimą, informaciją apie savo teises galite gauti iš Federalinės teisingumo ministerijos (vok. Bundesministerium für Justiz) (čia) ir Nukentėjusiųjų karštąja linija (vok. Opfernotruf) arba Nukentėjusiųjų karštosios linijos interneto svetainėje (0800 112 112 arba čia).

Jeigu esate nusikaltimo auka, turite teisę iš valdžios institucijų gauti informaciją apie savo teises. Iš esmės ši informacija turėtų būti suteikta tyrimo pradžioje. Jeigu turite teisę naudotis paramos aukoms organizacijos teikiamomis pagalbos aukoms paslaugomis, apie tai būsite informuotas iki pirmojo jūsų apklausos posėdžio. Pranešime apie atvykimą į apklausos posėdį taip pat bus informacija apie šias paramos paslaugas ir atitinkamų paramos aukoms organizacijų adresai. Be to, būsite informuotas apie teisę būti lydimam asmens, kuriuo pasitikite.

Jeigu esate seksualinio nusikaltimo arba smurto namuose auka arba jeigu esate nepilnametis, būsite laikomas itin pažeidžiamu nukentėjusiuoju. Tai reiškia, kad jums suteikiamos papildomos teisės; visų pirma, iki jūsų apklausos ir parodymų davimo turite būti informuojamas, kad:

 • kai tik įmanoma, jus apklaus tos pačios lyties asmuo;
 • galite neatsakyti į klausimus apie smulkius nusikaltimo aspektus, pvz., seksualinio nusikaltimo atveju, jeigu manote, kad tie klausimai nepagrįsti. Tačiau galite būti įpareigotas atsakyti, jeigu jūsų parodymai yra itin svarbūs proceso esmei;
 • tyrimo ir teisminio nagrinėjimo metu turite teisę būti atidžiai išklausytas;
 • galite prašyti neleisti visuomenei dalyvauti apklausos posėdyje;
 • būsite informuotas, jeigu nusikaltimo vykdytojas pabėgs arba bus paleistas iš įkalinimo vietos;
 • per apklausą jus gali lydėti asmuo, kuriuo pasitikite.

Papildomos informacijos galima rasti paramos aukoms organizacijų rengiamose brošiūrose, kurias pateiks policija. Taip pat galite nuspręsti remtis jums žodžiu pateikiama informacija apie jūsų teises.

Negyvenu ES šalyje, kurioje įvykdytas nusikaltimas (ES ir ne ES piliečiai). Kaip saugomos mano teisės?

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai ir kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2001/220/TVR, užtikrinama, kad nukentėjusieji galėtų naudotis panašiomis teisėmis visose ES valstybėse narėse. Šios teisės taikomos neatsižvelgiant į jūsų, kaip nukentėjusiojo, pilietybę.

Siekiant palengvinti galimybę pranešti apie nusikaltimus tais atvejais, kai nusikalstama veika buvo padaryta kitoje ES valstybėje narėje, nukentėjusiojo gyvenamosios vietos šalyje pateiktus skundus dėl tokio nusikaltimo prokuroras perduos kitos valstybės narės kompetentingai institucijai.

Baudžiamojo proceso metu taip pat galioja teisė į nemokamas vertimo paslaugas.

Kokią informaciją gausiu, jei pranešiu apie nusikaltimą?

Jeigu esate nukentėjusysis, turite būti nedelsiant informuojamas apie jūsų teises. Nurodytina informacija:

 • jūsų teisės baudžiamojo proceso metu;
 • paramos aukoms organizacijų kontaktiniai duomenys ir jų teikiamos paslaugos;
 • galimybė reikalauti kompensacijos iš nusikaltimo vykdytojo;
 • galimybė prašyti kompensacijos iš valstybės.

Jeigu turite teisę naudotis paramos aukoms organizacijos teikiamomis pagalbos aukoms paslaugomis, apie tai būsite informuotas iki pirmojo jūsų apklausos posėdžio. Pranešime apie atvykimą į apklausos posėdį taip pat bus informacija apie šias paramos paslaugas ir atitinkamų paramos aukoms organizacijų adresai. Be to, būsite informuotas apie teisę būti lydimam asmens, kuriuo pasitikite. Papildomos informacijos galima rasti paramos aukoms organizacijų rengiamuose lankstinukuose arba brošiūrose, kurias pateiks policija. Taip pat galite nuspręsti remtis jums žodžiu pateikiama informacija.

Jeigu buvo pažeista jūsų seksualinė neliečiamybė, turite teisę iki apklausos ir parodymų davimo būti informuotas apie toliau nurodytas teises:

 • teisę, kai tik įmanoma, būti apklaustam tos pačios lyties asmens;
 • teisę neatsakyti į klausimus apie smulkius seksualinio nusikaltimo aspektus, jeigu manote, kad tie klausimai nepagrįsti. Tačiau galite būti įpareigotas atsakyti, jeigu jūsų parodymai yra itin svarbūs proceso esmei;
 • teisę būti atidžiai išklausytam tyrimo ir teisminio nagrinėjimo metu;
 • teisę prašyti neleisti visuomenei dalyvauti apklausos posėdyje.

Kai pranešite apie nusikaltimą, gausite rašytinį jūsų pranešimo patvirtinimą. Jame bus nurodytas pranešimo numeris. Paskambinę į kompetentingą policijos nuovadą ir nurodę šį pranešimo numerį, galėsite pasikalbėti su pareigūnu, atsakingu už jūsų bylą. Naudodamiesi pranešimo policijai numeriu, taip pat galite susisiekti su jūsų bylą nagrinėjančiu prokuroru.

Prokuratūra jus informuos apie svarbius proceso įvykius. Pavyzdžiui, jums bus pranešta, jeigu valdžios institucijos nuspręs nebetęsti baudžiamojo persekiojimo arba svarstys galimybę vietoje įprastinio baudžiamojo proceso skirti alternatyvias priemones. Jūs taip pat turite teisę susipažinti su bylos medžiaga.

Teismas jus informuos apie posėdžio laiką ir vietą, jeigu iš anksto pateikėte prašymą gauti šią informaciją arba jeigu įstojote į procesą kaip civilinis ieškovas.

Jeigu esate smurto namuose auka, dėl tyčinės nusikalstamos veikos jums kilo prievartos pavojus arba buvo pavojingai grasinama, buvo pažeista jūsų seksualinė neliečiamybė, įvykdant tokį nusikaltimą buvo išnaudota jūsų asmeninė priklausomybė arba esate itin pažeidžiamas, jus valdžios institucijos automatiškai informuos, jeigu nusikaltimo vykdytojas bus paleistas arba pabėgs iš kardomojo kalinimo vietos. Kitais atvejais apie tokius įvykius būsite informuojamas, jeigu to prašėte. Policija arba prokuroras, be kitos informacijos, turi nurodyti atitinkamas paleidimo priežastis ir nurodyti, ar nusikaltimo vykdytojui kaip kardomojo kalinimo alternatyva buvo skirtos švelnesnės priemonės.

Pateikęs prašymą, būsite nedelsiant informuojamas, jeigu nusikaltimo vykdytojas pabėgs arba bus paleistas iš įkalinimo įstaigos, ir kai nusikaltimo vykdytojui bus pirmąsyk leista be priežiūros išvykti iš įkalinimo vietos. Jums taip pat bus pranešta, kai pabėgęs nusikaltimo vykdytojas bus sulaikytas. Jeigu paleidžiant nusikaltimo vykdytoją jam buvo nustatytos sąlygos, skirtos nukentėjusiajam apsaugoti, jūs būsite informuotas ir apie šias sąlygas.

Ar turiu teisę į nemokamas vertimo žodžiu ar raštu paslaugas (kai kreipiuosi į policiją ar kitas institucijas arba tyrimo ar teisminio nagrinėjimo metu)?

Jeigu vokiečių kalbą mokate nepakankamai, turite teisę naudotis nemokamomis vertimo žodžiu paslaugomis. Galimybė naudotis šiomis paslaugomis bus suteikta per apklausą arba posėdį. Taip pat turite teisę gauti svarbių bylos dalių vertimą raštu.

Pagalbos aukoms paslaugos apima pagalbą vertimu, jas finansuoja Federalinė teisingumo ministerija.

Kaip valdžios institucija užtikrina, kad suprasčiau ir būčiau suprastas (jei esu vaikas; jei turiu negalią)?

Teisiniai nurodymai visada turi būti duodami, o apklausos visada turi būti atliekamos suprantamai. Todėl valdžios institucija savo nurodymus ir klausimus turi pritaikyti prie nukentėjusiojo poreikių ir gebėjimų. Po to, kai bus duoti nurodymai, jūsų bus paklausta, ar viską supratote.

Jeigu vokiečių kalbą mokate nepakankamai, turite teisę naudotis nemokamomis vertimo žodžiu paslaugomis. Galimybė naudotis šiomis paslaugomis bus suteikta per apklausą arba posėdį. Taip pat turite teisę gauti svarbių bylos dalių vertimą raštu.

Kurtiesiems arba nebyliams nukentėjusiesiems turi padėti gestų kalbos vertėjas. Jeigu reikia, taip pat turėsite galimybę bendrauti raštu arba kitu tinkamu būdu.

Vertinant, ar nukentėjusysis turėtų būti laikomas itin pažeidžiamu, – o tai yra su specialiomis teisėmis susijęs statusas, – atsižvelgiama į bet kokius sutrikimus. Tokie sutrikimai gali būti kompensuojami suteikiant teisę į teisinę pagalbą.

Paramos aukoms tarnybos

Kas teikia paramą aukoms?

Galite kreiptis į paramos aukoms organizaciją. Esama specialių organizacijų, padedančių smurto namuose aukoms ir persekiojimo aukoms, prekybos žmonėmis aukoms ir nepilnametėms aukoms. Siekiant padėti nukentėjusiesiems susisiekti su tinkama organizacija, buvo įsteigta Federalinės teisingumo ministerijos finansuojama Nukentėjusiųjų karštoji linija (0800 112 112 ir http://www.opfer-notruf.at/), ištisą parą teikianti nemokamą paramą.

Kai kurie nukentėjusieji turi teisę į paramos aukoms paslaugas.

Jeigu jūs esate smurto namuose arba persekiojimo auka, jus parems specializuotos organizacijos, pvz., smurto namuose intervencijos centras (vok. Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie) arba apsaugos nuo smurto centrai (vok. Gewaltschutzzentren). Jeigu policija išdavė laisvės apribojimo nurodymą, ši informacija bus perduodama vietiniam smurto namuose intervencijos centrui arba vietiniam apsaugos nuo smurto centrui. Šių organizacijų darbuotojai susisieks su jumis ir pasiūlys paramą, t. y., be kita ko, pasiūlys parengti saugumo planą ir suteiks teisinę konsultaciją (ypač apie tai, kaip parengti prašymą išduoti laikinąjį draudimą), taip pat suteiks psichosocialinę paramą.

Taip pat galite tiesiogiai susisiekti su intervencijos centru arba vienu iš apsaugos nuo smurto centrų. Neprivalote laukti, kol policija imsis veiksmų arba kol jūs pranešite apie nusikaltimą.

Ar policija mane automatiškai nukreips į paramos aukoms tarnybą?

Jeigu esate smurto namuose arba persekiojimo auka, jus parems specializuotos organizacijos, pvz., smurto namuose intervencijos centras (vok. Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie) arba apsaugos nuo smurto centrai (vok. Gewaltschutzzentren). Jeigu policija išdavė laisvės apribojimo nurodymą, ši informacija bus perduodama vietiniam smurto namuose intervencijos centrui arba vietiniam apsaugos nuo smurto centrui. Šių organizacijų darbuotojai susisieks su jumis ir pasiūlys paramą, t. y., be kita ko, pasiūlys parengti saugumo planą ir suteiks teisinę konsultaciją (ypač apie tai, kaip parengti prašymą išduoti laikinąjį draudimą), taip pat suteiks psichosocialinę paramą.

Visais kitais atvejais pats kreipkitės į atitinkamą paramos aukoms organizaciją.

Kaip saugomas mano privatumas?

Būdamas nukentėjusysis, turite įvairių teisių, kuriomis užtikrinama, kad, nepaisant teismo procesų viešumo principo, jūsų privatumas būtų kuo labiau saugomas.

Pavyzdžiui, galite pateikti dokumentų įteikimo adresą, kuris nesutaptų su jūsų faktiniu namų adresu. Teismas taip pat turi užtikrinti, kad nebūtų atskleistos jūsų, kaip liudytojo, asmeninės aplinkybės.

Draudžiama skelbti bylos dokumentų turinį, daryti televizijos ar radijo įrašus arba rengti transliacijas ir daryti vaizdo įrašus ar nuotraukas teismo posėdžio metu.

Visuomenei gali būti neleidžiama dalyvauti nagrinėjant bylą teisme, jeigu to reikia nukentėjusiųjų ir liudytojų privatumui apsaugoti.

Jeigu esate seksualinio nusikaltimo auka, turite teisę neatsakyti į klausimus dėl tam tikrų incidento aplinkybių, nebent svarstomos aplinkybės yra svarbios procesui. Išimtiniais atvejais netgi įmanoma parodymus duoti anonimiškai, jeigu atskleidus jūsų tapatybę kiltų pavojus jums arba kitiems asmenims. Duodami parodymus teisme, liudytojai netgi gali pakeisti savo išvaizdą, kad taptų neatpažįstami (su sąlyga, kad vis tiek bus įmanoma matyti jų veido išraišką).

Ar tam, kad man būtų suteikta aukoms skiriama parama, prieš tai turiu pranešti apie nusikaltimą?

Neprivalote pranešti apie nusikaltimą, kad galėtumėte naudotis paramos aukoms paslaugomis. Tai reiškia, kad galite kreiptis į paramos aukoms organizaciją iki pranešimo apie nusikaltimą. Ši organizacija prireikus gali jums padėti pranešti apie nusikaltimą.

Taip pat neatsižvelgiant į tai, ar pranešėte apie nusikaltimą, galima pasinaudoti Nukentėjusiųjų karštosios linijos (+0800 112 112) teikiamomis paslaugomis.

Asmens apsauga, jei man kyla pavojus

Kokio pobūdžio apsaugos esama?

Teikiama įvairi liudytojų apsauga, apimanti skirtingus apsaugos lygmenis priklausomai nuo liudytojui kylančios grėsmės. Pavyzdžiui, saugumo policijos teikiamą liudytojų apsaugą sudaro prevenciniai ir apsauginiai elementai, pvz., sustiprintas patruliavimas, liudytojų asmens apsauga ar apgyvendinimas liudytojų apsaugos patalpose. Visapusiškiausia apsaugos forma yra įtraukimas į liudytojų apsaugos programą.

Kas gali suteikti man apsaugą?

Už asmeninės liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugos užtikrinimą yra atsakingos saugumo institucijos.

Paramą ir konsultacijas gauti suteikti paramos aukoms organizacijos. Esama specialių organizacijų, skirtų smurto namuose aukoms ir persekiojimo aukoms, prekybos žmonėmis aukoms ir nepilnametėms aukoms. Siekiant padėti nukentėjusiesiems susisiekti su tinkama organizacija, buvo įsteigta Federalinės teisingumo ministerijos finansuojama Nukentėjusiųjų karštoji linija (0800 112 112 ir http://www.opfer-notruf.at/), ištisą parą teikianti nemokamą paramą.

Ar kas nors įvertins mano bylą, kad nustatytų, ar nusikaltimo vykdytojas negali man padaryti daugiau žalos?

Jeigu proceso metu paaiškėja naujos aplinkybės (pvz., dėl informacijos, gautos iš paramos aukoms organizacijos), prokuroras arba teismas turi parengti dokumentus dėl naujo vertinimo ir faktiškai suteikti teises, susijusias su jūsų, kaip itin pažeidžiamo asmens, statusu.

Ar kas nors įvertins mano bylą, kad nustatytų, ar baudžiamosios teisenos sistema man nepadarys daugiau žalos (tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu)?

Kriminalinė policija, prokuroras ir teismas privalo tinkamai atsižvelgti į nukentėjusiųjų teises, interesus ir pažeidžiamumą. Visos baudžiamajame procese dalyvaujančios valdžios institucijos proceso metu privalo gerbti nukentėjusiųjų asmens orumą ir jų suinteresuotumą apsaugoti savo asmens privatumą. Šis bendras įpareigojimas apsaugoti nukentėjusiojo interesus taip pat reiškia, jog reikia užtikrinti, kad nukentėjusiajam nepakenktų pats baudžiamasis procesas. Tai užtikrinama ir nukentėjusiojo specialiomis teisėmis, pvz., teise būti atidžiai išklausytam arba teise reikalauti neleisti teisminiame nagrinėjime dalyvauti visuomenei ar uždrausti atskleisti nukentėjusiojo nuotraukas arba asmens duomenis.

Kokia apsauga numatyta ypač pažeidžiamoms aukoms?

Seksualinių nusikaltimų ir smurto namuose aukos, taip pat visi nepilnamečiai nukentėjusieji laikomi itin pažeidžiamais.

Visiems kitiems nukentėjusiesiems šis statusas gali būti suteiktas, atsižvelgiant į jų amžių, psichologinę būklę, sveikatą ir nusikaltimo pobūdį bei konkrečias aplinkybes.

Be visiems nukentėjusiesiems suteikiamų teisių, itin pažeidžiami nukentėjusieji taip pat turi teisę reikalauti, kad tyrimo metu, kai įmanoma, juos apklaustų tos pačios lyties asmuo. Jie gali neatsakyti į klausimus apie smulkius nusikaltimo aspektus, jeigu jie mano, kad apibūdinti šiuos aspektus yra nepagrįsta, arba neatsakyti į klausimus apie labai asmeninio pobūdžio aplinkybes. Tyrimo ir teisminio nagrinėjimo metu itin pažeidžiamiems nukentėjusiesiems, jeigu jie to prašo, suteikiama galimybė būti atidžiai išklausytiems. Jie gali prašyti neleisti visuomenei dalyvauti nagrinėjant bylą teisme. Itin pažeidžiami nukentėjusieji per posėdį gali būti visą laiką lydimi asmens, kuriuo jie pasitiki.

Jeigu nusikaltimo vykdytojas paleidžiamas arba pabėga iš įkalinimo įstaigos arba kardomojo kalinimo vietos, itin pažeidžiami nukentėjusieji turi būti iš karto informuojami. Pateikę prašymą, jie bus taip pat informuojami, jeigu nusikaltimo vykdytojas pabėgs arba bus paleistas iš įkalinimo įstaigos ir kai nusikaltimo vykdytojui bus leista be priežiūros išvykti iš įkalinimo vietos.

Esu nepilnametis. Ar turiu specialių teisių?

Nepilnamečiai nukentėjusieji visada laikomi itin pažeidžiamais.

Tyrimo metu jie turi teisę, kai tik įmanoma, būti apklausti tos pačios lyties asmens. Jie gali neatsakyti į klausimus apie smulkius nusikaltimo aspektus, jeigu jie mano, kad apibūdinti šiuos aspektus yra nepagrįsta, arba neatsakyti į klausimus apie labai asmeninio pobūdžio aplinkybes. Tyrimo ir teisminio nagrinėjimo metu itin pažeidžiamiems nukentėjusiesiems, jeigu jie to prašo, suteikiama galimybė būti atidžiai išklausytiems. Nepilnamečiams, kurių seksualinė neliečiamybė galėjo būti pažeista, visada turi būti suteikta galimybė būti atidžiai išklausytiems. Jie gali prašyti neleisti visuomenei dalyvauti nagrinėjant bylą teisme. Per posėdį jie gali būti lydimi asmens, kuriuo jie pasitiki.

Jeigu nusikaltimo vykdytojas paleidžiamas arba pabėga iš įkalinimo įstaigos arba kardomojo kalinimo vietos, itin pažeidžiami nukentėjusieji turi būti iš karto informuojami. Pateikę prašymą, jie bus taip pat informuojami, jeigu nusikaltimo vykdytojas pabėgs arba bus paleistas iš įkalinimo įstaigos ir kai nusikaltimo vykdytojui bus leista be priežiūros išvykti iš įkalinimo vietos.

Mano šeimos narys mirė įvykdžius nusikaltimą. Kokios mano teisės?

Jeigu įvykdžius nusikalstamą veiką žuvo jūsų sutuoktinis ar registruotas partneris, gyvenimo partneris, vaikai, tėvai ar seneliai, anūkai, sesuo, brolis ar kitas išlaikomas asmuo, turite teisę į paramos aukoms paslaugas. Ši teisė taikoma ir tuo atveju, jeigu dėl nusikaltimo žuvo kitas jūsų giminaitis, o jūs tapote nusikaltimo liudytoju.

Jeigu dėl tokio nusikaltimo mirė asmuo, kuris jus išlaikė pagal įstatymą, jums gali būti suteikta teisė į paramą pagal Kompensavimo nukentėjusiesiems įstatymą. Dėl tokių pagalbos prašymų sprendžia Federalinė socialinių ir neįgaliųjų reikalų tarnyba (vok. Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen)

Mano šeimos narys buvo nusikaltimo auka. Kokios mano teisės?

Jeigu jūsų sutuoktinis ar registruotas partneris, gyvenimo partneris, vaikai, tėvai ar seneliai, anūkai, sesuo, brolis ar kitas išlaikomas asmuo nukentėjo nuo smurto, pavojingo grasinimo ar seksualinių nusikaltimų, turite teisę įparamos aukoms paslaugas.

Ar galiu pasinaudoti tarpininkavimo paslaugomis? Kokios taikomos sąlygos? Ar būsiu saugus vykstant tarpininkavimo procesui?

Policija, prokuroras arba teisėjas turi atsižvelgti į jūsų interesus ir informuoti jus apie proceso eigą, taip pat apie įprastiniam baudžiamajam procesui alternatyvias priemones, kurios skiriamos už nesunkius ir apysunkius nusikaltimus. Jeigu prokuroras svarsto tokias alternatyvias priemones, jis turi pasiūlyti jums pateikti nuomonę, kai tai yra reikalinga jūsų teisėms ir interesams, ypač jūsų teisei į kompensaciją, apsaugoti.

Prokuroras gali paprašyti kvalifikuotų tarpininkų iš atitinkamų organizacijų suteikti nusikaltimo vykdytojams ir nukentėjusiesiems tarpininkavimo paslaugas. Tarpininkavimas gali būti pradedamas tik jums sutikus, išskyrus atvejus, kai dėl baudžiamojo proceso aplinkybių jūsų nurodytos tarpininkavimo atmetimo priežastys yra nepriimtinos. Jeigu nusikaltimo vykdytojas yra jaunesnis nei 18 metų, jūsų sutikimas nereikalingas.

Jūs galite būti įtrauktas į tarpininkavimo procesą, jeigu to pageidaujate. Jūsų interesai bus apsaugoti. Kai tikslinga apsaugoti jūsų interesus, ypač jūsų teisę į kompensaciją, būsite paragintas pateikti pareiškimą.

Tarpininkavimo proceso metu turite teisę būti lydimas asmens, kuriuo pasitikite. Pasitaikius pirmai galimybei, turite būti informuojamas apie jūsų teises ir atitinkamas paramos aukoms organizacijas.

Kur galiu rasti teisės aktą, kuriame išdėstytos mano teisės?

Nukentėjusiųjų teisės baudžiamajame procese reglamentuojamos Baudžiamojo proceso kodekse (vok. Strafprozessordnung (StPO)). Nemokama prieiga prie StPO ir visų kitų įstatymų yra Austrijos Respublikos teisinės informacijos sistemoje.

Paskutinis naujinimas: 06/11/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma